BEJAARDEN WADDINXVEEN ZEER TEVREDEN MENSEN I» TORBAS de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Onafhankelijk Nieuwsblad 40 WASJES PER WEEK Scriptievan Maja van Termeij- deBruin: i ’n DATSUN? PRETTIGE VAKANTIE en behouden thuiskomst Te koop gevraagd v. d. Linde de pater makelaardij bv tel. 01828 - 3581 waddinxveen Botsing bij gemaal: 3 gewonden Burgemeester naar Italië vertrokken ”KAN DIE BAR NU NIET EERDER OPEN?” GEBED OM REGEN in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats en bedrijfspanden AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG Eindeloze f kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... Waddinxveen'^ WADDINXVEEN De bejaarden in Waddinxveen zijn over het alge meen zeer tevreden mensen. Het dienstverleningscentrum ’’Anne Frank” aan het Jan van Bijnenpad draagt overigens een behoorlijk steentje bij aan dat gelukkige gevoel dat de ongeveer 1300 ouderen on der ons dus hebben. Dit alles blijkt uit een scriptie, die mevrouw Maja van Termeij-de Bruin (29) heeft geschreven over de relatie tussen de Waddinxveense bejaarden en het Anne Frank-centrum. wachtlijst X i I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 32e JAARGANG - Nr. 1469 WADDINXVEEN - De Waddinxveense mevrouw Maja van Termeij- 40 bejaarden, die kaarten, biljarten of een praatje met elkaar maken. Maja van Termeij-de Bruin. WA’AW/AVAVASVAWZ DAN VOOR C3 Weekblad voor Waddinxveen aaaaaasaaHaaa.aaaaaaaaaaaa««a-«--«----.«-«--««----.---«-»--------------------"---- Zuidkade 6 Achter Verbakel Soms zou ik wel eens meer bejaarden in de recreatiezaal willen zien. Maar dan denk ik HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! lijdt. Laat deze intentie vermeld wor den in het openingsgebed of bij de voorbede tijdens de h. eucharistie. Wij bidden met u dat God u allen en uw arbeid moge zegenen”. WADDINXVEEN - Van de 40 be jaarden die met de Waddinxveense mevrouw Maja van Termeij-de Bruin hebben gesproken maakte ook een groep van 13 personen deel uit, die el ders in de gemeente wonen en geen gebruik maken van het door het Anne Frank-centrum geboden voorziening enpakket. ”Ze hebben geen behoefte en interesse”, ordeelt de scriptie- ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar T WESTHAVEN 55 SHOWROOM: GOUDA VEERSTAL 30 TEL.:01820 - 13933 20857 '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a* tiekring met spoed Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. s Voor onze steeds groeiende rela- 0 woningen in diverse prijsklassen roepen wij u op tot een bijzonder ge bed. Privé en in gemeenschap, in uw gezin en in de samenkomsten voor de viering van de eucharistie. Bidt de Heer die de wereld heeft geschapen dat Hij zegen schenkt voor de oogst, regen voor het land, voedsel voor de mensen. Gedenkt daarbij ook het grote deel van de mensheid dat regelmatig Man, gehuwd, 80 jaar, is ook de een paar van opgenomen: mening toegedaan dat de bar zater- Man, gehuwd, 75 jaar, is van me- dag en zondag eerder open kan gaan, ning dat de bar zaterdag en zondag dus om 13 uur. Vrouw, weduwe, 70 jaar en haar zuster, ongeh., 75 jaar, zien beiden tehuis zelf ondergebracht. De overige 750 wonen verspreid over de gehele ge meente”. Het'is de Waddinxveense gebleken dat de verspreid in de gemeente wonende ouderen aanmerkelijk minder gebruik maken van de diensten van het Anne Frank-centrum, dan de 355 aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplantsoen, het Jan van Bijnenpad en de Peter Zuidlaan wonende bejaarden. Maja van Termeij-de Bruin tekent daarbij aan dat de bejaardensociëteit verreweg de meeste bezoekers van ’’buiten” trekt. ”De reden hiervan moet worden gezocht in het feit, dat de bejaarden woonachtig in de directe omgeving van het centrum in principe iedere dag van de sociëteitsruimte gebruik kunnen maken”. Verder springt in het oog dat ten aanzien van de bezorging van de maaltijden er nagenoeg geen verschil is op te merken waar men woont. procent van de totale bevolking. Lan delijk blijkt dit percentage 10,4 te be dragen, zodat kan worden gesteld dat dit dorp relatief weinig bejaarden heeft. Worden de 1300 gesplitst naar een geografische