Bejaarden maken woensdag 16 juni hefbrug de ondom een door-en-door Hollandse tocht I erop uit! Voorronde bij De Bas Speelgoed Sa kor Antiekbeurs in Gouda WIE WORDT NEDERLANDS KAMPIOEN LEGO-BOUWER INSCHRIJVINGSDAGEN OP 22 EN 28 APRIL Bakkers CDA (3) Vice-voorzitter CNV de Graaf op CDA-avond Europoort Westland, Noordzeekust, Bollenstreek Fietsdag Mevrouw H. J. Groenendijk leidt W’veense CDA-top DA(1) DA (2) maar dan op een nieuwe fiets van: EXCLUSIEF BLOEMWERK j Ig s 2 2 Maap Groenendijk fens de Wijke TALEIXIPRAKTICUM doorlopend talenopleidingen op elk niveau studiecentrum gouda instelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 WADDINXVEEN In het kader van de Nationale Lego-bouwwed strijd 1976 organiseert De Bas Speelgoed van de Luifelbaan (Bredero laan) en de Jan Dorrekenskade West een voorronde, waarin deelnemers niet alleen aantrekkelijke prijzen kunnen winnen, maar zich tevens kunnen plaatsen voor een landelijke finale welke later dit jaar in Amsterdam wordt gehouden. Over het gehele land worden 200 van deze voorronden georganiseerd. WADDINXVEEN Mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard (CHU) hanteert sinds kort de voorzittershamer van het overlegorgaan van het Christen-Democratisch Appèl (CDA), waarbinnen in Waddinxveen de ARP, CHU en KVP organisatorisch en coördinerend samenwerken. Zij heeft deze functie overgenomen van de heer Th. B. Mounts (KVP), die nu als penningmeester deel uitmaakt van het CDA-overlegorgaan. In het bestuur hiervan bekleedde mevrouw Groenendijk-Bernard eerst de functie van secretaresse. chtii mkl. betalen A dvertentie Uw bloemist BR Advertentie IF1TERFLORR rijf arei bouwproces vormen de kosten van de grond slechts een beperkt onderdeel. mr. tot Brederolaan 3, Waddinxveen tel. 4198 Zuidkade 93, Boskoop, tel. 4012 WIELAARD VOOR DE FIETS Dorpstraat 26, Waddinxveen tel. 2009 voor AP- GOUDA/WADDINXVEEN Tijdens het komende Paasweekeinde, zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 april a.s. wordt in Schouwburgcomplex Kunst- VOOR WADDINXVEENDe Waddinxveense bejaarden kunnen zich volgen de week en die week daarop weer laten inschrijven voor deelname aan de op woensdag 16 juni te houden traditionele bejaardenreis. Voor die aan melding zijn twee data beschikbaar Donderdag 22 april van 10.00-12.00 uur in het Anne Frank-centrum, Woensdag 28 april van 10.00-12.00 uur in Huize Souburgh. Zij die aan de ditmaal in West-Nederland uitgestippelde Hollandse tocht willen meedoen moeten bij de aanmelding een eigen bijdrage van f 20,- per persoon voldoen. Blijkt men eventueel later niet te kunnen deelnemen aan de op woensdag 16 juni te houden bejaardenreis dan krijgt men van de organisatoren het geld weer terug. Jos Groenendijk-Bernard 153de nieuwe voorzitster van het CDA- overlegorgaan. Delname aan deze voorronde van de Nationale Lego-bouwwedstrijd staat open voor jongens en meisjes van 3 tot en met 12 jaar. Om ook de jongere kin deren een kans te geven op het winnen van een prijs en mogelijke afvaardiging naar de landelijke finale, zijn twee leef tijdsgroepen ingesteld: 3 t/m 7; en 8 t/m 12 jaar. In beide categorieën worden een eerste, tweede en derde prijs be schikbar gesteld bestaande uit Lego ge- schenkdozen. Beide eerste prijswin naars plaatsen zich voor de landelijke finale. Jongens en meisjes die aan de het koffiedrinken daar gaat de reis via de Beneluxtunnel naar het Westland om daarna voor een rondrit in ’s- Gravenhage aan te komen. De lunch staat, als de bejaarden nog door de resi dentie aan het toeren zijn, dan zo onge veer klaar in café-restaurant ”De gou den Leeuw” in Voorschoten. In de middaguren gaat het verder langs de kust en wordt de Bollenstreek niet vergeten. In het motel ’’Sassenheim’ in Warmond wordt de theepauze gehou den, waarna de Waddinxveense bejaar denreis wordt voortgezet in de richting Alphen aan den Rijn om in het café- restaurant ’’Avifauna” het traditionele diner te gebruiken. Er zal dan muziek ten gehore worden gebracht om het al lemaal nog lekkerder te laten smaken dan het altijd al is. Na deze maaltijd zal de terugtocht naar het vertrouwde Waddinxveen worden gemaakt, waar mee dan opnieuw een Waddinxveense bejaardenreis wordt besloten. wedstrijd deelnemen zijn vrij in het kie zen van een onderwerp dat thuis, en zonder hulp, gebouwd dient te worden. uit Udenhout in de cate gorie ’’stuksgoed” zijn nieuwe creatie PEL VICTORIA”. FRACTIEBERAAD De vijfmansfractie van het CDA in de Waddinxveense gemeenteraad wijst er nog eens op, dat er voorafgaande aan de raadsvergaderingen telkens beraad slagingen worden gehouden over de dan aan de orde zijnde zaken in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde, die toegankelijk zijn voor alle leden van de in het CDA sa menwerkende partijen ARP, CHLJ en KVP. ’’Actief meedoen aan het fractie- beraad werkt vaak heel verhelderend naar beide kanten”, weten de christen democratische raadsleden. Her eerst volgende CDA-fractieberaad - steeds op de donderdagavond om acht uur in de week voorafgaande aan de dag waa rop de gemeenteraadsvergadering wordt gehouden - vindt plaats op don derdagavond 6 mei. 300 BEJAARDEN Zoals bekend betalen de Waddinxveense ouderen sinds 1974 mee aan hun eigen reis omdat een der gelijke tocht te kostbaar was geworden om nog langer door de plaatselijke mid- denstandsvereniging alleen gedragen te worden. In feite is er verder geen verandering gekomen in de organisatie van de bejaardenreizen, waarvoor twee jaar geleden rond 320 ouderen zich op gaven om mee te gaan voor een dagje op het land in ’’Flevohof” en waarvoor vorig jaar 290 bejaarden acte de pre sence gaven voor een rondrit over de Veluwe en een tochtje over de Rijn van Arnhem naar Rhenen. Voor dit jaar worden weer zo’n dikke droehonderd bejaarden verwacht die op woensdag 16 juni de reis weer willen meemaken. De inschrijvingsdagen daarvoor zullen worden gehouden op donderdagmor gen 22 april in het Anne Frank- centrum en woensdagmorgen 28 april in Huize Souburgh. Beide keren van 10 tot 12 uur. De Waddinxveense bejaardenreis van dit jaar is 240 kilometer lang. De plaat sen die men na het vertrek van de Kerkweg-West passeert of aandoet zijn Nieuwerkerk aan den IJssel, Rotter dam (Brienenoordbrug),' Rhoon, Poor- tugaal, Hoogvliet, Spijkenisse, Geer vliet, Zwartewaal, Brielle (koffiepau ze), Europoortgebied, Beneluxtunnel, ’s-Gravenzande, Monster, Loosduinen, ’s-Gravenhage (rondrit), Wassenaar, Voorschoten (lunch), Den Deijl, Was senaar, Valkenburg, Katwijk, Noord- wijk, Langevelderslag, Lisse, Sassen heim, Warmond (theepauze), Oegst- geest, Leiden, Leiderdrp, Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Rijndijk, Alphen aan den Rijn (diner) en Wad dinxveen (thuiskomst). woensdag voor een week werd in de Boskoopse Beurshal de eerste West- nederlandse Bakkersdag gehouden. Het was tevens voor de eerste maal dat de Westnederlandse vakwed strijd en een tentoonstel ling plaatsvonden. In ie der geval was bij de opening van deze bak kersmanifestatie naast Boskoops wethouder P. van den Dool ook aanwezig Waddinxveens burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethou der H. Huizer (SGP/Her- vormde Kiesvereniging), welke laatste als oud- bakker natuurlijk van de hoed en de rand wist. De vakwedstrijden waren verdeeld in 11 klassen en de jury had de niet zo een voudige taak de produk- ten te beoordelen. Kwali teit en presentatie stond op deze tentoonstelling op zeer hoog peil, waaruit maar eens weer