Waddinxveens il tweetal wint voor koor Dient den Heer 11 PREMIE-KOOPWONINGEN IN DE BESCHUTTE SFEER De hypotheekakte Drukke weken breken aan Antennemast in aanbouw Film over bont voor NKV-dames Goudse bioscopen u i Kopers moeten voldoen aan zes te stellen eisen Het kopen van een eigen huis Concerten, NCR V-opname, plaatopname GROEN LIC HT VOOR BOUW 79 WONINGWETWONINGEN I I 'N. I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIi IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM gevarieerd programma i NIEUWE LEDEN WELKOM^ de WADDINXVEEN De gistermiddag vergaderende gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de bouw van 79 woningwetwoningen in de noordoosthoek van Groenswaard 3. De huizen, waarvan er 48 wor den neergezet door de woningbouwvereniging Waddinxveen en 31 door de christelijke woningbouwvereniging Ons Begin, zien er allemaal het zelfde uit (zoals het Weekblad voor Waddinxveen donderdag al liet zien) en worden in één bouwstroom neergezet. Tegelijk met dit plan wordt door de woningbouwvereniging Waddinxveen een project van elf premie-koopwoningen van hetzelfde woningtype in de ’’beschutte sfeer” gebouwd. Voor de bouw van de 79 door het architectenbureau L. Roggeveen ontworpen woningwetwoningen - huurprijs waarschijnlijk rond de vierhonderd gulden per maand - verkocht de gemeenteraad de benodigde grond voor f 829.500,- (exclusief btw). Dat betekent dat de grondprijs per huis 10.500,- bedraagt. WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN DONDERDAG 28 OKTOBER 1976 TH ALIA Do. en Vr. 8 uur, Zd. 7 en 9.30 uur. Zo. 3.30, 7 en 9.30 uur, Di. en Wo. 8 uur ONE FLEW OVER THE CUCKOOS NEST. 18 jaar. Za. en Zo. half twee, Wo. half drie: SJORS EN SJIMM1E EN DE REBELLEN. Kleur, a.l. Vr. 1,1 .30 uur en Za. 12 uur, maan- dagcyclus 8 uur BLOW UP. 18 jr. REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur. Za. 7 en 9.15 uur. Zo.middag 3 uur EX PLOSION OF THE DRAGON. 18 jaar. Vr. en Za. 11.30 uur. Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur TOUR DE SEX DE FRANCE. Kleur, 18jaar. SCHOUWBURG Do. 8.15 uur, Za. en Zo. 7 en 9.15 uur. Di. en Wo. 8.15 uur LADY KARATE. 18 jaar. Za. 3 uur, Zo. 3 en 5 uur MOT TA, het vliegende Dracula-mon- ster. Kleur, 14 jaar. Wat later (zaterdag 20 november) staat er nog een opname voor een nieuwe grammofoonplaat op het programma. U en Into my heart. Er werd tijdens het concert in de Ontmoetingskerk over wegend gezongen in het Nederlands, terwijl ook het Engels en het Duits aan bod kwam. WADDINXVEEN De Jong’s minkfarm uit Waddinxveen gaat voor de vrouwenbeweging van het Neder lands Katholiek Vakverbond (NKV) een film vertonen over het maken van bontmantels. Dat gebeurt op dinsdaga vond 2 november in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationss traat om acht uur. Op deze avond zul len ook bontmantels worden getoond. Het Gereformeerd Kerkkoor Dient den Heer kan nog altijd nieuwe leden gebruiken, ondanks het al grote leden tal van dit moment. Het koor repeteert elke dinsdagavond van acht tot tien uur in het Gereformeerd Verenigingsge bouw aan de Stationsstraat. U bent van harte welkom! Wilt u over het koor in- forrmatie hebben, dan kunt u terecht op het adres Willem de Zwijgerlaan 72, telefoon 2526. zeer moeilijk opvangen. Men ziet ook op tegen problemen ten aanzien van het onderhoud van de woning, tegen problemen van fiscale aard, die het be zit van een eigen woning meebrengt en dergelijke. Met het oog op het vorenvermelde is een organisatorisch kader gevormd en een systeem van geldelijke steun van het rijk opgesteid voor het verwerven van een eigen woning, ook voor die groepen van de bevolking, die