NORDMENDE KLEUREN TV HEEMSKERK de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Burgemeester in regioraad van Midden-Holland Fa. v. d. Linde TORBAS ’n DATSUN? - In de Vondelwijk dreigen hopeloze problemen over plaats dakkapellen Onafhankelijk Nieuwsblad Geld van gemeente voor hulp materialen Niet eens over gasprijzen voor de tuinbouw Inspraakavond Groenswaarders Open-schoolweek St. Pauhisschool Verboom Makelaardij B.V. 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Herbert Joeks Klaverjasavond wijkwerk Zuid Gemeente koopt grond terug van Haagse bouwvakkersschool zong op Weense avond in Royal Inn Boeiende dia- lezing bejaarden Te koop gevraagd de pater makelaardij bv Bewoners Jacob Catslaan en Da Costaweg in actie in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats en bedrijfspanden AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG ESploegstoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten f 2.195,- Eindeloze kollektie jeans- en i spijkerkleding helemaal voor jouuuu ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■f ••••••••••••••••••••••••••••••••••a Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1976 32e JAARGANG-Nr. 1478 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL, (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN send pand. ook een handtekeningenactie is gehou- AFSTANDSBEDIENING Inruil Dorpsstraat 33 - telefoon 2218 aa 4/ Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel ten worden geplaatst, maar alleen op de grote zolder. DINSDAG 28 SEPTEMBER, Anne Frankcentrum, 20.00 uur ZATERDAG ARTS: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 APOTHEEK: Diensdoende arts ZONDAG ARTS: P. van der Linde, Souburghlaan tel. 4100 APOTHEEK: Van Doorn, Pr. Benhardlaan 3-5, tel. 4162 VERLOSKUNDIGE: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot Hu., 's middags van 4 tot 5 u. WESTHAVEN 55 SHOWROOM: J GOUDA VEERSTAL 30 TEL.: 01820 - 13933 20857 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 2698,— - 250,— 2448,— Nu als extra aanbieding Beperkt voorradig Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Kon. Wllhelmlnapleln 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 neem daarom.... Herbert Joeks als Weense zanger. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom tegen de daarvoor betaalde koopprijs zonder bijrekening van rente, terwijl de kosten vallende op de alsdan plaatsvin dende overdracht voor rekening van de koopster zijn. Dit alles betekent dat de gemeenteraad het eens verkochte stuk grond aan de Staringlaan nu weer terugkoopt van de Stichting Fonds ten behoeve van de opeiding in het Bouwbedrijf voor de zelfde prijs waarvoor het drie en een half jaar geleden werd verkocht, terwijl de grond natuurlijk meer waard is ge worden. Misverstanden Er heersen nu talrijke misverstanden was met de indeling van het dakkapel, nu het gemeentebestuur de heren Blok Met spoed vragen wij woonhuizen te koop Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas- WADDINXVEEN De commissie wijkwerk Waddinxveen-Zuid organi seert op vrijdag 24 september, aan vang 20.00 uud een klaverjasavond voor de wijkbewoners van de St. Victor- wijk. WADDINXVEEN Het Landbouwschap heeft maandag met de minister van Landbouw een slotbespre- king gehad in het kader van de onder- handelingen over de aardgasprijs voor de tuinbouw. Het Landbouwschap heeft nogmaals zijn standpunt ten aan zien van het aardgasbeleid weergege ven. Vanuit deze zienswijze is na uit voerig intern beraad gereageerd op de voorstellen van de minister van Land bouw om de gasprijs voor de tuinbouw aan te passen. Het Landbouwschap constateert, dat de overheid op een tweetal punten concessies heeft ge daan. Ten eerste is de strakke binding aan een aanpassingsperiode losgelaten. Ten tweede is de overheid bereid de ga sprijsberekening te baseren op zwavel- rijke olie. Het Landbouwschap kan evenwel niet akkoord gaan met de door de minister van Landbouw voorgestelde gasprij saanpassing over een periode van vier jaar. Dat voorstel houdt geen rekening met de rentabiliteitsontwikkeling in de glastuinbouw. Gelet op de rentabiliteit sontwikkeling is de nu vast te stellen lastenverzwaring van 8 cent per m3 of 75% over vier jaren voor de glastuin bouw niet aanvaardbaar. Het Land bouwschap betreurt ten zeerste,r de nieuwe gasprijs voor de tuinbouw. Het houdt de mogelijkheid open om telken- jare overleg te voeren over de aanpas sing van de gasprijs. De minister herhaalde het standpunt van de overheid inzake het energie beleid. Hij vindt dat zijn voorstellen neerkomen op een tegemoetkoming aan het Landbouwschap, omdat de periode van de gasprijsaanpassing ver lengd is en de in