r TOMA TOMA TOMA wadoinxveen! f Hoe ze in Torna leren omgaan met de ploeg De ossentractie is gelukt Eén van de modelboerderijen 1* Kil i Anjerfonds Drie mille Concordia Sambo-boer stopt zaden in de grond Tamboers begeleiden grondbewerking Dorp in de savanne van Boven Volta O!l l *\1 l manier te introduceren, is donderdag 15 en vrijdag 16 april de bij ons in de zaak aanwezig. Bovendien ontvangt u bij besteding van f 25.- aan producten van - A'W*?* Zij zal u graag tijdens het geven van een analyse van uw huid ook vertellen, hoe u die huid het beste kunt verzorgen. HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! WADDINXVEEI WADDINXVEEI is-' WADDINXVEEN Het Anjerfonds Zuid-Holland, een afdeling van het Prins Bernhardfonds, heeft het Wad- dinxveense fanfarecorps Concordia een subsidietoekenning gedaan van drie duizend gulden. Dit geld kan worden bestemd voor de uitbreiding van in strumenten en het aanschaffen van uni formen. Voor het Anjerfonds wordt jaarlijks door de plaatselijk,e muziek verenigingen gecollecteerd. Het doel hiervan is het culturele verenigings leven financieel te steunen. y:; I WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN DONDERDAG 15 APRIL 1976 Om haar producten in Waddinxveen op een verantwoorde Schoonheidsspecialiste WADDINXVEEN De Waddinxveense Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking laat door mid del van de foto’s op deze pagina iets zien van de ontwikkelingssamenwer king in Torna! Vooral de landbouw staat hierbij centraal. Een eerste be gin i sde introductie van de ploeg. De Samo - zo worden de mensen uit Torna en omgeving genoemd - kenden het gebruik van de ploeg niet en ze beschikken evenmin over trekdieren. Om hen daarmee vertrouwd te ma ken werd in hun gebied een centrum voor landbouwkundige vorming opge zet op initiatief van de witte paters. Van veenomaden werden ossen ge kocht. Deze dan nog halfwilde dieren moeten eerst worden getemd en zijn na een half jaar training pas geschikt om voor de ploeg gespannen te wor den. Het gebruik van de ploeg maakt het mogelijk de grond beter te bewer- kenen verhoogt de vruchtbaarheid vooral indien ook stalmest in de grond wordt gebracht. Met de grond bewerking kan nu eerder worden be gonnen, waarmee de productieve ar- beidsperiode wordt verlengd. Dit is zeer belangrijk, daar de Samo-boer als regel een verlies van meer dan 100 arbeidsplaatsen per jaar heeft door het lange droge seizoen. Met behulp van ossen kan er ook mechanisch worden gewied, hetgeen een enorme arbeidsbesparing geeft ten opzichte van wieden met de hand. Het areaal, wat beplant is, kan dan belangrijk worden uitgebreid zodat de land bouwproductie veel vervoudigd kan worden. Ieder jaar worden door het centrum jonge boeren opgeleid op twintig modelbedrijven van ongeveer 3 hectare. Onder toezicht van des kundigen en vrijwilligers bewerken ze de hun toegewezen percelen. Ze krij gen de beschikking over een span os sen en de nodige landbouwwerktui gen, maar zijn de bezitters van de door henzelf geproduceerde oogst. Na de voltooiing van de opleiding krijgt ieder van hen voldoende kre diet om de nieuwe uitrusting aan te schaffen en vestigt zich vervolgens in zijn dorp van herkomst. een potje reinigingscrème - de befaamde ’’Multiple action cleansing” ter waarde van 9.50 GRATIS. HF t van Ik’ af i ■L, .ils* r j A dverientie A l. drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen j vr®

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 31