Waddinxveense Verf de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Misschien extra raad op dinsdag Fa. v. d. Linde ging met andere baby naar huis TOKBAS Hffl boot Onafhankelijk Nieuwsblad Burgemeester mr. Smallenbroek: Feestavond van Gouweslobbers KLACHTEN BEZORGING Peuleyen 15 telefoon 2604 I I I Te koop gevraagd woningen in diverse prijsklassen de pater makelaardij bv tel. 01828-3581 waddinxveen (een wolkje /geurige^. (weelde Ti Makelaardij B.V. 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen Mogelijk wordt eerste paal half januari 1977 geslagen Ta gaat het nieuwe gemeentehuis van Waddinxveen er straks uit zien m □Tl “L’Air du Temps in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats én bedrijfspanden I I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Dansles Gobelin- en ■B ESploegstoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten BOUMA BALLETLESSEN JAZZ-BALLET raamweven k I r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu KOOP RECHTSTREEKS UW F-ORGEL OF PIANO f J IN BODEGRAVEN -1 Centrum van fabrikage import en verkoop iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiihiiiiiihiiiiiiity NINA RICCI 5 Weekblad voor Waddinxveen )ONDERDAG 16 SEPTEMBER 1976 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEE. (01828)5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 32e JAARGANG - Nr. 1477 GGN 7~^ 'KANTOOR. 7~G ^/7€<.reH8uQO 5WW// send pand. COMMISSIE ABZ De mogelijke gemeenteraadsvergadering wordt ge houden vlak voor de dinsdagavond om half acht voor de eerste maal in het openbaar vergaderende raadscommis- Clubs voor: beginners, gevorderden op donderdagavond. Onder leiding van gediplomeerd dansleraar. Drogisterij Parfumerie Groensvoorde 10 Waddinxveen op maandag 6- 7 jaar 16.00-17.00 uur 8-10 jaar 17.15-18.15 uur op maandag v.a. 12 jaar 18.30-19.30 uur en dames en heren van 14.15 - 15.15 uur en 20.00 - 21.00 uur. Inlichtingen: ”DE BONKELAAR” Telefoon 01828-7272 WADDINXVEEN Burgemeester mr.A. G. Smallenbroek heeft de gemeenteraad gisteravond laten weten dat het niet uitgesloten is dat de raadsleden volgende week dinsdagavond 21 september om half acht bijeen zullen worden geroepen voor een spoedeisende vergadering. Op gewone” raadsvergadering van Op donderdag- en vrijdagmiddag Iedereen kan het op een eenvoudig zelfgemaakt spanraam. Onder leiding van gediplomeerd lerares. Inlichtingen werkdagen na 15.00 uur, ’t KETELHUIS” telefoon 01828-6860 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Kon. Wilhelmlnapleln 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 j Voor onze steeds groeiende rela tiekring met spoed Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakely ZATERDAG ARTS: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 APOTHEEK: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG ARTS: C. N. Vreeken, Wingerd 152, lel. 2979 APOTHEEK: Van Döorn, Pr. Benhardlaan 3-5, tel. 4162 VERLOSKUNDIGE: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELINGDe medische dienst is uitsluitendhedoeldvoor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van II) tot 11 u.. 's middags van 4 tot 5 u. WADDINXVEEN/GOUDA Een jonge Waddinxveense moeder heeft vorige week in het Goudse St. Jozefpaviljoen, waar zij bevallen was van een gezonde dochter, bij vergissing een andere baby mee naar huis gekregen. De vrouw, wiens naam door het ziekenhuis niet wordt bekendgemaakt, hoeveel kranten daar ook de afgelopen dagen om hebben gevraagd, heeft dus zonder het zelf tijdig in de gaten te krijgen een ’’verkeerde" baby thuis gehad. Maar in het St. Jozefpaviljoen was de gemaakte fout op de kraamafdeling van zus ter M. de Wit zeer snel ontdekt, zodat binnen het uur een ambulance naar Waddinxveen kon worden gestuurd met het meisje dat moest worden geruild voor de andere baby, dat plotseling werd vermist in het Goudse ziekenhuis toen het moest worden gevoed. Op de kraamafdeling wordt de plaats gevon den hebbende vergissing ’’menselijk" genoemd, maar wel een gevolg van on oplettendheid. In ieder geval hebben de ouders van beide babies en het zie kenhuispersoneel achteraf hartelijk kunnen lachen o\er het gebeurde. neem daarom.... TEL. 01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort die bijeenkomst zullen een aantal besluiten moeten worden genomen die niet kunnen blijven liggen tot de ’’p-”''"-” woensdagavond 29 september. Mochten de raadsleden al over vijf dagen bijeen komen, dan zal ook in die vergadering de heer P. van den Berg worden geïnstalleerd als raadslid. Bin nen het Christen-Democratisch Appèl (CDA) volgt hij de tot burgemeester van het Friese Ferwerderadeel benoemde drs. T. J. Bouwers op. van een dergelijk huis van de gemeente wordt benadrukt. Het is doelmatig op gezet en ingericht, maar het zal best kunnen fungeren als een plek waar de bevolking graag komt voor raad en in formatie. Daar waar mogelijk zal alles worden gedaan om het nieuwe