LOOP OF FIETS ’t WEEGJE de pater - makelaardij b.v. waddinxveen IN HET ROND, HET KAN NU Verrassing burgemeesterRaad behandelt begroting stuk eerder Onafhankelijk Nieuwsblad In oktober komen reserves van tonnen boven water Sproeiverbod voor deel Zuid-Holland Koninklijk zilver voor A. v. d. Valk Gemeentelijke bekendmaking PRETTIGE VAKANTIE en behouden thuiskomst een publikatie van Gemeente Waddinxveen v. d. Linde Te koop gevraagd woningen in diverse prijsklassen de pater makelaardij bv tel. 01828-3581 Evangelisatie op camping Henegouwerweg WADDINXVEEN Het evangelisa- tieteam "De Stal” van de Centrale Hervormde Gerqeente is op de cam ping aan de Henegouwerweg weer be gonnen met het jaarlijkse evangelisa tiewerk onder de tijdelijke bewoners daar. Aan het nu begonnen seizoen is een periode van intensieve bijbelstudie, werkvoorbereiden en voorbereidings- en bezinningsweekend "De Wind roos" in Sluipwijk voorafgegaan. "Zon der goede voeding en ondergrond kun je niet "aan het werk" gaan", is het motto van het evangelisatieteam, dat de naam draagt van het activiteiten centrum dat is ondergebracht in een voormalige stal. ■i in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats enbedrijfspanden Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 32e JAARGANG-Nr. i 468 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 15 JULI 1976 VOOR Oostpolder Buiten d en AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel I ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen, 15 juli 1976. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop. Zijde 3 De zonweringspecialist.. Voor onze steeds groeiende rela tiekring met spoed waddinxveen WADDINXVEEN In Rotter dam is de nu gepensioneerde Waddinxvener A. van der Valk, wonend op het adres Elzenhorst 12, bij koninklijk besluit de ere medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver, toegekend. De heer Van der Valk werkte tot voor kort als hoofdopzichter bij de dienst Ge meentewerken in Rotterdam. Receatie en Maatschappelijk Werk (CRM). Dat gebeurt namelijk zo omdat het recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving, waartoe 't Weegje be hoort, het geld er niet .voor heeft. En SCHIEDAM/WADDINXVEEN Het hoogheemraadschap Schieland heeft voor zijn gebied een sproeiverbod ingesteld tussen 6 uur ’s morgens en 6 uur 's avonds. Verder wordt iedereen verzocht zo zuinig mogelijk met water om te springen. Het gaat hier om het gebied dat wordt begrensd door de ge meenten Zoetermeer, Waddinxveen, Gouda, Rotterdam en Berkel en Rode- rijs. Tot het sproeiverbod is besloten omdat het zoutgehalte van de Hollandse Us- sel stijgt. Het hoogheemraadschap haalt water uit de Hollandse IJssel om de watergangen door te spoelen. Het schap hoopt met het sproeiverbod het waterpeil van deze rivier op te brengen en verdere verzilting tegen te gaan. Ook de hoogheemraadschappen Delf land en Rijnland betrekken water uit de Hollandse IJssel. Een woordvoerder van net hoogheemraadschap Delfland zei vanmorgen dat een sproeiverbod in deze twee gebieden juridisch erg moei lijk is te verwezenlijken, omdat de twee schappen in tegenstelling tot het hoog heemraadschap Schieland nog geen be heer over de polders hebben. Wel is vorige week donderdag al het verzoek gedaan om toch vooral zuinig met water om te springen. Aan dit verzoek is door velen gevolg gegeven. In plaats van een daling van het peil van de boezems met ongeveer 2 centi meter per dag, is het peil sindsdien zelfs een beetje gestegen, aldus de woordvoerder. Rijkswaterstaat is inmiddels begonnen met het nemen van maatregelen om het beschikbare water tussen de verschil lende gebruikers zo goed mogelijk te verdelen. De waterverdeling zal per provincie worden vastgesteld in over leg met andere ministeries, provinciale waterstaat, landbouworganisaties en het bedrijfsleven. Per provincie komt één adres waar alle problemen rond de waterhuishouding worden gebundeld. Dagelijks wordt contact onderhouden met de hoofd directie van rijkswaterstaat in Den Haag, die zorgt voor de landelijke coördinatie. Voor Zuid-Holland is dit adres: Provinciehuis, Koningskade 1-2 in Den Haag. ZATERDAG ARTS: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 APOTHEEK: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG ARTS: G. Simons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 APOTHEEK: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 VERLOSKUNDIGE: A. Voss-Becks, tel. 6801 MEDEDELINGDe medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot II u,. 