Zelftanken is geld verdienen Wij zijn aan het verbouwen Liberalen zijn om: Steun aan project Torna Boonstoppel B.V SGP/Hervormde Kiesvereniging De Bonkelaar ronduit een gruwel I I CARAVAN CENTRUM GEBRUIKTE CARAGANS SPECIALE k 4 AANBIEDINGEN f zonder Bovag garantiebewijs In verband met een nog steeds toe nemend gebruik van ons zelftank- station, zijn wij genoodzaakt ons tank station sterk te moderniseren en uit te breiden. Er zal nu een voor Waddinx veen uniek zelftank systeem aange bracht worden. Tijdens deze verbou wing zal ons station goed bereikbaar blijven, zodat u in deze verbouwings- periode toch kunt blijven tanken. K TOYOTA-DEALER 3 biedt aan met BOVAG garantiebewijs: Automobielbedrijf ’’Zwembaddicht op zondag is financieel voordelig” ZELF ^r/TANK ZELF W ZELF M/tank VAN LEEUWEN J WILK SUPERSTAR 460 TD1976 BLUEBIRD CHAMPION stacaravan 1976 KIP 45 De Luxe1975 SCOUT SENIOR De Luxe1975 RODAVO Vouwcaravan1974 ALPEN KREUZER Senior1973 l^l Kom vrijblijvend onze showrooms bezoeken. Wij verstrekken u dan graag uitvoerige informatie. TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1975 TOYOTA Corolla Hardtop Coupé SR1975 W. TOYOTA Carina ST1974 4 TOYOTA Corolla 1200 De Luxe 1974 TOYOTA Corolla 1200 Coupé1974 SIMCA 1100 Tl1974 SIMCA 1100 Special 4-drs1974 FORD Escort 1100 De Luxe1974 MORRIS Marina Coupé 1.81972 Motorfiets YAMAHA TX750 1973 it g Tl, e n i l I I l l I I l I I I I I l I BRUGWEG De fractievoorzitter heeft B. en W. gevraagd te ondezoeken wat er gedaan e n )- n- J FORD Cortina 1300L1970 voor een verpleegtehuis er niet in zit. Ingegeven door de economische situa tie en de ongunstige verhoudingen op zou kunnen worden om de Brugweg te de arbeidsmarkt heeft Dick Uitbeijerse B. en W. een aantal vragen gesteld over de sociale werkplaatsen. Deze vragen hebben betrekking op de Goudse so ciale werkplaats, waaraan ook onze gemeente financieel bijdraagt. ”Wij willen dit toch zien als een regionale zaak”, oordeelt de SGP/Hervormde Kiesvereniging. Gelukkig toonde de fractievoorzitter zich met het college-voorstel het huidi ge woonwagenkamp aan de Onderweg op te knappen want dat blijkt toch wel nodig. Wel komt bij hem de vraag naar boven hoe deze zaak financieel wordt ingepast in de gemeenschappelijke re geling Gouwsluis, waar Waddinxveen bij is aangesloten. Zeer positief staat Dick Uitbeijerse tegenover het plan de volkstuinders in onze gemeente aan een stuk grond te helpen, aan welke op merking hij de vraag verbindt hoe ver B. en Wal zijn gevorderd om deze zaak volgend jaar gerealiseerd te krijgen. De fractie van de SGP/Hervormde Kiesvereniging kan instemmen met de gewenste fondsvorming voor herstra- tingswerkzaamheden nu de kosten hiervan sneller zullen toenemen. Dat volgens de verwachting de technische dienst van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven het geven van meer advies aan de burgers aan zal kunnen zonder personeelsuit breiding stemt tot tevredenheid. Wat betreft de aanleg van een Centrale Antenne-lnrichting (CAI) informeert Dick Uitbeijerse wat de kosten zijn van een mogelijke oversteek over de Gou we. De Waddinxveners daar zullen im mers niet op de aan de Staringlaan neer te zetten antennemast kunnen worden aangesloten. ”Dit gaat toch niet teveel tariefverhogend werken?”. De fractie van de SGP/Hervormde Kiesvereniging zegt ook te willen weten hoe het nu staat met de plannen tot de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor Waddinxveen, Boskoop en Reeuwijk. Waddinxveen ESPH9 Piasweg 16 Tel. 01828-6333 BflMMi scholengemeenschap MAVO-L.B.O. Wij hopen dat bij de oplossing van de moeilijkheden voor beide scholen eenzelf de gedragslijn zal gevolgd worden.” ’’Dan is er in de tweede plaats De Bon- kelaar en ik moet toegeven dat er op dat 8h«U WADDINXVEEN De fractie van de VVD in de Waddinxveense gemeenteraad heeft zich gisteravond een voorstander getoond dat uit de gemeentekas opnieuw 35.000,- zal worden gehaald voor ontwikkelings werk. Vorig jaar hadden de liberalen nog de nodige bedenkingen. Tegen stander van een dergelijk beleid blijft de fractie van de SGP/Hervormde Kiesvereniging. ’’Moeten we mee doorgaan” is behalve het parool van de VVD ook nog altijd de leus van het CDA en de Progressieven, al wijdde deze politieke groepering is gisteravond geen woord aan. Wat de andere fracties letterlijk over het feit dat Waddinxveen in Torna