Waddinxveense scholen de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TORRAS hebben leerstofafspraken Nieuwsblad Onafhankelijk Neven-inkomsten in Oordeel gevraagd Goudse veemarkt PRETTIGE VAKANTIE en behouden thuiskomst SGP/HK WILDE P. MULDER IN BEHEERSCOMMISSIES v. d. Linde de pater makelaardij bv tel. 01828-3581 Piasrode verkocht Te koop j gevraagd ’n DATSUN? in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats en bedrijfspanden AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu Weekblad voor Waddinxveen 32e JAARGANG - Nr. 1466 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG,! PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 1 JULI 1976 Mr. Bert Smallenbroek Ineke Smallenbroek-van Eek DAN VOOR WADDINXVEEN ’’Mijn man heb ik leren kennen, doordat hij en mijn broer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam studeerden. Omdat ze colleges volgden in dezelfde studierichting en samen studeer den, kwamen ze regelmatig bij mijn ou- WESTHAVEN 55 SHOWROOM: J GOUDA VEERSTAL 30 TEL.:01820 - 13933 20857 HUISWERK De "Leerstofafspraken Waddinxveen 1976” zijn vervat in een overzichtelijk ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. waddinxveen om een huis in te richten. Proberen er sfeer te scheppen. Ik hou van netheid in huis, maar het moet wel leefbaar zijn. Ook een beetje tuinieren mag ik graag doen, evenals het verzorgen van planten. Lezen doe ik ook graag”. man in dienst getreden bij de gemeente Utrecht, waar hij zijn ambtelijke loop baan begon. In 1968 is onze tweede zoon, Joost, geboren. De nu zevenjarige Joost gaat naar de tweede klas. Onze dochter Agnita is op 6 juli 1971 geboren, drie we ken vóór de benoeming van mijn man als burgemeester van Harmelen. Agnita zit nog op de kleuterschool. Op 1 november 1971 zijn we verhuisd naar Harmelen”. Onze eerste burgeres zegt in dit gesprek dat haar de overgang naar burgemees tersvrouw echt is meegevallen. ’’Mijn man komt uit een politieke familie en door die contacten en het werk van mijn man bij de gemeente Utrecht, stond ik er niet helemaal vreemd tegenover. Met het wel en wee in dit dorp, waar we 4‘/2 jaar woonden, heb ik intens meegeleefd en ik heb me er nauw bij betrokken gevoeld. Mijn man noemde Harmelen bij zijn af scheid als burgemeester ’’zijn eerste lief de” en zo voel ik het ook. Het is een fijne en plezierige periode geweest, waaraan ik toch met enig weemoed zal terugdenken. Maar vol vertrouwen en goede toekomst verwachtingen beginnen we nu in Wad dinxveen”, aldus Ineke Smallenbroek- van Eek. ’’Naast koken, vind ik het bijzonder leuk ders thuis. Bovendien woonden mijn aan staande schoonouders in Assen, dus dicht bij Groningen, waar ik toen werkte. Zo doende hebben wij elkaar leren kennen”. Dat zegt Ineke Smallenbroek-van Eek (37), echtgenote van de per 16 maart in onze gemeente de scepter zwaaiende bur gemeester mr. Bert Smallenbroek, in een gesprek met ’’Mozaiek”, het orgaan van de personeelsvereniging der gemeente Waddinxveen. In de Harmelense patio- bungalow, die sinds vandaag is verruild voor een tijdelijk huis aan de Prinses Beatrixlaan 8, hadden twee redactieleden van dit personeelsblad een twee en een half uur durend gesprek met haar gehad. Daarin spreekt ze honderduit over haar jeugd en opleiding, werk, de plaatsen waar ze heeft gewoond, haar drie kin deren en liefhebberijen. Ineke Smallenbroek-van Eek: ”Ik ben de oudste uit een gezin van twee kinderen. Geboren en getogen te Soestdijk, waar mijn vader tandarts was. Na de lagere school volgde ik de middelbare school (Lyceum) in Baarn, waarna ik in Utrecht een opleiding bij het Nijverheidsonderwijs heb genoten. Deze opleiding (aangeduid als N12) was gericht op huishoudvakken, zoals voedingsleer, koken en hygiëne. WADDINXVEEN Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen hebben drie in onze gemeente werkzaam zijn de land- en tuinbouworganisaties ge vraagd hun standpunt bekend te maken over de afschaffing van de algemene veemarkt in Gouda per 1 januari 1977. Over deze zaak heeft de gemeenteraad van Stolwijk een motie naar de Wad dinxveense gemeenteraadsleden ge stuurd met het verzoek daarmee in stemming te betuigen. De gemeentelijke brief is uitgegaan naar de besturen van de Hollandsche