de hefbrug Brugboetiek had een drukke week hl {Rondom. F Brieven HUWELIJKSVOORWAARDEN Slank Uitnodiging! Functie en werkterrein van notaris Spaarweek bij Rabobank ijnmaan! Gout des Dues KABOUTERS EN PADVINDSTERS KLIMOP-GROEP VIEREN LUSTRUM Wapiti Collecte 1 j 100.000 10.000,— VINOLOOG VAN DE WIJNACADEMIE VAN EEUWEN TALENPRAKTICUM doorlopend talenopleidingen op elk niveau studiecentrum gouda VI Bij de Waddinxveense hefbrug - dit najaar 40 jaar oud - heeft de gehele Klimop-groep zich laten fotograferen. Dit kleine deze wijze hoopt Weight 90.000 deur open op 16 oktober van 13.00 tot 18.00 uur. vogels f de zijn van één CDA. Een en t aan de Kerkweg-Oost. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). in Bourgondische klederdracht in onze zaak Brederolaan 4. U bent van harte welkom. Zaterdag 16 oktober a.s. Wijnproeverij Bourgogne wijn de echtgenoten gescheiden blijven. Moderne echtparen maken veelal de bepaling, dat zij jaarlijks samenvoegen wat ieder van hen van zijn inkomsten heeft overgehouden en dat zij dat over schot samen delen. Die verdeling be hoeft vanzelfsprekend niet onder de kerstboom of op oudejaarsavond plaats te vinden. Het is zaak, dat de aanstaande echt genoten zich tijdig vóór hun huwelijk afvragen, of zij al dan niet huwelijks voorwaarden zullen maken. Weliswaar kunnen zij, nadat zij tenminste een jaar getrouwd zijn, ook nog daartoe over gaan, maar de daaraan verbonden kos- van 10,- per week. Op punten? Watchers tegemoet te ko- wel zo klein? En zou die het niet beter kunnen zien en aanvoelen, dan die zo veel grotere groep? En de lichting aan hun ouders. ingezonden brieven van Waddinxveners. Het eer ste stond in Trouw/Kwar- Geestelijk is. Dit geldt in het bijzon- tet, het tweede in de der voor het jaar 1976. - I Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 L sis, nl.: het evangelie van Jezus Christus. E sprookje waarin mensen elk land onder toezicht van medische en voe- dingsspecialisten. In Ne derland worden momen teel meer dan 500 cursus sen met veel succes gege ven. Weight Watchers cursusleidster is A. Sloo- Westringdijk 36, telefoon 01827-3054 tussen 8-9 en 16-18 uur. WADD1NXVEEN De maand oktober staat bij de Rabobank Wad dinxveen weer in het teken van de jaar lijks terugkerende Spaarweek. Ditmaal wordt de spaaractie gehouden van 18 tot en met 22 oktober en het zal onget wijfeld weer hetzelfde beeld te zien ge ven als in voorgaande jaren: een gemoedelijke drukte in de bankkantoren en een gezellige sfeer. Doel van deze traditiegetrouwe oktobercampagne is het geven van een extra impuls aan de spaarzin, waarvan de ervaring is dat het spaarderspubliek doorgaans positief reageert. ’Eeest voor het hele gezin’, zo luidt het thema voor de Spaarweek '76, waarmee dan voornamelijk ook ge doeld wordt op het beschikbaar zijn van kleine geschenken, die zoals ge bruikelijk tijdens de actie worden uit gegeven. Een bijdrage tot dit feestelijke karakter zal zeer zeker het ’Rabobankdorp’ zijn; de trekpleister voor de jeugd tot ca. 10 jaar. Het is een dorp om zelf te bou wen, bestaande uit zes bouwplaten. De modellen zijn ontworpen op HO- schaal. Dit bouwpakket, dat als spaar- premium wordt uitgegeven, is qua uit voering zeer origineel te noemen en het zal dan ook menig kindervoetje de pas naar de bank doen versnellen. Voor de oudere jeugd is er het boekje ’Waar je ook woont’, waarin de natuurken- ner/auteur Jan Wartena op suggestieve wijze een beschrijving geeft van de ons land bekende natuurgebieden: duinen, polders, heide en bos. De inhoud van het boekje beoogt de jeugd in kort bes tek het leren ontdekken van de natuur bij te brengen. Het is rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen. Deze uitgave zal - zo lang de voorraad strekt - tijdens de spaarweek worden uitgegeven. De fraaie kalender, die dit jaar door de Rabobank ten behoeve van haar cliën ten wordt uitgegeven, draagt de titel ‘Natuur Nederland' en bevat twaalf schitterende landschapsfoto’s in