Stuulen en Meerkerk stemmen ermey EENED de pater - makelaardij b.v. waddinxveen CU Wethouder geeft burgemeester eerste Toma-brief verkeerd; Van Breemen tegen 1 Onafhankelijk Nieuwsblad Raad vannacht accoord met miljoenenplan 60 JAAR GETROUWD AUTOCROSS verboom makelaardij b.v. Sportweek Waddinxveen 200 single’s GRATIS uit! VANAVOND CONCERT VAN RIJNLANDSE ORKESTVERENIGING v. d. Linde BRADERIE Te koop gevraagd de pater mak^aardij bv F’’n D A T S U N I zaterdag 12 juni Waddinxveen aanvang 2 uur in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats en bedrijfspanden AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG SERVICE 3uwelier~cl-^orloger I Wendt U zich daarom voor de verkoop van Uw pand tot: De zaak met het carrillon, met het sportieve spel der klokken. tel. 01828-2309, b.g.g. 01828-2723 of 01821-2268 (üdNBMj certeert in de Ontmoetingskerk de door Bastiaan Blomhert gedirigeerde Rijnlandse Orkestvereniging. Als solist treedt op René Rakier, orgel. WADDINXVEEN Vannacht om half twee heeft de Waddinxveense gemeenteraad na vijf uur discussiëren en een viertal schorsingen van de beraadslagingen zich accoord verklaard met het door Burgemeester en Wethouders gemaakte afsprakenpakket om de bouw- en aannemings- maatschappij Rehorst BV op de hoek É.anaaldijk-Jan Dorrekenskade- Oost een stuk grond voor ruim drie miljoen gulden te verkopen voor de bouw van 23 bungalows, de stichtingskosten van het nieuwe gemeente huis op 9 miljoen gulden te stellen en om de bestemming van zes groene plekjes definitief te regelen. Weekblad voor Waddinxveen ZATERDAG 12-ZATERD.AG 26 JUNI 1976 32e JAARGANG-Nr. 1463 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG,IPEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 10 JUNI 1976 Modern graveer-, verguld- en verzilverinrichting Kerkweg 159 Waddinxveen Telefoon 2495 WADDINXVEEN Vanavond (donderdag) om kwart over acht con- DAN VOOR 3 r- Wegens onze snelle omzet vragen wij met spoed woningen te koop! Vele van onze vaste relaties hielpen wij in korte tijd aan een passend woonhuis. Toch zijn er nog een groot aantal cliënten die op een aanbieding van ons wachten. Hen zo u voor de ontwikkeling van alternatieven voor het gemeentehuis, waaruit zou kunnen voortvloeien het financieel mo te komen, stemden de Waddinxveense gemeenteraadsleden over een aantal nauwkeurig was, ’’want er worden nu zomaar tonnen geslikt”. ijke ZAt- oek min het leid nse WESTHAVEN 55 GOUDA TEL.: 01820 - 13933 VOORSTELLEN Aan het eind van de raadsdiscussies, PROGRAMMA Symfonie nr 93 in D gr t Joseph Haydn Kammerrtiusik nr 7 PaulHindemith Solist: René Rakier Pauze Symfonie nr 2 Camille Saint Saens ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel.4162 Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Julianastraat 6 - Waddinxveen SHOWROOM: VEERSTAL 30 20857 Reparatie T. V. - Audio - Huishoudelijke apparaten ELECTRIC ENGINEERING NEDERLAND B.V. Waddinxveen: 01828-5890 - 24 uur bereikbaar - Haastrecht: 01821-1658 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. RECORD DISCOUNT '75 - WINKELCENTRUM PASSAGE brengen zaterdag vanaf 14.00 u. BIG MOUTH en LITTLE EVE op de ider- nge- aan- i die end- deze netl een nen. Ilen- wat iden om 1 en r het :grip aren r de kort t al- I l on- I r zal I vak- I Ne- lijke l ,zal ;nsie s zal Hing .UdNBM, |Cffl Ir. W. Stuulen (CDA) ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar P. W. Meerkerk SGPl Hervormde Kiesvereniging helemaal groen te laten. Dit voorstel werd met 14 tegen 5 stemmen verwor pen. Het voorstel om de Nesse groen te laten haalde het daarop evenmin en werd met dezelfde cijfers van de tafel geveegd. Ook was er een voorstel om in de ’’sa