Bejaarden maken woensdag 16 juni hefbrug de Rondom een door-en-door Hollandse tocht erop uit! Voorronde bij De Bas Speelgoed WIE WORDT NEDERLANDS KAMPIOEN LEGO-BOUWER Europoort, Westland, Noordzeekust, Bollenstreek Antiekbeurs in Gouda CDA (3) Fietsdag Sa kor Vice-voorzitter CNV de Graaf op CDA-avond INSCHRIJVINGSDAGEN OP 22 EN 28 APRIL Bakkers Mevrouw H. J. Groenendijk leidt W’veense CDA-top CDA(l) CDA (2) maar dan op een nieuwe fiets van: EXCLUSIEF BLOEMWERK J 1 Maap Groenendijk TALEIMPRAKTICUM doorlopend talenopleidingen op elk niveau- f) studiecentrum gouda •Jt=li=3t= J g CDA- A dvertentie I van de Waddinxveense gemeenteraad Advertentie Ei INTERFLORA u FEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 15 APRIL 1976 Brederolaan 3, Waddinxveen tel. 4198 Zuidkade 93, Boskoop, tel. 4012 GOUDA/WADDINXVEENTijdens het komende Paasweekeinde, zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 april a.s. wordt in Schouwburgcomplex Kunst- WIELAARD VOOR DE FIETS Dorpstraat 26, Waddinxveen tel. 2009 Waag, 01820- VOOR Uw bloemist zekeringsraad van de ARP. Jos Groenendijk- Bernard (53de nieuwe voorzitster van het CDA- overlegorgaan. WADDINXVEEN In het kader van de Nationale Lego-bouwwed- strijd 1976 organiseert De Bas Speelgoed van de Luifelbaan (Bredero laan) en de Jan Dorrekenskade West een voorronde, waarin deelnemers niet alleen aantrekkelijke prijzen kunnen winnen, maar zich tevens kunnen plaatsen voor een landelijke finale welke later dit jaar in Amsterdam wordt gehouden. Over het gehele land worden 200 van deze voorronden georganiseerd. Delname aan deze voorronde van de Nationale Lego-bouwwedstrijd staat open voor jongens en meisjes van 3 tot en met 12 jaar. Om ook de jongere kin deren een kans te geven op het winnen van een prijs en mogelijke afvaardiging naar de landelijke finale, zijn twee leef tijdsgroepen ingesteld: 3 t/m 7; en 8 t/m 12 jaar. In beide categorieën worden een eerste, tweede en derde prijs be schikbar gesteld bestaande uit Lego ge- schenkdozen. Beide eerste prijswin naars plaatsen zich voor de landelijke finale. Jongens en meisjes die aan de BRIELLE De Europoort vormt het westelijk deel van het havencomplex van Rotterdam en is gelegen op het Zuidhollandse ei land Rozenburg. Met de aanleg werd in 1958 begonnen en in 1960 liep het eer ste schip er binnen. Op de voor de kust gelegen Maasvlakte wordt het haven complex uitgebreid tot in de Noordzee. De Rotterdamse Waterweg tussen Hoek van Holland en Oude Maas dient als snelweg voor de zeescheepvaart en is daarom vrij van haveningangen en binnenscheepvaart gehouden: de zee schepen met bestemming Europoort wedstrijd deelnemen zijn vrij in het kie zen van een onderwerp dat thuis, en zonder hulp, gebouwd dient te worden. Alles natuurlijk goed en wel, maar al het goede CDA-nieuws op het plaat selijke politieke- en per soonlijke vlak wast niet weg dat het nieuwe CDA- bulletin er weer een be wijs van is, dat men elkaar slechter kent dan al schrij vende wordt gesug gereerd. In ieder geval is men er nog niet aan toe - zoals in Prikbord, het lijfblad van de Progressie- ven - de christen democraten in het open baar bij de voornaam te noemen, al zwaait CDA- fractievoorzitter drs. Tij- me Bouwers ”De Lijster” alle lof toe en verwelkomt hij met ”Cees” zijn opvol ger voor de ARP, ing. Cees van ’t Hoog! Een paar bewijzen voor het elkaar slecht kennen, zoals dat uit het CDA- bulletin blijkt. De eerste voorletter van Tijme Bou wers is Th. geworden, Cees van ’t Hoog krijgt de niet verdiende ingenieur stitel mee en CDA- raadslid Wim Kruijk wordt Kruijck genoemd. Maar dat gaat bij elkaar langer en écht kennen waarschijnlijk wel over. De ANWB zal zaterdag 8 mei a.s voor de derde maal in successie een Lan- min aan de Boelekade te Gouda, weer een antiekbeurs gehouden, reeds een traditie voor vele liefhebbers van an tiek. De openingstijden zijn van ’s morgens 11.