mag blijken dat de consument het produkt van de vak man, in dit geval de brood- en banketbakker, steeds meer gaat waar deren tegenover het fa brieksmatig produkt. Nadat de voorzitter, de heer J. Boonekamp uit Katwijk aan Zee, de aan wezigen had welkom ge heten, werd de opening van deze prachtige vak- tentoonstelling verricht door de heer P. Buijze, di recteur van de Nederland se Bakkerij Stichting. Hij memoreerde dat hij grote achting had voor het pro dukt dat door vakmensen op deze tentoonstelling naar voren werd gebracht en het was dan ook voor hem een groot voorrecht de ’’Gouden Bakkers- ring”, na rijp beraad door de jury, te kunnen over handigen aan de heer Van den Hurck uit Loon op Zand (N.Br.), medewer ker van de firma Besselink Alles natuurlijk goed en wel, maar al het goede CDA-nieuws op het plaat selijke politieke- en per soonlijke vlak wast niet weg dat het nieuwe CDA- bulletin er weer een be wijs van is, dat men elkaar slechter kent dan al schrij vende wordt gesug gereerd. In ieder geval is men er nog niet aan toe - zoals in Prikbord, het lijfblad van de Progressie- ven - de christen democraten in het open baar bij de voornaam te noemen, al zwaait CDA- fractievoorzitter drs. Tij- me Bouwers ”De Lijster” alle lof toe en verwelkomt hij met ”Cees” zijn opvol ger voor de ARP, ing. Cees van ’t Hoog. Een paar bewijzen voor het elkaar slecht kennen, zoals dat uit het CDA- bulletin blijkt. De eerste voorletter van Tijme Bou wers is Th. geworden, Markt Cees van ’t Hoog krijgt de niet verdiende ingenieur stitel mee en CDA- raadslid Wim Kruijk wordt Kruijck genoemd. Maar dat gaat bij elkaar langer en écht kennen waarschijnlijk wel over. dienen bestemmingsplan nen om de tien jaar te worden herzien. Daar wordt in het algemeen en ook in Waddinxveen niet zo sterk de hand aan ge houden. Voor het lan delijk gebied der gemeen te zijn plannen van kracht, die ten dele zo’n 20 jaar oud zijn. Op dat gebied van bestemmingsplannen is er intussen een sterke ontwikkeling geweest. Ook binnen de bebouwde kom verdienen jaren gele den vastgestelde en goed gekeurde bestemmings plannen heroverweging”, Istelt ir. Wim Stuulen, die (daarop komt tot een be spreking van de voor de Oranje- en Vondelwijk vastgestelde nieuwe bes temmingsplannen. Omdat u daarover van ons alles al hebt gehoord besparen wij u dat. In de week van 19-25 april wordt er door de SAKOR wederom een beroep ge daan op de Waddinxveen se bevolking, om via een (nationale) collecte, de kinderbescherming - de jeugdwelzijnszorg - te steunen. De Nederlandse kinderbescherming biedt aan duizende kinderen en jeugdigen in ons land de zo nodige opvang wan neer dit in een normale gezinssituatie niet mo gelijk is. Tevens biedt zij hulp en begeleiding aan de jeugd, maar ook aan de ouders wanneer er in de opvoeding iets dreigt mis te gaan of reeds is stuk gelopen. Naast de over heidssubsidie blijft uw fi nanciële steun, in deze tijd misschien meer dan ook, een noodzaak. De vele vernieuwingen en veran deringen op het gebied opvang en begeleiding brengen dikwijls extra hoge kosten mee. Maar ook waar het levensgeluk van het kind centraal staat zijn er altijd weer uitga ven, onvoorzien doch dubbel noodzakelijk. Steun de Nederlandse kin derbescherming in haar vaak moeilijke taak om de jeugd waarvoor zij klaar staat, de nodige hulp zo goed mogelijk te bieden min aan de Boelekade te Gouda, weer een antiekbeurs gehouden, reeds een traditie voor vele liefhebbers van an tiek. De openingstijden zijn van ’s morgens 11.