menwerkingsovereenkomst” met Re- horst BV een anti-speculatiebeding (zelfbewoningsplicht) op te nemen. Hoewel dat elders in het Weekblad voor Waddinxveen onjuist wordt ver meld heeft de raad met 12 tegen 7 stem men besloten dat dat niet hoeft omdat de grondprijs op zichzelf elke specula- tie zal inhouden. "De grote winst is eruit”, aldus het college dat tegen de juridische vorm van het huidige anti- speculatiebeding bedenkingen had en het zelfs ongefundeerd noemde. Ten slotte werd bij voorstel geregeld dat voor de bouw van het gemeentehuis een prijs van negen miljoen wordt aan gehouden per 31 augustus 1977, inclu sief 16 procent btw. En mocht in okto ber de btw met 2 procent omhoog gaan, dan zal dat bedrag van negen miljoen gulden dat extra bedrag gevonden moe ten worden. van Winkelcentrum Passage en delen verbeteren. Tussen twee haakjes: Torna is een dorp van ongeveer 5.000 inwo ners; het ligt in het noord-westen van Boven-Volta, één van de Sahellanden in West-Afrika. De levensomstandighe den van de mensen verbeteren is in fei te de mensen te bewegen het anders te gaan doen. Andere en betere voedings gewoonten te introduceren en een be tere gezondheidszorg aan te leren. Het anders gaan doen dan wat je gewend bent is een heel moeilijk proces. Daar is tijd en geduld voor nodig. Ook in To rna. In 1968 begon een groep Nederlandse vrijwilligers, na een jarenlange voor bereiding van witte paters, deze veran deringen bij de mensen van Torna en omgeving te introduceren. Momenteel is er een ontwikkeling gaande, vooral op landbouwgebied, die er veelbelo vend uitziet. In '68 is begonnen met de introductie van de ploeg getrokken door ossen. De grond kan dan veel beter en sneller be werkt worden dan met de hak. Ook het wieden kan met behulp van deze os- sentractie sterk vereenvoudigd en ver sneld worden. Al met al kan met deze andere landbouwmethode twee a drie keer zoveel gierst geoogst worden dan met de traditionele. Een enorme verbetering dus met zeer eenvoudige middelen. Om de getrok ken ploeg te introduceren werd een centrum voor landbouwkundige vor ming opgericht. Per jaar werden zo’n 20 boeren uit de dorpen rondom Torna opgeleid om met de ploeg te leren om gaan. Na hun opleiding gingen deze boeren terug naar hun dorp. Ze kregen op krediet een span ossen met ploeg en gereedschappen mee. Hiermee werd meteen een credietsysteem geïntrodu ceerd waarmee deze boeren vertrouwd raakten. Momenteel hebben 120 boeren een opleiding op het centrum voor landbouwkundige vorming gehad. De introductie van betere landbouw methoden kost geld, veel geld zelfs. Vooral nu 1.200 boeren in Torna en om geving plannen hebben ploeg en ossen aan te schaffen. Om deze plannen te kunnnen reali seren zal er onder de Waddinxveense bevolking een actie worden gevoerd. Het doel van deze actie is een bedrag bijeen te brengen om de boeren en hun gezinnen de komende jaren in staat te stellen een opleiding te volgen ir het centrum voor landbouwkundige vor ming in Torna. Niet alleen de boer krijgt er een opleiding, maar ook zijn vrouw wordt tijdens de landbouw- opleiding wegwijs gemaakt in hygiëne, voedingsleer en gezondheidszorg. De kosten van zo'n gezinsopleiding bed ragen ca. f 5.000,-. Een stel ossen met toebehoren ongeveer ƒ1.100,-. Dit kan een boer in Torna onmogelijk zelf betalen omdat het gezinsinkomen daar ongeveer f 180,- per jaar bedraagt. Daarom is de steun van Waddinxveen onontbeerlijk. Daarom wordt de actie Waddinxveen-Toma gehouden. Daar door krijgt de boer in Torna en omge ving de kans op een beter bestaan en wordt de voortdurende dreiging van hongersnood weggenomen. WADDINXVEEN Volgende week zal er in Waddinxveen een