Rondom de hefbrug Erfenissen I I Is er op begraafplaats toch klassevorming? VERSCHILLEN IN GEDENKTEKENS Jantje In ’t kort Functie en werkterrein van notaris Groensvoorde viert zesjarig bestaan Adverteren doet verkopen 1 «l i Hoofdrollen voor Hans Bandell en Evert-Jan Ket Bijna twintig mille voor onderwijszaken Ouders denken na over het schrappen paar rapportcijfers Om misverstanden te voorkomen: het plantsoen is de goot niet. Lego Rotary Records OPENBARE COMMISSIE VERGADERING LJ llll lllll WADDINXVEEN Is er op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan ongewild toch sprake van een zekere klassevor ming? Die vraag heeft de fractievoorzitter van de Progressieven (Pv- dA/D’66/PPR/PSP), de heer M. Boere, voor de tweede maal gesteld in de kortgelden gehouden vergadering van de raadscommissie voor al gemeen bestuurlijke zaken. In deze commissie hebben fractievoorzitters en het voltallige college van Burgemeester en Wethouders zitting. Het progressieve raadslid bracht namelijk maar weer eens onder de aan dacht dat hij een gevoel van klassevorming krijgt als hij ziet dat op de verschillende graven niet dezelfde gedenktekens mogen en kunnen wor den geplaatst. Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 h staat weer k verheugd Vincent Baarn. nen: een complete Keller- keuken met een waarde tot 5.000,-. Haar reac tie: ”Nou moet je ophou- MAVO/LTO Wilhelmina, nog in de weer met kaart- meer heeft. Anno 1976 hebben de ro tarians geen zes wegen meer om hun idealen te maar vier. Als een soort hom mage wiel met de zes spaken. Een embleem dat van- ST. JOZEFSCHOOL Om de oude schoolborden in de wijk- school St. Jozefschool (Kanaalweg) te kunnen vervangen had het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onder wijs St. Victor om een krediet van ƒ9.381,- gevraagd. De thans aanwezi ge oude borden zijn voor het meren deel aangebracht bij de bouw van de school in 1928 en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Dezelfde St. Jo zefschool kan ook rekenen op een paar kasten, waarvoor de raadsleden is ge vraagd 5.937,17 beschikbaar te stel len. Bij onderzoek is de gemeente geb leken dat niet eerder medewerking is verleend voor de aanschaffing van losse kasten en dat in de meeste lokalen slechts één kleine ingebouwde kast aanwezig is. Aan de gevraagde kasten bestaat dan ook grote behoefte. laatsvervangende leden. 15. Sluiting. ber 1976. 10. Instelling werkgroep voorbereiding WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 28 OKTOBER 1976 WADDINXVEEN De vol gend j aar tien jaar in Waddinx veen werkzame notaris J. in 't Hol kennen de meesten van ons voor het op laten maken van een testament of het kopen van een huis. Maar voor veel meer zaken is een gang naar de notaris aan de Prinses Beatrixlaan gewenst. Soms zelfs stelt de wet inscha keling van een notaris verplicht. Bijvoorbeeld voor het maken van huwelijksvoorwaarden of voor het oprichten van een besloten vennootschap (BV) of een stich ting. Vaak ook kan de notaris nuttige adviezen geven voordat men een bepaalde beslissing neemt. Denk maar eens aan het kopen van een huis en wat daar allemaal bij komt kijken, vooral ook op financieel terrein. Om het werkterrein van de notaris wat meer toegankelijk te maken voor de Waddinxveners plaatst het Weekblad voor Waddinxveen, daarbij gesteund door de Ko ninklijke Notariële Broeder schap (de vereniging van nota rissen en kandidaat-notarissen) een serie over de fuctie en het werkterrein van de notaris. Vandaag: Erfenissen. Volgende week: Schenkingen. ST. PAULUSSCHOOL De rooms-katholieke