een be scheiden inkomen hebben. Het geheel van maatregelen, dat daaruit voort vloeit, vormt de beschutte sfeer waarin het eigen-woningbezit voor die groepen tot stand komen. EISEN Zij die voor één van de 11 premie- koopwoningen in de ’’beschutte sfeer” in aanmerking willen komen moeten woonachtig zijn in de gemeente Wad dinxveen, in 1974 een belastbaar inko men hebben genoten van maximaal ƒ22.000,- en voldoende inkomen genieten om de lasten van een hypot heek te kunnen dragen. Voorts moeten ze een woning bewonen in de goedkope sector, welke voor verhuur beschikbaar komt, niet reeds in het bezit zijn van een eigen woning en economisch ge bonden zijn aan Waddinxveen. Er is echter vaak een psychologische drempel, die belet dat de onderhavige groepen een eigen woning verwerven. Men is veelal niet vertrouwd met alle financiële problemen, die aan het verwerven van een eigen woning ver bonden zijn. Voorts speelt de vraag of WADDINXVEEN Het kopen van een huis blijft ook voor Waddinxveners een gewich tige beslissing. Om een dergelijk besluit weloverwogen te nemen plaatst het Weekblad voor Wad- y dinxveen, daarbij gesteund door de Koninklijke Notariële Broe derschap (de vereniging van no tarissen en kandidaat- notarissen), een serie over het kopen van een huis. Vandaag: De hypotheekakte. Volgende week: Voetangels en klemmen. WADDINXVEEN Voor het Gereformeerd Kerkkoor Dient den Heer breken weer drukke weken aan. Het Waddinxveense koor, dat midden deze maand in de Ontmoetingskerk 700 man publiek trok voor het jaarlijks concert, zingt zondag 31 oktober in Oude Wetering. Vrijdag 5 november zal er worden meegewerkt aan een opname voor de NCRV. men een woning van zodanige kwaliteit verwerft, dat een rustig bezit uit dien hoofde is gewaarborgd, met name voor deze groepen van de bevolking een gro te rol. Een eventuele strop, die uit de aankoop van de woning kan voort vloeien, kunnen deze groepen niet of De 120 leden van het Gereformeerd Kerkkoor Dient den Heer bruisen van energie. In Waddinxveen zal dat op nieuw te merken zijn als dit sublieme koor op dinsdag 21 december een grote Kerstavond verzorgt voor alle bejaar den in het Anne Frank-centrum. Dat Dient den Heer in de loop der jaren is uitgegroeid tot een koor dat er zijn mag en zich wél voelt in de schijnwerper van de publiciteit werd tijdens het concert in de Ontmoetingskerk weer eens dub bel en dwars bewezen. Aan dit muzika le gebeuren verleenden hun medewer king Reinate Heemskerk (alt), de ge broeders Brouwer (trompet), Ben Kra mer (orgel), Loek van der Leeden (pia no) en een combo. heekhouder te boven gaat. Ais de hui seigenaar zijn woning of een gedeelte daarvan voor een lange periode zou verhuren - bijvoorbeid tien jaar - en daarvoor ineens de huur incasseert, dan zou het huis bij openbare verkoop kort na het ingaan van de huur aanzien lijk minder opbrengen. De nieuwe ko per zal er beslist rekening mee houden, dat zijn huis of een gedeelte daarvan voor lange tijd gebonden is aan een huurcontract, maar ook dat hij daar voor niet eens huur kan incasseren. Het gevolg is dat de waarde van het huis als onderpand aanzienlijk is gedaald. De hypotheekhouder heeft daarom wettelijk de bevoegdheid om in de hy potheekakte te laten opnemen, dat de huiseigenaar het onderpand zonder zijn toestemming niet mag verhuren of ver pachten en dat de huiseigenaar boven dien de huur of pacht niet voor lange tijd vooruit mag betalen. Dit huurbe- ding wordt ook op het Hyptheekkan- toor in het hypotheekregister aangete kend. Dit betekent,'dat wanneer het huis zonder toestemming van de hypot heekhouder tóch wordt verhuurd en/of de huur voor een lange tijd