Vert 4.95 de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Fa. v. d. Linde ’t Is nu tijd voor Vluchteling 76 Vul de envelop Meerderheid raad is tegen het versturen van brief over LBO TORKAK ZANG- EN ORGELA VOND Nieuwsblad Onafhankelijk DINSDAG NADER BERAAD BINNEN B. EN W. af U.S.A. import singles Graverij voor zoetwaterkanaal begint in 1979 I m Makelaardij B.V. 01828-2309 Radio - T.V. defekt Bel dan Raad behandelt begroting record discount Bestrijding van jeugdwerkloosheid J 01828-5890 i Uw Televisiedokter in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 ïTiTT voor huizen, flats en bedrijfspanden 11 I - I i ESploegstoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten se ntie 1974 1973 1973 1973 1972 1970 1974 1971 1972 1973 1974 1971 IjjdNBMj Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... Weekblad voor Waddinxveen 32e JAARGANG-Nr. 1483 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 28 OKTOBER 1976 send pand. neem daarom.... c. n 489 >P ZATERDAG 30 OKTOBER, BRUGKERK, 19.45 uur We zullen echt niet allemaal wereldberoemd worden. Maar TORBAS heeft Jeans waarmee je het wel zou kun nen worden. Zuidkade 6 Waddinxveen Naast Verbakel SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49. Waddinxveen Tel. 5890 ir Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Kon. Wilhelminaplein 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821 -2268 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Lager en een Reparatie aan alle voorko mende merken! baseerd op de verdeling tussen Open baar - Protestants-Christelijk - R.K. hierdoor zou worden doorbroken; de overheid deze school toch als een soort samenwerkingsschool zou gaan be schouwen en niet meer als een bijzon dere school; het bouwplan mogelijk door deze samenwerkingsvorm weer zou worden vertraagd; de practische samenwerking tussen de beide stichtin gen en de beheerder van de gebouwen en de machines etc. een bron van moei lijkheden zou kunnen zijn en de plaats en de inbreng van de Openbare Mavo de samenwerking tezeer het karakter zou gaan geven van die van een open bare school. T.V. service tot ’s avonds 8 uur. i Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze h send pand. 1 rfK gevulde envelop in de brievenbus van één van de RABO-banken in Wad dinxveen. Het komt dan vanzelf terecht. We zijn benieuwd wat de Wad- dinxveners voor de actie Vluchteling ’76 over zullen hebben. Het verleden heeft geleerd dat wat dit betreft het vertrouwen nooit is beschaamd. WADDINXVEEN Gisteravond zijn aan alle Waddinxveense gezinnen de enveloppen uitgereikt voor de lan delijke actie Vluchteling ’76, die is op gezet om 30.000 vluchtelingen een zin vol bestaan te geven, onafhankelijk te maken. Reeds met 500 gulden kan één vluchteling geholpen worden. Op eigen benen staan. Het betreft - u weet het onder de hand wel - vluchtelingen ver spreid over drie continenten: Azië, Af rika en Latijns-Amerika. Het streef bedrag voor de landelijke actie is vijf tien miljoen gulden. Van de Wad- dinxveners wordt dus meer dan een gift gevraagd. Hoeveel vluchtelingen door ons zullen worden geholpen blijkt vrij dagavond. Dan halen al die honderden vrijwilligers de enveloppen weer bij alle gezinnen op, ’t liefst gevuld met een flink bedrag, waaraan best het hele ge zin mee mag doen. Bent u toevallig morgenavond niet thuis, gooit u dan uw protestants-christelijke school voor LBO, begin dit jaar, kwam op een gege ven moment van de zijde van de samenwerkingsschool-gezinden het voorstel met elkaar samen te werken op basis van het principe van de vleu- gelschool. Zo’n school is een meng vorm tussen een zelfstandig opererende protestants-christelijke stichting en de samenwerkingsstichting en de plaat selijke overheid, die voor het beheer van de gebouwen en apparatuur zou kunnen zorgdragen. De samenwerking zou dan een zuiver zakelijk karakter dragen. Voor de protestants- christelijke stichting voor LBO is een vleugelschool echter onaanvaardbaar omdat het landelijk scholenbeleid, ge- WADDINXVEEN j Gistermiddag is in de raadzaal van het gemeentehuis de verga- i dering van de Waddinxveense