EENED de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Donderdag afscheid van de heer H. Jenné IRI a Echtpaar Van der Linde vanmorgen vertrokken 1 mei optreden Chileense zanger RIJNLAND bv enoeming nieuwe gemeentesecretaris zaait in raad grote verdeeldheid 1 Afscheid H. Jenné Onafhankelijk Nieuwsblad J. Meuleman staat het eerste op voordracht genoemd P. DE LIJSTER Het Weekblad feliciteert: v. d. Linde Te koop gevraagd de pater makefaardij bv Jubilea van directeuren Van Berkesteijn Uitstekende start Mini- Volleyballers GEMEENTE-AMBTENAAR P. A. VAN OOSTEN VIERDE JUBILEUM n HUIS KOPEN of VERKOPEN HUREN of VERHUREN in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 SERVICE WADDINXVEEN 1 HIH ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar ra» nd- irten I I eekblad voor Waddinxveen jNDERDAG 22 APRIL 1976 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 31e JAARGANG-Nr. 1456 i VOOR Makelaarskantoor VOORSCHOTEN □lein 19 135 'Waarnemendgemeentesecretaris J. Meuleman [Foto: Weekblad voor hddinxveen/Sjaak Noteboom stuif gehouden in hetzelfde Gerefor meerde Verenigingsgebouw. Er is daar van 14.00 lot 16.30 uur sjoelen, bingo, dammen, grabbelton, schaken, ballen gooien, plaatjes draaien, lezen ter benoeming secretaris aan: 1J. Meuleman 2. W. F. Meijer." RECEPTIE DONDERDAG 29 APRIL, AF-CENTRUM, 16.00-18.00 uur d. i voor zanaf gs Tel.: 2028 - 6283 Loevestein 37 Tel. 071 - 890300 Veurseweg 143 Tel. 01717 -7940 ZATERDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel.4162 ZONDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 Waddinxveen: Dorpstraat 38 B oskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. Voor onze steeds groeiende rela tiekring met spoed woningen in diverse prijsklassen tel.01828- 3581 waddinxveen WADDINXVEEN De heren J. W. A. van Berkesteijn en G. Th. B. Mulle- man, mededirecteuren van stoel- en- meubelfabriek H. A. van Berkesteijn in Wadinxveen, aan welk bedrijf ook wordt leiding gegeven door de heren J. P. L. van Berkesteijn en W. C. H. van Berkesteijn, zijn 25 jaar aan dit bedrijf verbonden. Er is gelegenheid tot felici teren op vrijdag 7 mei van 16.00 tot 18.00 uur in hotel Florida in Boskoop. heid, is van oordeel, dat de open proce dure moet worden voortgezet en hij verzet zich derhalve tegen deze aanbe- ders tot benoeming van een gemeente- veling. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 102, 2e lid der gemeentewet deze receptie wordt het "Comité Af scheid Gemeentesecretaris” in de ge legenheid gesteld het echtpaar Jenné- Verzijden namens de Waddinxveense bevolking een geschenk te overhandi gen. Voor die raadsvergadering is deze agenda opgesteid: Onderzoek geloofsbrief van de heer C. van 't Hoog. Opening buitengewone vergadering ter gelegenheid van de pensionering van de gemeente-secretaris, de heer H. Jenné. Toespraak door de burgemeester, de heer mr. A. G. Smallenbroek, namens het college van burgemeester en wet houders. Toespraken door de heer M. Boere, fractievoorzitter van de Progressieven, de heer drs. T. J. Bouwers, fractie- 12 WADDINXVEEN Met ingang van 1 mei a.s zal de heer H. Jenné zijn func tie van gemeentesecretaris van Wad dinxveen wegens pensionering beëindi gen. Ter gelegenheid van dit afscheid vindt er op donderdagmorgen 29 april a.s. vanaf 10.30 uur in de raadzaal een bijeenkomst plaats voor een afvaardi ging van het in dienst van de gemeente Waddinxveen werkzaam zijnde perso neel, terwijl voor de overige medewer kers en medewerksters direct daarna een afscheidsreceptie zal worden ge houden. 