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur. Ook dit keer vindt men alle facet ten, die men in antiek kan denken: zilver, munten, meubelen, schilderijen, tegels, wapens, Jugendstyle, klokken, kinderspeelgoed etc. In de week van 19-25 april wordt er door de SAKOR wederom een beroep ge daan op de Waddinxveen se bevolking, om via een (nationale) collecte, de kinderbescherming - de jeugdwelzijnszorg - te steunen. De Nederlandse kinderbescherming biedt aan duizende kinderen en jeugdigen in ons land de zo nodige opvang wan neer dit in een normale gezinssituatie niet mo gelijk is. Tevens biedt zij hulp en begeleiding aan de jeugd, maar ook aan de ouders wanneer er in de opvoeding iets dreigt mis te gaan of reeds is stuk gelopen. Naast de over heidssubsidie blijft uw fi nanciële steun, in deze tijd misschien meer dan ook, een noodzaak. De vele vernieuwingen en veran deringen op het gebied opvang en begeleiding brengen dikwijls extra hoge kosten mee. Maar ook waar het levensgeluk van het kind centraal staat zijn er altijd weer uitga ven, onvoorzien doch dubbel noodzakelijk. Steun de Nederlandse kin derbescherming in haar vaak moeilijke taak om de jeugd waarvoor zij klaar staat, de nodige hulp zo goed mogelijk te bieden WADDINXVEEN De op woensdag 16 juni te houden bejaardenreis brengt de Waddinxveense ouderen ditmaal naar het Rotterdamse haven- gebied Europoort, het Westland, de Noordzeekust en de Bollenstreek. I WADDINXVEEN ’’Werkgelegenheid, sociale zekerheid, personeelsraad”. Dat zijn de onderwer pen waarover de vice-voorzitter van het CNV, de heer L. de Graaf, dins dagavond 27 april in het Gereformeerd Verenigingsgebouw zal spreken. Hij doet dat die avond om acht uur op een openbare vergadering van het Wad dinxveense Christ en-Democratisch Appèl (CDA). Deze partijbijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. Over de heer L. de Graaf kan nog worden gezegd, dat hij naast vice-voorzitter van het CNV ook lid is van de Sociale Ver- zekeringsraad en het landelijk bestuur bouwproces vormen de kosten van de grond slechts een beperkt onderdeel. Een door-en-door Hollandse tocht dus, vooral als men weet dat er ook nog een rondrit door ’s-Gravenhage op het programma staat. Het reisdoel is weer uitgezocht door het comité ’’Bejaardenreis Wad dinxveen”, waarvan zitting hebben me juffrouw H. J. van Drimmelen, H. C. Kooijman (voorzitter), J. Koelma (se cretaris), T. Ververs jrP. van Helden (penningmeester), B. J. Woudenberg en A. G. M. van Ginkel. De kosten van de Waddinxveense bejaardenreis -sinds 1930 een traditie in onze gemeente - worden gedragen door de bejaarden het koffiedrinken daar gaat de reis via de Beneluxtunnel naar het Westland om daarna voor een rondrit in ’s- Gravenhage aan te komen. De lunch staat, als de bejaarden nog door de resi dentie aan het toeren zijn, dan zo onge veer klaar in café-restaurant ”De gou den Leeuw” in Voorschoten. In de middaguren gaat het verder langs de kust en wordt de Bollenstreek niet vergeten. In het motel ’’Sassenheim’ in Warmond wordt de theepauze gehou den, waarna de Waddinxveense bejaar denreis wordt voortgezet in de richting Alphen aan den Rijn om in het café- restaurant ’’Avifauna” het traditionele diner te gebruiken. Er zal dan muziek ten gehore worden gebracht om het al lemaal nog lekkerder te laten smaken dan het altijd al is. Na deze maaltijd zal de terugtocht naar het vertrouwde Waddinxveen worden gemaakt, waar mee dan opnieuw een Waddinxveense bejaardenreis wordt besloten. WADDINXVEENDe Waddinxveense bejaarden kunnen zich volgen de week en die week daarop weer laten inschrijven voor deelname aan de op woensdag 16 juni te houden traditionele bejaardenreis. Voor die aan melding zijn twee data beschikbaar