Zang- en orgel- avond Brugkerk ,,’t Is nooit bij mij opgekomen om weg te gaan” WADDINXVEEN "Ik heb in Wad dinxveen altijd met plezier gewerkt. De verhoudingen met het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen zijn door de jaren heen reuze goed geweest. Daa rom is het eigenlijk nooit in mijn hoofd opgekomen om weg te gaan”. Dat zegt de heer J. M. Zandbergen (47), hoofd van de tot wijkschool om te bouwen St. Jozefschool (Kanaalweg). Volgende week dinsdag 2 november staat hij er bij stil al weer 25 jaar les te geven aan deze 155 leerlingen tellende schooi in de St. Victorwijk. Dat betekent voor hem en de meisjes en jongens een dag lang feest. Zo is er een eucharistie viering, een feestprogramma, een geza menlijke maaltijd, een filmmidag en een receptie (’s avonds van acht uur tot half tien) in het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat. Koffiebar haalt mr.H. van Riel (WD) en pater Koopmans in Waddinxveen Veilig fietsen met goed licht i ZATERDAG 30 OKTOBER Bus duurder Schoolhoofd JM. Zandbergen: Excelsior 2 delft onderspit Op 5 en 18 november in hervormde ”De Schaapskooi” Suggestie: Gemeentehuis ’s avonds open voor publiek Progressieven tot andere fracties ’’Houdt jullie aan de afspraken! diverse punten, het verzoeken om meer informatie over verschillende zaken, het bepleiten van een aantal nota’s over brandende kwesties en het geven van de nodige suggesties. WERKGELEGENHEID 'O een het node is een de met de kerkhervorming, die de dag daarop, 31 oktober, wordt herdacht. De toegang tol deze avond is vrij, aan de ingang zijn programma's te koop voor f 1,50 en de Brugkerk is vanaf kwart over zeven open. De avond be gint om kwart voor acht. 1-1 1- 1 1-1 0-2 2- 0 1- 1 2- 0 0-2 1- 1 2- 0 2-0 1- l 0-2 2- 0 1-1 2-0 1-1 1-1 1-1 0-2 ziekschool, luidt het advies van de frac tievoorzitter van de Progressieven. Belangstellend is deze politieke groe pering naar de resultaten van het on derzoek naar de doelmatigheid van het schoolzwemmen. ”We vragen ons af welke criteria gehanteerd zullen wor den en wij stellen daarbij vast voorop dat financiën niet het enige criterium mag zijn”. t komen te ontdekken, dat hier ongebo ren kinderen worden vermoord omdat de zwangerschap ongewenst is. Na de op vrijdagavond 12 november te houden muziek- en zangavond met on der andere een muziekgroep uit Slied- recht, houdt de heer E. Hofman, leraar Nederlands aan het christelijk lyceum in Gouda, een inleiding over "Pop of reformatie?”. Ds W. J. Gorissen zal het in de op vrijdagavond 26 november te houden koffiebaravond hebben over hoe het toch komt dat zoveel mensen zich aansluiten bij opwekkingsbewegin gen. Hij zal spreken over geestesgaven, gebedsgenezeres Betty Smith en de "Oase”, veren. Vrijdagavond 29 oktober komt de auteur J. A. E. Vermaat, schrijver van boeken als "Kerk en tegenkerk”, "Signalen van de eindtijd” en het vol gende maand verschijnende "Christus vrijgezel met de bus uit zijn woonplaats Zoeterwoude naar Waddinxveen om op de Chopinlaan uit te stappen en op de bij zijn voorganger H. M. van den Dool gestalde fiets verder te gaan. "De school waar ik sinds 1964 hoofd van ben, zonder te hebben gesolliciteerd, is al die tijd een rooms-katholieke school geweest. We zijn nu bezig er een wijk- school voor alle gezindten van te ma ken. Ik vind dat een uitdaging. Liever nog had ik een oecumenische school in de St. Victorwijk tot stand zien komen, want we zitten nog met het inpassen van de groep niet-godsdienstigen”, al dus de heer Zandbergen, één van de vijf leerkrachten aan de St. Jozef school, die volgende week dinsdag van wege het feestgedruis ongetwijfeld op de grondvesten zal staan te dreunen. Het is de wens van het jubilerende schoolhoofd in de jaren die hij nog heeft te gaan kinderen in zijn klas te zullen krijgen, die wat minder gejaagd en niet zoveel negatieve