Koninklijk goud voor jubilerende Paul van Schie (CDA) telkens eerste met het aansteken van een sigaret Jac. van Steijn (58), directeur van de gemeentelijke sociale dienst Marie Boere (Progressieven) zit er minutenlang mee in de mond 1 1 Moerkapelle krijgt gezins vervangend tehuis exposeert tekenwerk in Gehandicapten zwemmen naar hartelust in het overdekte HAVOderaar Krauwinkel 1 I Eerste prijs voor The Oldtimers Mild vonnis por joy-rider p HAAG/WADD1NXVEEN 26-jarige standbouwer uit Wad- hveen is voor een lang en duur ple- ftritje naar Voorburg door de Haagse [itierechter veroordeeld tot een [te van 200 gulden. De man had in f woonplaats een bestelauto geleend feen familielid en was daarmee een p gaan maken. Door gebrek aan firmanskunsten botste de joy-rider I de Koningin Wilhelminaweg in [rburg tegen een geparkeerde auto, hens zijn lezing tegenover de [tie wilde hij een doosje lucifers [ken. Goudse bioscopen [ïHALIA Rokers in raadzaal zorgen voor een dodelijk klimaat Bodegraven KVP steunt i: strijd voor behoud van ’’Paviljoen” WADDINXVEEN Eerst nu is bekend geworden dat de afdeling Waddinxveen van de Katholieke Volks Partij (KVP) steun heeft ver- leend aan het streven het Goudse St. Jozefziekenhuis als zelfstandig looms-katholiek hospitaal voor deze streek te behouden. Deze adhesiebe- j J tuiging werd al zo’n twee maanden geleden door KVP-voorzitter Th. B. J J Mounts en -secretaris W. Water- reus aan het regionaal actiecomité "Behoud St. Jozef’, op verzoek van dit comité, verzonden. De KVP in Waddinxveen is van mening dat sa- menwerking tussen ziekenhuizen op o zijn plaats is, maar dat dit daarom in J dit geval nog geen fusie tussen het o St. Jozefziekenhuis (in de volks- JJ mond ’’Paviljoen” en het Bleuland- o ziekenhuis in Gouda behoeft te bete- J kenen. In de adhesiebetuiging wordt o [gesteld dat de bevolkingsgroep die Ide KVP in Waddinxveen zegt te vertegenwoordigen hoge prijs stelt op behoud van dit enige rooms- J katholieke ziekenhuis in de buur- o gemeente. J [EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 15 APRIL 1976 en °g :o- ir- tn. 'vi- nu en vel het DIA-AVOND WADDINXVEEN Al vier maanden lang wordt er in de eerste anderhalf uur van de meestal lan ger durende vergaderingen van de Waddinxveense gemeenteraad niet gerookt. Dat is het gevolg van het met 11 tegen 5 stemmen aannemen van een hierop betrekking hebbend voorstel, dat tijdens de in december van het vorig jaar gehouden al gemene beschouwingen en begro- tingsdebatten werd ingediend door Piet Meerkerk (SGP/Hervormde Kiersvefeniging). Reunie FHouwburg WADDINXVEEN De heer Jac. van Steijn, directeur van de gemeentelijke sociale dienst, heeft de gouden ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau gekregen. Deze koninklijke onder scheiding kreeg hij vorige week donderdagmorgen in de raadzaal van het gemeentehuis door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek op de re vers gespeld. Dat gebeurde tijdens een huldigingsbijeenkomst, welke die dag werd gehouden omdat het donderdag 8 april precies 40 jaar geleden was dat de heer Van Steijn in overheidsdienst trad. ]r=Jr=Jr=Jr=Jr=Jr=Jr=Jr=J brief 1 Rotterdam, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I >ör •ss. on- Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek speldt de heer Jac. van Steijn de koninklijke onderscheiding op de revers. Mevrouw Van Steijn kijkt toe. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sj aak Noteboom). Piet Meerkerk, het 45-jarige niet- rokende raadslid voor de S GP/ Hervormde Kiesvereniging. MOERKAPELLE/WADDINXVEEN - Moerkapelle krijgt een tehuis voor geestelijk gehandicapten. Het tehuis zal worden gebouwd door een stich ting, uitgaande van de Gereformeer de Gemeente, op een stuk grond aan de Jonkheer Van der Wetstraat. Het gebouw, dat in een boerdeij-achtige stijl zal worden opgetrokken, gaat 1,8 miljoen gulden kosten. De eerste paal zal nog deze zomer worden geslagen. Elke toekomstige bewoner krijgt een eigen zit-slaapkamer met toilet en bad gelegenheid. Het project zal bijna ge heel worden gesubsidieerd door het ministerie van CRM. ©it zou kunnen leiden tot het niet in staat zijn actief deel te nemen aan ver gaderingen omdat de obsessie tot het roken alle andere gedachten verd ringt”, wist de liberale fractievoorzit ster en daarom zei ze te denken aan het inlassen van korte pauzes in een ruimte waar gerookt kan worden. Het voor beeld dat de overheid in dit soort zaken zou moeten geven sprak haar bijzonder aan. Lous Oosterbroek-Waagmeester: ’’Niet alleen als voorbeeld voor volwassenen, niet ten pleziere van de niet-rokers, maar zeker voor de kinderen, want het is ontstellend, als men ziet, hoeveel gerookt wordt op de scholen voor het voortgezet onderwijs en in de hoogste klassen van het basisonderwijs”. Dat bracht drs. Willem Verbaan (Progres sieven) tot de opmerking, dat hij als ro ker zal stemmen voor een voorstel om tijdens de raadsvergaderingen niet te roken. Pauzes zei hij niet te zien zitten, wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld de eerste twee uur niet te roken. Wet houder Anne van Gent (Progressieven) vertelde de gemeenteraad aandacht te zullen besteden asan het roken op scholen en dat met enige kracht het ro ken op de basisscholen zal moeten wor den tegengegaan. Oud-burgemeester Cor van der Hooft liet weten een voor stel om gedurende de eerste anderhalf uur van de vergaderingen niet te roken wel haalbaar te achten. En zo is het er toch van gekomen. WADDINXVEEN Sinds kort wordt er in het overdekte zwembad in het sportpark De Sniep op zondag morgen gezwommen door gehandicap te. Het initiatief daartoe is genomen door het bestuur van Zwem Revali datie en Recreatie Waddinxveen, dat eerder het peuterzwemmen en het be jaardenzwemmen mogelijk maakte. Aanvankelijk waren er nog wat start problemen om het zwemmen voor ge handicapten mogelijk te maken, zo moest de watertemperatuur omhoog, was de planning voor de fysiothera peuten, helpers, vervoer e.d. nog niet helemaal rond, maar er werd toch maar gestart. In september zal er zorg voor worden gedragen dat iedereen die me disch gekeurd is en individueel behan deld moet worden, en behandeld wordt en dan de anderen onder toeziende blikken vrij kunnen zwemmen. Het ligt in de bedoeling een schema te ma ken, wat een behandeling en daarna vrij zwemmen inhoudt. Volgende eek woensdagavond 21 april om acht uur wordt er in het Anne Frankcentrum ter afsluiting van het bejaardenzwemmen een voorlich tingsavond gehouden waar Paul Bak ker tijdens het bejaardenzwemmen ge maakte dia’s zal vertonen. Zij die hier aan hebben meegedaan, maar ook de ouderen ons die nog niet ertoe hebben kunnen besluiten zich op te geven voor het bejaardenzwemmen worden van harte uitgenodigd deze avond mee te maken. De vijf raadsleden die hiertegen waren en dus hele vergaderingen lang hadden willen blijven doorroken zijn drs. Tijme Bouwers (CDA), Marie Boere (Prog ressieven), Piet de Lijster (CDA), wet houder Paul van Schie (CDA) en wet houder Anne van Gent (Progressie ven). In de raadsvergaderingen herken je deze tegenstemmers Van het voorstel om ten gerieve van de niet-rokers en bij wijze van voorbeeld de eerste anderhalf uur niet te roken direct. DAAD STELLEN Niet-roker Piet Meerkerk (SGP/Hervormde Kiesvereniging) had het roken tijdens de gemeenteraddsver- gaderingen weer eens ter sprake ge bracht tijdens de op 10 december vorig jaar gehouden algemene beschouwin gen en begrotingsdebatten. Hij las toen uit een ruim drie maanden eerder door het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne geschreven brief het volgende voor: ’’Zoals u wellicht be kend is, is reeds geruime tijd het vraagstuk aan de orde van de scha delijke gevolgen van het