Donderdag 22 april van 10.00-12.00 uur in het Anne Frank-centrum, Woensdag 28 april van 10.00-12.00 uur in Huize Souburgh. Zij die aan de ditmaal in West-Nederland uitgestippelde Hollandse tocht willen meedoen moeten bij de aanmelding een eigen bijdrage van f 20,- perpersoon voldoen. Blijkt men eventueel later niet te kunnen deelnemen aan de op woensdag 16 juni te houden bejaardenreis dan krijgt men van de organisatoren het geld weer terug. seren. De bond doet dit dit jaar in samenwerking met de Nederlandse Rij wiel Toer Unie, een groot aantal VVV’s en de TROS, die de 8e mei via Hilver sum II een aantal uitzen dingen aan deze fietsdag zal wijden. De ANWB heeft - verspreid over het hele land - 70 toeristische fietsroutes uitgezet. Dit is honderd procent meer dan vorig jaar. De bond heeft hiertoe besloten vanwege de grote belangs telling die er vorig jaar voor dit evenement bes tond. Er namen vorig jaar 35.000 mensen aan dit fietsgebeuren deel. De routes variëren van 30 tot 40 km. Iedere deelnemer kan de route in z’n eigen tempo afleggen, omdat het weds trijdelement niet speelt. Aan het begin en einde van de route zal een stem pel op de routekaart wor den gezet wat recht geeft op een speciaal voor de fietsdag ontworpen speld je en/of jaarteken. Alle vetrek- en finishpos- ten in het land zijn voor dit grote fietsevenement zaterdag 8 mei geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Mogelijkheden tot het starten zijn er die dag tot 13.00 uur. Vanaf 26 april reeds kunnen de routebe schrijvingen worden afge haald bij de ANWB en VVV kantoren in die gemeenten van waaruit een route is uitgezet. In onze streek is dat Gouda, VVV-kantoor, Markt 36, tel. 13298. Een gedeelte van het inschrijfgeld zal net als voorgaande jaren bestemd worden voor een goed doel dat in de steef ligt van recreatiefaciliteiten voor gehandicapten. Het startsein voor de Lan delijke Fietsdag zal dit jaar worden gegeven va nuit het Slot Zeist om 09.00 uur. Het imschrijfgeld bed raagt 2,50 p.p. en 1,50 voor deelnemers beneden de 16 jaar. Wanneer in groepen van meer dan 10 personen gereden wordt bedragen de kosten eveneens 1,50 p.p. JURY ztot en mebzaterdag 24 april kunnen de Lego-bouwwerken worden ingeleverd bij De Bas Speelgoed. Bij de beoor deling zal vooral gelet worden op het idee, fantasie en uitvoering. In de jury hebben zitting de heer N. Noorlander, hoofd van de hervormde Bethelschool voor basisonderwijs in Waddinxveen, de heer P. Sliedrecht, firmant van de Waddinxveense sportspeelgoedfabriek W. A. Sliedrecht en de heer B. J. Wou denberg, hoofdredacteur van het Weekblad voor Waddinxveen. De prij suitreiking zal plaatsvinden op woens dag 28 april, ’s middags om twee uur in de speelgoedzaak aan de Luifelbaan. Bekroonde werkstukken worden ten toongesteld in de etalage. Bij De Bas Speelgoed is het zo dat ieder kind dat aan deze bouwwedstrijd meedoet een prijs krijgt. De landelijke finale van deze Nationale Lego-bouwwedstrijd 1976 wordt ge houden op donderdag 21 oktober a.s. - tijdens de herftsyacanties - in het RAI- Congrescentrum in Amsterdam. Hiet worden circa 400 finalisten verwacht uit het gehele land, plus hun begelei ders. Naast de bouwwedstrijd - ijdens deze finale moet ter plaatse worden ge bouwd - staan op het programma een rondvaart door de Amsterdamse grach ten; optreden van bekende artiesten; en een feestelijke uitreiking van vele prijzen. De eerste prijswinnaars in deze lan delijke finale krijgen een twee-daags bezoek aangeboden aan het familie park Legoland in Billund, Denemar ken, waar ook de Lego fabrieken zijn gevestigd. Tijdens de reis, welke gemaakt wordt met een direktievlieg- tuig van het bedrijf, kunnen de win naars zich laten vergezellen door een familielid. GRONDPOLITIEK Voor KVP-voorzitter en lid van het CDA-overlegorgaan Th. B. Mourits baart