EENED de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Gemeente wil bestemming 6 groene plekken regelen Gemeente begint met het opzetten van Waddinxveens nieuwe woonwijk Nieuw gemeente huis gaat negen miljoen kosten Miljoenenplan” omvat 13 miljoen Nieuwsblad Onafhankelijk 9? DOKTERSDIENSTEN Uitgaansdag Gouwebloem v. d. Linde Te koop gevraagd de pater makelaardij bv REHORST BV BOUWT EERSTE 23 LUXE HUIZEN IN ZUIDKADE I KOMEN WELLICHT 335 HUIZEN Auto-cross KRMERBREEDTflPJT SFRV/CE ooyman in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 MAKELAARSKANTOOR RIJNLAND B.V. I Uw Televisiedokter voor huizen, flats en bedrijfspanden (mvrmef&uze) 1 HERENHUIZEN EENGEZINSWONINGEN FLATS BUNGALOWS r Weekblad voor Waddinxveen 31e JAARGANG -Nr. 146 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144. TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 26 MEI 1976 23 3 maanden in of in de directe omgeving van Waddinxveen. I firma GEBR Passage 19-23 - Waddinxveen - Tel. 01828 - 2766 .3 WONINGINRICHTING STOFFEERDERIJ VOOR Vele van de bij ons ingeschreven woningzoekenden heb ben wij de afgelopen maanden snel en op efficiënte wijze aan een passende koopwoning kunnen helpen. Voor diverse gegadigden vragen wij van particulieren te koop: PRETTIG WINKELEN BEGINT IN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN de de HEMELVAARTSDAG ZEVENHUIZEN aanvang 14.30 uur. ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar sprakenpakket. De onderdelen ervan sluiten als een bouwpakket in elkaar. Met deze door de gemeenteraads leden te nemen beslissingen is voor lopig al gauw meer dan 13 miljoen PRETTIG WINKELEN BEGINT IN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Kanaalstraat 12, Waddinxveen Tel.: 01828 - 2028 of 6283. DONDERDAG 27 MEI 1976 (HEMELVAARTSDAG) Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat71, tel. 01727-2834. ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 InL: 1.632.100.- 350.000,- ƒ800.000,- Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. LidNBM ZONDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 MEDEDELING De medische dienst tijdens het weekeinde en feestdagen is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's middags van 4 tot 5 uur. Buiten deze spreekuren (ook voor aanvragen visites, verzoeken om recepten of telefonische adviezen) is de dienstdoende arts uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen. B 24 uur service, garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. NIET BEBOUWEN BIJ PASSAGE, LEON VAN GELDERSCHOOL EN PETTEPLAS W EL BEBOUWEN NESSE, HOEK MOZARTLAAN-BEETHOVENLAAN EN BIJ WINGERDFLAT Voor onze steeds groeiende rela tiekring met spoed woningen in diverse prijsklassen tel.01828-3581 waddinxveen REHORST BV Rehorst BV legt voor dit bouwterrein 3.000.000,- op tafel, terwijl het bouw- rijpmaken van het stuk grond - uitge zonderd de aanleg van het hoofdriool - ook voor haar rekening komt. De te ontvangen drie miljoen gulden over schrijdt de gemeentelijke exploitatie- opzet met maar liefst f 1.900.000,-. B. digden zijn voor het neerzetten van een kantoorpand, waarin de huidige bes temming ook voorziet. Bungalowbouw aan de Nesse en op de hoek Mozartlaan-Beethovenlaan nemen vooral de Progressieven niet in dank af. In de raadscommissie kwamen van deze fractie de heren W. L. M. van Breemen en H. van Ek met suggesties over experimentele woningbouw op die plekken. De twee commissieleden vroegen het college met nadruk met name de inwoners van Groenswaard 2 tevoren te betrekken bij d<* uitwerking van het terrein op de hoek Mozartlaan- Beethovenlaan. Dat het CDA over de toekomst van de zes groene plekken in onze gemeente ook niet eensgezind denkt bleek wei uit de woorden van ir. W. Stuulen. Hij beperkte zich tot en kele kanttekeningen, die met de door de andere commissieleden gemaakte opmerkingen door wethouder P. F. J. van Schie (CDA) zijn verzameld voor nader overleg binnen het college van B. en W. over het uiteindeiijke voorstel over de toekomst van zes groene plek ken dat binnenkort aan de gemeen teraad zal worden