voo ruit wordt betaald, daarmee bij open bare verkoop géén rekening gehouden behoeft te worden. De huurder zal in dat geval het huis moeten ontruimen. En als hij in het huis mag blijven wo nen, zal hij aan de nieuwe eigenaar op hieuw huur moeten betalen. Iedere huurder van een (gedeelte van een) huis kan dus op het Hypotheekkantoor nagaan hoe zijn rechten liggen. Evenals de transportakte moet de hy potheekakte door een notaris worden opgesteld en door de eigenaar van het huis - eventueel ook zijn of haar echt- geno(o)t(e) - de geldschieter en de no taris worden ondertekend. Meestal laat de geldschieter, zich vertegenwoordi gen door 'n medewerker vap het nota riskantoor. De notaris zorgt er ook voor dat het recht van hypotheek en eventuele bedingen die in de akte zijn gemaakt, op het Hypotheekkantoor worden ingeschreven. Nadat de hypotheek geheel is afgelost, vervalt uiteraard het recht van hypot heek. Het is dan ook weer de taak van de notaris de inschrijving op het Hypot heekkantoor ongedaan te maken. Dit gebeurt bij een notariële akte van royement. In deze akte verklaart de hy potheekhouder toestemming te geven de inschrijving teniet te doen (te laten ’doorhalen’). Wanneer de hypotheekhouder niet een (bank)instelling is maar een particulier, is het van groot belang dat de huisei genaar zelf in de gaten houdt of een akte van royement wordt opgemaakt nadat hij zijn schuld heeft afgelost. Mocht namelijk de geldschieter overlij den. dan behoeven zijn erfgenamen niet op de hoogte te zijn met het feit dat het hypotheekrecht niet officieel is WADDINXVEEN De Waddinxveense leraren van de protestants- christelijke scholengemeenschap Koningin Wilhelmina, Huib van der Steen (Peuleyen 110) en Hans Verhaar Mozart laan 32), mogen zondag 7 nov. meedoen aan de tweede ronde van het VARA-televisiedenkspelletje "2 voor 12”. Van de twaalf vragen beantwoordden ze er zeven direct goed, raadpleeg den driemaal de encyclopedie en vonden daarin eenmaal het goede antwoord, gaven tweemaal het verkeerde antwoord, terwijl ze op twee vragen het ant woord schuldig moesten blijven. Niettemin veroverden ze f 375,- en dat was f 50,- meer dan het reeds voor de derde maal optredende concurrende team. Het woord dat moest worden geraden luidde "Schrikbewind”. WADDINXVEEN Er is al enkele malen op gewezen, dat het kopen van een huis valt of staat met de finan ciering ervan. Natuurlijk zal het in een enkel geval mogelijk zijn het huis ge heel met eigen geld te betalen. Maar veel vaker zal men beroep moeten doen op een geldschieter, bijvoorbeeld een bankinstelling, een verzekerings maatschappij of een pensioenfonds. Wanneer men geld leent voor aankoop van een huis, dan verleent men hypot heek. Dat wil zeggen, dat het huis on derpand wordt om de geldschieter ze kerheid te geven, dat hij het door hem geleende geld weer terugkrijgt. Mocht de eigenaar van het huis bij het terug betalen van de lening in gebreke blijven - bijvoorbeeld omdat hij nog meer schulden aangaat of omdat hij failliet gaat - dan heeft de geldschieter de ze kerheid dat hij zijn geld niet kwijt is. De wet geeft hem namelijk het recht zijn vordering (het nog niet têrugbetaalde gedeelte van de lening met eventuele achterstallige rente) bij voorrang - dus vóór de andere schuldeisers - te verha len op de opbrengst van het huis bij verkoop. Dit recht van hypotheek wordt ver leend door de eigenaar (koper) van een huis, die de hypotheekgever wordt genoemd. Degene die het geld uitleent en dus het recht van hypotheek ver krijgt. heet de hypotheeknemer. Zodra het recht van hypotheek aan de geld schieter is verleend, wordt hij de hypot heekhouder. Het huis