Baas BV schenkt de pater - makelaardij b.v. waddinxveen P. de Bruin kreeg veel geschenken TOMA RIJNLAND 4»—H AG OORT gemeente kleuren tv MAVO in HAVO niet zitten EENED -SERVICE Onafhankelijk Nieuwsblad Vlotte medewerkster PRETTIGE PAAS DA GEN PRETTIGE PAASDAGEN v. d. Linde I J Te koop gevraagd de pater Vanavond koopavond Op de markt informatie- i kraam over iToma-project DOKTERSDIENSTEN Over fusie hebben B. en W. nog geen mening geformuleerd Anne van Gent ziet opgaan van ’n HUIS KOPEN of VERKOPEN HUREN of VERHUREN b.v. in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 WADDINXVEEN huizen, flats 'bedrijfspanden 1 L - WADOINKVEEI KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN Centrum van fabrikage import en verkoop ma boot [■-■■■■■Tl BODEGRAVEN I eekblad voor Waddinxveen 31e JAARGANG - Nr. 1455 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DERDAG 15 APRIL 1976 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 T Met spoed gevraagd: VOOR Makelaarskantoor VOORSCHOTEN 8A Tel.: 2028 - 6283 Loevestein 37 Tel. 071 -890300 Veurseweg 143 Tel. 01717-7940 ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar SUPER AANBIEDING alleen deze week 1 KRAT Heineken Pils afhaalprijs f 10.89 Vivo Super van derSluys Groensvoorde 2-4 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. dir. J. H. J. Meyerink, lid N.E3.M. 19jaar voor onze platenbar enige ervaring gewenst, doch niet vereist. Gouwestraat 20. Overslag 1. Boskoop. Tel. 01727-2788 Ruime parkeergelegenheid jronze steeds groeiende rela ting met spoed aingen in diverse prijsklassen makelaardij bv lel.01828-3581 waddinxveen Ons werkgebied strekt zich uit over de gehele-randstad met kantoren in: Kanaalstraat 12 LEIDERDORP De wethouder kwam over de samenwerkingsschool voor HAVO/At- heneum en de openbare MAVO mee te spreken, omdat CDA-raadslid ir. Wim Stuulen was ingegaan op de beantwoording door het college van B. en W. van zijn onlangs gestelde zes schriftelijke vragen over het toelatings beleid tot de vierde klas HAVO van kersverse bezitters van een MAVO- diploma. telkens weer dat in nogal wat Waddinx veense woonwijken jarenlang veel te weinig is betaald voor een goede beeld- ontvangst die bovendien in de Vondel- en Oranjewijk verre van optimaal was te noemen. Bovendien krijgt men meer waar voor zijn geld. Deze zaak kwam ook nog ter sprake in de gisteravond gehouden ge meenteraadsvergadering, waarop wij volgende weel terug zullen komen. Over de kabeltelevisie, waarover in het Week blad voor Waddinxveen steeds uitvoerig is geschreven, nog het volgende. Er is daarvoor 100.000 meter coax-kabel no dig, 10.000 kubieke meter grond moet worden verzet, 200 stuks versterkers en 1.000 meter tekenpapier. Met CAI-aan- leg is 14 maanden gemoeid. In de onge veer 5300 aan te sluiten huizen zal men na de aanleg ongestoord 12 FM-radio- zenders kunnen ontvangen en tenminste 5 televisieprogramma’s. In ieder geval had het christen democratische raadslid uit de soms lan ge beantwoording van zijn vragen beg repen dat zijn veronderstelling dat er sprake was van een toelatingsbeleid juist was, al had hij daarbij niet gespro ken over een ’’onredelijke wijze” van De heer P. de Bruin en zijn echtgenote in het hen geschonken tuinameublement. {Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom}. WADDINXVEEN De-hCer P. de Bruin heeft tijdens een receptie in Huize Souburgh afscheid genomen als voorzitter van de Protestants Christelijke Stich ting Bejaardentehuis Souburgh. De heer De Bruin, die meende te moeten opstap pen in verband met zijn leeftijd, heeft vanaf de oprichting van deze stichting in december 1961 zitting gehad in het stichtingsbestuur, terwijl hij vanaf januari 1964 de voorzittershamer hanteerde. In deze functie wordt hij nu opgevolgd door de heer A. van Doorn, ter gelegenheid van zijn afscheid kreeg de heer De Bruin, die nog werd toegesprokjen door wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging), Souburgh-directrice M. Tijmes en de heer A. van Doorn, an het bestuur een tuin meublement, van het personeel een infrarodelamp en van de bewoners een eiken miniset en van het gemeentebestuur een ets van oud-Waddinxveen. WADDINXVEEN Het Waddinx- veense aannemingsbdrijf J. Baas BV heeft het gemeentebestuur een kleuren televisie aangeboden, dat gebeurde vori ge week maandagmiddag tijdens een bij eenkomst in bar-bodega Royal Inn, waar enkele toespraken werden gehouden, na- dat wethouder P.F.J. van Schie (CDA) van openbare werken en -bedrijven de TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort beperking wat het aantal tot HAVO-4 toe te laten bezitters van een MAVO-4- diploma betreft. Omdat B.en W. had den geschreven dat het onjuist is te veronderstellen dat er op een ’’onre delijke wijze” zou worden toegelaten, sprak ir. Wim Stuulen van een op dat punt ’’kribbige reactie”. ”Ik geloof niet dat het juist is zo te reageren als er belangstelling wordt getoond vóór het reilen en zeilen van deze school”, aldus het raadslid. Volgens wethouder Anne van Gent en geen sprake van een on heuse reactie van de zijde van B. en W., die de beantwoording van de vragen in concept hebben laten opstellen door de commissie van bestuur van de samen werkingsschool voor HAVO/At- heneum, welke commissie op zijn beurt blij was geweest op deze wijze open baarheid aan het toelatingsbeleid te