indeling dan blijkt dat er ongeveer 550 bejaarden in de nabij heid van een bejaardentehuis of een dienstencentrum woonachtig zijn. Hiervan zijn er 100 in het bejaarden- WADDINXVEEN Na een betrek kelijk lange periode van stilte gebeur de deze week dan toch weer een auto- botsing in de bocht nabij het gemaal aan de Henegouwerweg. Daarbij raak ten de twee bestuurders van de perso nenauto’s en het zoontje van één van hen zwaar gewond. Ze wérden alle drie in het Bleulandziekenhuis in Gouda opgenomen. Het ongeval gebeurde toen één van de bestuurders, een 35-jarige inwoner van Rijsenhout uit de richting Waddinx veen komend met een, volgens de poli tie, te hoge snelheid de bocht nam. Hij was niet meer in staat zijn auto op de rechterweghelft te houden en botste op de auto van een 50-jarige Gouwe naar, die uit de richting van zijn woon plaats kwam. Beide auto’s raakten be hoorlijk beschadigd. Vervelend was de ervaring van een 16- jarige scholier uit Waddinxveen. Hij bezocht in het weekeinde de Goudse Schouwburg en kwam na dit bioscoop- je ’’pikken” tot de ontdekking dat on bekenden het achterwiel uit zijn brom fiets hadden gehaald. Voor hem zat er niets anders op dan de Goudse ge meentepolitie van deze brutale diefstal op de hoogte te stellen. ZONDER STROOM Kortgeleden brandde een schakelsta- ook de andere twee wethouders hou- '.og vakantie. Deze week komt jder P. F. J. van Schie (CDA) naar huis en volgende week wet houder A. H. van Gent (Progressieven) Steijn, al een rapport gekregen, waarin het belang en de noodzaak dat ouder wordende mensen zo lang mogelijk en op verantwoorde wijze zelfstandig kun nen wonen en leven en aan het maat schappelijk verkeer blijven deelnemen dik werd onderstreept. En zo werd na nog meer studie en talloze besprekin gen besloten Waddinxveen naast Huize Souburgh en de 40 bejaardenwoningen aan de Prins Bernhardlaan aan een Anne Frank-centrum te helpen. Voor dit complex van acht verdiepingen - met de functie van een sociaal-cultu- reel trefpunt voor heel het dorp - sloeg de heer F. M. van Tol op 28 maart 1970 de eerste paal. Het beheer en de exploitatie van de woonflat en het dienstverleningscentrum zijn in handen van twee apart stichtingen. In de jonge gemeente Waddinxveen wonen ongeveer 1300 bejaarden, waar van er veel gehuisvest zijn aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplantsoen, het Jan van Bijnenpad en de Peter Zuidlaan. Maja van Termeij-de Bruin: ’’Ongeveer 1300 bejaarden betekent 6,4 ZATERDAG ARTS: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 APOTHEEK: Boskoopse apotheek, Burg.Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 ZONDAG ARTS: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 APOTHEEK: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834. schrijfster van de Willem de Rijke- laan. ’’Tevens is opvallend, dat deze groep er kennelijk een individualisti sche levensstijl op na houdt, want er bestaan geen contacten met de buurt genoten of anderen. Men is in staat zichzelf te vermaken en te bedrui pen”. Natuurlijk hoorde de Wad dinxveense ook de nodige kritiek en suggesties. In haar scriptie heeft ze er WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en zijn gezin zijn dinsdag met vakantie gegaan. Na een paar dagen in Oostenrijk doorge bracht te zullen hebben zullen zij rond het Lago Maggiore in Italië neerstrij ken. Het burgemeestersgezin zal aan het eind van de eerste week in augus tus weer in Waddinxveen terugkeren. Voor mr. Smallenbroek is dat dan tijdig genoeg om de op woensdagavond 11 augustus te houden gemeenteraadsver gadering te kunnen voorzitten. In deze dagen is loco-burgemeester H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereni ging) de enige die op zijn post is, want den nog i wethouder P. F. j. weer J uit de flats in de nabijheid van het centrum. De rest uit de gemeente. Soos: 120 bejaarden komen er, 1 xper 14 dagen wordt deze soos gehouden, van deze 120 bejaarden zijn de meesten van buiten. Dit komt, doordat de soos J De aan de Willem de Rijkelaan wonen de Waddinxveense, verrichtte dit werk in het kader van haar Middelbare Be roeps Opleiding - Sociale Dienst (MBO SD), die