in het Afrikaanse Boven-Volta voor een landbouwproject de handen uit de mouwen steekt hebben gezegd staat hieronder. De fractie van de SGP/hervormde Kiesvereniging: ”Ons standpunt voor wat de post ontwikkelingswerk betreft is voldoende duidelijk. Met nadruk zij nog gesteld dat ons bezwaar zich niet richt tegen gemeentelijk ter hand genomen ontwikkelingswerk als zodanig. De offers hieraan verbonden dienen echter op vrijwillige basis door de bevolking bijeen te worden ge bracht. Wij achten het niet juist dat een gemeentelijke overheid naast het geen de rijksoverheid hiertoe al doet, haar burgers hiervoor nog eens extra lasten voor gaat opleggen.” De fractie van de VVD: ’’Vorig jaar heeft onze fractie zich uitgesproken te gen de gemeenteijke uitgavepost voor ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben daarna wel drie van onze leden bereid gevonden deel te nemen aan de Kerngroep die voor dit doel werd opgericht. Zij hebben daar intensief en enthousiast meegewerkt. Ondanks de vele pogingen die de Kerngroep heeft ondernomen het project Torna in Boven-Volta onder de aandacht van de bevolking te brengen, is dat tot nu toe niet helemaal gelukt. De opbrengst van de collecte had beter gekund, de belangstelling voor de avonden waa rop veel verteld en vertoond werd over dit project had veel groter kunnen zijn. Maar de interesse is duidelijk groeiende. De mensen die wel komen, vaak met enige aarzeling, gaan enthousiast weg. Een teken dat bewustwor ding nodig is en werkt. De fractie en ik (Lous Oosterbroek-Waagmeester) mag ook stellen dat veel van onze leden er begrip voor hebben gekregen dat de gemeente mede een taak kan hebben naast de in onze ogen noodza kelijke particuliere inbreng. Vooral ook het educatieve element, niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen, niet alleen in ons land maar ook m Boven-Volta, spreekt ons aan. Wij geloven dat dit project bewijst dat men op nuttige, niet politieke wijze, toch een klein facet kan zijn van de ontwik kelingssamenwerking. Deze gedachtengang willen wij reeël omzetten en onsdit jaar niet tegen deze post verklaren.” Het CDA: "Bij deze algemene beschouwingen waarin het gevoerde beleid Jen aanzien van de handhaving respectievelijk uitbreiding van onze eigen locale voorzieningen op de voorgrond staat, mag naar het oordeel van mijn ractie niet voorbij gegaan worden aan onze relatie met Boven-Volta. Wij hebben met instemming kennisgenomen van het dit jaar door de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking gekozen project in Torna. Veel waardering hebben wij voor de zorgvuldigheid die bij de keuze van het project in acht genomen is en de kriteria die hieraan ten grondslag hebben gelegen. Wij ho pen dat de kerngroep er in zal slagen mede door middel van dit project de betrokkenheid van de Waddinxveense bevolking bij de ontwikkelingsprob lematiek te vergroten, resulterend in een ons niet alleen collectief maar ook individueel meer daadwerkelijk verantwoordelijk voelen voor onze me- i bemens veraf. De opbrengst van de aktie die enige maanden geleden ten be- I hoeve van het Torna project is gehouden, heeft ons gesterkt in de overtui- L ging dat onze in 1975 genomen beslissing om niet eenmalig, maar jaarlijks een bedrag uit de algemene middelen ter beschikking te stellen vooralsnog een juiste is geweest. Een tweetal fracties hebben daarbij toen te kennen ge geven dat dit bedrag van f 35.000,- naar hun mening jaarlijks trendmatig zou dienen te worden verhoogd. Graag zouden wij van uw college de argu mentatie vernemen voor het feit dat deze trendmatige verhoging niet is voorgesteld. Wij vertrouwen dat ook de vrijwillige bijdragen uit de gemeen- le tenminste trendmatig zullen stijgen." verbeteren en de veiligheid te verhogen en welke kosten daar dan mee gemoeid zijn. ”Ook een wijziging van het ver keerslicht bij het kruispunt met de hef- brug willen wij bepleiten in die zin dat bij een gesloten brug het verkeer rechts- en linksaf van de Brugweg toch doorgang kan vinden”. Dick Uitbeijer se: ”Dat er in de aanbiedingsnota al bij voorbaat gesuggereerd wordt tot een eventuele wijziging van het structuurp lan vind mijn fractie een onjuiste zaak. Dick Uitbeijerse, deze zomer 58 jaar geworden, is fractievoorzitter van de SGP/Hervormde Kiesvereniging. Hij is in waddinxveen geboren en vee houder van beroep. Dick Uitbeijerse