gemeenteraad begonnen, die van- daag nog voortduurt. Eerst werd, na een onderbreking voor een ge- zamenlijke maaltijd in café- restaurant De Unie, de gewone maandelijkse agenda afgewerkt, waarna de vier fractievoorzitters hun algemene beschouwingen naar aanleiding van de gemeen telijke begroting voor 1977 hiel- den. Mevrouw L. M. i Oosterbroek-Waagmeester (lib.) en de heren M. Boere (Progres- sieven), ir. W. Stuulen (CDA) en D. Uitbeijerse (SGP/Hervormde i Kiesvereniging) zorgden voor 1 goede redevoeringen, die best het aanhoren waard waren. Met zijn vieren lazen ze echter nog 26 i pagina’s tekst voor. Dat was te 1 veel voor het Weekblad voor Waddinxveen van vandaag. Daa- rom treft u in deze krant de ver- i halen aan van de fractievoorzit- 1 ters van de Progressieven en de SGP/Hervormde Kiesvereniging en kunt u volgende week kennis nemen van hetgeen is gezegd door de fractievoorzitters van de VVD en het CDA. In het Weekb lad voor Waddinxveen van don derdag 4 november zal uiteraard ook melding worden gemaakt van de vandaag gegeven antwoorden van het college van Burgemeester en Wethouders en zal informatie worden verstrekt over de gister middag en -avond behandelde ”- gewone” agenda. DOKTERSDIENST ZATERDAG ARTS: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel 2676 APOTHEEK: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG ARTS: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 APOTHEEK: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 VERLOSKUNDIGE: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELINGDe medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot Hu., s middags van 4 tot 5 u. WADDINXVEEN Naar de huidige inzichten zal in 1979 begonnen kunnen worden met de aanleg van het zoetwaterkanaal Waddinxveen (Gouwe) - Voorburg (Vliet). Dat heeft minister drs. T. E. Westerterp van Verkeer en Waterstaat gisteravond in de Tweede Kamer gezegd. Hij zei dit op vragen van het Tweede Kamerlid P. A. Roels (PvdA), die bij de minister had aangedrongen op een nieuw onderzoek naar de noodzaak van deze voor het landschap ingrijpende kanaalgraverij, en zijn collega T. Tolman (CHU), die het juist een positief punt noemde dat het zoetwaterkanaal Waddinxveen-Voorburg er komt om met name de verzilting te bestrijden. Hij ondersteunde ook van harte de plannen voor de aanleg van een tweede zoetwaterkanaal, dat tussen Maarssen en Bodegraven. De aanleg van het zoetwaterkanaal Waddinxveen-Voorburg is al jarenlang een heet hangijzer, maar de buitenge wone droge zomer van dit jaar leek voor- en tegenstanders van de kanaalg raverij te overtuigen van de noodzaak hiervan. Te meer daar mr. A. P. van den Berg, dijkgraaf van het hoogheem raadschap Delfland, heeft betoogd dat het Westland tweemaal aan een ramp is ontsnapt, doordat het nog net op tijd ging regenen. Evenals in vorige jaren in droge perioden, bleek het pompen van water uit het gebied van het hoogheem raadschap van Rijnland ook dit jaar niet toereikend. Het water zakte in de boe zem, ondanks het schutten en andere maatregelen tot twee centimeter per dag. Bovendien kreeg het water een onaanvaardbaar hoog zoutgehalte van gemiddeld 0,3 gram per liter. De 24 kilometer lange, 2 meter diepe en gemiddeld 25 meter brede ’’water weg” Waddinxveen-Voorburg zal schoon water bevatten. Er mag van het hoogheemraadschap niets worden geloosd en het mag alleen voor zeil- en roeisport worden gebruikt. De graaf- kosten worden geraamd op honderd miljoen gulden. Het kanaal, bestemd voor de zoetwatervoorziening en de bestrijding van de verzilting onder meer in het Westland, doorsnijdt Wad dinxveen in oostwestrichting. Het in- laatwerk zal zich bevinden even ten noorden van de Burgemeester Troosts- traat. Tussen de Gouwe en de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn zal het ondergronds via kokers worden ver voerd, ten westen van de spoorlijn via een open kanaal. Het Waddinxveense gemeentebestuur is er op uit het kanaal dat in Voorburg op de Vliet aansluit dienstbaar te maken aan de recreatie door onder meer een roeibaan uit te zetten en de oevers en bermen voor dagrecreatie geschikt te