Mr. Opticien JGrit 18%*^ BURGERLIJKE STAND ADRESSEN WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE 7 7 r Joop Kling veertig jaar voetballer 4e Ronde Excelsior Verboom Makelaardij BV 01828-2309 Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees uw eigen Weekblad voor Waddinxveen Weekblad voor) Waddinxveen WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN’ Puzzelrit van Gouwe-Rijders op ponykampioenschappen Groenteprijzen in ons dorp weer op een normaal niveau GEVONDEN EN VERLOREN 1 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiN BRIL”II\IN” IING at 15 DE KERKEN NODIGEN Kom eens praten over contactlenzen bij uw ANVC contactlensspecialist. Dan weet u zeker dat u goede informatie krijgt over alles wat met contactlenzen te maken heeft. U kunt bij ons terecht voor een eerste kennismaking met contactlenzen. Wij beschikken over goed geschoolde mensen en moderne apparatuur. Wij kunnen u uitvoerig advi seren over de verschillende soorten contactlenzen, die op het ogenblik beschikbaar zijn. Bovendien kunnen wij vaststellen wat voor u de beste oplossing is: contactlenzen of toch liever een bril. 1llllllllllllllllllllllllllllllHl|iillHllllllllllllllllll|||N ^Êc^A I Dit beeld van de zomer 1976 zullen wij niet licht vergeten. Foto: Weekblad J 3EN. Naam: u. Adres: Woonplaats: Dit beeld van de zomer 1976 zullen wij niet licht vergeten. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland}. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828 >3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uurtdi 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur. do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. Overleden: van Rhijn, Jan, oud 77 jaar; Meulstee Aartje,wv de Groot, oud 77 jaar. Ondertrouwd: C.H. Verhoef en B. van Dorp; J.G. van Straalen en AJ. van Gils. i i i i i i i i i i i r i i Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen I Doorhalen wat niet gewenst wordt) i i I I i i I I I i I i i I i I I i i I I OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Donderdag 23 september 19.00 uur ds. A. van der Meer, Oosterland CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 5: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uurds. A. P. Verloop Woensda'g 19.30 uur ds. A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur ds. A. Bac 18.00 uur ds. A. Bae VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk 9.30 uur ds. Modderkolk Dinsdag 20.00 uur ds. Modderkolk BAPTISTEN GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat 10.00 uur ev. A. Ramaker 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek (Bonifaciuskerk) VOLLE EVANGELIE GEMEENTE "S1ON" Gemeenschapsruimte "De Savornin Lohmanschool", Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) ROOMS-KATHOL1EKE KERK St. Victorkerk julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Zondag 19 september 1976 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur kand. C. B. van Harten, Alphen aan den Rijn 18.30 uur ds. J. van den Heuvel De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J. van den Heuvel 18.30 uur ds. W. Verboom Bethelkerk: 9.30 uur ds. W. Verboom 17.00 uur kand. Chr. v.d. Valk, Gouda Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. N. J. Flink 19.00 uurds. HAalbers.Oegstgeest GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. Z. C. Versluys, Hzerswoude 17.00 uur ds. JA. Bos, Berkel Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J. Hulzebosch. Woubrugge 17.00 uur ds. Z. C. Versluys, Hazerswoude REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin. van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. DirektiezJ. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, Waddinxveen Contactlensspecialist ANVC - Optometrist OV Korte Tiendeweg 12, Gouda, tel. 01820 - 13033 Kleiweg 108, Gouda, tel. 01820 16033 Winkelcentrum Bloemendaal 41, Gouda, tel. 01820 18492 Winkelcentrum de Passage 220, Waddinxveen. tel. 01828 - 4303 Jan van Bijnenpad 1Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 iedere dag tussen 9-10 uur. A anvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 iedere dag tussen 9-10 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HAND- EN SPANDIENSTEN I noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASC ENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 2(1) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. DR. RL TGERSHL IS Ibureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon OI82O-17529. Openingstijden maandag, dinsdag en woensdag van 19.00 tot 21.00 uur, donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. ON VOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN IOnderlinge hulp voor ouders zottder partner) Iedere donderdagavond van 9 tot 10 uur in De Bonkelaar, Beukenhof 5, tel. 7272 STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN 14 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). (lidNBMj koop-verkoop-huur verhuur-taxatie-hypotheek Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs: f 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 12,75 per half jaar binnen ver- ien f 20,25 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,32 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. 