Y. a Immanuëlkerkgemeente begint actie voor uitbreiding van kerkgebouw de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Bnigbo najaar: Sluitende begroting van bijna 51 miljoen gulden TORRAS 50 JAAR Onafhankelijk Nieuwsblad VELDWIJK Vrije ruimte van 3/4 miljoen Totale kosten van bouwplan zijn begroot op f 227.000,- GESLOTEN Automobilist (36) verdrinkt in de Gouwe Brandweer zocht woonboot, maar caravan brandde Verboom Makelaardij B.V. 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 brafbeetlcto de pater makelaardij bv tel.01828-3581 Te koop gevraagd Fa. v. d. Linde Geen nieuwe Bethelschool l Uw Televisiedokter in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 ii voor huizen, flats öh bedrijfspanden i "9 Siploegstoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten S BI Lj/ J I Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu (KN Weekblad voor Waddinxveen ita 32e JAARGANG - Nr. 1479 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1976 I /977 aangeboden gekregen. Dit in to- deld in de gemeenteraadsvergaderin- meer gelijktijdig drie en op donderdag 28 oktober om laatste is dat nu duidelijk is hoeveelfi- sendpand. V I I Medewerkenden: Ronaat schoenmodes. Cees van Es haarstylist. Maap Groenendijk bloemsierkunst. Wegens verbouwingswerkzaam heden zijn wij dinsdag 5 - woens dag 6 - donderdag 7 oktober e. e- Kerkweg 191 Waddinxveen Tel. 01828-5325 Het bouwplan moet nog slechts de goedkeuring verkijgen van het Zuidhol- ot Kerkweg 191 a waddinxveen DOKTERSDIENST ZATERDAG ARTS: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 APOTHEEK: Diensdoende arts DOKTERSDIENST ZONDAG ARTS: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 APOTHEEK: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834. VERLOSKUNDIGE: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELINGDe medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren's morgens van 10 tot 11 u., ‘s middags van 4 tot 5 u. neem daarom.... Tenslotte kan, als er toch gebouwd wordt, de bestaande huisvestingssitua tie worden verbeterd, bijvoorbeeld door uitbreidindg van het aantal toilet ten en door in de crêche-rpimte zodani ge voorzieningen te treffen, dat minder geluidoverlast ontstaat tijdens de kerk diensten. Natuurlijk zijn er lidmaten van de hervormde Immanuëlkerk- 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Nu al is besloten de Waddinxveense zwembaden niet bedraagt in 1977 f 421.673,In- open te laten zijn. folkloristische en andere modellen uit de grote najaarscollectie De show wordt gehouden op woensdag 6 oktober en donderdag 7 oktober a.s. Beide avonden om 8 uur in het Geref. Verenigingsgebouw. Stationsstraat 18. Waddinxveen. Toegangskaarten a 2.50 zijn verkrijgbaar bij de volgende adressen. Waddinxveen: Brugboetiek. Kerkweg 189-191. Ronaat schoenmodes. winkelcentra Passage en Luifelbaan. Gouda: Ronaat schoenmodes winkelcentrum Bloemend aal. tiekring met spoed woningen in diverse prijsklassen I Waddinxveen: dorpstraat 38 Tel. 2373 l'#n- Wllhelmlnapleln 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 de bouw te starten. De behoefte aan een nieuwe of meer aangepaste kerkruimte bestaat bij de Immanuëlkerkgemeente al een poosje. Het sterkst blijkt dat uit de Jongeren kerk, die op dit moment buiten ’t hui dige kerkcomplex haar diensten houdt, terwijl in feite dé oplossing zou zijn, dat voor de jongeren die de zondagsschool al hebben doorlopen jn dezelfde kerk diensten worden gehouden, gelijktijdig Voor onze steeds groeiende rela- J i i brandweer heeft tevergeefs getracht WADDINXVEEN Vorige week zondagmiddag tegen half vijf werden de Waddinxveense vrijwillige brand weerlieden gealarmeerd voor brand op een woonboot in het recreatiegebied *t Weegje. Aangezien verdere plaatsaan duiding ontbrak werd om het object zo snel mogelijk te kunnen bereiken met twee eenheden uitgerukt, één langs de Kanaaldijk en één langs de Henegou- werweg. Bij aankomst bleek, ondanks naarstig zoeken, geen spoor van de brand te vinden. Bij terugkomst in de brandweerkazerne aan de Noordkade bleek, dat een caravan