's middags van 4 tot 5 u. omdat anders de dagrecreant te lang op een betere toegankelijkheid van dit ge bied zou moeten wachten ging de spa de in de grond. En niet voor niets, want 't Weegje-pachter Arie Berkhout ver telde ons dat dit jaar ruim 6.000 sport vissers het "vissersparadijs" zullen be zoeken. Met hun "aanhang" en andere bezoekers mag wel worden gezegd dat het om 20.000 mensen gaat die naar 't Weegje kwamen. Toch zullen wij er niet naast zitten met onze opmerking dat menige Waddinxvener wel eens zal hebben gehoord van het bestaan van dit gebied, maar er nog nooit is ge weest. Fotograaf Sjaak Noteboom, die een fotopagina over T Weegje voor ons samenstelde die u elders in dit Week blad voor Waddinxveen aantreft, ging kortgeleden met een bruidspaar naar die mooie piek op de grens van Wad dinxveen en hoorde van deze geboren en getogen Waddinxveners, dat ze daar nog nooit van hun leven waren ge weest. Tot alle inwoners die 't Weegje zoals het nu is geworden niet kennen zouden we willen zeggen: Loop, fiets of rijd er eens heen en ga het natuur- en recreatiegebied eens in het rond. De 11 hectare metende plas (waar gezwom men mag worden, zij het dat het na tuurlijk ongewenst is, sportvissers in hun vaarwater te zitten en met rubber boten er een groot spektakel te gaan maken) ligt temidden van een land schappelijk aantrekkelijk polder-wei- degebied. In 't Weegje komen nog heel wat weide- en moerasvogels voor. Sportvissers die in dit gebied hun hen gel willen uitgooien kunnen in de uit spanning. Het Praathuis 'n dagvergun- ning verkrijgen. Er worden daar ook roeiboten verhuurd voor het vissen (er zitten karpers van 32 pond) pp de riet rijke plas, badend in een Oase van rust tussen de Gouwe, de spoorlijn Gouda- Alphen aan den Rijn en de rijksweg naar Rotterdam. TONNEN RESERVES En dat die toekomst er goed uitziet mag duidelijk zijn als men weet dat financieel expert mr. Smallenbroek het als een uitdaging beschouwt Waddinx veen nu en in de toekomst aan een goed gevulde portemonnee te helpen. Terwijl in onze gemeente de laatste ja- ren diverse kapitale werken zijn uitge voerd en sommige projecten (denk aan het gemeentehuis en nieuwe bestem mingsplannen) op uitvoering liggen te wachten krijgt de Waddinxveense ge meenteraad dit najaar uiteraard een sluitende begroting te behandelen, waar dan ook nog één die naar ver luidt vele tonnen reserves zal laten zien. Vanzelfsprekend zullen we te zij ner tijd u uitvoerig vertellen hoe alles in elkaar steekt. De verwachting is dat half augustus Burgemeester en Wet houders klaar zullen zijn met de ont- werp-begroting, die dan kan worden uitgetypt en dat midden september de inhoud van het gemeentelijk huishoud boekje aan de openbaarheid kan wor den prijsgegeven. VERGADERSCHEMA Volledigheidshalve geven wij de door het gemeentebestuur verspreide sche ma met data van raads- en commis sievergaderingen in dit laatste half jaar van 1976 hierbij door: Raadsvergaderingen 11 augustus 1976 - 1 september 1976 - 29 september 1976 - 27 oktober 1976 (in welke maand ook de begrotingen voor 1977 zullen worden behandeld). Als reserve-data zijn genoteerd: 18 augustus en 10 september 1976. Financiële commissie: op donderdagmiddag 16.30 uur, drie kunnen al in oktober de gemeente lijke begrotingen voor 1977 gaan behandelen en daarbij gebruikelij ke algemene beschouwingen afste ken. Dat gebeurt twee maanden eerder dan in onze gemeente tradi tie was gewordep. In de brief van het college van Burge meester en Wethouders aan de raads leden klinkt dan ook het genoegen door dat op het gemeentehuis bestaat over de voortvarende wijze van wer ken ten aanzien van het gemeentelijk huishoudboekje voor volgend jaar. Het laat zich raden dat de eerdere be handeling van de begrotingen voor 1977 mede het werk is van de in dit opzicht alles omgespit hebbende burge meester mr. A. G. Smallenbroek. Sinds zijn installatie op dinsdagmiddag 16 maart van dit jaar heeft hij vele avonden lang, tot soms diep in de nacht, vergaderd met de wethouders H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesver- enigng), A. H. van Gent (Progressie- ven) en P. F. J. van Schie (CDA). In heldere uiteenzettingen lukte het mr. Smallenbroek - en het schoolbord hielp hem daarbij - het dagelijks bestuur van de gemeente rijp te maken voor een andere ;begrotingsopzet. Boven dien zette hij met zijn mede-bestuur- ders een belangrijk aantal financiële zaken, inclusief hete hangijzers, op een rijtje. Met de krachtdadige steun van de afdeling Financiën en Belastingen kon op die manier in een paar maan den tijd de financiële problematiek van Waddinxveen nu en in het verleden doorzichtig worden gemaakt, opdat een verantwoord financiëel beleid voor de toekomst kon worden uitgestippeld. veen. De ontsluitingswerkzaamheden zijn zoals gezegd onder supervisie van provinciale waterstaat in Zuid-Holland uitgevoerd en voor 75 procent ook be taald door het ministerie van Cultuur, WADDINXVEEN Deze zomer voor het eerst kan het recreatie- en natuur gebied ’t Weegje geheel in het rond ge lopen of gefietst worden. Kortgeleden is het dagrecreatieterrein nu ook toe gankelijk vanaf de Wilhelminakade, even voorbij het bungalowwijkje Broek huizen. Op die plek, die daar rijk be groeid is, liggen rustige wandel- én fietspaden die leiden naar ’t hart van ’t Weegje, vanwaar de tocht weer kan worden voortgezet. Vorig jaar al werd een begin gemaakt met de ontsluiting van dit gebied door voor f 289.000.