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur. Ook dit keer vindt men alle facet ten, die men in antiek kan denken: zilver, munten, meubelen, schilderijen, tegels, wapens, Jugendstyle, klokken, kinderspeelgoed etc. I WADDINXVEEN De op woensdag 16 juni te houden bejaardenreis brengt de Waddinxveense ouderen ditmaal naar het Rotterdamse haven gebied Europoort, het Westland, de Noordzeekust en de Bollenstreek. Een door-en-door Hollandse tocht dus, vooral als men weet dat er ook nog een rondrit door ’s-Gravenhage op het programma staat. Het reisdoel is weer uitgezocht door het comité ’’Bejaardenreis Wad dinxveen”, waarvan zitting hebben me juffrouw H. J. van Drimmelen, H. C. Kooijman (voorzitter), J. Koelma (se cretaris), T. Ververs jrP. van Helden (penningmeester), B. J. Woudenberg en A. G. M. van Ginkel. De kosten van de Waddinxveense bejaardenreis -sinds 1930 een traditie in onze gemeente - worden gedragen door de bejaarden (zelf (zij betalen ƒ20,- per persoon dit jaar) en de afdeling Waddinxveen van het Koninklijk Verbond van Onder nemers (de georganiseerde midden stand in onze gemeente komt nu met een bijdrage van 4.000,- over de brug). WADDINXVEEN ’’Werkgelegenheid, sociale zekerheid, personeelsraad”. Dat zijn de onderwer pen waarover de vice-voorzitter van het CNV, de heer L. de Graaf, dins dagavond 27 april in het Gereformeerd Verenigingsgebouw zal spreken. Hij doet dat die avond om acht uur op een openbare vergadering van het Wad dinxveense Christen-Democratisch Appèl (CDA). Deze partijbijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk. Over de heer L. de Graaf kan nog worden gezegd, dat hij naast vice-voorzitter van het CNV ook lid is van de Sociale Ver- zekeringsraad en het landelijk bestuur vajideARP. JURY ztot en mehzaterdag 24 april kunnen de Lego-bouwwerken worden ingeleverd bij De Bas Speelgoed. Bij de beoor deling zal vooral gelet worden op het idee, fantasie en uitvoering. In de jury hebben zitting de heer N. Noorlander, hoofd van de hervormde Bethelschool voor basisonderwijs in Waddinxveen, de heer P. Sliedrecht, firmant van de Waddinxveense sportspeelgoedfabriek W. A. Sliedrecht en de heer B. J. Wou denberg, hoofdredacteur van het Weekblad voor Waddinxveen. De prij suitreiking zal plaatsvinden op woens dag 28 april, ’s middags om twee uur in de speelgoedzaak aan de Luifelbaan. Bekroonde werkstukken worden ten toongesteld in de etalage. Bij De Bas Speelgoed is het zo dat ieder kind dat aan deze bouwwedstrijd meedoet een prijs krijgt. De landelijke finale van deze Nationale Lego-bouwwedstrijd 1976 wordt ge houden op donderdag 21 oktober a.s. - tijdens de herftsyacanties - in het RAI- Congrescentrum in Amsterdam. Hiet worden circa 400 finalisten verwacht uit het gehele land, plus hun begelei ders. Naast de bouwwedstrijd - ijdens deze finale moet ter plaatse worden ge bouwd - staan op het programma een rondvaart door de Amsterdamse grach ten; optreden van bekende artiesten; en een feestelijke uitreiking van vele prijzen. De eerste prijswinnaars in deze lan delijke finale krijgen een twee-daags bezoek aangeboden aan het familie park Legoland in Billund, Denemar ken, waar ook de Lego fabrieken zijn gevestigd. Tijdens de reis, welke gemaakt wordt met een direktievlieg- tuig van het bedrijf, kunnen de win naars zich laten vergezellen door een familielid. fKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 15 APRIL 1976 Groenendijk-Bernard lijft in het kersverse k-bulletin dat één van discussievragen, die de gespreksgroepen kt worden behandeld, k: Waarin onder- tidt de eigen weg van CDA zich van de li llen en socialisten? daarop gegeven ant- fd is voor de voorzit - van het CDA- fegorgaan in Wad- taeen een goede aan tal verder te gaan met CDA: De eigen weg de christen- locraten bestaat hierin ij met het Evangelie lichtsnoer de tegen- lingen in onze maat- Bpij willen verkleinen pn hieruit opdrachten aanzien van onze pe zullen hebben te