zij kortgeleden succesvol af sloot. Op dat moment liep zij nog stage bij de gemeentelijke sociale dienst, ter wijl zij zich nu assistent-maatschappe- lijk werkster mag noemen. ’’Degenen, die gebruik maken van het voorzienin genpakket in Waddinxveen (badkamer, wasserette, sociëteit, maaltijdenverzor ging, clubwerk, en dergelijke) zijn en thousiast, terwijl degenen die geen ge bruik maken van de diensten de ge ruststelling hebben, dat mochten ze alsnog ertoe besluiten er gebruik van te gaan maken de voorzieningen er zijn”, staat er in de samenvatting van de 26 pagina’s tellende scriptie. GEEN VEREENZAMING Daarin wordt aangetoond dat de Wad dinxveense bejaarden het voorzienin genpakket voldoende vinden. Aan uit breiding ervan zou geen behoefte be staan. Relatief veel bejaarden lijken ge bruik te maken van activiteiten met een gezelligheidskarakter. De burgerlijke staat is daarop niet van invloed. Wel is de leeftijdsgroep tot 75 jaar het meest vertegenwoordigd. Ten aanzien vasn de keuze van het voorzieningenpakket is er nagenoeg geen verschil tussen de in het Anne Frank-centrum wonende be jaarden en de groep elders woonachti gen, want hoe de diensten van het dienstverleningscentrum worden erva ren werd gevraagd aan elders in de ge meente wonende bejaarden, aan in de nabijheid van het centrum wonenden en aan elders wonenden, die geen ge bruik maken van het voorzieningen pakket. Een gebrek aan interesse en het niet aanwezig zijn van behoeften is de reden waarom er bejaarden weg blijven. Van een vereenzamingspro- bleem, zo constateert de scriptie, blijkt in onze gemeente geen sprake te zijn. De vraag die Maja van Termeij-de Bruin bezig hield was in hoeverre het dienstverleningscemtrum ’’Anne Frank” aan het Jan van Bijnenpad van elke Waddinxveense bejaarde een tevreden mens maakt. Ze verdiepte zich daarvoor in de nodige boeken over bejaarden en sprak telkens een kwartiertje met een willekeurig aantal van 40 in de gemeente verspreid wo nende ouderen. Ook ging ze nog even langs bij de leidster van het centrum, mejuffrouw F. H. J. van Drimmelen. STUKJE GESCHIEDENIS ’’Anne Frank”, welke naam voor het centrum destijds is bedacht door Ada van Steijn, bestaat uit een 145 wonin gen tellende flat en een dienstverle ningscentrum. Het complex is centraal gelegen. In het najaar van 1966 had het college van Burgemeester en Wethou ders van de directeur van de gemeen telijke sociale dienst, de heer Jac. van o DauKanier: mauiu men weinig geuruin van, n.i. i uejuurue vun uunen nei centrum en 3 bejaarden van het Jan van Bijnenpad. J Wasserette40 wasjes per week, waarvan 75°/0 afkomstig is van de bejaarden J J 4 uit do flntc in do nnhiihoid win hot rentrurn Do roet uit do aomoonto T» .AL/L/l.XA - L/C rr uuuiUArcc/iJt: iiicviuun iviuju rurt ie.rrrie.ij~ de Bruin heeft voor haar scriptie "Hoe is de relatie tussen de Waddinx- veense bejaarden en het Anne Frank-centrum ook een gesprek gevoerd met de leidster van het dienstencentrum, mejuffrouw F.H.J. van Drimmelen. Van haar kreeg zij een indruk in welke mate de 355 bejaarden, die aan het Me- vrouw Kuipers-Rietbergplantsoen, het Jan van Bijnenpad en de Peter Zuid- 1 laan wonen, gebruik maken van de door het dienstverleningscentrum gebo- den diensten: Badkamer: maakt men weinig gebruik van, n.l. 1 bejaarde van buiten het o '11 J al bestond vóór het centrum werd gesticht. Eerst wordt er gymnastiek gedaan, IJ daarna wordt er een kopje thee gedronken en met elkaar gepraat. Maaltijden40 a 50 bejaarden maken er gebruik van. Hiervan worden 20 J maaltijden verstrekt in de gemeente. In de eetzaal eten 10 personen, waar- 11 van 3 a 4 personen van buiten het centrum komen. De resterende 15 a 20 be- /aarden gebruiken de maaltijden thuis aan het Jan van Bijnenpad. In de week- J ends worden er diepvries maaltijden verstrekt. Bridgen: 12-16 bejaarden. Hoofdzakelijk komen deze bejaarden van buiten (75°/J, de andere 25% van het Jan van Bijnenpad. WADDINXVEEN Ook in de Wad dinxveense kerken is en wordt gebeden om regen. In de kerken van de rooms katholieke St. Victorparochie is bij voorbeeld het afgelopen weeleinde ge volg gegeven aan een oproep van de