kenmerken van onze haastige maatschappij met zich zullen meedragen om al het goede van het behoorlijk in beweging zijnde onderwijs te kunnen meenemen en be-, waren. Voor de Progressieven draait alles nog om de voor deze zittingsperiode van de Waddinxveense gemeenteraad (1974- 1978) gemaakte afspraken. Ze laten er geen misverstand over bestaan dat wat hen betreft de doelstellingen en beleidsvoornemens van het gezamen lijk beleidsprogramma nog recht over eind staan. "Wij vragen van de andere fracties conform hun afspraken te han delen”, aldus Marie Boere, die aan dacht vroeg voor wat "ondergescho ven” punten uit het beleidsprogramma. Sprekende over het algemeen beleid werd in overweging gegeven het beheer van de in aanbouw zijnde sporthal in handen te geven van een beheerscom missie. Bij wijze van experiment zou den de secretarie-afdeling en van het gemeentehuis ’s avonds opem moeten zijn. Als het gaat om regionale samen werking dan denken de Progressieven in de eerste plaats aan werkgelegenheid en industrievestiging. "Wij kunnen ons voorstellen dat Waddinxveen niet wacht op initiatieven van andere bes tuursorganen in de regio maar zelf meer initiatieven neemt om op een aan tal beleidsterreinen tot samenwerking te komen”. Met het college van Burgemeester en Wethouders zijn de Progressieven voor de sanering en reconstructie van de ou dere woongebieden in ons dorp, waar voor een beleidsplan moet worden op gesteld. Er zou een fonds moeten ko men waarin centraal staat de sanering van het oude gedeelte van het Wad dinxveense woningbestand. "Sanering betekent voor ons geen kaalslag, maar renovatie en stimulering van verant woorde plannen voor woning- en buurtverbetering. Dit kan tevens in houden verplaatsing van industrieën, maar voorop staat bij ons het saneren en renoveren”, De vraag is natuurlijk van welke subsidieregelingen de gemeente hierbij precies gebruik zal kunnen maken en welke initiatieven mogelijk in die richting al zijn ontwik keld. Dat B. en W. het plan hebben de woo nomgeving in de Bomenwijk en een deel van de Oranjewijk te verbeteren, terwijl in de begroting van de gemeen telijke dienst Openbare Werken en - Bedrijven juist staat daar en aantal stra ten en pleinen te willen herstraten, beg rijpen de Progressieven niet. Bevries de hiervoor bedoelde bedragen en geef dat geld pas uit als de mogelijkheden bekend zijn, is het advies van Marie Boere. Hij kondigt al aan dat zijn frac tie nog in de clinche zal gaan over het herstraten van sommige straten, die vol gens de gemeente daarvoor aan de beurt zijn. De Progressieven vragen het college een actiever beleid te voeren ten aanzien van speelstraten en woo nerven, terwijl er ook aandacht dient te worden besteed aan de problemen van invalide burgers bij het parkeren van hun vervoermiddel. Marie Boere infor meerde ook naar de mogelijkheden bij herziening van het bestemmingsplan Brugcentrum de kantoorplanning daar extra in de schijnwerper te plaatsen. WADDINXVEEN Zaterdagavond wordt in de hervormde Brugkerk het eerste concert van het seizoen 1976-1977 gegeven. De Hervormde Orgelcomissie heeft, onder invloed van een teruglopend bezoek van de concerten in het afgelopen seizoen, gezocht naar een iets gewijzigde for- MEDEZEGGENSCHAP Voor Marie Boere draagt hde nota van het college van Burgemeester en Wet houders een sterk financieel karakter, waarbij de overige beleidszaken te wei nig aan de orde komen. Graag wil hij weten wat B. en W. nu precies met hun opmerking bedoelen meer aandacht aan het verband tussen werkgelegen heid en volkshuisvesting te willen bes teden, maar dat een bezinning op een verdere uitbreiding en versterking van de werkgelegenheid niet wenselijk is, indien het resultaat zou leiden tot een extra druk op de woningmarkt. Een an dere vraag is waarom het maken van een nieuwe plek voor woonwagens op korte