de ontwikkeling van het landelijk Christen-Democratisch Appèl overi- 1 - TT!!1fx J het pasverschenen CDA-bulletin, FRACTIEBERAAD De vijfmansfractie van het CDA in de Waddinxveense gemeenteraad wijst er nog eens op, dat er voorafgaande aan de raadsvergaderingen telkens beraad slagingen worden gehouden over de dan aan de orde zijnde zaken in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde, die toegankelijk zijn voor alle leden van de in het CDA sa menwerkende partijen ARP, CHU en KVP. ’’Actief meedoen aan het fractie- beraad werkt vaak heel verhelderend naar beide kanten”, weten de christen democratische raadsleden. Her eerst volgende CDA-fractieberaad - steeds op de donderdagavond om acht uur in de week voorafgaande aan de dag waa rop de gemeenteraadsvergadering wordt gehouden - vindt plaats op don derdagavond 6 mei. woensdag voor een week werd in de Boskoopse Beurshal de eerste West- nederlandse Bakkersdag gehouden. Het was tevens voor de eerste maal dat de Westnederlandse vakwed strijd en een tentoonstel ling plaatsvonden. In ie der geval was bij de opening van deze bak kersmanifestatie naast Boskoops wethouder P. van den Dool ook aanwezig Waddinxveens burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethou der H. Huizer (SGP/Her- vormde Kiesvereniging), welke laatste als oud- bakker natuurlijk van de hoed en de rand wist. De vakwedstrijden waren verdeeld in 11 klassen en de jury had de niet zo een voudige taak de produk- ten te beoordelen. Kwali teit en presentatie stond op deze tentoonstelling op zeer hoog peil, waaruit maar eens weer mag blijken dat de consument het produkt van de vak man, in dit geval de brood- en banketbakker, steeds meer gaat waar deren tegenover het fa brieksmatig produkt. Nadat de voorzitter, de heer J. Boonekamp uit Katwijk aan Zee, de aan wezigen had welkom ge heten, werd de opening van deze prachtige vak- tentoonstelling verricht door de heer P. Buijze, di recteur van de Nederland se Bakkerij Stichting. Hij memoreerde dat hij grote achting had voor het pro dukt dat door vakmensen op deze tentoonstelling naar voren werd gebracht en het was dan ook voor hem een groot voorrecht de ’’Gouden Bakkers- ring”, na rijp beraad door de jury, te kunnen over handigen aan de heer Van den Hurck uit Loon op Zand (N.Br.), medewer ker van de firma Besselink delijke Fietsdag organi- (zelf (zij betalen ƒ20,- per persoon dit -_j j-- j-- en (je deling Waddinxveen van het Koninklijk Verbond van Onder nemers (de georganiseerde midden stand in onze gemeente komt nu met een bijdrage van 4.000,- over de brug). dienen bestemmingsplan nen om de tien jaar te worden herzien. Daar wordt in het algemeen en ook in Waddinxveen niet zo sterk de hand aan ge houden. Voor het lan delijk gebied der gemeen te zijn plannen van kracht, die ten dele zo’n 20 jaar oud zijn. Op dat gebied van bestemmingsplannen is er intussen een sterke ontwikkeling geweest. Ook binnen de bebouwde kom verdienen jaren gele den vastgestelde en goed gekeurde bestemmings plannen heroverweging”, Istelt ir. Wim Stuulen, die Idaarop komt tot een be spreking van de voor de Oranje- en Vondelwijk vastgestelde nieuwe bes temmingsplannen. Omdat u daarover van ons alles al hebt gehoord besparen wij u dat. WADDINXVEEN Mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard (CHU) hanteert sinds kort de voorzittershamer van het overlegorgaan van het Christen-Democratisch Appèl (CDA), waarbinnen in Waddinxveen de ARP, CHU en KVP organisatorisch en coördinerend samenwerken. Zij heeft deze functie overgenomen van de heer Th. B. Mourits (KVP), die nu als penningmeester deel uitmaakt van het CDA-overlegorgaan. In het bestuur hiervan bekleedde mevrouw Groenendijk-Bernard eerst de functie van secretaresse. In het bestuur van het christen democratisch overleg hebben verder zitting