Maatschappij voor landbouw, de Chris telijke Boeren- en Tuinders Bond (CBTB) en de Land- en Tuinbouw Bond (LTB). Daarnaar gevraagd door drs. T. J. Bouwers, fractievoorzitter van het CDA, zei burgemeester mr. A. G. Smallenbroek in de vorige week woensdagavond gehouden gemeente raadsvergadering dat de twee reeds binnengekomen reacties gaan in de richting van het behoud van de Goudse veemarkt. Deze markt - de grootste biggenmarkt van Nederland - blijkt een belangrijke functie in deze agrarische streek te vervullen. Indien de veemarkt in Gouda wordt afgeschaft dan zullen de veehouders naar markten in Leiden en Utrecht moeten gaan. CDA-fractievoorzitter drs. T. J. Bouwers teraad gevolgde procedures wat dit bet reft. Er mocht geen misverstand over bestaan dat tenslotte het gehele college van Burgemeester en Wethouders met het voorstel was gekomen de heer D. E. van der Weide te benoemen, maar er werden opmerkingen vanachter de col- legetafel gemaakt die zouden doen ver moeden dat dat niet het geval zou zijn, gezien de graagte waarmee de in de raad geplaatste opmerkingen werden geaccepteerd. Daar verzette de heer Van Gent zich met name tegen. ZATERDAG ARTS: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979. APOTHEEK: Bos kopse apotheek. Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 ZONDAG ARTS: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676. APOTHEEK: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834. VERLOSKUNDIGE: A. Voss-Becks, tel. 6801. MEDEDELING: De medische dienst tijdens het weekeinde en feestdagen is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's middags van 4 tot 5 uur. WADDINXVEEN Op initiatief van het Waddinxveense college van Burgemeester en Wethouders zijn in de periode februari 1975 - april 1976 schoolleiders en leerkrachten van alle Waddinxveense scholen voor basis- en voortgezet onderwijs plus vertegenwoordigers van enkele scholen uit omliggende gemeenten (Don Bosco-MAVO te Boskoop, Al gemeen Technische School te Gouda) in een aantal werkgropen en al- WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraadsleden hebben weliswaar besloten een schrij ven van het gemeentebestuur van Hoo- ge en Lage Zwaluwe, waarbij ter kenni sneming werd toegezonden een door de raad van die gemeente aangenomen motie met betrekking tot inkomsten uit nevenfuncties, voor kennisgeving aan genomen, maar gelijk van de gelegen heid gebruik gemaakt Burgemeester en Wethouders te vragen naar het college- standpunt over het in deze motie aan gesneden standpunt. De motie kwam in het kort hierop neer, dat de raad van de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe het onaanvaardbaar acht, dat ambtenaren en bestuurders inkomsten ontvangen voor activiteiten, die voortvloeien uit nevenfuncties en afvaardigingen die gedurende de nor male diensttijd worden verricht en wel ke een logisch gevolg van hun functie zijn. Met de raad van de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe is het Wad dinxveense college van oordeel, dat in komsten, voor zover deze worden genoten door full-time bestuurders en ambtenaren in volledige betrekking, de gemeente ten goede dienen te komen. ’’Gedeputeerde Staten van Zuid-» Holland hebben dit onderwerp nog in studie en hebben terzake tot heden geen richtlijnen aan de gemeente vers trekt. Gedeputeerde Staten van Ut recht hebben bij circulaire van 15 mei 1975 aan de afdeling Utrecht hebben bij circulaire van 15 mei 1975 aan de af deling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een schrijven doen uitgaan, waaruit blijkt dat hun nerzijds als full-time bestuurders ook worden aangemerkt die wethouders, die worden bezoldigd naar een schaal van gemeenten met 30.001 en meer in woners”, aldus het college van B. en W. in een schriftelijke reactie aan de Waddinxveense gemeenteraadsleden. C Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter Verbakel J WADDINXVEEN De gemeenteraadsleden hebben de heer D. E. van der Weide, hoofd van de openbare Klaas de Vriesschool (Herman Heijermanslaan) benoemd in de commissies van beheer van de schoolartsen- en logopedische dienst - kring Boskoop. Hij volgt in deze functie de heer C. Beers, het naar Amersfoort vertrokken hoofd van de openbare