aan de Hene- gouwerweg ter hoogte van de gemeen tegrens met Boskoop geheel was uitge brand, waarvan geen melding was inge komen. Vrijdag voor een week werd tengevolge van heiwerken langs de oostelijke Gouwe-oever een hoogspanningskabel beschadigd. Als gevolg hiervan trad kortsluiting op in het transformatorsta- tiqn onder de oprit van de hefbrug. Een hevige steekvlam en enorme rookont wikkeling deed een begin van brand vermoeden. De onmiddellijk gealar meerde brandweer was binnen enkele minuten met een poederbluseenheid ter plaatse, maar behoefde niet in actie te komen. De kortsluiting deed de ge hele installatie in het gebouwtje wegs melten, doch er brak geen brand uit. Een door de brandweer uitgevoerde verkenning in het gebouwtje moest echtef, tengevolge van de hevige roo kontwikkeling, met gebruik van per sluchtmaskers gebeuren. Een en ander had uiteraard een hinderlijke (en voor de oostzijde Gouwe een vrij langduri ge) stroomstoring ten gevolge. De straatverlichting op de Henegouwer- weg heeft het grootste gedeelte van de avond niet gebrand. WADDINXVEEN De duikersploeg van de Waddinxveense vrijwillige Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel hulp te verlenen aan de heer R. Beek (36) uit Langerak die maandagmorgen met zijn auto van de Wilhelminakade de Gouwe was ingereden. De automo bilist moet door een wellicht hoge snel heid de macht over het stuur zijn verlo ren en i een lichtmast geraakt te hebben, te wa- duikers hebben het slachtoffer uit het autowrak gehaald en nog kunstmatige Vrijdagmorgen 8 oktober vanaf 9 uur bent u hartelijk welkom in onze nieuwe uitgebreide boetiek. De nieuwe modieuze najaarsmode van Brugboetiek komt eraan. Met talrijke modieuze, vrouwelijke, gedistingeerde, kleurige WADDINXVEEN Voor het college van Burgemeester en Wethouders is het niet waarschijnlijk dat de hervorm de Bethelschool voor basisonderwijs een eigen nieuwe school zal krijgen in Waddinxveen-noord. De derde lagere school van de Vereniging tot Stichting en instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke scholen is sinds vorige maand ondergebracht in de protestapts-christelijke De Savornin LohmanscKool (Lindegaarde). Pn de opvatting van B. en W. zullen het 12 lokalen tellende De Savornin Lohman-schoolgebouw en de daarbij behorende protestants-christelijke kleuterschool De Kleine Basis (Hegge- winde) met vijf lokalen het totale aantal leerlingen van het protestants- christelijk onderwijs in het noordelijke deel van Waddinxveen in hoofdzaak kunnen plaatsen. Een bescheiden aan bouw en interne verbouw zullen echter noodzakelijk zijn om de De Savornin Lohmanschool en de Bethelschool zelf standig en gescheiden te laten functio neren. Het gemeentebestuur pleegt al met de betrokken schoolbesturen over leg over deze zaak. pardoes, na de afrastering en ter zijn geraakt. De direct aanwezige Met spoed vragen wij woonhuizen te koop duikers hebben het slachtoffer uit het i autowrak gehaald en nog kunstmatige B rr.„^ia es ^°Pen 8raa8 °P vlotte wijze een voor hen pas- ademhaling toegepast, maar het heeft niet mogen baten. Het ongeluk gebeur- de op de Wilhelminakade ter hoogte van meubeltoonzaal Stolker BV. van ruim driekwart miljoen gulden f 774.088,-). In dit forse bedrag zit ten de post onvoorzien (f 193.262,en de opbrengst van de volgend jaar te verhogen tarieven en rechten met 7 procent en belastin gen met 8 procent (totaal f 288.000,Omdat door de WADDINXVEEN De twee uur. Dan bestaat voor de raad- Waddinxveense gemeenteraadsleden sleden ook de gelegenheid tot het hou- hebben eind vorige week van het colle- den van algemene beschouwingen, ge van Burgemeester en Wethouders een sluitende gemeentebegroting voor De begroting voor het volgend jaar k wordt niet alleen zo'n twee maanden nanciële ruimte er bestaat voor een taal twee kilogram wegend gemeen- eerder besproken dan we in Wad- ander beleid of nieuwe taken, terwijl er ook aanzetten zijn voor de voor vol- Dit is de uitbreiding van de hervormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan. Rechts het als nieuwe