roken. De Ge zondheidsraad heeft ons een advies aangeboden over die schadelijke gevol gen. In dit advies worden enerzijds maatregelen voorgesteld die de scha delijke gevolgen op doeltreffende wijze onder de aandacht van de bevolking kunnen brengen en anderzijds de in vloeden, die het roken kunnen bevor deren, kunnen tegengaan”. Op grond van dit citaat vroeg Piet Meerkerk het college van Burgemeester en Wethou ders opnieuw een voorstel tot niet ro ken tijdens de raadsvergaderingen in overweging te willen nemen. ”Wij be seffen het beperkte effect ervan. Het gaat ons echter om een daad te stellen om op doeltreffende wijze de scha delijke gevolgen van het roken onder de aandacht van de bevolking te bren gen en naar wij hopen met gunstig resul taat”, betoogde het raadslid voor de SGP/Hervormde Kiesvereniging. Een week later - 17 december vorig jaar - zei Lous Oosterbroek -Waagmeeester (VVD) dat een voorstel tot niet roken tijdens raadsvergaderingen haar altijd al heeft aangesproken. Het liberale raadslid heeft het steeds betreurd, dat het college en de raad op grond van volgens haar foute motieven hierop niet wilden ingaan. Dat neemt echter niet weg, dat Lous Oosterbroek- Waagmeester begrip heeft voor de wer kelijke feiten, namelijk de verslaving van de meeste rokers, waardoor het hen onmogelijk is gedurende lange tijd zonder dit genotmiddel te kunnnen. ”- [eerder had de standbouwer trou- [s blijk gegeven van onbekendheid [het ’vak’ van automobilist. Enkele [en wilde de auto niet starten, waar- I de Wegenwacht te hulp moest [den geroepen. Een rijbewijs had [nooit gehaald. De politierechter [de in zijn milde vonnis - de officier [justitie eiste 250 gulden boete en maand voorwaardelijke gevange- [traf met een proeftijd van twee - echter rekening houden met [financiële situatie van de verdachte. staat de Waddinxvener nog zo’n [WO gulden aan schadevergoedingen ['achten. WADDINXVEEN Een groep leer lingen van onze plaatselijke muziek school, zich noemende The Oldtimers, heeft verleden week woensdag meege daan aan een wedstrijd voor amateurs in Gouda, georganiseerd door de Goudse Culturele Raad. Door het ent housiasme van de volle zaal speelde dit ensemble (leeftijd 13-18 jaar) der mate goed dat ze de le prijs behaal den in de kategorie groepen. Een mooi resultaat voor deze jonge mensen en onze muziekschool. I sMiddags 3.30 uur (t/m Di.) en en Vr. 8 uur, Za. en beide paasdagen 7 en 9.15 uur, Di. en "o.8 uur: DE TWEE MISSIO NARISSEN. 14 jr. t/m Di. iedere middag half '*ee: DE AVONTUREN VAN hammetje. R' enZa. 11.30 uur: FRANK ‘APPA’s 200 MOTELS. Meur, 18 jr. P° en Vr. 8.15 uur, Za.7en9.15 pULle Paasdag 3,7 en9.15 uur: GOODBYE BRUCE LEE. 18 jr. L' eP ^a--30 uur. 2e Paasdag Ipnr?15 uur’ Di. en Wo. 8.15 uur: ruEL DER WELLUST. 18 jr. L k u., Za. t/m Ma. 7 en 9.30 u., I,'8 15 uur. BITE THE BULLET S I" keur, 14 jaar. S Ihjaur' Zo. en Ma. 3 en 5 uur, l/,-,3°uur,Wo. 2.30 en 8.15 uur: S IN HET RESTAURANT M. Boere, de 20 april 53 jaar wordende fractievoorzitter van de Progressieven en roker van zelf gedraaide sigaretten bij uitstek. VIER DODEN PER DAG Misschien moeten we voor wethouder Anne van Gent en al die andere rokende Waddinxveners in en buiten de gemeenterad nog eens op een rijtje zetten wat eerder de Gezondheidsraad vorig jaar zomer al had gedaan opdat we er van doordrongen zijn dat het om veel meer gaat dan enkel en alleen om een beetje begrip voor de niet-rokers: Elke dag sterven er in Nederland vier mensen die hadden kunnen blijven leven, als zij niet hadden gerookt. Het risico om aan longkanker te sterven neemt toe naar mate men meer rookt: op elke niet-roker die aan longkanker sterft, sterven er 15 rokers van 1-10 sigaretten per dag; 17 rokers van 11-20 sigaretten per dag; 42 rokers van 21-40 sigaretten per dag en 64 rokers van meer dan 40 sigaretten per dag. In het algemeen kan men zeggen: wie