St. Paulusschool (Jacob Catslaan) kan rekenen op een radio, waarom de Stichting voor Kat holiek Onderwijs St. Victor het gemeentebestuur heeft gevraagd. Met de aanschaffing hiervan is 350,- gemoeid. Met het schoolbestuur heeft het college van Burgemeester en Wet houders over de te kopen radio gespro ken, omdat er aanvankelijk een duur der apparaat 636,-) werd gevraagd. ven twee personen worden begraven, niet behorende tot dezelfde familie. De mogelijkheid om op zo’n graf twee stenen te plaatsen dient aanwezig te zijn, zulks in tegenstelling tot de huur- en koopgraven waar met één steen kan en moet worden volstaan. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) is van oordeel dat de bestaande keuzemo gelijkheid tot het verwerven van koop- en huurgraven naast die voor het beg raven in algemene graven dient te wor den gehandhaafd. Dit impliceert dat er uiterlijk verschil blijft bestaan. De heer Boere (Progressieven) wil geen plei dooi houden voor gelijkschakeling; koop- en huurgraven kunnen blijven bestaan. Hij beoogt alleen de mogelijk heid open te stellen om ook op al gemene graven een steen te mogen plaatsen van hetzelfde model als voor huur- en eigen graven wordt toegela ten. giften ook welkom op giro 1247 t.n.v. Nationaal Jeugd Fonds te Utrecht. WADDINXVEEN De gister-; middag (woensdag) vergaderende- gemeenteraad heeft op voorstel van het college van Burgemeester- en Wethouders in totaal ƒ19.204371 beschikbaar gesteld om de hervormt de Bethelschool, de wijkschool St. Jozefschool en de rooms-katho-l lieke St. Paulusschool aan de nodi ge voorzieningen en leermiddelen te helpen. BETHELSCHOOL Een krediet van 3.536,20 was nodig om de hervormde Bethelschool (Linden- gaarde) op verzoek van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlandse Hervormde Christelijke Scholen aan de inrichting van een per soneelskanten en een leermiddelenber ging te helpen. De in de protestants- christelijke De Savornin Lohman- school gehuisveste Bethelschool heeft in overleg met de gemeente en het bes tuur van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs een gangruimte als personeelskamer en leermiddelenberging in gebruik geno men. Deze ruimte was destijds bij de samenwerkingsschool voor HAVO/At- heneum in gebruik als kamer voor de rector en als administratieruimte, Ver bouwingen waren daarvoor niet nood zakelijk. De Bas Speelgoed verte genwoordigd door vier De Wad- kampioenen den. De hoofdprijs? Oh guttegut, wat moet ik daarmee? Daar ben ik wel van zo van onderstebo ven. Ik moet het nog helemaal verwerken”. De leerlingen van de gelijkheden in de verd rukking dreigen te ko men. In alle gevallen is daarvoor geld, veel geld nodig. Geld dat met bus- sen en lijsten bijeen moet Op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan wordt geen on derscheid meer gemaakt in de nog op de oude begraafplaats aan de Kerkweg- West bestaande klasse-indeling. Wel zijn er drie soorten graven: koopgra ven, huurgraven en algemene graven. En dat is te zien ook, hoewel de in deling, de beplanting en de afmetingen van de graven in alle vakken gelijk zijn. Het uiterlijk verschil heeft te maken met de plaatsing en vormgeving van ge denktekens op de graven en de mo gelijkheid van een grafkelder, afgedekt door een zerk, die alleen bestaat voor een eigen graf. Voor huur- en koopgraven is namelijk bepaald dat slechts één grafteken per graf mag worden geplaatst. Omdat in Waddinxveen een graf bestaat uit een onder- en bovengrafruimte houdt dit in dat voor bijplaatsing van een tweede lijk de eventueel aanwezige gedenk steen desgewenst