waarop de hy potheek rust, noemt men het onder pand. In het algemeen onderscheidt men drie verschillende soorten hypothecaire leningen: Bij een hypotheek met lineaire aflos sing betaalt men jaarlijks steeds een zelfde bedrag terug; de jaarlijks te be talen rente neemt telkens af omdat de hoofdsom ieder jaar minder wordt. Sluit men een hypotheek af op annuï- teitsbasis dan betaalt men jaarlijks hetzelfde bedrag aan rente plus aflos sing gedurende de gehele looptijd van de hypotheek. De constructie van dit bedrag is zodanig, dat men in het be gin veel rente en weinig aflossing be taalt, terwijl men aan het eind van de lening een hoog bedrag aan aflossing en weinig rente betaalt. De derde mogelijkheid is- dat men naast de hypothecaire lening een le vensverzekering afsluit. Men betaalt dan de normale rente over de lening, maar men behoeft in dat geval door gaans niet op de hypotheek af te los sen. In plaats daarvan betaalt men premie voor een levensverzekering. Ieder van deze hypotheekvormen heeft zijn eigen voor- en nadelen. U doet er verstandig aan goed te informeren wel ke vorm in uw geval het meest aantrek kelijk is, ook met het oog op de aftrek baarheid van rente op leningen voor de loon- en inkomstenbelasting. In de wet is het recht van hypotheek, waarvan hiervoor sprake was, nog met enige waarborgen omgeven om de hy potheekhouder zekerheid te geven, dat hij de door hem verstrekte lening ook werkelijk terug ontvangt. Twee belang rijke waarborgen zijn het assurantiebe- ding en het huurbedrag. Wanneer het huis afbrandt of andere belangrijke schade krijgt, wordt het voor de hypot heekhouder nagenoeg waardeloos. Bij verkoop zou het huis als onderpand van de lening lang niet voldoende opbren gen om de hypotheek te kunnen aflos sen. Daarom wordt in de hypotheekak te vermeld, dat de koper van het huis het onderpand tegen brand en andere gevaren moet verzekeren en verzekerd moet houden naar de herbouwwaarde. De eventuele verzekeringsuitkering wordt daarbij rechtstreeks aan de hy potheekhouder uitbetaald. Dit is assu- rantiebeding. In normale omstandigheden wordt de uitkering natuurlijk gebruikt om de schade te herstellen. Bovendien ont vangt de huiseigenaar wèl rechtstreeks het gedeelte van de verzekeringsuit- kerine, dat zijn schuld aan de hvoot- De algehele leiding was in handen van dirigent Willem Doornebal, die het een genoegen vond het talrijke publiek - dat via een uitvoerig programmaboekje met de complete teksten van de gezon gen liederen helemaal kon ’’meeleven” een zeer gevarieerd programma te kun nen aanbieden, waaronder enkele gloednieuwe nummers. De volle Ont moetingskerk bewaarde op verzoek het applaus tot aan het eind van het con cert, opdat het de soms innige sfeer van net gezongen lied ziet zou verstoren. De avond werd naar goed gebruik be gonnen (Lied 231:1 en 2) en besloten (Lied 459) met samenzang. Het Waddinxveense koor nam voor de Pauze, soms wat aarzelend, hier en daar "einig vertrouwend op eigen kunnen, maar toch wel overtuigend. J.S. Bach’s *erken Amazing Grace, Jesu, Jesu du mst mein en een stuk uit de Mattheus Passion voor zijn rekening. Organist “cn Kramer oogstte als vaste begelei der van Dient den Heer waardering en ■voordegenen die hem nog niet eerder noorden - erkenning met zijn solo Preludium in G van dezelfde J.S. Bach. Andere werken die het koor voor de Pauze ten gehore bracht waren Licht in “c nacht. Wat is het Heer. Uw Woord alles schiep en The happy jubilee. ”a de pauze presenteerde Dient den ”eer zich, tussen het muzikale ’’ge beld van Reinate Heemskerk, de ge- Proeders Brouwer en Loek van der Weeden door, met Het nieuwe begint, °or jou, Ambrosiaans