1 ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS Iurine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden I. Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus. Justus van Effenlaan 5. telefoon (01828)4138. ANNE FRANKC ENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STIC HTING MAATSC HAPPELIJKE DIENSTV ERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel. tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 17e etage. Waddinxveen. telefoon 6044. Spreekuren: elke werkdag van 9.00- 10.00 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Algemeen bestuursvergadering water leidingbedrijf De Rijnstreek, Kalverdans 32, Boskoop, 15.00 uur Zaterdag 25 september Instuif Inn 77, AF-centrum, 20.00 uur Dinsdag 28 september Inspraakavond inrichting hoek Beethovenlaan/Mozartlaan, AF-centrum, 20.00 uur WADDINXVEEN Voor het onderlinge kampioenschap speel de de damclub Excelsior de vier de ronde. Er is overigens nog wei nig verschil op te merken tussen het "damwerk” van de spelers. De uitslagen zijn: Th. van Bueren-I. J. C. den Toom 1-1; C. H. Kramp-D. Heeren 2-0; A. Crone-R. van Dijk 0-2; T. den Ouden-B. van Eijk 2-0; J. de Heer-C. Stolker 2-0; G. Dankers- G. Heeren 1-1J. de Wit-F. Zaad- hof 0-2; A. A. Rietveld-P. Swart 0-2; D. Zwanenburg-A. Zwanen burg 2-0; J. van der Elst-T. Dries- se 1-1; H. den Outer-J. Vermeu len 1-1; G. van der Zijden-A. Blom 1-1. f postbus 66, telefoon (01828) 4788 1 spreidingsgebied I half iaar voor ove ‘ii-ij INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst wor den. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - w orden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHR1FTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9. Waddinx veen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dal in telefonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen. Kabouters. Moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn op- gegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen. Oranjelaan 9 ipostbus 66l. Waddinxveen. Telefoon 1018284788 10.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk 8.30 en 11.45 uur eucharistievieringen. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en za terdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de Ontmoetingskerk is er in de week een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak I 1.00 uur wachttorenbespreking Geboren: Robin, z.v. P.M. Koele en A.M. Monster; Willem Marinus, z.v. J. Hoogerbrugge en D.W. Oudijk; Joanne Teuni Cornelia, d.v. W. van Dru- nen en J.A.M. Merkens; Jantien, d.v. J. van der Eijk en A.G. den Hertog; Anne, d.v. G.W. 't Hooft en J.H. Muller; Henk, z.v. A.J. Nennie en T. de Kraa; Wendelina, d.v. A.IJ. van der Wolf en H.W. Duijnhoven. Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. WADDINXVEEN Het beginn van de voetbalcompetitie 1976/1977 was voor de 55-jarige Joop Kling erg bijzonder, omdat hij hiermede zijn veertigste se- zoen begon. Voor het bestuur van "zijn" WSE en zijn medes pelers was dit feit aanleiding om hem zondagmorgen voor de wedstrijd WSE 5-Lekkerkerk 8 te huldigen mt deze unieke ge beurtenis. Zijn voetballoopbaan is begon nen als junior bij het Goudse GSV, waarna hij vele jaren triomfen heeft meegemaakt in het eerste elftal van Racing Club Verheul. De laatste jaren speelt hij nog enthousiast in het 5e elf tal van WSE, dat is amengesteld uit spelers van 35 jaar en ouder. Menige jeugdige speler moet nog steeds ervaren dat hij aan inzet en conditie tekort komt bij de "oude rot" in het vak. Donderdag 16 september Orgelconcert Klaas Mulder, Goudse St. Janskerk, 20.15 uur Revue Graag Gedaan, Goudse Schouwburg, 20.00 uur Dia-avond bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur Vrijdag 17 september Ledenvergadering Be Fair-volleybal, clubhuis De Buitenhof, 20.15 uur Kinderkledingbeurs, De Bonkelaar, 9.30-11.00 uur, 14.00-16.00 uur (in leveren winterkleding) Zaterdag 18 september Kinderkledingbeurs, De Bonkelaar, 9.00-12.00 uur (verkoop winter kleding), 15.30 uur (afhalen niet ver kochte winterkleding) De Gouweslobbers, De Unie, 20.11 uur Maandag 20 september Mbuma-zending, kerkgebouw Remon strantse Gemeente, Zuidkade 59, 19.30 uur Hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Bridgeclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 21 september Bejaardensociêteit, AF-centrum, 14.30 uur Donderdag 23 september Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Vrijdag 24 september WADDINXVEEN Volgende week woensdagavond 22 september houden de Gouwe-Rijders hun laatste auto- puzzelrit uit het seizoen 1975/1976. De start zl zijn tussen 19.00 en 20.00 uur vanaf het parkeerterrein van het sport park De Sniep. Inschrijven van 18.30 tot 20.00 uur in de kantine van voetbal vereniging