kan worden aange vuld. Bij algemene graven bestaat geen relatie tussen onder- en bovengraf. In deze gevallen moet de plaatsing van twee gedenktekens (boven elkaar) op een graf worden toegestaan. Voor het oprichten van gedenktekens hebben Burgemeester en Wethouders vier jaar geleden al regels vastgesteld. Uit een recente gemeentelijke telling blijkt dat er nu 117 algemene graven in gebruik zijn voor het begraven van twee lijken. Op 35 graven daarvan staan twee ge denktekens, op 56 graven staat tot dus verre maar één gedenkteken, terwijl op de overige 26 graven geen gedenkteken staat. Er zijn 13 eigen graven, in 6 daar van zijn kelders geplaatst. WADDINXVEEN Kortgeleden hield de protestants-christe- lijke Koningin Julianaschool (Pe ter Zuidlaan) een ouderavond. De op komst was zeer goed. Ruim honderd ouders gaven van hun belangstelling blijk. Na het huishoudelijke gedeelte stelde het hoofd van de school de heer S. Roosendaal de nieuwe leerkrachten aan de ouders voor, en vertelde hij over de belevenissen van het afgelopen jaar. Op deze avond werden tevens twee nieuwe leden in de oudercommissie benoemd: mevrouw A. Spaans-Kievit en de heer G. L. Bootsman. Afscheid werd genomen van mevrouw F. Wansink-van Cooten en mevrouw P. Kiomp-de Zwart. Verder kwam op deze avond aan de or de, of de ouders het er mee eens kon den zijn om het rapportcijfer voor han denarbeid en bijbelse geschiedenis af te schaffen. Hierover ontstond een leven dige discussie. Men kwam niet tot overeenstemming, de ouders stelden voor dit voorstel een tijd na te denken. De heer Roosendaal deelde nog mee dat de le paal is geslagen waardoor een verbinding ontstaat tussen de kleuter school en de basisschool voor de integ ratie van dit onderwijs in de toekomst. Verder werd door het schoolhoofd een inleiding gehouden over een nieuw op te zetten documentatiecentrum. Op le vendige'wijze werd uiteengezet welk' nut dit cenrum heeft en de inrichting hiervan, zodat elk kind op eigenwijze en naar belangstelling er iets mee kan doen. De ouders werden in de gelegen heid gesteld als eerste met dit systeem te werken. Zij werden in drie groepen verdeeld en gingen met hun opdracht naar het desbetreffende lokaal. Daar werd zeer enthousiast en hard gewerkt om binnen een tijdslimiet klaar te ko men, waarna verslag werd uitgebracht in de grote zaal. De resultaten waren geweldig. Op humorvolle wijze werd de ouders over vogeltrek, paddestoelen, dieren en planten verteld. Het geheel werd vervolmaakt met mooie tekenin gen, kaartjes en zelfs woestijnratten. Besloten werd met een spontaan inges tudeerd stukje geschiedenis over de verschillen die er waren tussen Ro meinen en Batavieren. Deze avond, waaraan de ouders op spontane wijze hebben meegewerkt, mag zeker ge slaagd worden genoemd. DEZELFDE MODELLEN De heer M. Boere (Progresssieven) is er een voorstander van dat binnen de grenzen van een bepaalde verordening op algemene graven hetzelfde model graftekens wordt toegelaten als geldt voor de huur- en koopgraven. Met de huidige gang van zaken op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan heeft mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (lib.) vrede. Ze wijst er op dat in de algemene gra- hen te betalen percentage kan dan zelfs oplopen tot 74%. Afgezien van er feniskwesties is het voor samenwonen den altijd verstandig de zakelijke gevol gen van hun relatie bij contract te re gelen. Dit kan onder andere van belang zijn bij de eventuele vaststellingen van het percentage van te betalen succes sierechten. Volgens de Successiewet moet van ie dere