t ik voor de rust in het gezin” ”Als burgemeestersvrouw zorg '7^ fn+n >7 sjaak noteboom Mevrouw Ineke Smallenbroek- van Eek nuchter: Westerns vind m 'n man verrukkelijk. Ik allerminst AGENDA GOUDSE 'BIOSCOPEN Van eerste burgeres veel gevergd” j J WADDINXVEEN Tijdens de OPENBARE COMMISSIE VERGADERING XL^***^ h r/J* I I °l g' d< 3( d. VI k d’ ei d S< d li [schouwburg velschillend formaat in exclusief album I 1 21 2‘ Groens- Z jwJ WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 22 JULI 1976 21 2; 2: voor het vak. Dat is mijn opvatting”. Uw man heeft het, geloof ik. wel in zich tegenstand op te roepen. W th Z st V d; Si A (t V w v< zt gl s< g' oi w V ja H di zt bl d. G si v< m d. d. ai Bs da en kl sti be ali sis tw so m te de gc hs ”1 Bi te H bs N Ja vt w d: I 21 V n t; e v d s c g d g v s z ll n 3 9 v c C s 1 V I I V 1 c r c 1 t I r 2 v t h F 2 h 8 s 1 1 I I 1 vaak wordt gemaakt”. ’’Natuurlijk ga ik wel, voor zover dat mogelijk is, naar diverse dingen met mijn man mee. Maar in een gezin met jonge kinderen heb je als vrouw en moeder de verantwoordelijkheid dat thuis alles goed draait. En dat kan be- ”Dat geloof ik niet”, zegt zijn vrouw. ”Als u mij daarnet vraagt of het mij hindert telkens als vrouw van de bur gemeester te worden gezien, dan ligt het niet op mijn weg daarop te ant woorden, als dat het geval zou zijn, dat ik dat bijzonder hinderlijk vindt. Zo’n uitspraak is bijzonder onaardig voor mijn man. Samen hebben we be sloten deze weg te gaan en dat is dan een gegeven waar je mee hebt te leven. 1. Verslagen vergaderingen van 19 mei en 3 juni 1976. 2. Mededelingen en ingekomen stuk ken. 3. Subsidie 1976 Stichting Waddinx- veense Peuterspeelzalen. 4. Aanvullende subsidie Groene Kruis 1974. 5. Verkoop van grond aan de heer Nieswaag (44 m2). 6. Diverse voorzieningen t.b.v. het zwembadcomplex. 7. Verkoop grond aan Verbakel B.V. een te laag pitje staat. Mijn man weet immers lang niet altijd van te voren of 'in. Er zijn overigens wel schema’s gemaakt voor de raads- en commissie vergaderingen, bedenk ik dan. Jammer dat het avondje-uit niet naar het twee- 8. Vervanging huisvuilauto. 9. Bijdrage aan studiecentrum verkeerstechniek. 10. Aanvulling krediet sporthal. 11. Voorstel aankoop grond in het Brugcentrum van A. P. de Graaff, c.s. 12. Krediet bouwrijpmaken waard III. 13. Begrotingswijzigingen. 14. Rondvraag. maar het huis uit zijn. Als man zal je je voor honderd procent of meer geven voor die bepaalde functie en daar als vrouw een steentje aan bij door te zorgen voor rust in het gezin”. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om als burgemeestersvrouw bezig te zijn. ”lk weet dat er burgemeestersvrouwen zijn, die het doorknippen van linten en dergelijke verschrikkelijk vinden en dat dan ook daarom beslist niet doen. An deren zeggen van deze officiële dingen PASSAGE 47 WADDINXVEEN TELEFOON (01828) 2477 verse functies wordt gestrikt. Dat vind ik overigens ook een veel gezondere ontwikkeling. Maar dat neemt niet weg dat ik gewoon mevrouw Smallenbroek ben en blijf, al is daar natuurlijk aan verbonden dat er meer op je wordt ge let. Dat hindert me niet. Ik zeg dan ook altijd maar: Hoe gewoner jezelf bent, hoe gewoner je tegemoet wordt getreden. Maar zekere reserves heb en WADDINXVEEN Woensdagmid dag 28 juli om half vijf vergadert in het gemeentehuis in het openbaar de raads commissie voor de financiën. Onder voorzitterschap van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek wordt dan deze agenda behandeld: Ineke Smallenbroek-van Eek - haar ge zicht verraadt van het lachen te houden - praat als jonge vrouw gezellig en vlot in haar tijdelijk huis aan de Prinses Beatrixlaan 8, waar alleen boven nog sporen van de verhuizing uit Harme- len te vinden zijn. Haar man komt wat later de huiskamer binnen stappen en oogst waardering met het koffie in schenken. Dat gaat hem goed af, maar zijn vrouw had alles daarvoor dan ook in de keuken klaar gezet. Ineke zit overigens op haar praatstoel, al maakt ze ook duidelijk op sommige vragen geen of slechts een uiterst