de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TORKAS P. van den Berg (47) volgt drs. T. J. Bouwers op uw huis is duurder dan u denkt... I I ’’Minister, geef ons ’t groene licht voor restauratie van de brugkerk!” Nationale zwemvierdaagse Nieuwsblad Onafhankelijk Benoeming v. d. Linde I I Afsluiting onderlangs oprit hefbrug I f Kerkvoogdij Centrale Hervormde Gemeente: i gevraagd i Afscheid Bouwers HET BEGON MET DE SINT PETRUSKERK KWF doet weer beroep op ons allen Waddinxvener burgemeester van Ferwerderadeel I I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats en bedrijfspanden 32e JAARGANG - Nr. 1473 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1976 1 ■8 sa Eindeloze f kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... Ü-» hJ gliU EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN VOOR Openluchtzwembad maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus. De waarde wordt niet bepaald door wat u ooit voor uw huis hebt betaald. Maar door het bedrag dat het bouwen van uw huis nü zou kosten. Weet u wel zeker dat uw verzekering gelijk gestegen is met de waarde van uw huis? Ziet u wel de volgende keer dat u naar uw Rabobank gaat, toch eens vragen naar een „indêx”-polis. Voorgoede verzekerings-adviezen naarde Rabobank! ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar WADDINXVEEN Tot het einde van dit jaar is mevrouw H. C. M. Heemskerk-Hooijmans uit Boskoop benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare Jan Ligthartschool (Kerk straat). Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. Rabobank O de bank voor iedereen Weekblad voor Waddinxveen OoOoom ZATERDAG ARTS: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 APOTHEEK: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 ZONDAG ARTS: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 APOTHEEK: Dienstdoende arts VERLOSKUNDIGE: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELINGDe medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 u. Friese Ferwerderadeel geïnstalleerd. Dat betekent dat de Waddinxvener nog deelneemt aan de op woensdagavond 1 september te houden gemeenteraads vergadering, waarin gestemd zal moe ten worden over het door de VVD en SGP/Hervormde Kiesvereniging inge diende wijzigingsvoorstel om op een groenstrook aan het Noordeinde wo ningbouw toe te staan. Drs. Bouwers is daarvan een voorstander, zodat de stemmingsuitslag wellicht 10 voor en 9 tegen zal zijn. Op woensdagavond 11 augustus staakten zoals bericht de stemmen (8-8). De nieuwe man van de vijf leden tel lende CDA-fractie is vanaf 1968 pen ningmeester van de ARP-kiesvereni- ging Nederland en Oranje. Hij is ver tegenwoordiger bij Bakkerijgrondstof fen C. P. Broer BV in Waddinxveen. Met de installatie van de heer P. van den Berg, wiens geloofsbrieven door de Waddinxveense gemeenteraad op 1 september zullen worden behandeld, is het aantal tussentijds benoemde ge meenteraadsleden gekomen op 5. In deze raadsperiode (1974-1978) vertrok ken al Ph. Kroes (lib.), mr. R. H. Holl (Progressieven), P. de Lijster (CDA) en J. C. A. C. de Vogel (lib.). OP de CDA- lijst staat de heer Van den Berg op de 13e plaats. Bij de christen-democraten is het afspraak dat een vertrekkend raadslid wordt opgevolgd door een par tijgenoot uit ARP-, CHU- of KVP- kring. Eerstvolgende was de heer J. H. Koetsier van de Plaswqeg, maar even als bij de opvolging van de heer P. de Lijster zei deze Waddinxvener dit jaar voor de tweede maal ”nee” tegen het raadslidmaatschap. Verwacht wordt dat na het vertrek van drs. Bouwers het uit CHU-kring afkomstige CDA- raadslid ir. W. Stuulen hem als frac - tievoorzitter zal opvolgen. GEEN VERRASSING De burgemeestersbenoeming van drs. Tijme J. Bouwers (gisteren 35 jaar gé worden) kwam voor ingewijden niet als een verrassing. Hij is' gekozen uit 17 sollicitanten voor het burgemeesters ambt van het Friese Ferwerderadeel, een agrarische en landelijke gemeente WADDINXVEEN Het gedeelte van de Kerkweg-Oost onderlangs de oprit van de hefbrug zal vanaf maandag 23 augustus voor alle verkeer zijn afgeslo ten in verband met herstraatwerkzaam- heden. Het karwei gaat waarschijnlijk twee weken duren. De afsluiting zal niet gelden gedurende de weekeinden. boven Leeuwarden en tegenover Ame land. In dit 8.300 inwoners tellende dorp, dat armlastig is, is de wekeloos- heid hoog. De uit twaalf dorpen be staande