nalatenschap, die in Nederland ’o- penvalt’, binnen acht maanden na het overijden aangifte worden gedaan, op dat de Staat kan vaststellen of en zo ja hoeveel successierecht volgens de wet verschuldigd is. Het opmaken van die aangifte behoort tot de taak van de no taris. Tot zijn taak behoort bovendien het vaststellen van ieders rechten en het adviseren bij het verdelen van de erfenis. Bestaat deze slechts uit een inboedel, een bank- en/of girorekening en con tant geld, dan is de verdeling zeer een voudig. Maar het is raadzaam ook daarvoor naar een notais te gaan, die men toch moet inschakelen voor het krijgen van een verklaring van erfrecht om over de bank- en/of girorekening te kunnen beschikken. N Een notariële akte is voor een der gelijke eenvoudige verdeling niet vereist, tenzij tot de erfgenamen perso nen behoren, die niet bevoegd zijn zelf standig over hun vermogen te beschik ken, zoals minderjarigen en degenen die onder curatele zijn gesteld of failliet zijn verklaard. Voor de verdeling van die nalatenschappen - hoe groot of hoe klein ook - is steeds een notariële akte vereist. Deze akte is bovendien onder worpen aan de voorafgaande goedkeu ring van de kantonrechter. waar eigen initiatieven steun verdienem Soms gaat het om een geringe startbijdrage aan een plan daag de dag geen officiële van een groepje ouders, betekenis soms ook om een stevige steun in de rug van een jeugdvereniging. De pro jecten zijn bestemd voor verwezenlijken, gewone, gezonde kin deren, die echter wat bet- mage aan het verleden reft hun ontplooiingsmo- zijn in het embleem de zes spaken in het wiel ge handhaafd. WADDINXVEENHans Bandell en Evert-Jan Ket spelen de hoofdrol in het blijspel "Oscar" van Claude Magnier, dat de Waddinxveense toneelvereniging Toi-Toi zaterdagavond 6 november om kwart over acht op de planken brengt van de theaterzaal van het Anne Frank-centrum. Aan dit stuk, dat ooit eens is verfilmd en door veel groepen en gezel schappen is gespeeld, doen verder mee Mar ja Ket, Marianne Schelvis, Riet Vermeulen, Helga Kolster, Zeger van der Houwen, Cees Nieuwmans en Wil Kersbergen. De regie is ditmaal in handen van beroepsregisseur Huub Hermanns. Kaarten a f 3,50 voor deze toneelvoorstelling van Toi-Toi worden vanaf half acht aan de zaal verkocht en zijn verkrijg baar bij secretaresse Marjon Knieriem-Snellenberg, Weremeus Buninglaan 12, tel. 6169. Voordat het Waddinxveense publiek van Toi-Toi het blijspel Oscar krijgy voorgeschoteld beleven de bejaarden traditiegetrouw de première van dit stuk op donderdag 4 november om acht uur in de theaterzaal van het Anne Frank- centrum. Programma’s a f 1,- zijn verkrijgbaar aan de zaal. Zij die slecht ter been zijn, kunnen per auto worden ver voerd. Gelieve echter vroegtijdig te bellen, telefoon 5555. twee winnaars benoemd worden tot ereburger van Legoland (Lego- madurodam) en de Lego- fabrieken bezichtigen. Ook won Ernst-Jan een prach tige beker en een grote doos Lego. Zijn originele bouwwerk ’’klein duim- pje” en zijn sjerp met de sleutel van Logoland staan in de etalage bij De Bas in Boskoop. In de leeftijdsgroep van 8-12 jaar werd Izaak van der Vlist uit de Julianastraat eervol 6de van de totaal 300 deelnemers aan de fi nale. Hij won daarmee een tafeltennistafel en een doos Lego. Na de plaat selijke kampioenschap pen, met totaal 400 deel nemers (een rekord voor Nederland) kwam De Bas Speelgoed ook nu goed uit de bus. Voor De Bas Speelgoed, die met een busje naar De leerlingen van Amsterdam gegaan was, protestants-christelijke werd het een groot sue- scholengemeenschap