- een nieuwe ophaalbrug over de ring vaart te maken, (die bij wijze van inge bruikneming door loco-burgemeester H. Huizer naar beneden werd gedaan), de aanleg van een parkeerterrein voor 82 auto’s en tot de brug doorgetrokken voet- en fietspaden. Dat gebeurde alle maal aan de kant van de ringvaart on der supervisie van de provinciale wa terstaat in Zuid-Holland. Het karwei, dat dit jaar dus is doorgegaan, werd ge klaard door de Waddinxveensae aan- nemingsmaatschappij J. van Herk BV. Een Een volgende fase omvat het een hand je helpen van de natuur door oevers en dergelijke op te knappen en zal te zij ner tijd de uitspanning van 't Weegje- pachter Arie Berkhout (29) worden verplaatst naar een plek bij het par keerterrein waar intussen al een haven tje voor zijn 36 roeiboten is gegraven, 't Weegje, jarenlang de uithoek van een vergeten landstreek, staatkundig nog steeds een ambacht en met de ambach ten Moordrecht, Broek, Thuil, Broek huizen en Zuid-Waddinxveen destijds buiten de drooggemalen Zuidplaspol- der gelaten, is er niet voor de massa- recreant, maar wel voor de sportvis sers, natuur- en vogelliefhebbers en de fietsers en de wandelaars. Iedereen die daar komt geniet van dit uniek stukje oostelijk poldergebied in Waddinx- Voordat de jongelui van start zijn ge gaan heeft de hervormde predikant ds. W. Verboom vier gouden regels gege ven voor 't evangelisatiewerk: le Goe de start: verhouding met God moet goed zijn, wil je een ander over God kunnen vertellen; 2e Goede voeding: dit door trouwe kerkgang, persoonlijke bijbelstudie en stille tijd met God; 3e Hechte band: fundament van je geloof moet goed zijn. Team moet hechte een heid vormen, gewortelt in Jezus Chris tus; 4e Duidelijke boodschap; God is vandaag ook machtig. Omdat de Heere Jezus ons ook liefheeft, mogen wij die liefde beantwoorden, en aan anderen doorvertellen. Met een welkomstfolder zijn dezer da gen leden van ’t evangelisatieteam "De Stal” met het werk op de camping aan de Henegouwerweg van start gegaan. Het campingwerk (in de weekeinden) eindigt op 15 augustus. Het programma voor zaterdags is in het kort: ’s morgens bijbelvertellingen voor de kinderen, met daarna het verhaal uitwerken door o.a. handenarbeid. Ondertussen gaan de ouderen op gesprekswerk, en pro beren tot een gesprek te komen met de campingmensen, om de boodschap die uiteindelijk het doel van ai dit werk is te verkondigen; Jezus Christus wil redder zijn van hun en ons leven. Dit jaar hopen we vier koffiebar- vier spelavonden te houden voor de ouderen. Door de spelen proberen we een band te krijgen met de mensen, en trachten op de koffiebar-avonden tot een gesprek te komen. Iedere zaterdag is er ook een dagsluiting. Zondags is er een kampdienst, waarvoor diverse sprekers zijn uitgenodigd,” aldus het evangelisatieteam. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat met ingang van 16 juli 1976 gedurende 14 dagen ter gemeente secretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a. voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de B.V. v.h. Firma H. J. en M. de Rooij voor het uitbreiden van magazijnruimte aan de Henegouwerweg 29. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder voor ziening worden gevraagd tegen de eventuele verlening van de bouwvergunning; zulks bij voormeld college, Zuidkade 8 te Waddinxveen. WADDINXVEEN De Wad dinxveense gemeenteraadsleden weken voor de raadsvergadering, der halve 12'augustus, 9 september, 7 ok tober en 4 november. Onderwijscommissie en commissie open bare werken: op donderdag 19.30 uur, drie weken voor de raadsvergadering, t.w. 12 au gustus, 9 september, 7 oktober en 4 no vember. Commissie Sociale Zaken 20 oktober 1976. Commissie ruimtelijke ordening en wo ningbouw: op dinsdagmiddag 16.30 uur, elke 14 dagen, t.w. 3, 17 en 31 augustus, 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december. Commissie bestuurlijke zaken: op dinsdagavond 19.30, elke 6 weken, t.w. 10 augustus, 21 september, 2 no vember, 14 december. (WEEGJE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1