secretareresse mevrouw J. A. v.d. Berg-Engels (ARP) en de leden ing. C. van ’t Hoog (ARP), Jac. Hogen doorn (CHU), P. van der Meyden j (ARP) en W. Waterreus (KVP). Deze Waddinxveense CDA-top zal nog met I twee leden worden uitgebreid, waarvan mr. J. Stegeman-den Engelse er één van is. Met deze mutaties is het bestuur van het CDA-overlegorgaan gelijk hal verwege de huidige zittingsperiode van de Waddinxveense gemeenteraad varen binnen via het Calandkanaal, ter- i (1974-1978) van 6 leden op 9 gebracht. schap bedankt hebbende Wad- dinxvener over de grondpolitiek van j het kabinet-Den Uyl weinig goede j woorden over heeft. De nu op tafel lig gende wetsontwerpen hierover noemt de heer Mourits ’’principieel absoluut verwerpelijk, strikt zakelijk genomen geen poot om op te staan en politiek bekeken niets anders dan het aflossen van een hypotheek^ die door het mogen meeregeren op KVP en ARP drukte”. De Waddinxveense christen democraten staan dus allerminst te jui chen bij de door onze regering voorges tane grondpolitiek. Er zijn nu twee wet sontwerpen bij de Tweede Kamer inge diend, nl. het geven van een voorkeurs recht aan de overheid en de waardebe paling van de grond te binden aan de gebruikswaarde. In de nota grondei gendom en grondbeheer uitgebracht instituten van KVP, ARP en CHU wordt gesteld dat de christen democratische visie ten aanzien van het grondeigendom enerzijds de grond be schouwt als een gemeenschapsgoed, omdat de samenleving ervan afhank elijk en op gegrondvest is, anderzijds erkent men het recht van het individu i op grondbezit omdat deze er in zijn bestaan en zijn ontplooiingskansen van afhankelijk is. De nota constateert ver der dat de overheid bij de vewerving van de grond nodig voor gemeen schapsvoorzieningen bij de huidige wetgeving over onvoldoende middelen beschikt. Het voorkeursrecht kan hier vele belemmeringen wegnemen. De in voering van de gebruikswaarde vindt in de nota veel minder of helemaal geen steun. De ontwikkeling van de prijs van ruwe bouwgrond rechtvaardigt geen enkel overheidsingrijpen.In het totale 300 BEJAARDEN Zoals bekend betalen de Waddinxveense ouderen sinds 1974 mee aan hun eigen reis omdat een der gelijke tocht te kostbaar was geworden om nog langer door de plaatselijke mid- denstandsvereniging alleen gedragen te worden. In feite is er verder geen verandering gekomen in de organisatie van de bejaardenreizen, waarvoor twee jaar geleden rond 320 ouderen zich op gaven om mee te gaan voor een dagje op het land in ’’Flevohof en waarvoor vorig jaar 290 bejaarden acte de pre sence gaven voor een rondrit over de Veluwe en een tochtje over de Rijn van Arnhem naar Rhenen. Voor dit jaar worden weer zo’n dikke droehonderd bejaarden verwacht die op woensdag 16 juni de reis weer willen meemaken. De inschrijvingsdagen daarvoor zullen worden gehouden op donderdagmor gen 22 april in het Anne Frank- centrum en woensdagmorgen 28 april in Huize Souburgh. Beide keren van 10 tot 12 uur. De Waddinxveense bejaardenreis van dit jaar is 240 kilometer lang. De plaat sen die men na het vertrek vgn de Kerkweg-West passeert of aandoet zijn Nieuwerkerk aan den IJssel, Rotter dam (Brienenoordbrug), Rhoon, Poor- tugaal, Hoogvliet, Spijkenisse, Geer vliet, Zwartewaal, Brielle (koffiepau ze), Europoortgebied, Beneluxtunnel, ’s-Gravenzande, Monster, Loosduinen, ’s-Gravenhage (rondrit), Wassenaar, Voorschoten (lunch), Den Deijl, Was senaar, Valkenburg, Katwijk, Noord- wijk, Langevelderslag, Lisse, Sassen heim, Warmond (theepauze), Oegst- geest, Leiden, Leiderdrp, Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Rijndijk, Alphen aan den Rijn (diner) en Wad dinxveen (thuiskomst). wijl het speciaal voor de binnenscheep- i vaart bestemde Hertelkanaal Euro poort met het achterland verbindt. Graag had men met de bejaarden een kop koffie