'n DATSUN? BEZOEKT LUNAPARK TE WADDINXVEEN de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Fa. v. d. Linde Rabobank S3 TOI’BAS SPAARWEEK 1976 feest voor het hele gezin Tijdens de Spaarweek van 18 t/m 22 oktober wordt sparen bij de Rabobank extra beloond G. Okkerse BV moest buigen voor de concurrentie uit Oost-Europa i Onafhankelijk Nieuwsblad Huisvlijt- expositie in AF-centrum Bazar de Paddestoel Verboom Makelaardij B.V. 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na6 uur nm. 01828-2723 of01821-2268 Mozartlaan-Beethovenlaan van 19 t/m 23 oktober met diverse attrakties. Opbrengst collecte Ontslag voor 47 van de 53 personeelsleden in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 vóór huizen, flats en bedrijfspanden AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG DONDERDAG 14 OKTOBER 1976 neem daarom.... 0 SS ploeg stoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten Met het kleurige kado-pakket bouwplaatjes kan de jeugd haar eigen dorp bouwen. Prachtige gezinskalender ’’Natuurlijk Nederland” Bij elke foto is een fiets- en/of 1 een autoroute- kaartje opgenomen Jongste zoon van zestien monstert aan op de Zilver vloot het ’Ideaal Spaarplan’ voor jonge mensen van 15 t/m 20 jaar. Dat geeft maar liefst 10% extra premie, zowel over het gespaarde bedrag als over de hoge rente! 8 p Hfnidi Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... Als u in de Spaarweek een spaarrekening opent bij de Rabobank krijgt u een Spaarweekpremie van 7,50 bij een minimum eerste inleg van 25, k Pa en Ma openen een spaar rekening en laten elke maand een vast bedragje overboe ken van de privé-rekening. Dochterlief van elf begint te sparen met het unieke Grijp-5 spaarplan van de Rabobank voor de jeugd van 11 t/m 14 jaar. Dat geeft 5% extra premie over het gespaarde bedrag en over de hoge rente! Kinderen bouwen hun JL eigen dorp! ,/x 'O 7( o WADDINXVEEN De speelgoederen- en houtwarenfabriek G. Okkerse BV aan de Waddinxveense Wilhelminakade heeft de ongelijke strijd tegen het buitenland verloren. Er zijn in de verhoudingen tussen het in ons land gemaakte speelgoed en het buitenlandse - speciaal het speel goed uit Oost-Azië en vanachter het Ijzeren Gordijn (Oost-europese landen) - in de afgelopen tien jaar zulke belangrijke verschuivingen op getreden, dat G. Okkerse BV vorige week vrijdagmiddag bekend moest maken dat de produktieafdeling van dit op 11 december 1901 gestichte bedrijf moest worden gesloten. Daarmee staan binnen niet al te lange tijd 47 van de in totaal 53 personeelsleden zonder werk op straat. Pogin gen zijn in het werk gesteld de groothandelsactiviteiten van het bedrijf voort te zetten. Oudste zoon en verloofde sparen op een spaarrekening met opzegtermijn. Dat betekent een extra hoge rente. DUITSE DOCHTER ANDERE SPEELGEWOONTEN I I I I I I Weekblad voor Waddinxveen 32e JAARGANG-Nr. 1481 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Huizer (SGP/Hervormde Kies- C2 o o a .o 'o o o o <Eb' L°J DAN f7.50 ff ff WESTHAVEN 55 SHOWROOM: GOUDA VEERSTAL 30 TEL.01820 - 13933 20857 Donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Kon. Wilhelmlnapleln 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 geld en goede raad H 2 Zuidkade 6 Waddinxveen A Achter Verbakel J WADDINXVEEN In het Anne Frank-centrum wordt op dinsdag 26 en woensdag 27 oktober een huisvlijttentoonstelling gehouden voor bejaarden en gehandicapten. Tot en met maandag 25 oktober kunnen er werkstukken worden in geleverd (van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur) bij de heer J. M. Huisman, Peter Zuid- laan 175. De expositie in de toneel zaal van het AF-centrum is dinsdag 26 oktober open van 19.30 tot 21.00 uur en woensdag 27 oktober van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. heer Okkerse ook contact had gezocht had de op handen zijnde beëindiging ge van Burgemeester en Wethouders. 28 WADDINXVENERS Van de 47 af te vloeien werknemers wonen er 28 in Waddinxveen. Bij het moment van bekend worden van de bedrijfssluiting was aanwezig commis saris drs. B. W. Buenk uit Moordrecht. De andere commissaris, de heer C. Boonstoppel uit Waddinxveen, was in Denemarken, terwijl mr. D. A. Slager uit Schoonhoven, die als toezichthou der vanwege het ministerie van Econo mische Zaken de bedrijfsleiding had ”- verstrekt”, op reis was in Zuid-Afrika. r~ ff 4 WADDINXVEEN Ook dit jaar hebben de leerlingen van de openbare Prof. Kohnstamm-mavo (Mauritslaan) weer gecollecteerd voor de Nederland se Vereniging tot Bescherming van Dieren. De opbrengst was f 1325,69. (Vorig jaar 909,71). DOKTERSDIENST ZATERDAG ARTS: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 APOTHEEK: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG ARTS: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 APOTHEEK: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 VERLOSKUNDIGE: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELINGDe medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 u. ill De sluiting van het dit jaar driekwart H. Huizer (SGP/Hervormde Kies- eeuw oude Waddinxveense bedrijf vereniging) bij Okkerse BV, omdat de sloeg bijna een week geleden in als een heer Okkerse ook contact had gezocht bom. Directeur G. J. C. Okkerse (43) (en niet direct gevonden) met het colle- van de produktieafdeling liever opeen wat later tijdstip meegedeeld, maar kon niet meer anders toen vrijdagmorgen een aantal personeelsleden rechts treeks op de man af kwam vragen naar de toekomst van de speelgoederen- en houtwarenfabriek, omdat er al enkele weken in het bedrijf geruchten de ron de deden over een mogelijke sluiting. Na contact met de vakbonden werd af gesproken vrijdagmiddag om half twee het personeel bijeen te roepen. Later op de middag kwamen burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder o o --JYVCCM -1r-L—'-i. Mr. Slager kent het Waddinxveense bedrijf sinds het midden vorig jaar van de regering-Den Uyl een werkgelegen- heidskredietgarantie kreeg toen dui delijk werd dat de Algemene Bank Ne derland (ABN) niet langer bereid bleek als enig financierder risico’s te lopen. De jaren zeventig zijn voor de speelgoederen- en houtwarenfabriek G. Okkerse BV - met een aanzienlijk aantal afnemers in binnen- en buiten land - niet gunstig geweest. De kosten van het vervaardigen van opvoedkun dig verantwoord houten speelgoed ste gen, terwijl het doorberekenen ervan in de eindprijzen moeilijk was, enerzijds door de regeringsmaatregelen, ander zijds door de scherpe concurrentie in de branche zelf. ”Wij zouden op deze wijze nog wel enkele jaren door kunnen gaan, doch wj menen dat het beter is tijdig het bedrijf aan te passen aan de economische situatie van het mo ment”, aldus directeur Okkerse’ die sinds 1956 in het door zijn grootvader gestichte en door zijn vader voortgezet te bedrijf zit. Het bedrijf had in West-Duitsland een dochtervennootschap. In feite zijn daar vier jaar geleden de moeilijkheden ont staan toen door een Italiaans bedrijf de belangrijke agentuurovereenkomst waarop de GMBH steunde niet meer werd nagekomen. De debiteuren ver- raagden de betalingen, het Italiaanse bedrijf ging op een andere manier le veren en er ontstonden aanzienlijke ver liezen waarvoor het Waddinxveense bedrijf verantwoordelijk was. Hoewel in het bedrijf aan de Wilhelminakade de verliezen zeer beperkt bleven wilde de Algemene Bank Nederland niet lan ger de financiering voortzetten. Er werd dan ook een werkgelegenheids- kredietgarantie van 450.000,- verkre gen van de overheid op voorwaarde dat de werkgelegenheid gehandhaafd bleef, zodat reorganisatie natuurlijk niet mogelijk was omdat daarmee de werkgelegenheid zou kunnen worden geschaad. Hier en daar is opgemerkt dat Okkerse BV regeringssteun zou hebben ontvangen. Dat is niet het ge val, omdat in het gebied rond Gouda de werkloosheid niet zodanig is dat er mo gelijkheden zouden bestaan tot het ont vangen van dergelijke regeringssteun. Ht eigenlijke assortiment speelgoed van OKWA is overigens nog steeds zeer in trek. De uitvoer ervan is in de afgelopen jaren belangrijk toegenomen en bedraagt thans rond 40 procent. Aangezien het personeel eerst na gerui me tijd ontslag krijgt, zal de produktie voorlopig normaal doorgaan. Er wor den besprekingen gevoerd om het OKWA-assortiment elders te laten ver vaardigen, bijvoorbeeld door SIO in Vroomshoop. Vanzelfsprekend zijn er ook de nodige gesprekken met dis- trictsbestuurders van de hout- en bouwbonden NVV, NKV en CNV over het gemaakte sociale plan. Meegedeeld is dat, hoewel de liquiditeit van het bedrijf de laatste jaren de nodige zor gen heeft gebaard, de solvabiliteit evenwel voldoende is om de gehele aanpassingsoperatie, ook wa de zorg betreft voor het personeel, te kunnen financieren. Bij Okkerse BV werken zeer vele mensen met een tientallen ja ren lange staat van dienst. Dat het met de Waddinxveense speelgoederen- en houtwarenfabriek niet de goede kant is opgegaan heeft niet alleen met de buitenlandse concur rentie te maken, maar ook met de veranderde speelgewoonten van kin deren. Desondanks was er en is er nog steeds een goede belangstelling voor ’t houten speelgoed. Een probleem is evenwel dat de verhouding tussen de loonkosten in Nederland en die in lan den achter het Ijzeren Gordijn steeds ongunstiger wordt en dat het tempo waarin hier ontworpen speelgoed wordt nagemaakt in die landen steeds hoger wordt. In het bedrijf zijn steeds opnieuw investeringen verricht ten be hoeve van het produktieproces maar een aanzienlijk deel van de produkten is arbeidsintensief. OKWA geniet voo ral bekendheid door zijn poppenhui zen, garages, poppenkasten e.d. die in de afwerking hoge arbeidskosten met zich brengen. Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas- send pand. g r>ppm rtOQrnm r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1