ces. De Boskoper Ernst- MAVO/LTO Koningin 1 na- Wilhelmina, laatstelijk tionaal kampioen in de bloeit jongste groep (4-8 jaar) en verkoop voor de Stichting Steunfonds Hendrik Pier- son/fiom, doen op een bij zondere manier aan zen ster van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven. Voordat ze dat de buitenwacht gaat vertrok kreeg ze een vie wer, filmbenodigdheden en een filmcamera aange boden. Een groot deel van de opbrengst van de maand in het en vrijetijdscent rum De Bonkelaar gehou den kinderkledingbeurs publiceerde opkomstcij- zal worden besteed aan de over het jaar aanschaf van vissen en waterplanten voor het nu nog wat lege aquarium van dit centrum. De Waddinxveense Andrea Nederhorst-Dogterom heeft met de Gouwenaar Willem Hesseling een speelobject gemaakt dat Volgende week Jantje Beton bij de Wad dinxveners voor de deur in verband met de natio nale collecte voor het jeugd- en jongerenwerk. De opbrengst van de col lecte van het Nationaal Jeugd Fonds is voor de helft bestemd voor de plaatselijke jeugd- en jon gerengroepen die mee doen. De andere helft wordt landelijk gebruikt voor het verstrekken van giften en renteloze lenin gen ten behoeve van tien tallen concrete projecten, zoals speelplaatsen, kin derboerderijen, hobby clubs, scoutinggroepen en nieuw- en verbouwplan- nen van jeugdgroepen' en speeltuinverenigingen. De jeugd komt speelruim te te kort, in oude en in nieuwe woonwijken, in de stad en op het platteland. Overal verrijzen immers flats en neemt het verkeer hand over hand toe. Ten koste van allerlei noodza kelijke voorzieningen voor de jeugd en met alle gevolgen vandien! Het Nationaal Jeugd Fonds doet er wat aan. Door op- komstpercentage lossingen te zoeken voor gemiddeld 75,78 procent. Financiële noodsituaties, E.. J-t L experimenten mogelijk te trictsgemiddelde maken en een nieuwe 71,73 procent. aanpak te s Niet als een superorgani- satie die nu eens zal laten zien hoe het moet, maar als een stimulerende in- Wij moeten nog aan u deze kwijt dat mejuffrouw E. maand gewezen op het Smit wegens het bereiken gevaar dat schuilt achter van de pensioengerechtig- een té grote afkeer van de leeftijd afscheid heeft public relations, ’t Gevaar genomen als medewerk- zich af te grendelen van de samenleving; van int rovert te worden. Zo zelfs komen via de jaarlijkse Vorige week donderdag Dijkman, de 55-jarige me- na,,"".a!e jeugdcollecte werd in J-•--*- Jantje Beton. En in Amsterdam de finale van de nationale Lego- geleden de krant, omdat ze de hoofdprijs van de WADDINXVEEN De winkeliers van het winkelcentrum Groensvoorde laten het komende zaterdag allerminst ongemerkt voorbijgaan dat het zes jaar geleden is dat dit koopcentrum werd geopend. Dit feit wordt gevierd met zeer voordelige aanbiedingen in elke zaak, terwijl de winkeliers die dag marktkramen hebben opgesteld om ook in de buitenlucht hun kunnen te to nen en hun waren bij een gezellig mu ziekje aan te prijzen. Voor de kinderen is,er onder andere een poffertjeskraam. En dat is boven het dis van Wad- stimuleren. dinxveen staat dan ook op staat bij het scholencomp- - de 10e plaats, direct bo- lex ”De Bijvanck” in Bla ven Boskoop. Tot het dis- ricum, dat kortgeleden door prinses Beatrix is geopend. Het tweetal kreeg de opdracht in het kader van de zogeheten 1 De rotarians van Waddinxveen gaan evenals alle andere leden van Rotary Nederland onopvallend door het le ven. Dat is eigen wil. Maar er is ook sprake van de nodige huiver om aan de weg te timmeren als het er om gaat welke diensten zoal aan de sa menleving worden ver leend of via het eigen bed rijf. Terecht wordt in het maandblad van Rotary Nederland van Moonen uit dat er tweemaal veertig Daar zullen de gulden binnenkomt. WADDINXVEEN Dinsdagavond 2 november vergadert om acht uur, in het gemeentehuis de commissie van bes tuur voor de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum in het open baar over deze agenda: 1. Opening. 