Waddinxveen. De rituitzet- ters, de heren R. van Kooten en C. van Es garanderen een goede en slui tende rit vol met "angels" en "klem men". Zoals gebruikelijk bij de "Gouwe-Rijders" zijn er prachtige prij zen te winnen (le prijs een grill) ter wijl voor de laagst geklassseerde deel- nemer(ster) een mooie prijs beschik baar is. ka van der Plasse bezette de 14e plaats. In dit uitgezóchte gezelschap zeker geen slechte prestatie. In de categorie dressuur M werd het kampioenschap gewonnen door Barbara Boreel, eveneens van de Rêigersburgh. In de klasse Z was André Voskuil uit Muider- berg de sterkste en dit was een heuglijk feit voor André omdat deze wedstrij den voor hem de afsluiting betekenden van zijn ponyrijdenperiode. Ellen den Os plaatste zich als derde in deze cate gorie. Bij het springen in de L-klasse waaaan 42 combinaties deelnamen, maakte Tony Hartmans uit Barendrecht in de barrage de snelste tijd met 39.2 secon den en werd dus kampioen N.P.C.- West. Dat de Reigersburgh-ruiters be hoorlijk partij gaven, blijkt uit de vol gende plaatsingen: Lucy de Gelder werd 2e in 40.1 sec., Edward Schipper 3e in 40.3 sec., Tony Overwater 6e in 45.3 sec., Elze de Meer 7e in 46.3 sec., Diego Frankel 9e in 43.3 sec. met 3 strafpunten, Hans de Jong He met '/4 strafpunt. In de M-klasse springen werd het kam pioenschap gewonnen door Cita Melse en plaatste Patricia v.d. Plasse zich eer vol als derde. Ellen den Os werd in de Z-categorie nummer 5 bij het springen. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1976 Reigersburgh goed voor de dag WADDINXVEEN Zaterdag werden in Waddinxveen op de terreinen van de manege Reigersburgh aan de Piasweg de kampioenschappen van de Nederlandse Ponyclub, rayon west, verreden. Het ging hier om dressuurproeven en handicapspringen voor de ruiters in de klassen L, M en Z. In totaal hadden zich voor dit belangrijke evenement ruim 100 dres- suurcombinaties en meer dan 80 springruiters opgegeven. Het was dus inderdaad een behoorlijke krachtme ting en de uiteindelijke resultaten van de Waddinxveense deelnemers waren zeker bevredigend te noemen. Het aan tal deelnemers aan de dressuurproef L maakte het noodzakelijk om in vier aparte ringen te starten, waaruit de als nummer l, 2 en 3 geéindigden konden wedijveren voor het kampioenschap.\ Voor deze uitdaging plaatsten zich in totaal 15 amazones. Gaby Vermey van Reigersburgh be haalde met 132 punten het kampioen schap West, terwijl van deze manege Heleen Hoogendoorn zich als 4e plaat ste, Lucy de Gelder werd 1 le en Maris- WADDINXVEEN/DEN HAAG Na de ook in Waddinxveen gevoelde uitzonderlijk hoge prijzen van een aantai groenten in de periode half juli-half au gustus is momenteel het prijsniveau voor groenten normaal voor de tijd van het jaar te noemen. Dit betekent dat de wat hogere prijs voor enkele produkten zoals prei, spruiten en witlof gecompenseerd worden door goedkope kropsla, to maten en bloemkool. Zelfs treedt er weer doordraai op van sla en tomaten van 2e kwaliteit omdat de markt het aanbod met meer geheel kan opnemen. Ook bonen zijn naar een normale marktsituatie teruggekeerd. Deze snelle terugkeer naar het prijsniveau dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren is uiteraard in de hand gewerkt door de regen die vanaf eind augustus is gevallen. De belangrijk ste factor is evenwel dat de tuinders zich veel moeite hebben getroost om in de nazomer en herfst zoveel mogelijk produkten op de markt te brengen. Door herinzaai en -inplant van percelen die in de warme, droge periode op een mi soogst uitliepen, het alsnog inplanten van afgeoogste percelen en het zoveel mo gelijk beregenen van beteelde percelen is men daar ook in geslaagd. Uiteraard is dit gepaard gegaan met lange werkdagen, vaak voor het gehele gezin, en aan zienlijke uitgaven voor beregening, extra zaaizaad en plantgoed. Niet alleen de aanvoeren van de meeste Nederlandse groenten zijn weer normaal, maar ook de vraag van het buitenland is niet meer zo extreem sterk alleen maand geleden, zodat de prijAn op de veilingen mede hierdoor niet meer zo hoog zijn als toen. De huidige stand van zaken geeft de verwachting dat de oogst van groenten in de herfst en winter een normale omvang zal hebben met uitzondering van witlof en in mindere mate spruiten. Bij bladgroenten, komkommers en tomaten en pa prika kan zelfs de marktvoorziening zeer ruim worden. Het fruitaanbod blijft evenals in augustus overvloedig, vooral wat de peren betreft, zodat de Wad dinxveense consument de komende maanden volop Nederlandse appels en peren kan kopen. Dit had uw advertentie kunnen zijn Gevonden: ketting met hanger; shagzak met inhoud; ceintuur; portemonnee met inhoud; zonnebril; zegelring; da- mesvest; bankbiljet; parkiet; bril. Verloren: groene pukkel met school boeken; damesportemonnee met in houd; zilverkleurig dameshorloge; hon- depenning; bruine portemonnee; rol schaatsen; mapje met 2 sleutels; portemonnee: regenbroek. J» jfé. ff.’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 11