Theo Thijssenschool (Kerkweg-Oost), op. In de commissies van beheer heeft al namens de gemeente Waddinxveen zitting wethou der A. H. van Gent (Progressieven). In de gemeenteraadsvergadering van vorige week woensdagavond begon mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (lib.) op te merken voor taan graag een keuzemogelijkheid te hebben bij deze benoeming. In dezelf de zin sprak ook ing. C. van ’t Hoog (C- DA). Ronduit moeite met het voorstel zei de heer D. Uitbeijerse (SGP/Her- vormde Kiesvereniging) te hebben. Hij sprak van een eenzijdige vertegenwoor diging in de commissies van beheer nu opnieuw twee voorstanders van het openbaar onderwijs daarin zitting gaan nemen. De fractie van de SGP/Her- vormde Kiesvereniging kwam dan ook met het voorstel om de progressieve wethouder van onderwijs te laten ver gezellen door de in de Waddinxveen wonende Goudse ”Driestar”-leraar P. Mulder. (Mulder bezette tijdens de twee jaar geleden gehouden gemeen teraadsverkiezingen de 14e plaats op de kandidatenlijst van de SGP/Hervormde Kiesvereniging - redactie). Wethouder A. H. van Gent (Progres sieven) sprak van een uitgewogen en weloverwogen Waddinxveense verte genwoordiging in de commissies van beheer van de schoolartsen- en logope dische dienst - kring Boskoop. CDA- fractievoorzitter drs. T. J. Bouwers vroeg niettemin de wethouder bij even tuele vervulling van vacatures in deze Commissies in een bredere kring van onderwijzers naar kandidaten op zoek te gaan. De heer Van Gent was daartoe bereid. Het amendement van de SGPZ- Hervormde Kiesvereniging werd met 14 tegen 3 stemmen verworpen, nadat overigens de wethouder eerst nog bez waar had geuit tegen de in de gemeen- dient echter wel beperkt te blijven. Huiswerk maken is een overbodige zaak. Het volbrengen van een taak; het werken met overzicht en met zelfdis cipline aan een opdracht, zijn zaken die ook onder schooltijd geoefend kunnen o- -- -worden”. In de leerstofafspraken wordt gemene vergaderingen bijeen geweest met het doel te komen tot alspra- werken in groepen, waarbij - af- i j_ j c-. hankelijk van verstandige aanleg, pres taties en tempo - de leerlingen over be paalde niveaus verdeeld worden, sterk aanbevolen. Groepswerk, waarbij de prestatie van een gehele groep centraal komt te staan, wordt zeer belangrijk geacht. Vooral vanwege het sociale as pect en vanwege de mogelijkheid vak kensplitsing te doorbreken. Het is van groot belang, zo staat er in de leersto fafspraken, dat de leerlingen met het documentatiecentrum overweg kun nen. Er dient op gelet te worden dat het werken met het documentatiecentrum niet ontaardt in overschrijven alleen. Alle leerlingen dienen bij het groeps werk actief betrokken te zijn, waardoor er geen splitsing ontstaat in een groep ’’plakkers”, ’’schrijvers” en ’’denkers”. Tijdens de in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden bijeenkomst werd het woord gevoerd door wethou der A. H. van Gent (Progressieven). Hij bracht in het midden dat destijds de toelatingsexamens zijn afgeschaft, maar dat op dit moment het ontbreken --- - - Zo leerde Ineke haar man Bert kennen Koken is een liefhebberij van mij. Gezien mijn opleiding kan ik ook gemakkelijk iets improviseren op dit gebied. Na beëin diging van deze schoolopleiding ben ik als lerares benoemd op een huishoudschool in de stad Groningen. Daar heb ik ongeyeer 3‘/2 jaar op kamers gewoond. Heel be wust heb ik voor het noorden gekozen. Ik wilde een geheel andere streek van ons land leren kennen. De stad Groningen en de Groningse bevolking hebben mij bij zonder geboeid en ik heb daar in die 3‘/2 jaar een heel leuke tijd gehad”. ’’Nadat mijn man was afgestudeerd zijn we getrouwd en in Putten gaan wonen. Mijn man was daar werkzaam als kandidaat-notaris. Zelf gaf ik les op een huishoudschool o.a. aan een klas van moeilijk opvoedbare meisjes. Hoewel het lesgeven aan deze meisjes niet altijd mee viel, is het voor mij een bijzonder leerza me ervaring geweest. In de avonduren heb ik ook nog les gegeven aan huisvrouwen. In Putten, waar we ruim drie jaar hebben gewoond, is onze zoon Jan-Gerben gebo ren. Jan-Gerben is momenteel negen jaar, gaat naar de 5e klas en is een ver woed korfballer. In verband met de benoeming van mijn