Men. en is^gelegen op het Zuidhollandse^ei- zitting secretareresse mevrouw J. A. 1958 begonnen en in 1960 liep het eer ste schip er binnen. Op de voor de kust gelegen Maasvlakte wordt het haven complex uitgebreid tot in de Noordzee, De Rotterdamse Waterweg tussen Hoek van Holland en Oude Maas dient als snelweg voor de zeescheepvaart en is daarom vrij van haveningangen en binnenscheepvaart gehouden: de zee schepen met bestemming Europoort varen binnen via het Calandkanaal, ter wijl het speciaal voor de binnenscheep vaart bestemde Hertelkanaal Euro poort met het achterland verbindt. Graag had men met de bejaarden een kop koffie met iets lekkers willen ge bruiken in het voorlichtingscentrum Eur-O-Rama, omdat men van het res taurant en terras van het op een tien I meter hoge terp gebouwde Eur-O- De ANWB zal zaterdag 8 mei a.s voor de derde maal in successie een Lan delijke Fietsdag organi seren. De bond doet dit dit jaar in samenwerking met de Nederlandse Rij wiel Toer Unie, een groot aantal VVV’s en de TROS, die de 8e mei via Hilver sum II een aantal uitzen dingen aan deze fietsdag zal wijden. De ANWB heeft - verspreid over het hele land - 70 toeristische fietsroutes uitgezet. Dit is honderd procent meer dan vorig jaar. De bond heeft hiertoe besloten vanwege de grote belangs telling die er vorig jaar voor dit evenement bes tond. Er namen vorig jaar 35.000 mensen aan dit fietsgebeuren deel. De routes variëren van 30 tot 40 km. Iedere deelnemer kan de route in z’n eigen tempo afleggen, omdat het weds trijdelement niet speelt. Aan het begin en einde van de route zal een stem pel op de routekaart wor den gezet wat recht geeft op een speciaal voor de fietsdag ontworpen speld je en/of jaarteken. Alle vetrek- en finishpos- ten in het land zijn voor dit grote fietsevenement zaterdag 8 mei geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Mogelijkheden tot het starten zijn er die dag tot 13.00 uur. Vanaf 26 april reeds kunnen de routebe schrijvingen worden afge haald bij de ANWB en VVV kantoren in die gemeenten van waaruit een route is uitgezet. In onze streek is dat Gouda, VVV-kantoor, Waag, 36, tel. 01820- 13298. Een gedeelte van het inschrijfgeld zal net als voorgaande jaren bestemd worden voor een goed doel dat in de steef ligt van recreatiefaciliteiten voor gehandicapten. Het startsein voor de Lan delijke Fietsdag zal dit jaar worden gegeven va nuit het Slot Zeist om 09.00 uur. Het imschrijfgeld bed raagt 2,50 p.p. en 1,50 voor deelnemers beneden de 16 jaar. Wanneer in groepen van meer dan 10 personen gereden wordt bedragen de kosten eveneens 1,50 p.p. hover de in ons dorp I 1974 gevonden Ln-democratische Inwerking van af. Zo I de nieuwe voorzit- van het CDA- legorgaan, Jos Lnendijk-Bernard [j. een verslag van de Lr thuis en ten huize I het toekomstige Lraadslid ing. Cees LHoog (ARP) gehou- hespreksgroepen over tadelijke nota ’’Plich- taPerspectieven”, die [gesteld door de drie [werkende weten- Lpelijke instituten [de ARP, CHU en F Met het insturen een eensluidende Lie hebben de Wad- keense christen- beraten dan toch meegewerkt aan de kre ontwikkeling van Witieke visie van het het bestuur van het moeizaam het Lijk ook gaat met de Ldkoming van het [en-Democratisch L (CDA), als je het [waardige CDA- 'in van de ARP, en KVP in Wad- [een bladert dan [daar toch op bijna pagina het enthou- BRIELLE De Europoort vormt het westelijk deel jn bet bestuur van het christen- van het havencomplex van Rotterdam I democratisch overleg hebben verder land Rozenburg. Met de^aanleg werd in I y‘.d’Berg-ÊngêFs7ARpTê n" de leden into l inrn i i__. i pjo0g (ARp), Jac. Hogen- doorn (CHU), P. van der Meyden j (ARP) en W. Waterreus (KVP). Deze Waddinxveense CDA-top zal nog met