kunnen geven. WADDINXVEENIn verband met Goede Vrijdag en Pasen zijn er een aantal wijzigingen: Er is vrijdagavond geen koop avond. maar vanavond (donder dag). Om negen uur gaan de winkels dicht. De weekmarkt wordt nu vrij dag gehouden van 13.00-18.00 uur. *Op Goede Vrijdag zijn alle kantoren van de gemeente ge sloten. Ook de banken zijn die dag dicht. Op Goede Vrijdag wordt de huisvuilophaaldienst normaal uitgevoerd. Op Tweede Paas dag zal er geen huisvuil worden opgehalld. De dienst van' deze dag zal wordeb uitgevoerd op dinsdag 20 april. De avondopenstelling op Goe de Vrijdag van het postkantoor aan de Kerkweg-Oost en van het postagentschap aan de Bre- derolaan komt te vervallen. Het postkantoor is die dag open van 8.30- 18.00 uur en het postagent schap van 8.30-12.30 Uur en van 13.30- 17.00 uur. mening een juist inzicht hebben kun nen krijgen in het gevolgde toelatings beleid, zoals dat door de samenwer kingsschool voor HAVO/Atheneum wordt uitgevoerd. Omdat in de beant woording van de vragen van het christen-democratisch raadslid op een gegeven moment werd gesproken over de ’’eigen schoolgemeenschap” vroeg ir. Wim Stuulen wethouder Anne van Gent op de man af of daarmee soms de samenwerkingsschool voor HAVO/At heneum en de openbare MAVo mee wordt bedoeld. ZATERDAG 17 APRIL 1976 s:dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 theek: Boskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, 01727-2834 ZONDAG 18 APRIL 1976 (EERSTE PAASDAG) s:G. Siemens, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 itheekBoskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, 01727-2834 MAANDAG 19 APRIL 1976 (TWEEDE PAASDAG) s:C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 otheekBoskoopse Apotheek, Burg. Colijnstraat 71, 01727-2834 RLOSKUNDIGE loskundige tijdens het gehele Paasweekeinde: J. Frinking-Scholten, 01727-3898 BEDELING medische dienst tijdens-het weekeinde en feestdagen is uitsluitend Md voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de Walgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot mr, 's middags van 4 tot 5 uur. Buiten deze spreekuren (ook voor wagen visites, verzoeken om recepten of telefonische adviezenis de tstdoende arts uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen. aanleg van kabeltelevisie (Centrale An tenne Inrichting) officieel van start had laten gaan in onze gemeente. Aan wie de gemeente de televisie gaat schenken is nog niet bekend. Op de hoek Potgieter- straat-Nicolaas Beetslaan, waar de wet houder tijdelijk als kabellegger fungeer de, sprak wethouder H. Huizer (SGP/ Hervormde Kiesvereniging) enkele be moedigende en bedankende woorden aan het adres van het medelid van het col lege van Burgemeester en Wethouders. Tenslotte is er jarenlang van praten, overleggen en touwtrekken voorafgegaan aan de nu aan te leggen kabeltelevisie. En nog zijn de problemen niet de wereld uit want door gebrek aan informatie ver keren nog altijd een aantal inwoners in de veronderstelling dat de aanleg van een CAI onder andere onredelijke tariefsver hoging tot gevolg zou hebben. Het be langrijkste wat men daarbij vergeet is WADDINXVEEN Op de i vrijdagen 23 april en 7 mei zal de Waddinxveense Kerngroep Ont- wikkelingssamenwerking een speciale marktkraam op de Wad- dinxveense warenmarkt inrich- ten. In deze marktkraam kan men alle mogelijke informatie J krijgen over ontwikkelingssa- menwerking en heel speciaal over het Waddinxveense Toma- I project in Boven Volta. Torna, J een dorp in Boven Volta, waar Nederlandse vrijwilligers pro- beren een ontwikkeling op gang te brengen. Een ontwikkeling die ten doel heeft de levensomstan- digheden van de mensen in Torna i en omgeving te verbeteren. Ook Waddinxveen wil daar een [steentje aan bijdragen. Hoe? ”- Kom eens kijken in de markt- kraam. Ga er eens rondneuzen of maak eens een praatje. Wij zul- len u graag informeren over het project en de actie om het project f te steunen. Zonder uw belangs- telling en uw steun bereiken we i niet veel. We hebben u nodig. Tot ziens op de markt van 23 april en 7 mei”, aldus de leden van de Waddinxveense Kerng- i roep Ontwikkelingssamenwer- I king. WADDINXVEEN Wethouder Anne van Gent (Progressieven) is er zomaar geen voorstander van dat de openbare Prof. Kohnstammschool voor openbare MAVO aan de Mauritslaan opgaat in de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg. Daarover wordt in kringen van beide scholen gesproken, maar de progressieve onderwijswethouder zei gisteravond in de gehouden gemeenteraadsvergadering dat het prematuur is op dit moment over een eventuele samensmelting te spreken. Hij wilde dan ook niet op deze zaak vooruitlopen, maar gaf niettemin wel zijn per soonlijke visie hierop. Over deze zaak heeft het college van Burgemeester en Wethouders nog geen standpunt ingenomen. wethouder kwam over de SCHOOLGEMEENSCHAP Ir. Wim Stuulen kwam in de raadsvergadering nog met een reeks aanvullende vragen, nadat hij eerst had geconstateerd zelf van B. en W. nog geen antwoord te hebben mogen ont vangen, maar niettemin dankbaar te zijn met de uitgebreide beantwoording, omdat veel ouders die voor hun kin deren moeten kiezen nu naar zijn Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. ^ddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 F»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1