gemeen tehuis ook een ’’open” huis te laten zijn. Vandaar dat bijvoorbeeld het alou de publikatiebord vervangen zal wor den door een op een lessenaar lijkend raam, waarop al leunend kennis geno men kan worden van de nodige gemeentelijke informatie. In dit Weekblad voor Waddinxveen wordt elders uitvoerig ingegaan op alle aspecten rond de bouw van het nieuwe gemeentehuis. pingen tellende pand, dat is berekend op een inwonertal van 25.000 en huis vesting kan gaan bieden aan 92 amb tenaren, hetgeen een personeelsuitbrei ding is van tien procent. Het ligt in de bedoeling dat de Wad- dinxveners straks via een maquette zul len kunnen kennis nemen van de plaats en vormgeving van het nieuwe gemeen- tehguis dat in de loop van 1978 in ge bruik genomen zou kunnen worden. In de raadscommissie kon burgemeester mr. Smallenbroek de raadsleden uitge breid informeren over het hoe en waa rom van de gekozen vormgeving, ter wijl hij op een vraag van het Weekblad voor Waddinxveen antwoordde dat het nieuwe gemeentehuis een kantoor achtig pand is waar niet op geldverslin dende wijze de representatieve kant WADDINXVEEN Voor de Waddinxveense carnavalsvereniging De Gouweslobbers staat het nieuwe seizoen ook weer voor de deur. Dat be tekent dat komende zaterdagavond in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost een feestavond wordt gehouden, die zoals gebruikelijk om 20.11 uur begint. De muziek zal deze avond worden verzorgd door Cees Kroon. Deze ’’levende muziek” kon verwezenlijkt worden door de financië le bijdrage die het bestuur van de Gou weslobbers mocht ontvangen van De Unie. Leden hebben deze avond op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegang, voor introducé’s geldt een toegangsprijs van f 3,50. Luxueus, elegant, exquis. Een atomiseur die de verrukkelijke eau de toilette ragfijn verstuift. Precies zoals het moet om onweerstaanbaar, beschaafd en... zuinig te zijn. Eau de toilette v.a. 19.- Spray v.a. 26.- Parfum v.a. ƒ37.50 na6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Zo ziet Waddinxveens nieuw te bouwen gemeentehuis er uit. Het is een aan het eind van de Stationsstraat neer te zetten drie verdiepingen tellend pand. Er is verder een souterrain en een technische ruimte op het dak. De hoogte is 13,5 meter. Van buiten is het een combinatie van metselwerk en beton, terwijl sie voor algemeen bestuurlijke zaken, die wordt voorgezeten door bur gemeester mr. A. G. Smallenbroek. De agenda van deze commissievergadering ziet er als volgt uit: 1. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 26 mei 1976. 2. Mededelingen en ingekomen stuk ken. 3. Klassevorming begraafplaats. 4. Wijziging Algemene Politieverorde ning in verband met opname van bepalingen met betrekking tot in voering van een aanlijn gebod voor honden. 5. Verordening op het beheer van de Samenwerkingsschool voor Havo/ Atheneum te Waddinxveen. 6. Rondvraag. WADDINXVEEN ”Een sober en doelmatig gebouw. Eerder een modern kantoorgebouw, dan een gemeentehuis”. Zo omschreef bur gemeester mr. A. G. Smallenbroek in de vorige week donderdagavond gehouden vergadering van de raadscommissie voor de openbare werken- en bedrijven het nieuw te bouwen gemeentehuis, dat - zo heb ben de gemeenteraadsleden bepaald - geen cent meer mag kosten dan negen miljoen gulden. Want de raadsfracties zijn het er over eens dat het mogelijk moet zijn voor zo’n bedrag een nieuw pand voor het ge meentelijk apparaat neer te zetten en in te richten. 'Als h,et gebouw er staat, de omgeving gen, inclusief de grondkosten, de negen is opgeknapt en de laatste rekening bin- miljoen gulden niet overschrijden”, zei nen is mag het totaal van de rekenin- het CDA ruim drie maanden geleden in de gemeenteraad en anderen sloten zich bij dit standpunt aan. Dat betekent dat, omdat wordt uitgegaan van het prijspeil per 1 augustus 1977, binnen dit bedrag de BTW-verhoging per 1 okto ber van dit jaar opgevangen zal moeten worden. In de vorige week gehouden vergadering van de raadscommisiies voor de openbare werken en -bedrijven werd duidelijk dat als gevolg hiervan een aantal bezuinigingen moeten wor den toegepast in de sfeer van energie besparende maatregelen. Niettemin kunnen de inwoners nu ken nis nemen van de schetsplannen voor het nieuwe gemeentehuis, dat achter het huidige in het B rugcentrum zal worden neergezet. Ze zijn gemaakt door het Waddinxveense architecten bureau Stuurman BV. Volgens bur gemeester mr. Smallenbroek behoort het tot de mogelijkheden dat half ja nuari 1977 de eerste paal geslagen zal kunnen worden voor het drie verdie- Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! g Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas- J TX I HMB aan de binnenzijde metselwerk en sierpleister is te vinden. De ronde "kolommen" op de door het architectenbureau Stuurman BV gemaakt perspectieftekening zijn brandtrappen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1