maken. - Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298 houders op te dragen al het mogelijke te doen de twee stichtingsbesturen er van te overtuigen dat een vleugelschool in het belang van de gehele gemeente de beste oplossing is; En verzoekt het college de brief van 5 oktober gericht aan de Staatssecretaris van Onderwijs om WI otoncob nnn»n nipt tp \/prctiirpn' Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! een voor hen pas- i DEN HAAG/WADDINXVEEN In het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, heeft de regering voor 1977 een bedrag van 45 miljoen beschikbaar gesteld voor de conti nuering van de interim-maatregel jeug dige werklozen. Deze maatregel is in het leven geroepen op I5-OI-75 met het doel tijdelijke zinvolle werkgelegen heid te bieden aan werkloze jongeren. In aanmerking komen werklozen, die jonger zijn dan 23 jaar en gedurende minimaal twee maanden-als zodanig bij het Gewestelijk Arbeidsbureau staan ingeschreven. De werkzaamheden moeten additio neel zijn, dat wil zeggen er moet extra werkgelegenheid geboden worden, dus de werkzaamheden moeten niet kun nen worden gerealiseerd zonder toe passing van deze regeling. Verder dient een goede begeleiding aanwezig te zijn. Voorde regeling komen overheidsorga nen in aanmerking, alsmede instellin gen. die niet tot doel hebben winst te maken. Tot op heden is landelijk een bedrag van f 40 miljoen voor deze interim-maatregel ter beschikking ges teld. De provincie kon hiervan over 4 miljoen beschikken. Thans heeft de provincie Zuid-Holland werderom f 4,5 miljoen ter beschikking tot 3I de cember 1977. Inlichtingen en aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het secretariaat van het Regionaal Coördinatie-College voor Openbare Werken (R.C.O.W.), dat gevestigd is in het Provinciehuis, Koningskade I te ’s-Gravenhage (tel: 070-264111 toestel 2845). WADDINXVEEN In Waddinxveen zijn gisteren een paar honderd medewerkers begonnen aan ook bij U een enveloppe af te geven. Zij en I wij zijn er van overtuigd dat dit zinvol is. Het is toch onze plicht om al het mogelijke te doen hen. die door macht en geweld verdreven zijn, te helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Het van huis en haard verdreven zijn, uit simpel lijfsbehoud, is dermate schrijnend dat wij ons dat nauwelijks meer kunnen voorstellen. Verjaagd te zijn en het ontbreken van een bestaansmogelijkheid is een onvoorstelbaar leed en een aantasting van de waardigheid van de mens. Daar kunnen we met z 'n allen veel aan doen! Voor gemiddeld f 500,- kunnen wij een vluchteling ergens in de wereld helpen om een zinvol bestaan op te bouwen. Wij doen gezamenlijk een ernstig beroep op u om hier over na te denken en op uw verantwoordelijkheid voor uw medemens, als u het envelopje gaat vullen. Eén van de vele vrijwilligers komt het envelopje morgen weer bij u halen. COMITÉ VAN AANBEVELING: mr. A. G. Smallenbroek, burgemeester (voorzitter); H. P. Barth, werkcomité: j P. Bakker, werkcomité (secretaris); W. C. Slob, werkcomité (penningmees- f ter); P. W. Trouwborst-Heij, werkcomité; J. Koelma, werkcomité;B. J. Wou denberg, werkcomité; ds. J. van den Heuvel, predikant der Herv. Gemeente; ds D. J. Modderaar, predikant der Geref. Kerk; ds. G. A. Hooykaas, predikant i der Rem. Geref. Gemeente; ds. N. J. Flink, predikant der Herv. Immanuelkerk Gem.; ds. A. P. Verloop, predikant der Chr. Afgescheiden Gem.; P. M. Olst- hoorn, pastoor der Rooms-Katholieke parochie; J. in ’t Hol, notaris; C. E. G. Okkerse, bedrijfsleven; G. van Ringelenstein, voorzitter Middenstandsver. Waddinxveen; J. C. Groenewegen-Hensen, bestuurslid Amnesty International; A. P. de Graaff, voorz. Zwem- en Poloclub ”De Gouwe”; P. van der Linde, arts; P. de Bruin, voorz. bestuurdersbond NW; J. Dijks, voorz. bestuurders- bond CNV; H. H. Heller, voorz. Ned. Katholiek Vakverbond; L. M. i Oosterbroek-W’aagmeester, lid van de gemeenteraad; A. M. Kroon-Nahon, bestuurslid Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen; J. H. Koet- sier, voorzitter Chr. Boeren- en Tuindersbond; Th. B. Mourits, 2e voorzitter van de afd. Waddinxveen van de