gemeente kent een 13 tellende gemeenteraad: 6 ARP, 3 CHU, 3 PvdA en 1 VVD. Drs. Bouwers volgt op de 1 april van dit jaar na een ziekteverlof van tien maanden met vervroegd pen sioen gegane burgemeester W. van Mourik (56). De heer Van Mourik is getrouwd met een dochter van de oud- burgemeester van Waddinxveen A. Warnaar. Maandagmiddag hebben de wethouders M. H. Sterk (CHU), J. Veldema (ARP) en S. Kooistra (PvdA) en gemeentesecretaris F. Zuidema van Ferwerderadeel een kennismakings bezoek gebracht aan het aan de Ko ningin Wilhelminasingel 8! wonende gezin Bouwers. Het is de bedoeling dat drs. Bouwers, zijn vrouw Greet en 5-jarige dochter zo snel mogelijk verhuizen naar hun nieu we Friese gemeente, na zes jaar in Waddinxveen gewoond te hebben. De eerste weken logeert de nieuwe burge meester van Ferwerderadeel in een ho tel in Leeuwarden. Naar alle waar schijnlijkheid gaat drs. Botfwers met zijn gezin wonen in de mooie, op wei landen uitkijkende, ambtswoning. De wethouders hebben hem al gezegd dat hij dat ruime huis kan huren of kopen en dat hij desgewenst in Ferwerdera deel een eigen huis kan laten bouwen. opstal verzekering WADDINXVEEN "De eer ste steen van dit kerkgebouw is gelegd door Gijsbert en Ar ie Hubertus Spruijt Ands Znn, den 15e maart 1837" staat er in een forse, grijze gevelsteen boven de ingang van de hervormde Brug- kerk. De kerk staat op de monu mentenlijst, omdat het één van de weinige destijds door Rijks waterstaat gebouwde kerken is die ons land nog rijk is. Aan het waterstaats-tijdperk'herinnert nog een ijzeren nagel, die het A msterdamsP( eilaanwijst. Deze nagel bevindt zich nog in de kerkmuur, links naast de in- WADDINXVEEN In de gemeenteraad van Waddinxveen zal de aan de Stationsstraat 8 wonende heer Pieter van den Berg (47) voor de Anti- Revolutionaire Partij (ARP) in het Christen-Democratisch Appèl (CDA) de plaats gaan innemen van de christen-democraat drs. T. J. Bouwers, die per 2 september zijn ontslag als raadslid heeft gevraagd. CDA-fractievoor- zitter drs. Bouwers is per 1 september benoemd tot burgemeester van het Friese Ferwerderadeel en zal als zodanig op maandag 6 september worden gang. De geschiedenis van de Centrale Hervormde Gemeente gaat uiteraard verder, dan de 1200 zitplaatsen tellende Brug- kerk uit de negentiende eeuw- Veel van de geschiedenis van de hervormden in Waddinxveen sÊT, rust in oude vergeelde documen- ten in het archief en de oudste daarvan dateren uit 1609. De re formatie, die in dit gedeelte van Nederland in 1572 legaal werd, zorgde in ons dorp al vrij kort daarop voor een reformatorische gemeente. De eerste dominee, Gerhardi Jacobi Douw, kwam hier in 1577. Deze eerste gemeen te kerkte in de voormalige St. Petruskerk, die heeft gestaan op de begraafplaats in het dorp. De toren en hoofdingang waren naar het westen gericht, zodat de Kerkstraat recht voor de ingang eindigde. De kerk is reeds lang I verdwenen, de pastorie (het nu I zeer bouwvallige, witte gebouw 1 naast de oude begraafplaats) staat er nog steeds. Eén van de leden van de Centrale Hervorm de Gemeente heeft zich tot taak gesteld het gehele archief te sor teren en tot een overzichtelijk geheel samen te brengen en van daaruit tevens een "Geschiede nis van de Brugkerk" te publi ceren. Hij hoopt dit werk klaar te hebben als de hervormde ge meente in 1977 400 jaar bestaat. Het wordt een samenvatting van de religieuze en sociale gebeur tenissen van een groep die eeu wenlang een zeer belangrijke rol in Waddinxveen heeft gespeeld en nog speelt. h Ijstól' WADDINXVEEN Het is niet meer te verwachten dat nog dit jaar een begin gemaakt zal kunnen worden met de dringend noodzakelijke restauratie van de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. Kerkvoogdij-voorzitter G. R. van Ringelenstein heeft zich dit voorjaar wel eens laten ontvallen dat indien er in 1976 niet begonnen zou kunnen worden met deze grootscheepse opknapbeurt het wellicht helemaal niet meer hoeft, gezien de vervallen toestand waarin het Godshuis verkeert. Niettemin wordt binnen de Centrale Hervormde Gemeente varr harte ge hoopt dat binnen korte tijd wèl een po sitief bericht ontvangen kan worden van het ministerie van Cultuur, Recrea tie en Maatschappelijk Werk, dat in ie der geval in 1977 - het jaar waarin de hervormde gemeente van Wad dinxveen 400 jaar bestaat - met het werk aan de uit 1837 stammende