maakt sinds 1970 deel uit van de gemeenteraad in Waddinxveen, waar van hij ook al in de jaren 1962-1966 lid was. Ook de aangestipte verplaatsing van in- dustriebedrijven komt ons wat voorba rig voor, want dit zou een zodanige grondprijsverhoging geven dat dit niet aanvaardbaar is. Een goede zaak is wel mogélijke kantoorvestiging in het Brugcentrum, iets dat na het afvallen van het bouwterrein aan de Juliana van Stolberglaan ons na aan het hart ligt. Verder dacht ik aan een oud gezegde bij het lezen van de laatste alinea van de nota en wel aan ”het venijn zit in de staart”, immers het college vindt het nodig, zij het in andere bewoordingen, hier nog eens te herhalen wat reeds bij de behandeling van de nota Alternatie ven en Varianten was gezegd en op aandrang van de commissie ruimtelijke ordening en woningbouw was afgezakt, namelijk het aanbieden van Wad dinxveen als bouwlokatie en dat ligt onze fractie niet.” ONDERWIJS Een zorgvolle omstandigheid noemt de fractievoorzitter van de SGP/Hervormde Kiesvereniging de tekorten op het onder wijs daar de uitkeringen van de rijksover heid danig achterblijven bij de in Wad dinxveen beschikbaar gestelde bedragen. ”Nu kan men zich afvragen of de rijk- suitkering te laag is of zijn wij hier aan de royale kant?” Veel geld kosten ook de recreatievoorzieningen ongeveer f 421.000,- voor de zwembaden en onge veer f 328.000,- voor de diverse sport velden. ’’Dit zijn zeer grote bedragen en die vragen dan ook zeker om een kriti sche benadering”, aldus Dick Uitbeijerse die eraan herinnert ook in het verleden meerdere malen te hebben aangedrongen op het doorlichten van het personeelsbes tand van de zwembaden, die volgens hem zou zijn afgestemd op de paar topdagen die we meestal in een jaar hebben. ’’Verheugend zijn wij ook dat uw college plannen heeft een en ander eens nader te bezien en wij willen daarbij wel een sug gestie doen en wel de volgende: Het is genoegzaam bekend dat onze fractie om principiële redenen tegen het openstellen van de zwembaden op zondag is, maar wij wilden diegenen die dit standpunt niet met ons delen eens de overweging geven om hiervan het financiële aspect eens te be zien want immers vooral op zondag is de salarispost enorm hoog tegenover betrek kelijk veel minder inkomsten en dit zou wel eens tot de overweging bij kunnen dragen om het bad op zondag wel te slui ten. Het plan om beide baden niet gelijk tijdig open te stellen heeft onze instem ming, alleen wjllen wij voorstellen te on derzoeken als de temperatuur van het bui tenbad een bepaalde periode te laag is het soms bezoek-bevorderend zou werken om dan het overdekte bad open te stellen.” Dick Uitbeijerse informeert verder bij het college van B. en W. of er al door de pro vincie een beslissing is genomen over de door Waddinxveen aangevochten verdeel sleutel van 15 procent voor wat betreft deelname in het recreatieschap Reeu- wijkse Plassen en omgeving, omdat hij ernstig is verontrust over de geruchten van mogelijk enorme investeringen. ”Is het wel verstandig met deelneming aan \het schap te blijven doorgaan?”. Voor wat betreft de mogelijke subsidiëring van het Gouwebos door het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk wordt gevraagd of dit ook betrek king heeft op eventuele grondaankopen. De fractievoorzitter van de SGP/Her- vormde Kiesvereniging staat er bij stil dat dit jaar in Waddinxveen het nieuwe on derkomen van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum is geopend en dat ook het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar ingebruik genomen kon wor den. Dick Uitbeijerse: ”In de eerste plaats het gebouw van de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum, en hoewel deze vorm van onderwijs de onze niet is, is het uit onderwijs-oogpunt toch wel aantrekkelijk voor een gemeente als deze er gevestigd is. Met zorg zien we echter de toekomst tegemoet als juist is dat de 2e fase niet op het bouwplan van dit jaar noch van het volgende jaar voorkomt en dan hopen wij dat het college wegen en middelen zal vinden om dit voor de gemeente financieel zo voordelig mo gelijk op te lossen. Eenzelfde moeilijke si tuatie doet zich voor bij de christelijke er voor te zorgen dat er steeds bedrijf sterrein voor eventuele nieuwe indus trieën aanwezig is, ’’want hoe grillig de werkgelegenheid is blijkt ook nu weer duidelijk”, aldus Dick