kleur van de bekende fotograaf Kees Scheerer. Een bijzonder attentie van de uitgeefster is het feit dat in deze kalen der bovendien toeristische routebe schrijvingen zijn opgenomen van de streken waar de opnamen zijn gemaakt. ging, etc. voor geestelijk gehandicapten Voorlich ting in de meest uitge breide zin des woords aa - ouders van geestelijk ge handicapten en aan hen die betrokken zijn bij de WADDINXVEEN De vol gend jaar tien jaar in Waddinx veen werkzame notaris J. in 't Hol kennen de meesten van ons voor het op laten maken van een testament oj het kopen van een huis. Maar voor veel meer zaken is een gang naar de notaris aan de Prinses Beatrixlaan gewenst. Soms zelfs stelt de wet inscha keling van een notaris verplicht. Bijvoorbeeld voor het maken van huwelijksvoorwaarden of voor het oprichten van een besloten vennootschap (BV) of een stich ting. Vaak ook kan de notaris nuttige adviezen geven voordat men een bepaalde beslissing neemt. Denk maar eens aan het kopen van een huis en wat daar allemaal bij komt kijken, vooral ook op financieel terrein. Om het werkterrein van de notaris wat meer toegankelijk te maken voor de Waddinxveners komt het Weekblad voor Waddinxveen. daarbij gesteund door de Ko ninklijke Notariële Broeder schap (de vereniging van nota rissen en kandidaal-notarissen met een serie over de functie en het werkterrein van de notaris. Vandaag: Huwelijksvoor waarden Volgende week: Testamenten dat er o.a. zo lang ge wacht moet worden om de straf uit te zitten. Ver geten vele journalisten niet hun opvoedende taak?” A. H. de Leeuwerk, Jan Campertlaan 40. saldo gezamenlijk vermogen (bezit) waarin ieder van de echtgenoten is gerechtigd voor de helft of ƒ45.000,-. De man bezit vóór zijn huwelijk een ne gatief vermogen van 10.000,-; hij be zit thans (een positief vermogen van 45.000,-. Hij is er dus 55.000,- op vooruitgegaan. Ditzelfde bedrag heeft de vrouw door haar huwelijk financieel ’ingeboet’: zij bezat vóór haar huwelijk 100.000,- en nu nog maar 45.000,-. Die vermogensvermenging geldt niet alleen voor de bezittingen en schulden, die bij de aanvang van het huwelijk aanwezig zijn, maar tevens voor alles wat de echtgenoten gedurende hun hu welijk verkrijgen. Ook de^chulden, die één van de echtgenoten tijdens het hu welijk aangaat, worden gemeenschap pelijk. Dit wettelijk systeem heeft tot gevolg, dat hun gezamenlijk vermogen ook kan worden aangesproken voor alle schulden die één van hen heeft gemaakt. Willen de aanstaande echt genoten die vermogensvermenging ge heel of gedeeltelijk voorkómen, dan moeten zij vóór hun gang naar het stad hui? huwelijksvoorwaarden maken. Daarbij kan uit diverse mogelijkheden worden gekozen. De notaris is altijd bereid advies te geven over de van ge val tot geval meest geschikte vorm. Het uitsluiten van iedere vermogens vermenging is vooral van belang, wan neer één van de echtgenoten een risi codragend beroep uitoefent, of dat gaat doen, zoals een zelfstandige onder nemer, een huisarts, een schrijver en een advocaat. Door de huwelijksvoor waarden wordt bereikt, dat de zakelijke schulden niet kunnen worden verhaald op de bezittingen van de andere echt genoot. Het maken van huwelijksvoor waarden behoeft allerminst tot gevolg te hebben, dat ook de inkomsten van van de man. Zou de man eerder dan de vrouw overlijden, dan hebben de kin deren recht op een aandeel in het ge hele vermogen. Mede om dit te voor komen schaffen de oudere echtgenoten hun bestaande huwelijksvoorwaarden af en voeren zij alsnog het stelsel van algehele vermogensvermenging irr. Daardoor hebben de man en vrouw ie der recht op de helft van ’t gehele ver mogen. De huwelijksvoorwaarden zijn officieel van kracht, als zij zijn ingeschreven in het openbaar huwelijks-goederen-re- gister. Daarvoor wordt zorggedragen door de notaris die de akte heeft op gemaakt. men aan de ontvangen wensen van deze leef tijdsgroepen, waarbij een f K’ door verkeerde eet- en voedingsgewoonten geen uitzondering