gedaan. zo op elkaar te worden gebouwd en is gestapelde bouw (flats) niet nodig. In de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw is gister- stuk grond moet 325.000,- opbren gen. Met de verkoop van deze drie ter reinen en een greep uit het gemeen telijk reservepotje (fonds stadsuitleg) voor 175.000,- is daarmee het geld binnen om de bestemming van zes groene plekken in Waddinxveen te re gelen. ge verkoop van dit terrein een aanzien lijke rentewinst, aangezien de kosten van de aanleg van wegen en riolering naar verhouding gering zijn. Verder zouden op die plek een aantal huizen kunnen worden gebouwd van een type, dat elders in onze gemeente binnen de van kracht zijnde bestemmingsplannen niet gerealiseerd kan worden. De gemeente is dan ook met de bouw- en aannemingsmaatschappij P. Rehorst BV overeengekomen op de hoek Jan Dorrekenskade-Oost-Kanaaldijk luxe woningen te gaan neerzetten. gulden gemoeid, zodat wellicht ge sproken kan worden van een nieuw 'miljoenenplanwaarvoor de raad de nodige besluiten zal moeten gaan nemen. WADDINXVEEN Het Waddinxveense college van Burgemeester en Wethouders heeft zich bezig gehouden met de toekomst van zes groene plekken in onze gemeente. Het gaat hierbij om de terreinen bij de Passage aan de Juliana van Stolberglaan (tegenover Boonstoppel BV), de Nesse, ten westen van de openbare Leon van Gelderschool, hoek Mozartlaan-Beethovenlaan, ten zuidwesten van de Wingerdflat in Groenswaard 3 en ten westen van de Petteplas. Voor het groen houden van deze plekken zijn soms grootse handtekeningenacties gehouden of bezwaarschriften ingediend. B. en W. vinden dat van deze zes groene plekken er drie groen moeten blijven. En dat zijn de terreinen bij de Passage aan de Juliana van Stolberg laan, ten westen van de openbare Leon van Gelderschool en ten westen van de Petteplas. De overige drie braak liggen de stukken grond zouden in de opvat ting van het college dienen te worden bebouwd. Op die manier zou namelijk 1.270.000,- bij elkaar gebracht kun nen worden om tot een sluitende exp loitatie van het geheel te komen. Bij die ruim 1,2 miljoen gulden zit het bedrag dat nodig is voor het bouwrijpmaken van de te bebouwen groene plekken. Op het terrein aan de Nesse, dat nu de bestemming heeft van restaurant/10 meter hoge gemengde bebouwing, zou den twee bungalows kunnen worden neergezet. Dit 1500 vierkante meter grootte terrein zal 400.000,- op moe ten brengen. Met de verkoop van een gedeeltelijk stuk grond aan de Mozartlaan-Beethovenlaan (het gaat om 2000 vierkante meter) zou het neer zetten van vijf bungalows mogelijk gemaakt moeten worden. De resteren de 1000 vierkante meter kan dan wor den bestemd tot openbaar groen. Het stuk grond voor de bungalowbouw moet 370.000,- opbrengen. Zoals be kend wordt op de hoek Mozartlaan- Beethovenlaan al een nieuw politiebu reau neergezet. Het terrein ten zuid westen van de Wingerdflat in Groens waard 3 zou eerst bestemd moeten wor den voor scholenbouw (dat is ook de huidige bestemming) en indien daaraan geen behoefte bestaat zou er woning bouw op gepleegd kunnen worden. Dit OUDE PLANNEN De plannen om te komen tot een nieuw gemeentehuis zijn zeker al 15 jaar oud. In 1961 was men nog van mening dit nieuwe gebouw aan de Petteplas te kunnen neerzetten, maar dat is van de baan. In het gemeentehuis, waarvoor het architectenbureau Stuurman BV DISCUSSIE In de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woning bouw is gistermiddag gebleken dat het laatste woord over deze zaak nog niet is/ gesproken. Over het groen houden van de drie terreinen, zoals ook B. en W. dat willen, bestaat geen verschil van mening, al willen de heer D. Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kiesvereniging) en mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (VVD) wel in hun beoor deling betrekken dat er voor het terrein aan de Juliana van Stolberglaan (te genover Boonstoppel BV) twee gega- WADDINXVEEN De Waddinx veense therapieclub De Gouwebloem - de nieuwe naam voor de aloude, ver warring wekkende, Zonnebloem - heeft het jaarlijkse reisje weer achter de rug. Vorige week woensdag gingen de gehandicapten naar Schoonhoven, werd een tocht door Noord-Brabaht gemaakt, en gedineerd in het Boskoop se hotel-restaurant Florida. Om acht uur kwam men die avond weer behou den en voldaan thuis. en W. willen dat van deze meerop brengst 1.400.000,- ten goede komt aan de exploitatie van Zuidkade 1, waarbij het bedrag kan worden bes temd voor verbetering van de omge ving door verlaging van de woning- dichtheid, voor de verlaging van de geraamde grondkosten per te bouwen woning en/of ophoging van het bouw rijp te maken terrein met zand, waar door in de toekomst de kosten van on derhoud van straten en plantsoenen niet hoger zullen zijn dan die in de reeds gerealiseerde bestemmingsplan nen in lager gelegen polders. De res terende 500.000,- van de meerop brengst kan worden gestopt in het gemeentelijk reservepotje (fonds stad suitleg), waardoor de omvang ervan weer zodanig wordt om er weer een greep uit te kunnen doen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de bestemming van zes groene plekken in onze gemeente. voor risico- verrèkeningen en onvoorzien. Als alles meeloopt zit er 6.176.500,- in kas voor de bouw van het gemeentehuis, zullen in het nieuwe gebouw hun werk- De rente en afschrijving is becijferd op kamer krijgen. 243.382,40 per jaar. Met het onder houd en schoonhouden is jaarlijks 205.000,- gemoeid. WADDINXVEEN In het gemeentehuis wordt al volop gewerkt aan het uit de grond stampen van Waddinxveens allernieuwste woonwijk Zuidkade 1. Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan de gemeenteraadsleden binnenkort de eerste besluiten daarvoor te laten nemen. Zuidkade 1, het bestemmingsplan dat in december vorig jaar door de raad werd vastgesteld, omvat tussen de Jan Dorrekenskade- Oost en de Burgemeester Trooststraat twee woongebieden waar mini maal 302 en maximaal 430 huizen kunnen worden neergezet. Hoeveel woningen het uiteindelijk middag al gediscussieerd over de uit zullen worden moeten de raadsleden gangspunten, die zullen moeten wor- uitmaken. Verwacht mag worden dat den gesteld aan Waddinxveens aller hel in Zuidkade 1 zal gaan om in totaal nieuwste woonwijk. Die discussie zal 335 huizen. Op die manier hoeft er niet nog ruimschoots worden voortgezet. Het in het bestemmingsplan op de hoek Jan Dorrekenskade-Oost-Kanaaldijk liggende stuk grond is nagenoeg bouw rijp. Volgens B. en W. biedt een spoedi- WADDINXYEEN De stichtingskosten van het aan het eind van de Stationsstraat, achter het raadhuis aan de Zuidkade, neer te zetten ge meentehuis zijn geraamd op 9 miljoen gulden. Uit de voorlopige exploi- tatieopzet blijkt, dat deze sluitend is en dat de bouw van het gemeente huis geen extra last legt op de gemeentebegroting, wanneer tenminste een greep wordt gedaan in het gemeentelijk reservepotje (fonds stads uitleg) voor 625.000.-. Van de 9 miljoen die nodig zijn voor de bouw van het nieuwe gem.eentehuis (in gemeentelijke kringen stadskantoor genoemd) is 432.500,- bestemd voor de grond, 5.321.500,- voor de bouw voor voor voor aan het tekenen is geslagen, komen de administratieve diensten van openbare werken en bedrijven (thans gehuisvest in enkele woningen en noodgebouwen aan de Henegouwerweg), het kantoor installaties, van de gemeenteontvanger (tijdelijk ge inrichting, huisvest in de woning Zuidkade 12), en herbestratingen, de verschillende afdelingen van de groenvoorzieningen, keermuur, en der- gemeentesecretarie (thans onderge gelijke en 463.900,- voor risico- bracht in het raadhuis en de aangren zende noodlokaliteiten). Ook de bur gemeester en de gemeentesecretaris WAD DINXVEEN In één en het- nieuwste woonwijk Zuidkade 1de zelfde voorstel zal het Waddinxveense bouw van een nieuw gemeentehuis en college van Burgemeester en Wet- voor de bestemming van zes groene houders de gemeenteraad binnenkort plekken in dit Gouwe-dorp. Dit voor gaan vragen de nodige besluiten te stel kan worden gezien als een af nemen voor de realisering van onze - LEGGEN W'J GRATIS EN VAKKUNDIG... r~-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1