man in Utrecht als kandidaat-notaris, zijn we naar Bunnik verhuisd. Na ongeveer één jaar is mijn WADDINXVEEN De Waddinx veense gemeenteraad heeft de tot zijn pensionering op 1 januari van dit jaar door oud-burgemeester C. A. van der Hooft bewoonde ambtswoning ’’Huize Piasrode” aan de Sniepweg 1 verkocht aan Rehorst beleggings- en exploitatie- maatschappij (Reh-Bex) in Rotterdam. Met deze transactie is 475.000,- (kosten koper) gemoeid. Uit een opmerking van de fractievoor zitter van de Progressieven, de heer M. Boere, in de gemeenteraadsverga- dering van vorige week woensdag- I avond bleek dat dit kapitale pand be- I hoorlijk meer heeft opgebracht (ge- I ruchten willen f 125.000,-), dan de Idoor het Waddinxveense gemeentebe- II stuur aan een makelaar gevraagde I taxatie aangaf. Het progressieve raads- I |lid beoogde met zijn opmerking aan- II dacht te vragen voor het feit dat de I 'leeropbrengst van de andere door het I gemeentebestuur van de hand te doene I panden niet automatisch in de stich- I tingskosten van het nieuw te bouwen I gemeentehuis zal worden gestopt, zo als met de opbrengst van ’’Huize Pias rode” wel het geval is. Wethouder AH. van Gent (Progressieven) het Waddinxveense gemeentebestuur van toelatingseisen toch als een gemis elk jaar in de maand december de leer- wordt gevoeld, omdat de basiskennis krachten van alle Waddinxveense scho- van de leerlingen die naar het voortge len voor basis- en voortgezet onderwijs zet onderwijs gaan nogal eens kan ver- uitnodigen voor een gesprek. schillen. De heer J. M. van Hofweegen betoogde dat het om minimum leersto fafspraken gaat en vond wijsheid in het hanteren hiervan onontbeerlijk. Aan het begin van de bijeenkomst herdacht burgemeester mr. A. G. Smallenbroek de plotseling overleden en zaterdag begraven directeur van de christelijke Koningin Wilheiminaschool voor MA VO, de heer M. Dijkshoorn. Aan het eind ervan werd afscheid genomen van de naar Amersfoort vertrekkende heer C. Beers, hoofd van de openbare Theo Thijssenschool (Kerkweg-Oost). Voor onze steeds groeiende rela- tiekring met spoed ‘woningen ip diverse prijsklassen ken betreffende de afstemming van de leerprogramma’s van die scho len. Vorige week donderdagmiddag was het zover dat als resultaat daarvan de ’’Leerstofafspraken Waddinxveen ’76” gepresenteerd konden worden. Dat ge beurde in een in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden bijeenkomst, waarvoor schoolbesturen, hoofden van deelnemende scholen, leerkrachten die deel uitmaakten van de werkgroepen leerstofafspraken, inspecteur van het lager onderwijs, leden van de raads commissie voor de onderwijszaken en schoolraad voor het openbaar onder wijs waren uitgenodigd. Reeds geruime tijd wordt, zowel bij het basis- als bij het voortgezet onderwijs, de behopfte gevoeld aan meer dui delijkheid omtrent kennis en vaardig heden welke van leerlingen worden verwacht bij hun overgang van basis naar voortgezet onderwijs. In het aan vankelijk door drs. M. Verhoog, rector van de samenwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum en sinds april 1975 door de heer J. M. van Hofweegen, direc teur van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO, geleide overleg is de afspraak gemaakt dat de basis scholen de in de leerstofafspraken voorkomende leerstof minimaal aan hun leerlingen zullen aanbieden. Het voortgezet onderwijs zal er in de De ’’Leerstofafspraken Waddinxveen brugklassen van mogen uitgaan dat al- 1976” zijn vervat in een overzichtelijk leen deze leerstof bekend is. Het ”we- samengesteld boekje, waarin hoofd ten we niet, hebben we niet gehad” zal stuksgewijs de gemaakte afspraken dan dus niet langer meer gehoord kun- worden genoemd. Er staan ook behar- nen worden. Ondanks de leerstofaf- tenswaardige opmerkingen in over het spraken houden de leerkrachten ui- huiswerk maken bijvoorbeeld: ”Huis- teraard de vrijheid de leerstof naar ei- werk maken in de hoogste klas van de gen inzicht aan te passen aan de capaci- basisscholen is nuttig werk als gewen- teiten van individuele leerlingen. Voor ning aan het huiswerk dat bij het voort- toetsing van de gemaakte afspraken zal gezet onderwijs gegeven wordt. Het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1