lofgezang (gelukkig zat dit stuk er tussen!). Hoor je e trompetten. Dan ben ik bij Hem, °u II never walk alone, Heer wij loven WADDINXVEEN De woningbouwvereniging Wad dinxveen gaat in Groenswaard 3 11 premie-koopwoningen in de ’’be schutte sfeer” bouwen. Deze hui zen, waarvoor de Waddinxveense gemeenteraadsleden gistermiddag de benodigde grond tegen 115.500,- (exclusief btw) vekoch- ten, zijn van hetzelfde type als, en worden tegelijkertijd gerealiseerd met, de 79 door de christelijke wo ningbouwvereniging Ons Begin en de woningbouwvereniging Wad dinxveen in de noordoosthoek van Waddinxveens woonwijk-in- wording te bouwen woningwetwo ningen. De te bouwen 11 premie- koopwoningen - zoals bekend worden er in Groenswaard 3 al in totaal 76 koopwoningen gebouwd door de Stich ting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard, onder welke stichting de woningbouwverenigingen Wad dinxveen, St. Joseph en Ons Begin hun schouders hebben gezet - zijn geprojec teerd in de op 13 juli van dit jaar door B. en W. vastgestelde wijziging van het bestemmingsplan. Bij besluit van 22 sep tember is deze wijziging door het pro vinciaal bestuur goedgekeurd. Derhal ve staat niets meer de vergunningver lening in de weg. Dat er nu ook in Waddinxveen premie- koopwoningen in de ’’beschutte sfeer” kunnen worden neergezet is een direct gevolg van de circulaire, die staatsse cretaris drs. M. van Dam van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening eind vorig jaar ook het gemeentebes tuur stuurde. Daarin stelde de onder minister dat met als uitgangspunt ie dereen de vrije keuze te geven tussen het huren of het kopen van een woning in de Nota huur- en subsidiebeleid on der meer is gesteld dat het noodzakelijk is de toegang tot het eigen-woningbezit beter mogelijk te maken voor die groe pen van de bevolking, welke een be scheiden inkomen hebben. Het verwer ven van een eigen woning is voor deze groepen van de bevolking niet alleen een financiële aangelegenheid. De jaar lijkse lasten kunnen met enige extra fi nanciële faciliteiten van de overheid in het algemeen wel worden opgebracht. WADDINXVEEN Op het grasveldje bij het gymnastieklokaal aan de Staringlaan is men druk bezig met het neerzetten van een 60 meter hoge antennemast en het kopstation van de in aanleg zijnde Centrale Antenne-Inrichting (CAI). De mast kan volgende maand in gebruik worden gesteld. Op dat moment kan het verstrekken van.de snoeren en het afstellen van de toestellen beginnen. Voor het eind van 1976 zullen de woonwijken ten noorden van de Kerkweg-Oost/Passage/Kerkweg-West op de nieuwe mast zijn aangesloten. Dat de belangstelling voor de kabeltele visie naar wens verloopt blijkt uit deze cijfers: Vondelwijk 88 procent, Groenswaard I en 2 87 procent. Groenswaard D-i Procent en Oranjewijk 82 procent. In de Vondelwijk wordt met de bewoners/ eigenaren van flats aan de Willem de Rijkelaan nog gepraat over hun verzoek tot machtiging voor een eigen antennesysteem. Op verzoek van enkele bewo- ners in de Zeeheldenbuurt onderzoekt het college van B. en W. of aansluiting van een deel van de woningen aan de oostzijde van de Gouwe op de kabeltelevisie niet mogelijk is. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Hans Scholtes-Foto De Rooy). De plattegrond laat zien hoe de in Groenswaard 3 te bouwen 79 woningwetwonin gen en de 11 te bouwen premie-koopwoningen (links-onder) zijn gesitueerd. De hui zen worden in de noord-oosthoek van Groenswaard 3 neergezet. Dat is het gebied dat begrensd wordt door de doorgetrokken Weidezoom (ten noorden van het Distel veld) en de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 15