t Weight Watchers Neder land is een van de doch terorganisaties van 1 ƒ<- ten zijn - vanwege de te volgen proce dure - belangrijk hoger. Het maken van huwelijksvoorwaar den tijdens het huwelijk kan ook ten doel hebben de bestaande huwelijks voorwaarden op te heffen en daardoor de algehele vermogensvermenging al snog in te voeren. Van die mogelijkheid wordt nogal eens gebruik gemaakt door oudere echtparen, bijvoorbeeld in het geval dat de man toen zij trouwden een risicodragend beroep uitoefenden. Daarom hebben zij destijds iedere ver mogensvermenging uitgesloten. Maar dat risico is na dertig of veertig jaar nagenoeg verdwenen en de kans op echtscheiding is inmiddels te verwaar lozen. Het gezamenlijk opgebouwde vermogen staat echter alleen op naam a. WADDINXVEEN In ons rechtsstelsel is geen enkele overeen komst denkbaar, waardoor gerui sloos en belastingvrij zulke grote ver- mogensverschuivingen kunnen plaats vinden als door het huwelijk. De Ne derlandse wet bepaalt namelijk, dat de bezittingen en schulden van de man en de vrouw zich door hun huwelijk volle dig vermengen tot één geheel, waarin ieder van hen voor de helft 'gerechtigd’ is. Een voorbeeld ter verduidelijking: Een man heeft geen bezit als hij trouwt, maar alleen een schuld van 10.000,-. Zijn bruid heeft aan bezittingen 100.000,-, zonder dat zij schulden heeft. Door hun huwelijk worden die be zittingen en schulden vermerfgd, waar door het gezamenlijk vermogen van de echtgenoten bedraagt: aan bezittingen aan schulden Waddinxveen deelgeno men aan de JOTA en wel door de 16+-tak van Scouting Waddinxveen, de Wapiti Stam. Op 16 en 17 oktober zal in WADDINXVEEN De Brugboetiek van de Kerkweg-Oost had het vorige week druk. Waren het woensdag- en donderdagavond de modes hows in het Gereformeerd Verenigingsgebouw, die alle aandacht en zorg opeisten, daar tussendoor opende mevrouw A. H. Smallenbroek- van Eek, echtgenote van Waddinxveens burgemeester, op donderdag middag de bijna twee keer zo ruim geworden nieuwe Brugboetiek. Dat ruimere jasje ontstond doordat het naastgelegen pand erbij kon worden getrokken. Mevrouw Smallenbroek-van Eek vond de vernieuwde Brug boetiek een aanwinst voor het B rugcentrum en sprak over de bouwacti viteiten haar voldoening uit, mede in het licht van de durf en energie die daarvoor aan de dag is gelegd. Op de receptie waren ook aanwezig wet houder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) en oud-voorzitter van Aan de twee modeshows van de Brugboetiek vorige week voor de zesde maal in successie gehouden, werd ih het Gereformeerd Verenigingsgebouw meegewerkt door Ronaat schoenmo- des, haarstylist Cees van Es en de altijd op de achtergrond blijvende bloemsier- kunstenaar Maap Groenendijk. Ge- toónd werden de najaars- en wintercol lectie. Het gaat in de komende maan den duidelik de folkloristische kant uit. Dat is niet alleen in de vrouwenmode zichtbaar, maar ook in de mannenmo de. Wout, de dressboy, toonde dan ook enige overhemden in folkloristische stijl, die het erg goed doen op jeans broeken. Deze jeansbroeken worden vooral gedragen met ’’cowboylaarzen”. Deze cowboylaarzen worden overigens ook door vrouwen gedragen, bij jeans broeken, liefst met opgerolde pijpen. Er waren totaal 6 mannequins en de al eerder genemde dressboy. De mode doet deze winter nogal gekleed aan. Jurkjes, rokken, strakke Waddinxveen deze teiten te merken zijn. Dank zij het radio- amateurisme ligt de scouting-wereld tijdens het weekeinde open voor iedere scoutinggroep die hieraan wil deelnemen. In meer dan zeventig landen zullen duizenden groepen hun roepnamen (’’calls”) door de ether laten klin ken. Door de JOTA erva ren ze, dat scouting een echt spel zonder grenzen namelijk verder”, terwijl het inter nationale thema is ”1976 Be prepared; Communi- de pluimage lid kunnen catie”. (”1976 Weest Pa- zjjn van één CDA. Een raat; Communiceer”.) sprookje echter met één Zoals gezegd wordt ook in werkelijk gegeven als ba- jj- j.