twee leden worden uitgebreid, waarvan j mr. J. Stegeman-den Engelse er één I van is. Met deze mutaties is het bestuur van het CDA-overlegorgaan gelijk hal verwege de huidige zittingsperiode van de Waddinxveense gemeenteraad (1974-1978) van 6 leden op 9 gebracht. pn de CDA-fractie in Waddinxveense fenteraad moet het hn ei zijn, want on- ken woorden lijkt (niet tot elkaar te kn. Zo zegt fractie- ftitter drs. Tijme Bou- f(ARP) in het nieuwe [•bulletin tevreden te over de benoeming I ARP-lid mr. Bert Robroek tot bur- fester van Wad- pen (maar dat wisten [■dank zij dit Weekb- foor Waddinxveen) en F het vertrekkende Mhoofd/raadslid Piet Mster veel goeds en ”- Men Gods zegen” ponst op zijn ver- F levensweg als hoofd hen School met de F in Hillegom. ”Met l'ertrek verliezen wij [ervaren raadslid”, al- |“rs- Tijme Bouwers, rlet de Lijster een in- fnde persoonlijkheid F er worden nog meer r woorden geschre- “het CDA-bulletin. Urn Stuulen .(CHU) bet in een stuk over P maandagavond 15 r door de gemeen- F in een bewogen I vastgestelde f®niingsplannen FKwijk '75 en Vondel- over CDA- F°oder Paul van Schie I b die als portefeuil- f“er van ruimtelijke ÏW en woningbouw r^arend en in een F'enipo van start is L Wim Stuulen r^rt er aan dat ’’zijn” |e'houder) commissie I de ruimtelijke or- r?en de woningbouw Peest van alle raads- F'ssies vergadert: in iedere veertien Izomer en winter. °ok veel te doen I? gebied”, weet de E'r binnen het CDA. de wet °P 9e f^’jke ordening GRONDPOLITIEK Voor KVP-voorzitter en lid van het CDA-overlegorgaan Th. B. Mourits baart de ontwikkeling van het landelijk Christen-Democratisch Appèl het pasverschenen CDA-bulletin, Rama een schitterend uitzicht heeft op van de Waddinxveense gemeenteraad het scheepvaartverkeer tussen de ha- 1 vendammen, maar dit centrum is nu schap Wad- het eerst worden aangelegd in café- I bet kabinet-Den Uyl weinig goede restaurant ’’Dedert” in Brielle, de oude -->---~r-’,:- vestingstad op Voorne en Putten. Na 1 overi gens nog steeds zorgen. Hij schrijft dat in 1 j waarin deze in de vorige zittingsperiode nog voor de eer van het raadslidmaat schap bedankt hebbende V’ voor de sloop bestemd. Daarom zal nu dinxvener over de grondpolitiek woorden over heeft. De nu op tafel lig gende wetsontwerpen hierover noemt de heer Mourits ’’principieel absoluut verwerpelijk, strikt zakelijk genomen geen poot om op te staan en politiek bekeken niets anders dan het aflossen van een hypotheek, die door het mogen meeregeren op KVP en ARP drukte”. De Waddinxveense christen democraten staan dus allerminst te jui chen bij de door onze regering voorges tane grondpolitiek. Er zijn nu twee wet sontwerpen bij de Tweede Kamer inge diend, nl. het geven van een voorkeurs recht aan de overheid en de waardebe paling van de grond te binden aan de gebruikswaarde. In de nota grondei gendom en grondbeheer uitgebracht instituten van KVP, ARP en CHU wordt gesteld da,t de christen democratische visie ten aanzien van het grondeigendom enerzijds de grond be schouwt als een gemeenschapsgoed, omdat de samenleving ervan afhank elijk en op gegrondvest is, anderzijds erkent men het recht van het individu op grondbezit omdat deze er in zijn bestaan en zijn ontplooiingskansen van afhankelijk is. De nota constateert ver der dat de overheid bij de vewerving van de grond nodig voor gemeen schapsvoorzieningen bij de huidige wetgeving over onvoldoende middelen beschikt. Het voorkeursrecht kan hier vele belemmeringen wegnemen. De in voering van de gebruikswaarde vindt in de nota veel minder of helemaal geen steun. De ontwikkeling van de prijs van ruwe bouwgrond rechtvaardigt geen enkel overheidsingrijpen.In het totale

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 9