Land-en Tuinbouwbond; G. Bos, secretaris/- i penningmeester van de Hollandse Maatschappij van Landbouw; T. P. de Ruiter-Lodder, vice-voorzitster van de Federatie Vrouwelijke vrijwillige Hulp- i verlening; S. van Straalen-van der Breggen, voorzitster van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen; A. M. Sliedrecht-Bos, voorzitster Nederlandse Christen Vrouwenbond; M. J. Koetsier-Verboom, voorzitster van de Chris telijke Plattelands Vrouwenbond; P. v.d. Meulen-Kok, secretaresse van de Ned Katholieke Vrouwenbond; Els van Mourik, leerlinge prot. chr. MAVO ’’Kon. Wilhelmina”; Mari Snijders, leerlinge prot. chr. MAVO ’’Kon. Wilhelmina”; Drs. M. Verhoog, rektor van samenwerkingsschool voor HA VO/Atheneum. WADDINXVEEN Met 10 stemmen voor en 8 stemmen tpgen heeft de Waddinxveense gemeenteraad gistermiddag het college van Bur gemeester en Wethouders dringend verzocht de al klaar liggende brief over het nieuw te bouwen complex voor de protestants-christelijke scholengemeenschap MAVO/LTO ’’Koningin Wilhelmina” niet aan de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. K. de Jong Ozn., te versturen. In het schrijven wordt de onderminister verzocht om een spoedige bouw en wordt hem meegedeeld dat de benodigde gronden voor het bouwen van deze MAVO/LTO schuin achter de samenwer kingsschool voor HAVO/Atheneum aan de (korte) Sniepweg beschik- en Wetenschappen, niet te versturen”. De meerderheid van de gemeenteraad- sleden willen dus al het mogelijke doen om nog te proberen de beide Wad dinxveense stichtingen voor een samenwerkings-LBO en een protestants-christelijke-LBO op’ één lijn te krijgen, hoewel de in het afgelo pen jaar gehouden samensprekingen geen positief resultaat hebben gehad. H De raad spreekt nu over een vleugel- •school, dat - om de woorden van de heer M. Boere (Progressieven) te ge- bruiken - wordt beschouwd als een 8 ”minimum-bod". Het oprichten vair g een samenwerkingsschool voor Lager g Beroeps Onderwijs blijkt gezien de lijn recht tegenover elkaar staande stand- punten niet tot de mogelijkheden beho- ren. Duidelijk is wel dat indien de al draaiende protestants-christelijke school voor LTÓ geen strobreed in de weg kan worden gelegd en het stich tingsbestuur op de ingeslagen weg blijft voortgaan het is uitgesloten dat er in Waddinxveen nog een LBO-school voor alle gezindten komt. VLEUGELSCHOOL Over de nu voorgestelde besprekingen over de vleugelschool nog het volgen de. Tijdens de gesprekken tussen de besturen van de stichtingen voor een samenwerkingsschool voor Beroeps Onderwijs (LBO) baar zijn. De meerderheid van de raad, gevormd door de fracties van de Progressieven en de VVD en het CDA-lid W. L. M. Kruijk, is het er over eens dat de dit schooljaar al van start gegane protestants-christelijke school voor Lager Beroeps Onderwijs (LBO) niet in overeenstemming is met de wensen en wil van de Waddinxveense bevolking. Tot ongenoegen van de meerderheid van de fractie van het CDA en de frac tie van de SGP/Hervormde Kiesvereni ging, die van mening zijn dat de strijd om een andere LBO-school is gestre den nu de staatssecretaris een demo cratische beslissing heeft genomen, is een initiatief-voorstel van de fracties van de Progressieven en de VVD in meerderheid aangenomen. INITIATIEF-VOORSTEL De uitspraak van de raad, waarover het college van Burgemeester en Wethou ders zich in zijn vergadering van dins dag nader zal beraden, luidt: ”De raad van de gemeente Wad dinxveen; In vergadering bijeen op 27 oktober 1976; In overweging nemende dat: a. door een vleugelschool voldaan wordt aan de wens van het Minis terie tot op concentraties gerichte bezuinigingsmaatregelen; b. twee aparte scholen voor l.b.o in deze gemeente niet tot de reële mo gelijkheden behoren; 3e raad het een belangrijk goed vindt dat iedere ouder zijn/haar in vloed moet kunnen hebben op het schoolgebeuren; d. de zelfstandigheid van de Chr. Scho lengemeenschap en die van de Stichting LBO in samenwerkings verband bij een vleugelschool vol komen gehandhaafd blijft: besluit: Het college van Burgemeester en Wet-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1