-i j Een de derde plaats: de vrouw, de man, het meisje, de als Hans de Boer en de jongen, die nu eens geheel heer Van Veen samen kunnen zoeken naar het clubhuis van de Char- gerechtigheid voor ie dereen. Niet alleen voor de ondernemer, de arbei der, de boer, de neger, de blanke enz. Niet de weg van de minste weerstand nemen en die partij kie zen, die alleen groeps- voorstaat. Maar de winkeliersvereniging Brugcentrum, de heer C. de Bas-, rokken met loopplooi, ribfluwelen jur ken en-pakjes. Daartegenover sportieve kleding zoals ribfluwelen broeken, zeer aparte truien met of zonder kangaroe- zak, leuke ruiten flanellen blouses, jeanskleding, waarbij sportieve schoenen met crépezool gedragen wor den. De sleehak blijft eveneens actueel en natuurlijk niet te vergeten de laars. Schoeisel dat niet meer weg te denken is, zowel sportief als gekleed met hoge hak. Vooral bij de strakke rok wordt de vrij prijzige korte laars gedragen. Ook voor een leuk kort jasje of zelfs een poncho kan men bij de Brugboetiek terecht. De avonden werden besloten met avondkleding. Iets geheel nieuws is de pofbroek. Heleen showde een enig zwart harempak. Petra, die nog steeds de show steelt, toonde een zwart pof- broekjurk. Bij het weggaan kreeg ie dereen een roos aangeboden in ver band met de heropening van de Brug boetiek. WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN DONDERDAG 14 OKTOBER 1976 - AV>V,VA‘Z.VAV.,.V.W.‘.V.V//.W/.V.,.VA'A,Z.,1'AVA,A,.VA‘AW/A,.V.,.,.V.V.W.VZZ.V. een afschrikwekkende wat er allemaal nodig is c c.om het grote publiek _.o2- meer begrip, meer inzicht door betere voedingsge- slaafden”. Verwen de ges- en zo mogelijk meer lief- woonten overgewicht blij- traften maar, en hun aan- de voor de geestelijk ge tal wordt steeds groter, handicapten bij te bren- Dat blijkt we) uit het feit, gen. wijsmaken zorg voor geestelijk ge handicapten. Spel- en oe- geestelijk verzorging en een veelheid van andere voorzieningen zijn ze: Jannerieke Alblas, Brigitte Barbier, Jeanette Barbier, Geïbrich Bierma, Wendy Bolhuis, Diana den Boon, Marieke Bootsma, Doreen Brans, Marianne Brenkman, Joke Broer, Anja Buurman, Anita Ciere, Ineke Dicker, Margreet van Driel, Irma van Duin, Stuur van Es, Stuur van Eyk, Marjon den Hertog, Gerda Heyboer, Caroline Hoi- tink, Helene Hoogendoorn, Leona Hoogendoorn, Corrie Huizinga, Gea Huizinga, Melina Jo Astrid de Jong, Erica de Jong, Helma Klomp, Kap Koop, Stuurman Koop, Rado Krol, Geraldine van Laar, Kap Ligterink, Monica Ligterink, Nita Ligterink, Marlien van der Linden, Stella Maas, Ilonke Meeng, Jeanette Mekenkamp, Lydia Molenaar, Els van Mourik, Yolanda den Ouden, Margreet van Oudheusden, Corine Paul, Judith Pellicaan, Dieneke Pol, Aukje Repko, Ellen Rijsdorp, Jaqueline van der Schaft, Petra van der Schaft, Willie Arne van der Schaft, Cornelleke Smorenburg, Mette Snijders, Marjolein Tukker, Mary Versloot, Femke Wolff, Stuurman van Zwieteren. 'Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Klimop-groep WADDINXVEEN De Waddinxveense Klimop-groep, meisjes-kabouters en padvindsters die aangesloten zijn bij Scouting Nederland, is vijf jaar oud. Dit eerste lustrum wordt komend weekeinde gevierd met een paar dagen uit naar Den Haag, terwijl alle ouders, oud-leden en belangstellenden zijn uitgenodigd zondagmiddag 17 oktober on twee uurdeju- bileummiddag bij te wonen. De Klimop-groep startte op 13 oktober 1971 met 15 kabouters, 2 assistentjes, 1 leidster en wat simpel spelmateriaal, maar de groep groeide uit tot: 22 kabouters (7-10jaar), 21 padvindsters (10-13 jaar), 9 sherpa’s (13-17 jaar), 5 leidsters en 2 leiders, met: 1 stalen zeilboot, 2 stalen roeiboten, 4 royale tenten, een eenvoudige kampeeruitrusting en spel- en instructie materiaal voor kabouters en padvindsters. Het ledenaantal bewijst, dat de padvinderij nog steeds een belangrijke plaats inneemt en wettigt voor de Klimop-groep het volgende, eigenlijk maar bescheiden, verlanglijstje: Blijvende steun van de ouders, Een