EENED 'n DATSUN? Je raakt langzaa VB Rabobank O de pater - makelaardij b.v. waddinxveen te laagwrzekerd... QQBOOT BODEGRAVEN Warme weer en drankgebruik maakt jongeren snel ontvlambaar Nieuwsblad Onafhankelijk Adjudant M. A. Ruissen over de forse vechtpartijen: ROOKWOLKEN BOVEN WADDINXVEEN et Weekblad feliciteert Te koop gevraagd v. d. Linde Nachtrit van Gouwe-Rijders gevraagd =LI in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 H II voor huizen, flats en bedrijfspanden AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG SERVICE KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 4 Bij de Rabobank ligt een stuk zekerheid voor u klaar De inboedelverzekering en opstalverzekering op indexbasis Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren Centrum van fabrikage import en verkoop iLidNBMJ eekblad voor Waddinxveen 31e JAARGANG - Nr. 1460 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 DONDERDAG 20 MEI 1976 I t DAN CONCERT STREEKMUZIEKSCHOOL Vrijdag 21 mei, Ontmoetingskerk, 19.30 uur. Telefoon alle kantoren 4566. I een handige inventaris- lijst, om te voorkomen dat er iets over het hoofd ge zien wordt bij het bepalen van de waarde. die inventarislijst krijgt u gratis. Wist u trouwens dat de Rabobank uw hele verze keringspakket gratis door licht? Zodat u precies weet wat uw verzekeringen waard zijn. Dus wel de moeite waard om eens met uw polissen bij ons langs te komen! WESTHAVEN 55 SHOWROOM: GOUDA VEERSTAL 30 TEL.: 01820 - 13933 20857 tiekring met spoed Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 geld en goede raad VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. Voor onze steeds groeiende rela- over de oorzaak en ware toedracht van deze vechtpartij, zover het de Intussen zijn de geverbaliseerde vech tersbazen weer op vrije voeten gesteld en kon ook Arie Slinger, die op het zwembadterrein ijs verkocht, uit het ziekenhuis naar huis terug keren. Dat was ook het geval met de Reeuwij ker J. H. (Hans) van de Made, die zich voor een steekwond in het zie- i Over de schermutselingen in het open luchtzwembad is adjudant Ruissen zwijgzaam. Enerzijds omdat dat in het belag van het onderzoek wordt ge acht, anderzijds omdat hij burgemees ter mr. A. G. Smallenbroek niet voor de voeten wil lopen nu hij het progres sieve raadslid Wim van B ree men in de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering heeft toege zegd de raadsleden te zullen informeren bericht in het Weekblad voor Wad dinxveen van vorige week donderdag in onze gemeente wordt verteld dat de politie aanvankelijk niet bereid zou zijn geweest de helpende hand te bie den, terwijl het juist zo is dat de politie de grootste moeite heeft gehad de vechtpartij in het openluchtzwem bad te reconstrueren, voornamelijk door de weigerachtige houding van het publiek om inlichtingen te verstrek ken. Voor het publiek, dat geen (hel pende) hand uitstak, heeft de politie chef helemaal geen goed woord over. WADDINXVEEN De Gouwe-Rij ders houden in de avond voor Hemel vaartsdag, dus op woensdagavond 26 mei, hun traditionele nachtrit voor au tomobilisten. De start zal zijn tussen 21.30 en 23.30 uur vanaf het parkeer terrein van het sportpark De Sniep aan de Sniepweg te Waddinxveen. Inschrijven van 21.00 tot 23.30 uur in de kantine van voetbalvereniging Waddinxveen. De uitzetters van de nachtrit, de heren K.Kool en R. van Kooten garanderen een goede en sluitende rit, waaraan een ieder kan deelnemen. Zoals gebruike lijk bij de Gouwe-Rijders zijn er prach tige prijzen te winnen: le prijs: por table TV, 2e prijs: grill, en verder nog vele waarde volle prijzen. Voor de laagst geklasseerde deelnemer(ster) zal eveneens een mooie prijs beschikbaar zijn. WADDINXVEEN Maja van Ter- ■ieij-de Bruin heeft in Rotterdam het diploma Middelbare Beroepsopleiding Sociale Dienst zoals dat door de Stich ting voor Sociale Wetenschappen in Haarlem wordt afgegeven, behaald. kenhuis moest laten behandelen, na dat hij in de kantine van de voetbal vereniging Waddinxveen bij een vecht partij betrokken was geraakt als or debewaker tijdens de daar regelmatig te houden disco-sjoko-avonden. Ove rigens zou ook daar niemand een hand hebben uitgestoken. Zelfs de politie is niet geroepen. Dat betekent dat adjudant Ruissen en zijn mensen geen kennis dragen van datgene wat zich in die