de voorstellen geschat te olieprijs in 1980 - de basis voor de ga sprijsaanpassing - onder het dan te ver wachten prijspeil zal liggen. De minis ter betreurt de reactie van het Land bouwschap. Hij zal met de minister van Economische Zaken overleggen, opdat die een beslissing zal nemen inzake de nieuwe energieprijzen voor de tuin bouw. WADDINXVEEN Op de klasse- en instructieavonden, die de rooms katholieke St. Paulusschool (Jacob Catslaan) de afgelopen weken heeft ge houden, hebben vele ouders in een theoretische uiteenzetting gehoord hoe er elk leerjaar op deze school gewerkt wordt. Om de ouders in de gelegenheid te stellen hun kinderen in de practijk bezig te zien, heeft het leerkrachten team ook dit jaar weer een ’’open schoolweek” georganiseerd. Van maandag 27 september tot en met vrij dag 1 oktober a.s. is iedereen geduren de de schooltijd van harte welkom. Met als doel het contact ouders/school nog meer te bevorderen hebben enkele le den van de oudervereniging zich be schikbaar gesteld om tijdens deze open-week in de aula aanwezig te zijn. WADDINXVEEN Er is afgerond f 4.400,- nodig om de lichamelijk gehandicapten van de Vereniging Zwemrevalidatie en - Recreatie in Waddinxveen te kunnen laten zwemmen in het overdekte zwembad in het sport park De Sniep. Het gaat dan om hulpmaterialen als patiëntenlift, transformator, takelketting, bad stoel op wielen en een brancard. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de volgende week woensdagavond verga derende gemeenteraad voorges teld het benodigde geld beschik baar te stellen. Zoals bekend be hartigt de door dokter P. van der Linde voorgezeten Vereniging Zwemrevalidatie en -Recreatie te Waddinxveen de belangen van het zwemmen door peuters, be jaarden en lichamelijk gehandi capten. In het Weekblad voor Waddinxveen zullen wij, zoals eerder beloofd, volgende week alle aandacht schenken aan het werk van deze vereniging. WADDINXVEEN De Stichting Fonds ten behoeve van de opleiding in het Bouwbedrijf in Den Haag gaat niet bouwen aan de Staringlaan. Burgemeester en Wethouders hebben de volgende week woensdaga vond vergaderende gemeenteraad voorgesteld de in februari 1973 aan deze stichting voor ƒ1.485.000,- verkochte 27.000 vierkante meter bouwgrond voor dezelfde prijs terug te kopen. Bij acte van 30 juli 1973 is 14.000 vierkante meter grond in eigendom overgedragen en bij acte van 12 juni 1974 13.000 vierkante meter. Beide ac- ten, die zijn gepasseerd ten overstaan van de Delftse notaris W. H. Gesner van der Voort, bevatten de bepaling dat binnen vijf maanden met de bouw op het verkochte terrein zou moeten wor den gestart. Gebeurt dat niet (ook niet na een termijnverlenging van zes maan den), zo is geregeld, dan moet de grond weer aan de gemeente Waddinxveen, als eerste koper, worden aangeboden WADDINXVEEN In de Vondelwijk dreigen bewoners van 28 koophuizen aan de Jacob Catslaan en de Da Costaweg het hopeloos oneens met elkaar te worden waar het het plaatsen van dakkapellen aan de voorzijde van hun huizen betreft. In tegenstelling tot rijen huizen el ders in Waddinxveen had de gemeente voor deze woningen geen stan- dat gebeurt zullen de andere bewoners leen de twee eigenaren van een bouw vergunning voor een dakkapel op de grote en kleine zolder zullen dan wel met hun bouwvergunning naar het gemeentehuis moeten stappen, omdat de door dit tweetal gewenste plek op het dak niet overeenkomt met de wens van de meerderheid. In overleg hoopt op het de gemeente nog het een en ander te bereiken, hoewel wethouder P. F. J. van Schie (CDA) al tevergeefs gespro ken heeft met de twee bewoners van de Jacob Catslaan die de sleutel in handen hebben om de rust in dit deel van de Vondelwijk te kunnen bewaren. WADDINXVEEN Dinsdag avond was Herbert Joeks als zanger van Weense liedjes in Waddinxveen. Hij trad op voor een vijftigtal leden van de sociëteit Royal Inn, die bijeen kwam in de gelijknamige bar bodega aan het Koningin Wilhel- minaplein van de heer T. Ver vers jr. Herbert Joeks is voor de jeugd beter bekend als de "rech terhand” van Pipo de Clown, namelijk de Indiaan Kluk-Kluk. Als zodanig was hij eind vorig jaar nog in Waddinxveen tijdens de opening van het winkelcen trum "de Passage" en wel op verzoek van de daar gevestigde Nutsspaarbank. WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek gaat voor Waddinxveen deel uitmaken van de raad van overleg van het inter gemeentelijk overlegorgaan Midden-Holland. Hij neemt in dit regio- orgaan de plaats in van wethouder P. F. J. van Schie (CDA), die voor taan als plaatsvervanger optreedt voor onze eerste burger. Andere Wad- dinxveense vertegenwoordigers in Midden-Holland zijn M. Boere (Progressieven), met als plaatsvervanger drs. W. G. de Meer (Progres- sieven), W. M. L. Kruijk (CDA), met als plaatsvervanger ing. C. van ’t WADDINXVEEN Vorige week I donderdagavond hield dr. J. G. W. F. I Bik uit Gouda een boeiende lezing met I dia’s over tempels en paleizen in India I en Ceylon. De avond werd gehouden in I het Anne Frank-centrum en was voor I alle bejaarden en gehandicapten in I Waddinxveen. I Dr. Bik bezocht India voor de tweede I maal, en wel geheel zonder reisleider of I groep, maar door zijn grote belangstel- I ling en liefde voor dit land werd het een I heel bijzondere avond. De dia’s die hij I toonde, waren allen uitzonderlijk mooi, I de talloze tempels en paleizen uit de I 5de en 6de eeuw voor chr. getuigden I van een hoge beschaving; en dergelijke I kunstwerken waren nieuw voor ie- I dereen. I Op humoristische wijze vertelde hij er I bij en toonde hij meegebrachte schat- I ten. De pracht en praal liet hij opvol- I gen door dia’s met schrijnende contras- I ten, zoals de armoede op het plat- I teland, de bedelaar en de melaatsen. I Op Ceylon bezocht hij een prachtige I botanische tuin. De, in grote getale op- I gekomen aanwezigen, mochten terug- I zien op een zeer geslaagde avond. Don- I derdag 14 oktober wordt er een bingo- I avond gehouden. Voor onze steeds groeiende rela tiekring met spoed woningen in diverse prijsklassen tel.01828-3581 waddinxveen heeft gegeven om hun dakkapel gedeel- den die aantoont dat 25 van de 28 (een telijk op de grote en kleine zolder te bewoners haalt het niet uit) een dakka- plaatsen, zoals ze dat ook willen. Indien pel geplaatst wil op de gfote zolder. Al- 1 t 11 1 van de Jacob Catslaan en de Da Costa weg nooit meer een dakkapel kunnen neerzetten op alleen de grote zolder, gezien de eisen die uit een oogpunt van welstand en uniformiteit zijn te stellen. In de laatst gehouden vergadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw en gemeentehuis is en wordt nu gepro beerd tot een zo bevredigend mogelijke oplossing te komen voor alle bewoners, die een dakkapel op hun huis willen. Men is het in ieder geval eens over de indeling van de dakkapellen, terwijl er overlegorgaan Midden-Holland vond plaats in de afgelopen dinsdagavond gehouden spoedeisende gemeen teraadsvergadering. Dat gebeurde om dat vanavond (donderdag) al de regio raad vergadert, zodat de Wad- dinxveners gelijk reeds hun plaatsen zouden kunnen innemen. Tot het sa menstellen van een deels nieuwe dele gatie werd besloten door het vertrek van drs. T. J. Bouwers (CDA). De heer Bouwers maakte ook deel uit van het college van overleg, waartoe hij door de raad van overleg was aangewezen. Het Waddinxveense college acht het ge wenst dat burgemeester mr. A. G. Smallenbroek die plaats, eerst bezet door oud-burgemeester C. A. van der Hooft, later door drs. T. J. Bouwers, nu gaat innemen. Mr. Smallenbroek heeft Hoog (CDA) en wethouder A. H. van Gent (Progressieven), met als plaatsvervanger Z. van der Houwen (lib Het samenstellen van de deels nieuwe de raad gezegd zich in Midden-Holland Waddinxveense afvaardiging in de raad als ARP-lid te rekenen tot de CDA- van overleg van het intergemeentelijk fractie. In de spoedeisende gemeenteraadsver gadering vroeg VVD-fractievoorzitter mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester zich af of CDA- wethouder P. F. J. van Schie ”het zin kend schip verlaat” nu hij zijn plaats heeft afgestaan aan een ander lid van het college van Burgemeester en Wet houders. De heer Van Schie meende dat dat niet het geval was, maar dat in Midden-Holland wel een paar stuurlui nodig zijn. Hij zei overigens met weemoed te vertrekken en graag voor een langere periode de plaats vrij te maken voor ’’stuurman” mr. Smallen broek. De fractievoorzitter van de Progressieven, de heer M. Boere, be toogde met de nu samengestelde dele gatie naar Midden-Holland te kunnen instemmen, maar vond het een gemis dat de leden van de raad van overleg nog altijd niet door de bevolking als zo danig zijn gekozen. daardkapellen ontworpen om daarmee uit overwegingen van welstand en uniformiteit eisen te kunnen stellen. Dit voorjaar stapten de bewoners L. tot uitdrukking zou worden gebracht Blok en J. A. Timmermans van de Ja- dat de dakkapellen niet gedeeltelijk op cob Catslaan naar het gemeentehuis de grote en kleine zolder zouden moe- met het verzoek om een bouwvergun ning voor een dakkapel op de grote en kleine zolder. Hun verzoek werd verge zeld met een handtekeningenlijst van nagenoeg alle omwonenden, waaruit de gemeente bleek dat iedereen het eens terwijl de bewoners dachten dat mede en Timmermans een bouwvergunning

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1