's Middags, aanvang 2.30 uur, wordt er in het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen een bui tengewone vergadering van de gemeen teraad gehouden, die wordt gevolgd door een aan de heer en mevrouw Jenné-Verzijden aan te bieden receptie van 4.00 tot 6.00 uur. Voorafgaande aan ons doen besluiten de aangevangen 3 ring zal blijken dat de Waddinxveense overwegende, dat de plaatselijke candi- daat, de heer J. Meuleman, de steun van de ambtenaren geniet. Ons college, in meerderheid, stelt thans voor de heer J. Meuleman, referenda ris ter secretarie in algemene dienst, tot gemeente-secretaris te benoemen, zulks ingaande 16 mei 1976. Om van deze zaak een zo volledig Een lid, vormende de kleinste minder mogelijk indruk te krijgen volgt hier het ook al verdeelde voorstel van het college van Burgemeester en Wethou- secretaris. Dit voorstel luidt volledig: "Overeenkomstig het vooroverleg met de commissie Algemeen Bestuurlijke bieden wij u de volgende aanbeveling Zaken heeft ons college sollicitanten ter benoeming van een gemeente- opgeroepen ter voorziening in de vaca ture ter benoeming van een gemeente secretaris, in verband met het aan de heer H. Jenné verleend eervol ontslag WADDINXVEEN Voor het eerst sinds de oprichting van de jongste groep bij de Be Fair-volley, konden de volleyballertjes zich in competitiever band meten met hun leeftijdsgenootjes. Afgelopen zaterdag werd er in de sport hal te Schoonhoven een toernooi ge organiseerd voor de twee mini-volley- balleeftijdsgroepen. Be Fair kwam in de leeftijdsgroep van 9-10jaar, met de volgende spelers uit: Marco de Bruin, Eugène Domman- schet, Alexander Hinloopen, Edwin van Erk, Arnold Kooistra, Michael van Maaren en Danny Hoeke. Door veel enthousiasme en eigen gemaakte span doeken kwam Be Fair’s jongste team tot opmerkelijke prestaties. De eerste twee wedstrijden werden met grote cij fers gewonnen. De beslissende strijd te gen het Driebrugse DVC werd echter net aan verloren, zodat een eervolle tweede plaats werd behaald. In de tweede leeftijdsgroep van 11-12 jaar werden de volgende spelertjes ge- selecteerd: Edwin Bontebal, Bert Hin loopen, Rob Gronloh, Renze Overdijk, Frans Jan Pruijmboom, Henk van Vliet en Walter Muys. Ook dit team bleek over een vliegende start te be schikken, im no-time werd Zevenklap pers V A van het veld gespeeld. De beide laatste wedstrijden gaven veel spanning en leuk spel te zien. Door bei de gelijk te spelen, eindigde Be Fair niet alleen op de eerste plaats, doch puntentelling gaf de doorslag en de Waddinxveners konden met de eer gaan strijken. WADDINXVEEN Vanmorgen voor dag en dauw is de Waddinxveense huisarts P. van der Linde en zijn vrouw op weg gegaan voor een zeventiendaagse reis naar Thailand, oorspronkelijk was het de bedoeling van Schiphol te ver trekken, maar daar is verandering in gekomen, zodat het doktersechtpaar hedenmorgen in Rotterdam op de bus stapte om vervolgens naar Brussel te reizen waar alsnog aan boord van het vliegtuig zou worden gegaan dat hen van daag via Zurich, Geneve, Bombay en Bagdad naar het Verre Oosten brengt. De reis duurt 18 uur. Er is 6 uur tijdsverschil. De patiënten, die dokter Van der Linde deze reis vorig jaar 7 oktober hebben aangeboden in verband met zijn 40 jarig jubileum, hebben het doktersechtpaar een plezierige reis gewenst en vooral ook - zo bleek uit een bijeenkomst op woensdagavond - een behouden thuiskomst. Woensdagavond bood de heer S. Pille, voorzitter van het voorbereidingscomité, het Waddinxveense paar nog twee koffers en zakgeld aan. Van het geld dat de patiëntenkring had opgebracht wordt ook de reis betaald, zaterdag 8 mei hopen de heer en mevrouw Van der Linde weer in Waddinx veen terug te zijn. Openbare werken-directeur AM. Zwamborn feliciteert jubilerend gemeente-ambtenaar P. A. van Oosten. Mevrouw Van Oosten-Loof kijkt toe. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN In het gemeen- goede woorden werden tot hem ge- tehus heeft gistermorgen de heer P. A. richt en diverse geschenken werden van Oosten van de gemeentelijke hem overhandigd. Ook zijn vrouw werd dienst Openbare Werken en -Bedrijven in de huldiging betrokken. zijn 25-jarig jubileum gevierd. Vele WADDINXVEEN De heer G. de Knegt, harmonie en fanfaredirigent te Waddinxveen, is te Leiden geslaagd voor "Algemene Muziekleer Diploma A". WADDINXVEEN De Chileense zanger/gitarist Numa Morais treedt op zaterdagavond 1 mei in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat op tijdens de door PvdA, PSP,NIVON, PPR en NVV in Waddinxveen te houden 1 mei-viering. Op het programma staat naast twee optredens van de Chileense zanger/ gitarist toespraken van Marie Boere en het socialistische Tweede Kamerlid Cees Laban. Verder wordt er een film gooien, plaatjes draaien, lezen van vertoond. Op de Dag van de Arbeid stripverhalen en film. De toegang is wordt 's middags voor de jeugd een in- gratis. ff HET WEEKBLAD ff VOOR WADDINXVEEN ff IS EEN ABONNEMENT WAARD! WADDINXVEEN Wegens vertrek naar Hillegom per 1 mei a.s. van de heer P. de Lijster als hoofd van de hervormde basisschool "Eben Haézer", geeft het bestuur van de Vereniging tot Stichting éh Instandhouding van Ned. Herv. Chr. Scholen in Waddinx veen een afscheidsreceptie. Leden, ouders en oud-leerlingen kunnen het vertrekkende schoolhoofdde hand ten afscheid drukken op donderdagavond 29 april a.s. van 20.00-21.30 uur in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan te Waddinxveen. Hel officiële gedeelte van de receptie valt tussen acht uur en half negen. De mogelijkheid wordt tevens geboden kennis te maken met de opvolger van de heer De Lijster, de heer G. van den Berg. voorzitter van het C.D.A., mevrouw L. M. Oosterbroek-WaagmeesteF, fractievoorzitster van de VVD en de heer J. Havenaar, plv. fractievoorzitter van de SGP/Hervormde Kiesvereniging Toespraak door de nestor van de raad, de heer Uitbeyerse. Toespraak van de scheidende ge meentesecretaris, de heer H. Jenné. Sluiting. dir. J. H. J. Meyerink, lid N.B.M. Ons werkgebied strekt zich uit over de gehele randstad met kantoren in: Kanaalstraat 12 LEIDERDORP WADDINXVEEN De benoeming met ingang van l mei 1976. van een nieuwe gemeentesecretaris als Het onderzoek naar en de gesprekken opvolger van de op l mei met pen- met sollicitanten en het daarop ge- sioen gaande heer Jenné zal niet in volgde overleg met de Commissie voor opperbeste stemming kunnen plaats- Algemeen Bestuurlijke Zaken hebben vinden. In de op woensdagavond 12 ons doen besluiten de aangevangen mei te houden gemeenteraadsvergade- procedure te staken, daarbij ook nog i'7 J J 1 J~ ‘”r gemeenteraad verdeeld is. Verwacht wordt dat de fractie van de Progres sieven tegen de benoeming van waar nemend secretaris J. Meuleman zal stemmen. Ook binnen de fracties van de andere in de raad vertegenwoor digde partijen zijn bedenkingen. rhof 67 '°or huizen, flats ^bedrijfspanden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1