huis-aan- huis-collecte worden gehouden voor het project Torna. Iedereen krijgt een envelop, met daarin een brief zoals die door wethouder A. H. van Gent op de foto aan burgemeester mr. A. G. Smal- lenbroek wordt aangeboden. Wad dinxveen gaat Torna steunen. Doel van het project is de levensomstandigheden van de mensen in Torna en omgeving te SOLIST René Rakier studeerde piano en orgel aan het Kon. Conservatorium te Den Haag. Op beide instrumenten behaalde hij de prix d’excellence. Thans is hij werkzaam o.a. als vaste begeleider van de vilolist Willem Noske en de alt Ma rianne Dieleman en treedt hij regelma tig in binnen- en buitenland op. Bastiaan Blomhert studeert aan het Kon. Conservatorium te Den Haag en nam deel aan verschillende meester- cursusjen in Salzburg en Weimar. Hij dirigeerde onlangs een produktie van "Die Fledermaus” ter gelegenheid van het lustrum van de Utrechtse Universi- teit en is vaste dirigent van het orkest ”- Sempre Crescendo" in Leiden. Zijn or chestratie van de prelude van Moes- sorgski’s opera "Chowansjtsjina” werd onlangs uitgevoerd door het Concert gebouworkest en het London Philhar monic Orchestra o.l.v. Bernard Hai tink. Bastiaan Blomhert is sedert janua ri 1976 dirigent van de R.O.V. zetting zal hier wel debet aan zijn. De ingenieuze combinatie van het soloins- trument en de blazers en lage strijkers leidt echter tot schitterende resultaten. Wij hopen, dat u met evenveel plezier naar dit weerbarstige werk zult luis teren als wij hadden bij het instuderen. Tot slot de Tweede Symfonie van Ca mille Saint Saens. Het openingsallegro is een voorbeeld van fugatische schrijf wijze in een zeer vrije persoonlijke stijl en interessante chromatische passages. Via een pastoraal adagio sluit de symfo nie af met een scherzo en een tarantelle-achtige finale. WADDINXVEEN Gisteren (woensdag) stond het Waddinxveense echt paar C. Verhoef en N. Verhoef-Felix er in intieme kring bij stil dat 't die dag 60 jaar getrouwd was. Het diamanten paar woont op het adres Sniepweg 35. van niet rger /ast, n en on- heid lijk end die tot t zo loch van Die niet <he- ?are ind. >eri- niet >opt die aar- /olg Het programma wordt geopend met de eerste symfonie, die Joseph Haydn voor zijn impressario Salomon in Lon den schreef. Alle facetten van Haydn’s toonkunst zijn hier aanwezig; een ver fijnd gevoel voor het verwerken van motieven en orchestrale kleuren ma ken dit werk tot een bijzonder voor beeld in zijn soort. Het zal niet vaak voorkomen, dat de Kammermusik no. 7 van Paul Hindemith in de concertzaal tot klinken komt. De merkwaardige be- Voor onze steeds groeiende rela tiekring met spoed woningen in diverse prijsklassen tel. 01828'-3581 waddinxveen I Tijdens het stemmen over het 13 miljoen gulden omvattende mil joenenplan moet het nachtelijk uur er toe hebben bijgedragen dat de raadsle den ir. W. Stuulen (CDA) en P. W. Meerkerk (SGP/Hervormde Kies vereniging) bij vergissing instemden waarop wij volgende week hopen terug met het omvangrijke voorstel van het college. Zij waren eigenlijk tegen en voelden zich overdonderd. Omdat het door de Progressiven ingediende voor- raadslid W. M. L. van Breemen (Prog- ressieven) vond dat B. en W. maar tot stellen. Allereerst vond deze fractie dat een werkkrediet van ƒ100.000,- be- het laatst toe sleutelde aan de financië- schikbaar gesteld diende te worden le opzet van het geheel (en met name van het gemeentehuis) stemde hij nu plotseling als enige tegen, omdat hij het bewijs geleverd had gezien dat de kos- gelijk te maken de Nesse niet met twee tenopzet voor het gemeentehuis niet of drie bungalows te bebouwen, maar I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1