bisschoppen om bijzonder vurig voor regen te bidden. De oproep luidde: ”In Nederland heersen, evenals in ve le andere landen van Europa, reeds ge durende lange tijd bestendige warmte en droogte. Hoewel de laatste dagen wat regen is gevallen, bedreigt de droog te in ernstige mate de oogst van ver schillende produkten op het land en kan een ramp veroorzaken voor veel boeren en tuinders. Van de zijde van particulieren en van de regering worden maatregelen geno men om een ramp af te wenden. Wij roepen allen op, voorzover in hun ver mogen, met deze maatregelen en dien sten mee te werken in een geest van christelijke gemeenschapszin. De aanhoudende droogte toont ons hoe kwetsbaar de mens is, ook in een tijd van grote wetenschappelijke voor uitgang. De mens is in Gods hand en zo ook de wereld die hem gegeven is, op dat hij haar zou bewerken en ontwik kelen. In deze uitzonderlijke omstandigheden tion van het Gemeenschappelijk Èiïer- 1‘" J giebedrijf Gouda en Omstreken op het bouwterrein van de Gouwetunnel ge heel uit. Daardoor heeft die zaterag- middag een groot gedeelte van Wad dinxveen, voornamelijk ten oosten van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn, enkele uren zonder stroom geze ten. Door snel ingrijpen van de Wad- dinxveense vrijwillige brandweer werd voedsel te kort komt of zelfs honger voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een electrische installatie in de buurt van het GEB-schakelstation. De brand zou zijn ontstaan doordat de koelolie van een agregaat oververhit raakte en daardoor vlam vatte. Op het moment van het gesprek met mejuffrouw Van Drimmelen was er een J Iwachtlijst van 184 bejaarden, waarvan 29 echtparen en 24 alleenstaanden uit Waddinxveen en 68 echtparen en 92 alleenstaanden van buiten onze I gemeente. Op de vraag of de leidster van het dienstverleningscentrum nog stille wensen zou hebben, antwoordde ze: lachend) "Ja en nee. J ik wel eens meer bejaarden in de recreatiezaal willen zien. Maar aan aenr. ik later: Wat wil je eigenlijk? Men is toch tevreden met zijn bestaan, men praat J toch veel met elkaar. Trouwens men komt redelijk veel bij elkaar overhuis. J J Dus laten de bejaarden doen wat zij willen en niet wat ik wil. Vandaar het J antwoord: ja en neeZo zie je duidelijk, dat de bejaarden zich beter J kleden en b. v. meer naar de kapper gaan wanneer zij hier wat langer zijn. Men trekt zich aan elkaar op èn wil niet onder doen voor elkaar. Ik geloof, J dat je hierdoor ook jong blijft. Samenvattend kan ik stellen dat de anderen JJ zich happy voelen in hun situatie en daar mag ik beslist niets aan veranderen JJ in negatieve zin, dus laat ik het maar zo." (75%), de andere 25°/0 van het Jan van Bijnenpad. Hobbyclub: 12 bejaarden, 6 bejaarden van buiten het centrum en 6 bejaarden vanuit het centrum. Gymnastiek: 50 a 60 bejaarden waarvan 2 a 3 heren, 50°/o van buiten en 50°/o van binnen. Biljartclub: 30 bejaarden, net zoveel van buitenaf als uit het centrum. Dit is 3 x per week. Zangvereniging: 60 d 70 bejaarden, de meesten vanuit het centrum. Rode Kruis Welfare: 25 bejaarden, allen dames, de meesten van buiten het centrum. Open tafel: b.v. hutspot eten, met de Kerst enz.) Dan komen er 50 be jaarden, 50°/o vanuit het centrum en 50% van buiten het centrum. Culturele avond: (d.w.z. dia-avond of bingo) 1 x per maand is identiek aan I open tafel. In de recreatiezaal bevinden zich over de gehele dag genomen ongeveer 30 a J 40 bejaarden, die kaarten, biljarten of een praatje met elkaar maken. J om 13 uur open mag gaan in plaats van om 14.30 uur.’’Veel te laat”. Man, gehuwd, 76 jaar, vindt het uit naar een huis langs de Gouwe. zeer nodig dat er een dokter in huis Vrouw, gehuwd, 70 jaar, vindt het komt. nodig dat zij gehaald en gebracht Vrouw, weduwe, 70 jaar, zag wordt naar de soos, lx per 14 dagen, graag een televisie in de zaal. omdat zij zo slecht ter been is. VERLOSKUNDIGE: J. Frinking-Scholten, tel 01727-3898 MEDEDELINGDe medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u.. 's middags van 4 tot 5 u. aaaaaaaaae ■■■■aaaaaa«aa «a o AbaaaaanaWBaiaa DONDERDAG 22 JULI 1976 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1