Uitbeijerse die daarbij de sluiting van de houtwaren en speelgoedfabriek G. Okkerse BV op punt verschil van inzicht was in onze frac- het oog heeft. tie, er waren tegenstanders maar ook die deze instelling een kans wilden geven. Thans blijkt echter dat de tegenstanders gelijk hadden want als men in ogen schouw neemt wat hier de jeugd gebracht wordt is dit van een zodanig gehalte dat het noch uit zedelijk - noch uit geestelijk moraal verantwoord is hier verder gemeenschapsgelden aan te besteden en het zal dan ook niemand verwonderen dat onze fractie nu in haar geheel tegen deze instelling zal stemmen. Immers ook dit punt wordt door God aan de overheid een taak opgelegd en wel er op toe te zien dat de geestelijke verwildering er niet groter op wordt,” aldus Dick Uitbeijerse. WELZIJNSSECTOR Verder heeft de fractievoorzitter van de SGP/Hervormde Kiesvereniging er kennis van genomen wat voor geld er gestoken zou kunnen gaan worden in de welzijnssector.” Daar willen wij toch graag voor waarschuwen want er heerst overal toch de tendens om maar iedereen overal aan te laten meebeta len ook die daar geen gebruik van maakt, sterker nog die er tegenstander van is. Steeds meer doet de gedachte van brood- en spelen opgang, maar naar mijn smaak zou het nuttiger zijn als er meer aandacht werd besteed aan de ernst der tijden hoe God de volken die van Zijn dienst afwijken straft, het ene met natuurrampen het andere met economische teruggang en werkloos heid. Dit alles om de volken te waar schuwen dat zij niet ongestraft Zijn we gen kunnen verlaten en dan op deze manier weer terug wil roepen tot Zijn gehoorzaamheid.” Lange Tiendeweg 56 Tel. 01820-18272 Juliana van Stolberglaan - Waddinxveen Csw/2^ AuüJ Telefoon 01828-2344-2350- 3277 sRSm WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 28 OKTOBER 1976 WADDINXVEEN Dick Uitbeijerse, de fractievoorzitter van de SGP/Hervormde Kiesvereniging in de Waddinxveense gemeenteraad, heeft de algemene beschouwingen aangegrepen om zijn gruwel uit te spreken over het reilen en zeilen van het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar. ”De tegenstanders krijgen gelijk”, oordeelt hij. In zijn frac tie, waar tot voor kort verschillend werd geoordeeld over het nut en de noodzaak van een dergelijk ontmoetingscentrum, vindt men het eensge zind onverantwoord nog langer gemeenschapsgelden in deze activiteit te steken. Hoewel de fractie van de SGP/Her- vormde Kiesvereniging constateert dat door de nieuwe opzet van de begroting 1977 de beschikbare ruimte afzonder lijk zichtbaar is gemaakt toont Dick Uitbeijerse zich niet gelukkig met het feit dat het ongewijzigd beleid wordt weergegeven op een loon- en prijsni veau van 1976. ”Wij vragen ons af of het geen overweging verdient in vol gende begrotingen toch reeds rekening te houden met een bepaald percentage voor loon- en prijsstijgingen,” aldus de fractievoorzitter, die vindt dat hiermee de realiteit is gediend. Een deel van de beschikbare ruimte komt uit belastingverhogingen, met name de met acht procent te verhogen onroerend-goedbelastng. Dick Uit beijerse kondigde gisteravond alvast maar aan dat zijn fractie niet met een dergelijke stijging kan instemmen. ”Wij pleiten voor het toepassen van bezuini gingen, vooral nu iedereen een stapje terug zal moeten doen”, aldus de frac tie van de SGP/Hervormde Kiesvereni ging, die meent dat de overheid van hoog tot laag het goede voorbeeld dient te geven door tariefs- en belastingver hogingen aan banden te leggen. De onroerend-goedbelastingen zouden daarom maar maximaal vier procent omhoog mogen, hetgeen een inkom stenderving van f 84.000,-betekent. Dat geld kan worden ’’terugverdiend” door bezuinigingen op andere posten. Dick Uitbeijerse zegt er verder geen moeite mee te hebben de saldireserves aan te wenden als financieringsmiddel. Ook vraagt hij het college van Bur gemeester en Wethouders wat nu pre cies de bedoeling is van die één miljoen gulden voor de sanering van de oude dorpskern en woningverbetering. BEJAARDEN Tevreden is de fractie van de SGP/Hervormde Kiesvereniging met het feit dat volgens de nota bij de gemeentelijke begroting voor 1977 de bejaardenhuisvesting in Waddinxveen ruim aan de gestelde normen voldoet, I al wordt betreurd dat de mogelijkheid Verder wordt gewezen op de noodzaak

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 17