2. Vaststelling verslag van de verga dering van 5 oktober 1976. 3. Vaststelling verslagen besprekin gen Dagelijks Bestuur d.d. 27 sep tember 1976 en 19 oktober 1976; vaststelling verslag gesprek van het College van Burgemeester en Wet houders met het dagelijks bestuur d.d. 5 oktober 1976. 4. Ingekomen en uitgegane stukken. 5. Verkiezing dagelijks bestuur. 6. Mededelingen. 7. Bouw. 8. Aanschaffingen. 9. Kwartaal overzicht per 30 septem- schoolreglement. 11Instelling werkgroep redaktie. 12. Aanvulling werkgroepen. 13. Rondvraag. 14. Afscheid vertrekkende leden/p- Victorstraat), een andere super-meloen van 7,5 ki logram van de heer J.Jan sen (Mevrouw Kuipers- Rietbergplantsoen), de blauwe druivenboom van de heer G. van Dijk (Sniepweg), de grote ba nanenboom aan de Zwar- teweg en natuurlijk de tal rijke zonnebloemen, waarvan er één ons is gemeld van 4,75 meter. WADDINXVEEN Zodra iemand overlijdt, valt - zoals dat heet - zijn na latenschap open. Eén van de eerste vragen, die dan aan de orde komen, is: heeft de overledene een testament gemaakt? Gezinsleden van de overledene zullen meestal wel op de hoogte zijn van het al dan niet bestaan van een testament. Lang niet altijd echter zullen zij met ze kerheid weten, of het hun bekende tes tament nog van kracht is. Zoals wij eerder.hebben bericht, kan iedereen daa rover inlichtingen verkrijgen bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Bij deze instelling kan men te vens te weten komen, welke notaris het laatste testament onder zijn berusting heeft. Aangezien voor het verkrijgen van inlichtingen uit het Centraal Testa mentenregister bepaalde handelingen moeten worden verricht, kunt u zich daarom beter meteen wenden tot de notaris, die het u bekende testament heeft gemaakt, - als u niet weet of er een testament gemaakt is- tot uw eigen notaris. Mocht u nog nooit bij een no taris zijn geweest, dan is dat geen enkel bezwaar. U kunt voor het verkrijgen van de gewenste inlichtingen naar ie dere notaris gaan. Verreweg de meeste nalatenschappen zijn van geringe omvang. Zij bestaan slechts uit inboedel, een bank- en/of girore kening en contant geld. Zodra de bank en de girodienst kennis nemen van het overlijden, worden de rekeningen geb lokkeerd. Dat is volkomen begrijpelijk: de rekeninghouder is overleden, zijn erfgenamen treden als zijn rechtsopvol gers in zijn plaats. Maar wie zijn die erf genamen? Het is de taak van de notaris dit te onderzoeken en daarover een of ficiële verklaring af te geven. Met deze verklaring van erfrecht kunnen de erf genamen gezamenlijk over de bank- en/of girorekening van de overledene beschikken. Dikwijls wordt ook aan één van de erfgenamen een volmacht gegeven, waardoor deze mede namens de anderen handelend kan optreden. Alvorens tot verdeling van de beschik bare gelden over te gaan, moet de vraag worden beantwoord of over de nalatenschap ook successierecht belasting over de erfenis) verschuldigd is. Het successierecht valt gewoonlijk nogal mee, omdat de wet aanzienlijke bedragen heeft vrijgesteld. Deze vrijs telling bedraagt tenminste - voor de echtgen(o)t(e) f 250.000,- - voor meerderjarig kind f 6.000, - voor minderjarig kind f 9.000, vermeerderd met f 2.250,- voor ieder