meer dan 20 sigaretten per dag rookt, sterft aan longkanker, tenzij hij eerder door een andere rokersziekte wordt geveld. Het ziekteverzuim en de kans op invaliditeit neemt toe naar mate men meer rookt. In 1950 stierven in Nederland 1347 mensen aan longkanker; in 1972: 5.771 rekening houdend met de stijging van de bevolking een toename van 400%. Sinds 20 jaar geleden de ernstige medische gevolgen van roken wetenschappe lijk werden vastgesteld, is het aantal rokende volwassenen afgenomen. Het tabaksverbruik per persoon nam echter sterk toe. Tevens stijgt nog steeds het aantal vrouwen en kinderen dat (stug) rookt. WADDINXVEEN In de Waddinxveense gemeenteraad wordt anderhalf uur niet gerookt. Dat is een vier maanden oud meerderheidsbesluit, maar de rokende tegenstanders ervan zorgen elke vergadering weer voor een slecht (om niet te zeggen dodelijk) klimaat door precies na het verstrijken van die anderhalf uur voor ’n rookgordijn te zorgen in de heel slecht te ventileren raadzaal van het gemeentehuis aan de Zuidkade. Je vraagt je dan af of dit het getoonde begrip met niet-rokers moet zijn en of het allemaal wel echt ten voorbeeld zou kunnen dienen voor en met name onze (ook soms al fors rokende) kinderen. Zo zal wethouder Anne van Gent (Progressieven) op de scholen de gevaren van het roken gaan laten vertellen. Als raadslid stemde hij in december vorig jaar tegen het compromis-voorstel om de eerste anderhalf uur van een gemeenteraads vergadering het roken te laten. Onze kinderen zijn gelukkig al gauw oud genoeg om een dergelijke ongeloofwaardige wijze van handelen te doorzien. GESCHENKEN Uit de bijeenkomst vorige week donderdagmorgen in de raadzaal van het gemeentehuis blijkt wel dat de heer Van Steijn gekenschetst kan worden als een hard werkend en uiterst deskundig ambtenaar, op wie nimmer tevergeefs een beroep wordt gedaan. Op zeer bek wame wijze geeft hij leiding aan de ne gen medewerkers tellende gemeen telijke sociale dienst. Zowel bij zijn su perieuren als ook bij zijn collega’s en de Waddinxveners staat hij in hoog aanzien. De heer Van Steijn werd toe gesproken door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, die hem naast de ko ninklijke onderscheiding de gebrui kelijke jubileumgratifikatie overhan digde, gemeentesecretaris H. Jenné, wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) van sociale zaken, Openbare Werken en -Bedrijven- ambtenaar, de heer P. A. van Oosten en de adjunct-directeur van de gemeentelijke sociale dienst, de heer J. S. Bruijniks. De meeste sprekers lieten hun gelukwensen vergezeld gaan van geschenken op fotografiegebied, een hobby van de heer Van Steijn. De jubilerende gemeente-ambtenaar, die een dag na zijn huldiging waarop een drukbezochte receptie in het Anne Frank-centrum volgde 58 jaar werd, kreeg het ’’schouderklopje” van konin gin Juliana gezien zijn staat van dienst en overige verdiensten in en buiten zijn dagelijks werk bewezen. LOOPBAAN De heer Jacobus van Steijn, op 9 april 1918 in Leerdam geboren en wonend aan de Tollenslaan, trad in 1936 een voor zijn verjaardag in (tijdelijke) dienst van de gemeente Leerdam in de rang van schrijver. Per 1 januari 1938 kreeg hij in die gemeente zijn vaste aanstelling. De benoeming tot amb tenaar ter secretarie in Gorinchem (in de rang van adjunct-commies) ging in op 1 augustus 1944. Maar dat zou niet lang duren, want de heer Van Steijn kwam op 15 september 1946 in de rang van commies op de secretarie-afdeling sociale zaken in Waddinxveen werken. De bevorderingen bleven intussen niet uit: Commies A op 1 januari 1954, hoofdcommies op 1 januari 1959, hoofdcommies A op 1 januari 1966 en referendaris op 1 januari 1971. Een kleine anderhalf jaar na zijn komst in onze gemeente werd de heer Van Steijn benoemd tot ambtenaar van de burger lijke stand. Als zodanig heeft hij in de loop de jaren vele huwelijken voltrok ken. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden verrichte de jubilerende gemeenteamb tenaar nog diverse functies in het maat schappelijk leven. Hij was van 1940 tot september 1946 leider van de zondags school ’’Maranatha” in Leerdam, van 1955 tot 1960 bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Waddinxveen, van 1950 tot 1962 penningmeester en voor zitter van de plaatselijke afdeling van de Christelijk Historische Unie (CHU) en vanaf de oprichting in 1970 tot he den secretaris van de Stichting Wad dinxveense Bejaardenhuisvesting en van de Stichting Dienstverlening. SIGARET IN DE MOND Ze zitten tegen negen uur - dat is anderhalf uur na de om half acht begin nende maandelijkse gemeenteraadsver gaderingen - zenuwachtig met een siga ret, een sigaartje of een pijp in de han den het moment af te wachten waarop weer gerookt mag worden. Wethouder Paul van Schie (CDA) wint telkens weer de strijd wie het vlugst om negen uur zijn sigaret heeft aangestoken. Op gelucht zie je hem de eerste trekjes nemen. Zo ook Marie Boere (Progres sieven). Hij zit minuten lang met een nog niet aangestoken zelfgedraaide si garet in de mond het moment af te wachten om te kunnen gaan roken. Met de door de meerderheid van de raad opgelegde zelfbeperking hebben dus nogal wat raadsleden het niet gemakkelijk. En dat geldt ook voor de publieke tribune waar eveneens ander half uur niet mag worden gerookt, zoals wethouder Heimen Huizer (SGP/Her vormde Kiesvereniging) dat in de voor laatste raadsvergadering op aanraden van Jan Havenaar (SGP/Hervormde Kiesvereniging) nog eens duidelijk maakte. Toch hebben we de hoop nog niet laten varen dat op een keer alle raadsleden de behoefte voelen het ro ken helemaal aan banden te leggen. Maar daar is wel wat goede wil en een beetje wilskracht voor nodig. I BODEGRAVEN/WADDINX- VEEN Het gemeentebestuur van Bodegraven heeft Bert J Krauwinkel (40), de in dat dorp aan de Oude Rijn wonende leraar tekenen van de samen- werkingsschool voor HAVO/ Atheneum in Waddinxveen, de gelegenheid geboden te expose- ren in het gemeentehuis. Deze tentoonstelling, die niet officieel is geopend, duurt tot en met 30 juni. Een paar gegevens over Bert Krauwinkel, die ook al in de museumzaal van de Rabo- J bank aan de kerkweg heeft ten- toongesteld: Opleiding: Aca- demie Beeldende Kunsten Rot- terdam en Koninklijke Acade- mie Den Haag. Exposities: in Schiedam, Ridderkerk, Vlaar- dingen, Waddinxveen, Delft. J Soort werk: mythisch realusme. In de brief staat verder nog: ”Het wegvallen van deze mogelijkheid tot verpleging in een ziekenhuis zou o [door hen als een ernstig verlies wor- J den beschouwd. Fusie van ziekenhui- hen in de Goudse regio zou een ing- rijpende verandering in de gezond- heidszorg in deze streek betekenen. Een verandering van een dergelijk pmvang kan ons inziens niet plaats- hinden zonder dat min of meer be- kend is welke invloed ze zal hebben o pp de andere onderdelen van de ge- zondheidszorg. Het lijkt niet zinnig o hen beslissing te nemen die pas over 'r jaren wordt geëffektueerd, als niet o wordt aangegeven welke toekomst- verwachtingen men heeft over plaats en functie van de ziekenhuizen in het totale pakket van gezondheidsvoor- J zieningen. Wij zijn van mening, dat o pp grond van de ons nu bekende noodzaak van een fusie niet is geble- pen e dat ook in de ziekenhuiswereld lalleen tot ingrijpende veranderingen o pan worden gekomen indien dat ge- peurt in een zo open mogelijk over- o lieg met de werknemers, de bevolking J ||de konsument) en andere betrok- penen. Het lijkt ons dan ook beter J J hls in de Goudse regio twee (me- o [iisch) ongeveer gelijkwaardige zie- henhuizen blijven bestaan die in •toenemende onderlinge samenwer- [ing de ziekenzorg voor de bewoners [an Gouda en omgeving zullen be- [artigen”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 5