eigen clubhuis, Nog 1 of 2 zeilboten, Aanvulling van de leiding. Komende zaterdag 16 en zondag 17 wordt er voor de negentiende keer een Jamboree-on-the-air (JO TA) gehouden. Ook in cm zal van tjes, padvindersactivi- Moordrecht, te zij tionaal, opgericht in Amerika in 1963, die nu gezamenlijk wekelijks 13.000 cursussen over de gehele wereld geven om door betere voedingsge- vend te kunnen verliezen. Het programma staat in over overvallen, diefstal- i len, vrijheidsberovingen, tot een diaprojektor voor vormt, mishandelingen en moor den! Maar geen berichten andere zaken die nodig over de terreurdaden in ’zijn om de geestelijk ge- Arnhem, waar de politie handicapten meer in de Weight Watchers Interna- machteloos toeziet. Geen samenleving thuis te bren- rapport over de toepas- gen. En laten we ook eens sing van veel zwaardere een keer niet vergeten en C -1 straffen; en over de ellen- om het grote publiek dige toestand van de ver- meer begrip, meer inzicht ---- i -1. r de voor de geestelijk ge- Volgende week staat de nationale collecte gees telijke gehandicapteh weer voor de deur. Ze Uit de dagbladpers zeggen weleens: Geld knipten wij de volgende maakt niet gelukkig. Dat is in vele gevallen waar. De Nationale Kollekte Gehandicap ten is een inzameling van Goudsche Courant. geld dat wel gelukkig Het landelijk spelthema is ’’Inderdaad een sprookje, maakt. In de eerste plaats: -i::v ”Kijk uit, kijk mijnheer Stuivenberg, dat geestelijk gehandicapten. van een ogen- In de tweede plaats: de ge- schijnlijk zo uiteenlopen- vers die de mogelijkheid nog geboden krijgen iets van zichzelf en van hun bezit af te staan aan hen die het nu eenmaal niet zo goed getroffen hebben. In Mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek brengt met de eigenaar eigenaresse van de Brugboetiek een dronk uit op de pas heropende zaak vrijwillig en zonder eigen voordeel iets kan en mag oogaan doen voor hén die les de Foucauld groep aan dereen. Niet alleen voor dat onmogelijk zelf kun de J.W. Frisoweg een zen- de ondernemer, de arbei- nen doen. In dit geval derstation worden in- der, de boer, de neger, de voor mensen wier ver- gericht met alles erop en blanke enz. Niet de weg stand verduisterd is. eraan. Met behulp van Van de minste weerstand Het ook in Waddinxveen enkele zendamateurs zal nemen en die partij kie- in te zamelen geld wordt getracht worden zoveel zen, die alleen groeps- onder meer gebruikt mogelijk verbindingen tot belang voorstaat. Maar voor: Sport, vakanties, stand te brengen. Voor om met Hans de Boer te vormingswerk, vrijetijds- belangstellenden staat de spreken: ’’Samen strijden besteding, avondverzor- voor een politiek die de trekken vertoont van wat Christus ons leert”. Waddinxveen, J. A. Hielema. ”Wat wil de minister van Justitie ons t met haar eigen weten- Watchers schappelijk onderzoek- fenmateriaal, en documentatiecent- T rum? ”Dat er van een on- het wekelijkse cursusgeld rustprobleem nauwelijks t.b.v. geestelijk gehandi- capten. Er zijn overigens nog hon derden andere zaken waar het kollektegeld voor wordt aangewend. Van een dagje uit naar de t een gram- mofooninstallatie in een Is die i Weight Nederland (ook in Wad dinxveen present) heeft 1. 1 tl1 J met de helft verlaagd voor sprake is. De misdaad cursisten ouder dan 65 en wordt slechts door een jonger dan 18 jaar. Het kleine minderheid van de cursusgeld voor deze leef- bevolking als het belang- tijdsgroepen wordt 10,- rijkste probleem gezien”. per twee achtereenvol- Een zoethoudertje voor cu_ gendp weken, in plaats eigen foutieve uitgangs- speeltuin, tot r m i. --—--9 js dje uejne b - groep Nederlanders echt gezinsvervangend tehuis. Van aangepaste speelma terialen voor geestelijk gehandicapten tot voor- J een veel grotere groep? En de lichting aan hun ouders, te hoog lichaamsgewicht dagbladen maar berichten Van efficiënter werk door maatschappelijk werkers een dagverblijf en al die

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 3