neo- L..................... Voor onze steeds groeiende rela- tiekring met spoed i Te koop i i woningen in diverse prijsklassen de pater makelaardij bv tel.01828 - 3581 waddinxveen iVADDINXVEEN Het CDA in tVaddinxveen neemt volgende week ionderdagavond om half acht in de )ntmoetingskerk aan de Groensvoor- ie afscheid van de tot burgemeester an Fererderadeel benoemde drs. T. I Bouwers. Zij die de vertrekkende :hristen-democraat de hand willen (rukken zijn daar van harte welkom. WADDINXVEEN De jaar lijkse huis aan huis-collecte voor het Kgningin Wilhelmina Fonds (KWF) komt er weer aan, 23 augustus tot 6 september. Het fonds int dank zij de offervaar digheid van de bevolking elk jaar miljoenen. Daarbij is Waddinx veen nooit achtergebleven, inte gendeel. Wij hopen van harte dat de inzameling 1976 opnieuw steengoed zal zijn. Kanker terugdringen is niet al leen een zaak van geld, maar ook van oplettendheid en zorg vuldigheid. Er zijn "seven sig nals of danger", waarschuwings tekenen 1. Elke zweer die niet wil ge nezen. 2. Elke ongewone bloeding of af scheiding uit enige natuurlijke lichaamsopening. 3. Elke pijnloze zwelling, spe ciaal in lippen, tong, borsten, testikels. 4. Elke blijvende klacht van maag of darmelk onverklaar baar gewichtsverlies. 5. Elke verandering in kleur of afmeting van wrat of moeder vlek. 6. Elke blijvende heesheid, aan houdende hoest of slikkacht. 7. Elke onerklaarbare verande ring in het gebruikelijke patroon van ontlasting. Wie een van deze verschijnselen bij zichzelf vaststelt doet er ver standig aan zijn dokter te raad plegen. Intussen is voorkomen nog steeds beter dan genezen. Daar om is het zinvol om te proberen steeds meer hekel te krijgen aan de gewoonte een sigaret op te steken. Ons bestaan drijft op de longen. Die kunnen er slecht te gen. Het opsporen van kanker van de baarmoederhals is be langrijk, belangrijker is hygiene met water en zeep van de part ner, omdat onreinheid de ziekte in de kaart speelt. Tenslotte lijkt het raadzaam om voorzichtig om te gaan met milieu - onvriende lijke stoffen. Helaas weten we nog onvoldoende welke op den duur wel en welke niet schadelijk lijk zullen blijken te zijn. Onder de titel "Kanker" is bij de boekhandel een Cahier te ver krijgen, dat in begrijpelijke taal een goed overzicht geeft over de stand van ons kennen en kunnen in de bestrijding van deze ge vaarlijke ziekte. Er wordt terrein gewonnen. Het boekje kost f f 6.50 (uitg. Van Loghum Sla- terus, Deventer). Het resultaat van de collecte zien we weer met spanning en ver trouwen tegemoet. C. A. DE GEUS, arts. Voorzitter afd. Waddinxveen KWF. klassicistische kerk zal kunnen worden begonnen. In een brief aan de dienst Monumentenzorg van het ministerie heeft de kerkvoogdij onlangs gevraagd hoe de zaken er nu eigenlijk voor staan. Met andere woorden: ’’Minister, geef ons het groene licht voor de restauratie van de Brugkerk”. Een dergelijke brief werd twee jaar geleden ook al geschre ven. Al in 1974 werd onder de lidmaten van de Centrale Hervormde Gemeente een enquete gehouden over de toekomst van de Brugkerk, waaruit bleek dat 2 van de 3 hervormden de mening was toegedaan dat de bouw van een nieuw kerkgebouw diende te worden overwo gen. Hier speelde kennelijk de hogere kosten van onderhoud bij een even tuele restauratie een belangrijke rol in de oordeelsvorming. Niettemin werden de restauratiemogelijkheden tot op de boden uitgediept. Het bleek namelijk dat de sinds 1963 op de monumenten lijst voorkomende Brugkerk hoge ogen zou gaan gooien bij een eventuele res tauratie en de in dat verband te vers trekken forse subsidies. Er werden zelfs verschillende potjes op het subsidie- vuur gezet: bij het ministerie van Socia le Zaken (bestrijding van de werkloos heid) en bij CRM. In dat verband stel de de Waddinxveense gemeenteraad in het voorjaar van 1975 f 15.000,- be schikbaar voor het laten maken van een restauratieplan, waarvoor in juni vorig jaar ook de hervormde lidmaten warm wilden lopen. Eensgezind kozen ze toch voor restauratie. Intussen is be kend geworden dat alleen door het mi nisterie van CRM aan de kosten van restauratie voor 90 procent zal worden bijgedragen. Het karwei zal naar alle waarschijnlijkheid al gauw twee en een half miljoen vergen. De Centrale Her vormde Gemeente heeft voor dit doel al ruim een half miljoen gulden in kas. Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1