kerkruimte bedoelde gedeelte aan de kant van de Koningin Wilhelminaschool voor MA VO-onderwijs. Deze ruimte zal in de zelfde steensoort worden gebouwd als het huidige kerkgebouw. WADDINXVEEN De hervormde Immanuëlkerkgemeente in Waddinxveen gaat een ’’comité van actie” vormen voor een geldinza meling onder de gemeenteleden om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen voor de verbouw en uitbreiding van kerkgebouw aan de Prinses Beatrixlaan. Het gaat om f 30.000,-, welk bedrag nog openstaat nu de totale kosten van het bouwplan zijn begroot op f 227.000,-, waarvan ƒ45.000,- in kas zit, terwijl een hypotheek of hypothecair krediet kan worden verkregen van f 152.000,-. De nieuw te bouwen (kleine) ker kruimte is een ontwerp van het Waddinxveense architectenbureau B. Tukker van de Sniepweg. Het ligt in de bedoeling volgende maand met met de diensten voor ouderen, in een afzonderlijke en gelijkwaardige ker kruimte. Daarbij komt dat bepaalde kerkelijke activiteiten beter tot hun recht komen in een kleinere kerkzaal dan in de grote. Te denken valt aan trouw en rouwdiensten, vesperdiensten, gemeente-avonden en dergelijke. te is gedacht, zodat uit de huidige hal van de kerk de kapstokken en opge slagen stoelen zullen kunnen, verdwij nen. Voor de door de kerkvoogdij, na goedkeuring van de kerkeraad, ontwik kelde bouwactiviteiten hebben niet al leen de gemeenteleden op een gemeente-avond, maar ook de bouw en restauratiecömmissie en het college van toezicht van de Nederlands Her vormde Kerk het licht op groen gezet. Dat betekent dat dus kritisch is beke ken of de financiële lasten voor de gemeente, die een zekere terughou- gemeente niet te zwaar zouden worden. dendheid aan de dag hebben gelegd ten Het bouwplan moet nog slechts de aanzien van het tijdstip van de uit- goedkeuring verkijgen van het Zuidhol- voering van de voorgenomen bouwacti lands provinciaal bestuur. viteiten. Gerealiseerd moet echter wor den, dat wanneer in een later stadium de uitbrediding, respectievelijk de ver beteringen moeten worden aange bracht, dit gezien de kostenontwik keling een veel groter geldbedrag zal vergen. En als gevolg daarvan zullen de rentelasten per jaar hoger zijn. De uitbreiding van de huidige Imma nuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan omvat de bouw van een nieuwe ker kruimte van 12 meter lang, 10 meter breed en vier en een halve meter hoog, en zal worden gerealiseerd aan de kant van de Koningin Wilhelminaschool voor MAVO-onderwijs. In die uit wit gele hadvormsteen op te trekken ruim te zal een ruimere garderobe worden ondergebracht, terwijl er een bergruim- Donderdagmiddag 7 oktober om 2 uur officiële heropening door mevr. I. Smallenbroek. telijk huishoudboekje, met een totaal dinxveen gewend waren geraakt, er is L aan uitgaven en inkomsten van door toedoen van burgemeester mr. genj jaar aangekondigde meerjaren- f 50.718.974,32, zal worden behan- A. G. Smallenbroek ook gekozen voor begroting. deld in de gemeenteraadsvergaderin- een opzet die afwijkt van die in voor ben op woensdag 27 oktober om half gaande jaren. Het voordeel van dit Het gemeentelijk huishoudboekje drie en op donderdag 28 oktober om laatste is dat nu duidelijk is hoeveelfï- voor 1977 laat een "vrije ruimte" zien gemeente een wensenpakket is clusief diverse wensen, die betaald gemaakt, alsmede een investerings- kunnen worden uit de "vrije ruimte" plan voor de jaren 1977 tot en met in de nieuwe begroting, komt het on- 1980 is samengesteld hebben bur- derwijstekort neer op f912.562,—. gemeester en Wethouders aangegeven Voorts moet in de exploitatie van de hoe die ruim driekwart miljoen gulden sportvelden f 327.758,22 gestopt extra over alle sectoren evenwichtig worden. Het college heeft zich voor kan worden besteed. genomen deze tekorten goed in de ga- Het is natuurlijk niet allemaal ten te houden en dan vooral de kosten rozegeur en maneschijn. Het tekort die met de beide beide gemoeid zijn, van het openlucht- en overdekte zwembad in het sportpark De Sniep -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1