jaar dat het kind jonger is dan 21 jaar - voor een ouder f 50.000, - voor een kleinkind f 6.000, Indien in de hiervoor genoemde geval len méér wordt geërfd dan het vrijges telde bedrag, is alleen dat meerdere belast. Die belasting begint met 3% over de eerste f 1.000,- die boven het vrijgestelde bedrag wordt verkregen en klimt langzaam op tot 17% over het geen méér dan f 500.000,- boven het vrijgestelde bedrag wordt ontvangen. Dergelijke vrijstellingen van recht bes taan niet bij het erven door broers, zus ters en verdere bloedverwanten van de overledene. Over de eerste f 1.000,- betalen broers en- zusters al meteen 18%, kinderen van broers en zusters 27% en alle andere personen 36%. Er is zelfs een wetsvoorstel ingediend om alle percentages voor deze groepen met 20% te verhogen. Als dat voorstel mocht worden aanvaard, kan dat fatale gevolgen hebben voor personen, die om welke reden dan ook niet met elkaar (kunnen) trouwen, maar die wel met el kaar samenwonen en door een gemaakt testament van elkaar erven. Het door Ui nationale van Jantje Beton. En mocht men geen eollee- tant tegenkomen dan zijn bouwwedstrijd gehouden. Op deze groots door Lego tweede ronde had gewon- georganiseorde dag werd De Bas Speelgoed 1247 kinderen, dinxveense Arno Brouwer en Izaak van der Vlist en uit Bos koop Marcel v.d. Bosch trict 160 behoren 51 Ro- taryclubs. stantie op de achtergrond, De rotarians dragen dag- die financieel daar helpt in-dag-uit, als het kan op elk costuum, het Rotary- procentsregeling1- 1 pro- ...:_i i cent van de aannemings- som van het scholen complex wordt aan kunst besteed. In deze rubriek wordt aandacht gevraagd voor de volgende week te houden collecte ’’Jantje Beton”. Het Algemeen Dagblad met kopbladen voert de actie ’’Help Jan tje een handje”, waarvoor een enthousiast puzzelle- gioen honderdduizenden guldens bij elkaar heeft gebracht. Daaraan heeft ook een steentje bijged ragen mejuffrouw A. het RAI-gebouw dewerkster van notaris J. in ’t Hol. Zij haalde kort- denken dat de rotarians een geheim genootschap vormen. Rotary Waddinxveen is een hecht, niet naar bui- vorige ten tredend, gezelschap, jeugd- Behorend tot het district r' 160. Blijkens de pas ge- fers over het 1975/1976 is er in de Wad dinxveense Ontmoetings- kerk sprake van een op- van terughoudend, na- l'ousiast.'Wantwij’zij^net zo verheugd over die en moeder en iemand van kinderen Rafique Tan- groei-wonderen als de ei- De Bas Speelgoed eregast veer (3 jaar) uit Dacca in Snaren ervan. Wat het 1 °°k is: de super-meloen privé-vïiegtuig van maar liefst tien kilog- - ram van de heer C. A. W. Vernooy (Minervalaan), eens zo u,lMu “loeiende passieflora van mevrouw Steenwinkel (St. --- De redactie van het Weekblad voor Wad dinxveen krijgt geregeld en Ernst-Jan de Koning. telefoontjes van Wad- dinxveners, die iets bij zonders in hun tuin heb ben. ’t Probleem is dat je nooit weet of er meer Plaatsgenoten zijn, die Jan de Koning werd toevallig datgene wat zo t’ geweldig groeit en L!„„ j f "j enig is. Dat maakt ons wat won daarmee een twee- maar na- daagse reis naar Billund [uurlijk niet minder ent- in Denemarken. Daar zal hij samen met zijn vader ding doordat ze de SOS- en moeder en iemand van kinderen Rafique bij Lego zijn. Met het Bangla Desh en Judith del j van Lego Carmen (9 jaar) uit het zullen zij naar Denemar- Chileense Conception ken gevlogen worden, sa- hebben geadopteerd. le men met de winnaar van de dere maand zorgen 340 uitbundig ’’grote” groep (8-12 jaar) meisjes en jongens er voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 13