kort ant woord te willen geven. Dat heeft dan te maken met het feit dat zij het zake lijke van het persoonlijke wil scheiden. Ze is uiteindelijk een vrouw als alle an dere. Een Waddinxveense onder de Waddinxveners. Toch dit gesprek, om dat het Weekblad voor Waddinxveen haar daarom heeft gevraagd. Hoe ziet u uw taak als burgemeestersvrouw? "Het is een taak die voortvloeit uit de functie van mijn man. Maar dat is na tuurlijk ook iets waar je mee wordt-ge- confronteerd als vrouw van een bouw vakker, winkelier of een dominee. Je hebt als vrouw, naast je man, altijd een taak. Een groot verschil is alleen dat die in het ene geval zich meer in de openbaarheid afspeelt, dan in het ande re. Bepalend bij dit alles is natuurlijk wel de manier waarop je dat doet. Je spontaniteit wordt natuurlijk wel wat beinvloed als je weet dat je er maar niet alles uit kunt flappen. Maar het valt allemaal erg mee hoor”. VRIJHEID Dat uw man voor het burgemeesterschap koos is het gevolg van een gezamenlijke beslissing? ”Het is de keus van mijn man geweest. Dat is vanzelfsprekend”. En hij heeft u er warm voor gemaakt? ”Ik vind het bepaald niet juist - en dat is misschien een wat ouderwets stand punt in een tijd als de onze waarin wordt gezegd dat man en vrouw kame raden moeten zijn - je man te belem meren in zijn carrière. De ander heb je in een huwelijk die vrijheid te geven. Daarbij komt dat ik vind dat ik het recht niet heb, omdat wij toevallig met elkaar zijn getrouwd, mijn man te ver bieden te doen wat hij graag wil en waarvoor hem de kans wordt geboden. Dat is andersom ook zo. Je kunt er na tuurlijk wèl samen over praten”. De snelle carrière van uw man, hoe kijkt u daar tegen aan? ’’Dankbaar en blij. Wij zijn er bijzonder gelukkig mee dit alles te mogen mee maken. De veranderingen in de loop baan van mijn man hielden verband met het feit dat hij op een gegeven moment een andere verantwoordelijk heid wilde dragen en op een andere wijze in de maatschappij werkzaam wilde zijn”. Maar het gaat allemaal wel voorspoedig. ”Dat ben ik helemaal met u eens. Je mag ook niet verwachten dat dat zo zal doorgaan, op wat voor gebied dan ook. Zakelijk en persoonlijk. Veranderingen in de privé-sfeer zijn overigens van een veel ingrijpender en belangrijker karakter. Een carrière is maar heel be trekkelijk hoor. Wij zijn ons heel be wust van de waarschijnlijk zeven vette jaren, die we nu meemaken. Als we straks misschien vijftien jaar in Wad- dinxveen wonen kan je niet zeggen dat de carrière van mijn man stil zou hebben gestaan. Welnee, het kan dan net zo of zelfs nog plezieriger zijn, dan we het in de afgelopen jaren heb ben gehad". PERSOONLIJKE VRAAG Uw man is vaak weg, laat thuis, elke dag druk en lang bezig, heeft weinig tijd voor zijn gezin. Ben je dan wel goed bezig met het indelen van je tijd? "Dat is een erg persoonlijke vraag en ik weet niet of ik daar nu zo antwoord op moet geven. Je weet nu eenmaal dat er uit dit soort functies dingen voortvloei en die je in de persoonlijke sfeer niet zo leuk vindt”. Herrie in de gemeente, waar uw man zakelijk bij betrokken is, raakt u dat? ”Nee, wel als er persoonlijke aanvallen op hem zouden worden gedaan. En dan raakt het me zelfs nog meer dan mijn man, die er geen minuut slechter om slaapt. Maar die emoties van mensen zijn soms wel begrijpelijk als je zoveel om je heen ziet gebeuren. Maar je voelt je wel vogelvrij als je je tegen on gerechtvaardigde kritiek en onware be schuldigingen niet of nauwelijks kunt verdedigen”. Ineke’s man valt in: ”In de hele milieu problematiek bijvoorbeeld zit een stuk emotie. Zelden heb ik mensen rustig over het milieu horen praten, ’t Is met- moet worden geschoven. Ja, zo’n sche ma voor het gezin zou best wat zijn”. WADDINXVEEN ”In de eerste plaats ben ik vrouw en moeder”. Mevrouw A. H. (Ineke) Smallenbroek-van Eek (38), echtgenote van Waddinxveens burgemeester, zegt het in het openhartige gesprek dat wij pas met haar hadden een paar maal. Ze wil er geen misverstand over laten bestaan haar man Bert en kinderen Jan-Gerben (9), Joost (7) en Agnita (5) een thuis te willen bieden. Maar daarnaast is ze - en ze aanvaardt die verantwoordelijkheid graag - burgemeestersvrouw. En dat betekent dat ze vaak genoeg aan de zijde van haar man is te vinden bij diverse officiële gebeurtenissen, maar ook dat ze soms alleen op pad gaat. Begin april bijvoorbeeld. Toen opende ze in het Anne Frank-cen- trum de door de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (WH) gehouden bazar. installatie van haar man tot burge- meester van Waddinxveen richtte J loco-burgemeester H. Huizer op dinsdag 16 maart ook het woord tot Ineke Smallenbroek-van Eek. Hij zei toen tot haar: ”In de ge- meentewet zijn niet minder dan 2 21 artikelen gewijd aan de ambts- 2 omschrijving van de burgemees- ter, nog aangevuld met diverse an- dere wetten en voorschriften, maar er wordt met geen woord ge- J waagd over de enorme taakopvat- ting, die een burgemeestersvrouw moet bezitten. Men maakt, merk- 2 waardigerwijze wel een profiel- J schets van de ’’ideale” burge- meester, maar niet van diens 2 vrouw. Op het representatieve J vlak wordt veel, vaak te veel van haar gevergd. Zulks vraagt een enorme inspanning. Eerst en voor- al bent u de vrouw, de echtgenote, die de man zijn ’’thuis zijn” kan J bieden, het centrale punt in het gezinsleven. Op zichzelf al een he- le taak. Daarnaast het vaak alleen 2 zijn, maar tevens ook weer bij vele zaken betrokken zijn, het funge- J ren als eerste burgeres van de J gemeente. Gaarne wensen wij u de kracht en de gezondheid toe J dit te mogen vervullen”, aldus de 2 heer Huizer. laat soms ook erg kritische geluiden horen”. DAT GEKISSEBIS...” De politiek, hoe staat u daar tegenover? ”Ik ben daar helemaal niet mee opge groeid, zoals mijn man. In huis praten we niet zoveel over de landelijke poli- overal’dicht bij "zitten"- ‘bij ons op tiek. Ik moet wel zeggen niet te houden van dat gekissebis in die wereld en die ellenlange vergaderingen. Ik zou graag Hij kal zien dat er wat vlotter werd beslist. Vaak denk ik: O, mensen, alsjeblieft, en doe dat op een ander (vroeger) tijd- stip. We moeten ook alles in ruimer de p]an> maar zelfs naar het vierde plan verband zien. Als er morgen iets is in Israël, dan is de hele wereld daar bij be- ook niet te houden, maar doen het om verschillende redenen tóch. Bij mij is het noch het een, noch het ander. Een heleboel dingen vind ik juist leuk om te doen, ook al vloeien ze dan voort uit het werk of de positie van mijn man”. Na daarmee toch nog door zijn vrouw geholpen te zijn, komt burgemeester mr. A. G. Smallenbroek met koffie binnen. Hij zegt: ’’Burgemeester zijn is een baan zoals er zo veel zijn. Alleen wellicht met één dimensie meer: je vertegenwoordigt een gemeenschap”. Ineke Smallenbroek: ”Een volkomen verkeerd uitgangspunt is het een vrouw van een burgemeester sowieso voorzit ster of bestuurslid van dit of dat te wil len maken, eenvoudigweg omdat er vaak bekwame vrouwen genoeg zijn die opeen dergelijke manier onnodig wor- 'den gepasseerd. Als er geen andere ge schikte kandidaten zouden zijn voor een bepaalde functie, dan is het wel licht te overwegen of dat een taak van de burgemeestersvrouw zou moeten zijn. Maar dan wel op basis van haar capaciteiten! Bepaald niet enkel en al leen omdat ze toevallig is getrouwd met de burgemeester”. WAT VOOR ’N VROUW Bent u een moderne burgemeestersvrouw? ”Ik weet niet hoe die moet zijn”. Een vrouw zoals alle andere? ”Het wordt, dacht ik, niet meer zo vanzelfsprèkend gevonden dat een bur- Voor mij haalt het totaal met uit wat de gemeestersvrouw automatisch voor di- krant daar overigens van maakt”. RUST IN HET GEZIN Wat mag de bevolking van u verwachten? ”Bij mij staat op de eerste plaats dat het gezin goed draait en dat je man wordt opgevangen. Want jouw man heeft die bepaalde functie, in dit geval dus burgemeester. Ais vrouw van die man heb je geen functie. Hij is op die plaats benoemd en je bent niet als houd je natuurlijk altijd”, echtpaar benoemd. Dat is een fout die Het terughoudende type zie ik wel in u zitten. ’’Daar vergist u zich