kantine moet hebben afgespeeld. Ze weten ervan uit de krant. Feit is in ieder geval dat op nieuw een groep jongelui iemand be gon af te tuigen, zonder noemenswaar dige aanleiding. Wellicht is het zo dat, in de opvatting van de plaatselijke rijkspolitie, het warme weer en het drankgebruik te maken hebben met een snellere ontvlambaarheid van jongeren. Het Weekblad voor Wad- dinxeen tekent hierbij aan dat niet ge tolereerd kan worden dat groepen jon gelui in onze gemeente hun gang kun nen blijven gaan, zich naar het lijkt bij elkaar horend beginnen te voelen en op het ogenblik maar de meest agressieve verklaringen over eigenhandig geweld dadig ingrijpen verspreiden. In de praktijk is het vaak zo, datje een verzekering afsluit op de inboedel of op het woon huis en daar blijft het dan bij. De jaren verstrijken, je bezit groeit en de waarde daarvan wordt groter en groter. Maar die eenmaal afgesloten verzekering groeit niet mee. Daar schuilt een reëel gevaar in, u raakt op die manier namelijk te laag verzekerd en dat kan erg vervelende konsekwen- ties hebben. De Rabobank heeft een verze kering, die een effektieve be- beveiliging vormt tegen het gevaar van te laag verzekerd raken: WADDINXVEEN vroege vrijdagmorgen van vorige week hing boven Waddinxveen enorme rookwolken en was er in Waddinxveen-Zuid sprake van een behoorlijke brandlucht. Bij het aanbreken van de dag legde namelijk een niet te houden vuurzee de aan de Mercurius- weg staande bedrijven van Meu belfabriek Mulleman BV en Smit’s glas- en verlichtings- industrie volledig in de as. De totale brandschade gaat een be drag van twee miljoen gulden te boven. Zie verder elders. ZATERDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 4I62 ZONDAG Arts: G. Siemens, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: A. Voss-Becks, tel. 6801 POLITIE 3000/BR AND WEER 2222 TEL. 01726<2541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort Bij deze verzekering wordt het verzekerde bedrag jaar lijks automatisch aangepast op basis van het indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. orde-aspecten ervan betreft. Volgens de Waddinxveense rijkspolitie man is het niet zo dat steeds dezelfde jongelui in groepsverband zouden op trede. Bij de vechtpartijen zijn wel tel- j 1 van 18 jaar en ouder betrokken. ”Ze kennen elkaar en zoe ken elkaar ook wel op”, aldus adju dant Ruissen, die wel kwijt wil dat zijn mensen na de melding van de vechtpartij in het openluchtzwem bad daar naar toe.zijn gegaan en zich hebben getracht een beeld te vormen van wat zich daar had afgespeeld. Dat leidde er toe dat een aantal jongeren werd gearresteerd en voor verhoor in gesloten. Deze jongelui uit Waddinx veen en omgeving hebben bekentenis sen afgelegd voor datgene waarvoor ze werden verdacht, zoals verstoring van de openbare orde, mishandeling, en dergeljke. Over deze hele zaak is een omvangrijk proces-verbaal opgemaakt. KWAAD Adjudant Ruissen maakt zich er be hoorlijk kwaad over dat blijkens een I woningen in diverse prijsklassen de pater i makelaardij bv tel.01828-3581 waddinxveen WADDINXVEEN Het warme weer maakt sommige jongelui in Waddinxveen snélle prikkelbaar. Dat is de vaste overtuiging en ook verklaring van adjudant M. A. Ruissen van de plaatselijke rijkspolitie voor de onverkwikkelijke vechtpartijen van de laatste tijd. Daarbij wordt er vaak ook nog wat gedronken, waardoor op een gegeven mo ment en in bepaalde situatie de gemoederen zonder noemenswaardige aanleiding tot kookhitte kunnen stijgen. Inmiddels zijn de Waddinxveners ge confronteerd met twee forse vecht partijen in één week tijd. Vorige week zondagmiddag vond op het terrein van het openluchtzwembad in het sport park De Sniep een handgemeen plaats kens jongeren waarbij de 17-jarige Waddinxvener Arie Slinger werd-mishandeld. Afgelo pen zaterdagavond werd de 30-jarige Reeuwijker J. H. van de Made in de kantine van de voetbalvereniging Wad dinxveen in hetzelfde sportpark met een schroevedraaier in zijn buik ge stoken. ZWIJGZAAM Adjudant M. A. Ruissen van de rijkspolitie in Waddinxveen. Natuurlijk werkt een der gelijke verzekering eerst goed, als de verzekerde som van het begin af juist is vastgesteld en aangepast wordt bij aanschaffing nieuwe inboedel of bij verbouwing.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1