met iets lekkers willen ge bruiken in het voorlichtingscentrum Eur-O-Rama, omdat men van het res- gens nog steeds zorgen. Hij schrijft dat taurant en terras van hét op een tien I jn het pasverschenen CDA-bulletin, meter hoge terp gebouwde Eur-O- waarin deze in de vorige zittingsperiode Rama een schitterend uitzicht heeft op c... het scheepvaartverkeer tussen de ha- j nog VOor de eer van het'raadslidmaat- vendammen, maar dit centrum is nu 1 voor de sloop bestemd. Daarom zal nu t het eerst worden aangelegd in café- i i restaurant ’’Dedert” in Brielle, de oude I vestingstad op Voorne en Putten. Na Ipd voor Waddinxveen) en wordt het vertrekkende Schoolhoofd/raadslid Piet de Lijster veel goeds en ”- Bovendien Gods zegen” ■oegewenst op zijn ver dere levensweg als hoofd fan een School met de Bijbel in Hillegom. ”Met lijn vertrek verliezen wij sen ervaren raadslid”, al dus drs. Tijme Bouwers, |ie Piet de Lijster een in lemende persoonlijkheid ■oemt. Klaar er worden nog meer goede woorden geschre den in het CDA-bulletin. Jr Wim Stuulen (CHU) leeft het in een stuk over |e op maandagavond 15 ■taart door de gemeen teraad ”in een bewogen jiscussie” vastgestelde bestemmingsplannen Branjewijk ’75 en Vondel- ■'jk ’75 over CDA- Jethouder Paul van Schie (KVP), die als portefeuil lehouder van ruimtelijke ordening en woningbouw ■voortvarend en in een hoog tempo van start is gegaan”. Wim Stuulen herinnert er aan dat ’’zijn” (de wethouder) commissie voor de ruimtelijke or dening en de woningbouw het meest van alle raads commissies vergadert: in beginsel iedere veertien Bagen, zomer en winter. ■Nu is er ook veel te doen Bp dit gebied”, weet de ■HU’er binnen het CDA. ■Volgens de wet op de ruimtelijke ordening i Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Hoe moeizaam het landelijk ook gaat met de totstandkoming van het Christen-Democratisch Appèl (CDA), als je het lezenswaardige CDA- bulletin van de ARP, CHU en KVP in Wad dinxveen bladert dan druipt daar toch op bijna elke pagina het enthou siasme over de in ons dorp in 1974 gevonden christen-democratische samenwerking van af. Zo geeft de nieuwe voorzit ster van het CDA- overlegorgaan, Jos Groenendijk-Bernard (CHU), een verslag van de bij haar thuis en ten huize van het toekomstige ICDA-raadslid ing. Cees van ’t Hoog (ARP) gehou den gespreksgroepen over de landelijke nota ’’Plich ten en Perspectieven”, die is opgesteld door de drie samenwerkende weten schappelijke instituten van de ARP, CHU en KVP. Met het insturen van een eensluidende I reactie hebben de Wad dinxveense christen democraten dan toch maar meegewerkt aan de verdere ontwikkeling van de politieke visie van het CDA. Jos Groenendijk-Bernard i schrijft in het kersverse CDA-bulletin dat één van de discussievragen, die door de gespreksgroepen moest worden behandeld, luidde: Waarin onder scheidt de eigen weg van het CDA zich van de li beralen en socialisten? Het daarop gegeven ant woord is voor de voorzit ster van het CDA- overlegorgaan in Wad dinxveen een goede aan zet om verder te gaan met het CDA: De eigen weg van de christen democraten bestaat hierin dat zij met het Evangelie als richtsnoer de tegen stellingen in onze maat- i schappij willen verkleinen en van hieruit opdrachten ten aanzien van onze Baaste zullen hebben te vervullen. Binnen de CDA-fractie in de Waddinxveense gemeenteraad moet het Boek en ei zijn, want on vertogen woorden lijkt men niet tot elkaar te richten. Zo zegt fractie voorzitter drs. Tijme Bou wers (ARP) in het nieuwe CDA-bulletin tevreden te I zijn over de benoeming van ARP-lid mr. Bert Smallenbroek tot bur gemeester van Wad dinxveen (maar dat wisten we al, dank zij dit Weekb- uit Udenhout in de cate gorie ’’stuksgoed” voor zijn nieuwe creatie "AP PEL VICTORIA”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 27