in”. Wat bent u dan voor 'n vrouw? Nog voordat ze antwoordt zegt haar man, die zich al een paar maal in het gesprek had geroerd: ’’Spontaan!” slist niet als vader en moeder altijd Ineke Smallenbroek: ”Ja, eigenlijk ben ik wel spontaan, maar dat leer je wel af”. ’t Is meer verlegenheid”, komt ik draag de burgemeester er opnieuw tussen. JTHALIA Iedere avond (behalve Ma.) 7.30 ■uur, Zo.middag 3.30 uur ONCE UPON A TIME IN THE WEST.! 114 jaar. Iedere middag half twee KUIFJE I J IN HET HAAIENMEER.j Iedere middag half vier (behalve ■Zo.) DE VIERKANTE RE- kRUUT. a.l. BVr. en Za. 11.30 uur (nachtvoorst.)B fen Ma. 8 uur THE MECHANIC. 18 jaar. I REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 5 uur, Zo.middag 3 uur, KUNG FU GUERILLA’S. 18jaar. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtvoorst.) I Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15uur LIEFDE OP Z’N "FRANS. Kleur, 18 jaar. Do. en Vr. 2 en 7.30 uur, Za. 2 en 4 uur, Zo. 3 en 5 uur, Ma. t/m Wo. |2 en 7.30 uur SNEEUWWITJE JEN DE 7 DWERGEN, a.l. Za. en Zo. 7 en 9.15 uur DE SDOODSKLOK VAN WEI-FU. 18 jaar. Mevrouw Ineke Smallenbroek-van Eek, waarvan u begin deze maand in het Week blad voor Waddinxveen hebt kunnen lezen hoe zij haar man heeft leren kennen, is ge boren en getogen in Soestdijk, waar haar vader tandarts was. Ze is na de lagere school en het lyceum een opleiding gaan volgen bij het Nijverheidsonderwijs. Daarna werd ze benoemd tot lerares op een Groningse huishoudschool. In die periode leerde zij haar man kennen en nadat hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam was afgestu deerd verliet ze haar kamer in Groningen om getrouwd en wel in Putten te gaan wo nen. Daarna werd dat Bunnik, Harmelen en nu dus Waddinxveen. Met de verhui zingen binnen de plaats meegeteld zijn dat er vier. In de loop van volgend jaar komt de vijfde verhuizing van de Prinses Beatrixlaan naar de Weidezoom. waar het burge- meestersechtpaar een nieuw huis laat bouwen, om de hoek kijken. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom}. trokken. In de politiek kan je werken aan een betere en leefbare wereld. Maar als individu kan ik daar weinig aan doen. Als ik mijn stem bij verkie zingen uitbreng voel ik niet dat ik daar mee in de wereld wat verander. Met elkaar natuurlijk wel. Als individu be reikt je niets”. Kijkt u graag naar de televisie? ”Ik kijk weinig naar de televisie. Als mijn man daarvoor de tijd heeft kijkt hij er meer naar dan ik. Voor hem is het een vorm van ontspanning. Vooral wes terns vind hij heerlijk om naar te kij ken”. Haar man, bezig met het inschenken van een glas sherry: ”A1 vele jaren lang ben ik niet meer in de bioscoop ge weest. In mijn studententijd ging ik al tijd en uitsluitend naar oorlogsfilms kijken”. Ineke Smallenbroek luistert geamuseerd en zegt: ”Ja, en hoe heet die vechtersbaas ook al weer?” ’’Eddie Constantine”, weet haar echtgenoot zich te herinneren na het noemen van een aantal andere namen van filmster ren, waarop de vrouw des huizes repli ceert: ”1 lijk, dergelijke films, die hij juist nen, want anders ben je ongeschikt gewoon irritant. Laatst zaten mijn boy-film op de televisie te kijken, waar- een schreeuwen. Als je dat weet, dan besef je dat er bij mensen die hun stem verheffen slechts sprake is van een stuk bezorgdheid, die niet gekanali- ceert: ”Nou, ik vond het verschrikke- seerd naar buiten kan komen. Maarte- lijk, dergelijke films, die hij juist ver gen die ’’explosies” moetje tegen kun- rukkelijk vond. Dat soort films vind ik "1 man en de kinderen weer naar zo’n cow- uvj'iniit ivivviatv tv itijrivii, waai - op ik zei: Zet alsjeblieft het geluid wat zachter. Ik houd niet van die achter- Dat weet ik. En dat vind ik met erg. Ik volgingen en de manier waarop de mensen in zo n film op de meest gruwe lijke manier worden getreiterd en ge wond of dodelijk getroffen raken. Te meer als je weet dat het allemaal nog gespeeld is ook”. ’’Bijzonder jammer is dat het uitgaan naar theater en schouwburg - hoewel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 4