termijn niet mogelijk is. Nood voorzieningen aan het huidige kamp aan de Onderweg vragen financiële of fers. Bijzonder moeilijk vindt Marie Boere het iets te zeggen over de perso neelsbezetting en de rechtspositie van de gemeente-ambtenaren, terwijl ook de discussie over de instelling van me- dezeggenschapcommissie nog niet is afgerond. Gevraagd wordt dan ook aan het college om een nota personeelsbe leid om op grond daarvan gefundeerd te kunnen beslissen. Aangekomen bij het punt ruimtelijke ordening wordt eraan herinnerd dat van gemeentewege in beginsel strikt wordt vastgehouden aan het openhou den van het Groene Hart. In dat ver band wijzen de Progressieven op de ontwikkelingen die in Midden-Holland gaande zijn die een grote druk op Wad- dinxveens grondgebied kunnen leggen, zoals de noodzakelijk geachte bouw van 10.500 huizen in deze regio en met name in de streek om Gouda. "De eer ste vraag bij ons is: Hoe hard is dit cij fer en waarvoor zijn deze woningen bestemd? Onze fractie is van mening dat het niet zo mag zijn, dat deze wo ningen mogen dienen om de leegloop van de grote steden op te vangen. Deze leegloop zal in de eerste plaats opge vangen moeten worden in die gemeen ten, die in de onmiddellijke nabijheid van deze steden liggen en daarmee via een goed openbaar vervoer verbonden zijn of kunnen worden. De bouw is voor ons aanvaardbaar indien het nodig is om de natuurlijke groei van onze re gio op te vangen”, aldus Marie Boere, die zijn verantwoordelijkheid niet wil ontlopen en niet bij vorbaar de deur in I Waddinxveen op slot wil doen. Zijn I fractie wil daaraan wel een aantal voor- I waarden verbinden. WADDINXVEEN Marie Boere, de fractievoorzitter van de Progressieven (PvdA/D’66/PPR/PSP) in de Waddinxveense gemeen teraad, heeft zich instemmend geschaard achter het college van Bur gemeester en Wethouders, waarover bij hem geen kwaad of kritisch woord over de lippen kon komen. De van huis uit socialist ’’beperkte” zich in zijn algemene beschouwingen tot het vragen van aandacht voor HEARINGS Gedacht wordt dan aan hearings voor de bevolking, aan de hand van tijdige en juiste informatie, te meer omdat bij of ideologie”, een inleiding houden over het thema Christenen in een ideologische situatie of eenvoudiger: Geloof je in de Bijbel?”. De muziek en zang op die avond is in handen van Nellie Thies. PATER KOOPMANS Vrijdagavond 5 november komt pater Koopmans, die landelijk bekendheid heeft gekregen met zijn strijd tegen de abortus, naar Waddinxveen om in "De Schaapskooi” te spreken over het on derwerp "Wat heeft het Evangelie jou te zeggen”. Pater Koopmans is pas op zijn 22ste jaar met gymnasium begon nen en daarna met zijn missionaire op leiding.. Hij is nog maar vier jaar terug als missionaris om in Nederland aange- WADDINXVEEN N.V. Verenigd Streekvervoer Westnederland heeft van het ministerie van Economische Zaken toestemming gekregen om met ingang van I november 1976 zowel de lokale- als interlokale tarieven te ver hogen. De tariefsverhoging bedraagt gemiddeld ca. 8,5% op de tariven die sinds 1 december 1975 (lokaal) en 1 ja nuari 1976 (interlokaal) van kracht wa ren. Het kaartassortiment blijft onge wijzigd. In Delft en Gouda wordt het gebied van het stadstarief met een aan tal bestaande halten aan de rand van de stad uitgebreid. Het jubilerende schoolhoofd J. M. Zandbergen.van de wijkschool St. Jozef tussen de leerlingen in zijn klas. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom). De heer Zandbergen heeft de zesde klas met daarbij 9 leerlingen uit de vijf de klas. Al een kwart eeuw lang reist de WADDINXVEEN Het tweede team van de Waddinxveense damclub Ex celsior speelde uit tegen BDV in Bleis- wijk en moest na een spannende wed- - strijd met 11-9 haar meerdere erkennen hetgeen toch een\ geweldige prestatie is. Er had een gelijk spel ingezeten. De uitslag luidt: BDV EXCELSIOR 2 W. Groenendijk-G. Heeren D. Slappendel-H. den Outer J. Helder-J. de Heer K. Duijvenstein-Th. van Bueren D. van Spengen-C. Stolker W. P. van Loon-R. van Dijk C. Molenaar-D. Heeren J. van de Kooy-A. A. Rietveld C. Dorst-J. Both H. van der Heuvel-J. de Wit Voor het clubkampioenschap werd de 10e ronde gespeeld. De uitslagen waren als volgt: C. H. Kramp-A. A. Rietveld D. Zwanenburg-J. de Wit A. Zwanenburg-Th. van Bueren C. Blonk-W. van der Heijden T. Driesse-D. Heeren A. Blom-J. de Heer C. Stolker-J. Vermeulen H. den Outer-A. Crone J. Both-G. Dankers G. Heeren-J. van der Eist (Vanavond) donderdag speelt Excelsior 1 thuis tegen BDV I uit Bleiswijk. Aanvang half acht in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stations straat. WADDINXVEEN Tot de volgend jaar op 25 mei te houden Tweede Kamerverkiezingen zal er maandelijks in ”De Schaapskooi”, de koffie bar van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen aan de Nesse (bij de Brugkerk), gesproken worden over de democratie in ons land en het politieke bestel zoals we dat kennen. Deze zaken staan tel kens centraal op een extra avond (donderdag), die maandelijks is in gelast om het op de wekelijkse koffiebaravond (vrijdag) met elkaar te kunnen blijven hebben over Gods Woord. Voor de eerste koffiebara vond over politiek heeft ”De Schaapskooi” op donderdagavond 18 no vember om half acht het oud-Eerste Kamerlid voor de VVD, mr. H. van Riel, uitgenodigd. In de komende vijf weken heeft de koffiebar van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen een aan tal Nederlanders gevraagd te komen vertellen over hun werk en hun drijf- WADDINXVEEN In Waddinxveen hoeft niemand meer zonder of met onvoldoende voor- en achterverlichting van zijn (brom)fiets en auto rond te rijden. Wordt vanavond (donderdag tussen zeven en negen uur voor de tweede maal bij Ga rage Boonstoppel aan de Oranjelaan in samenwerking met de plaatselijke rijkspoli tie een verlichtingscontrole voor automobilisten gehouden, volgende week maandag, dinsdag en woensdag houdt Wielaard (voor de fiets) van de Dorpstraat samen met eilig Verkeer Nederland en de plaatselijke rijkspolitie de actie Veilig Fietsen. Drie dagen lang kunnen kinderen en volwassenen (voor hen is speciaal de maandag en dinsdagavond van zeven tot negen uur gereserveerd) de verlichting en andere belangrijke punten van de fiets gratis laten controleren. Als het licht in orde bevon den is, wordt een veiligheidssticker op de fiets geplakt. Is de fiets niet in orde, dan wordt een kaart meegegeven waarop de gebreken staan aangegeven en tevens even- Nêle kosten van de reparatie. Dat een dergelijke actie belangrijk is, blijkt uit het aantal ongevallen dat jaarlijks, vooral jeugdige fietsertjes treft. De verlichting van aen groot aantal fietsen laat veel te wensen over, en dat terwijl een recent onderzoek heeft uitgewezen dat tijdens schemer en duisternis het aantal ongelukken met fietsers 4x zo groot is dan overdag. ”Wij zouden het op prijs stellen als u uw leerlingen zou aansporen aan deze gratis controle - van maandagmorgen 9 uur tot woensdagmiddag - uur - deel te nemen”, zo heeft Wielaard ook nog in een brief aan alle Wad- oinxveense scholen laten weten. Progressieven geboden in de onze waar werkloosheid gelukkig niet hoog is. Betreurd wordt dat de houtwaren- en speelgoedfabriek G. Okkerse BV moet sluiten. "Deze bedrijfssluiting heeft weer eens temeer aangetoond hoe slecht het gemeentebestuur op de hoogte is van de (financiële) situatie van de bedrijven in Waddinxveen”. Gewezen wordt op de in de afgelopen jaren opgestelde werkgelegenheidsrap- porten, waaruit geen gemeentelijk beleid is voortgekomen. De Progressie ven dringen dan ook aan op voortzet ting van overleg over deze problema tiek en vaststelling van een beleid voor de korte en lange termijn. "Verder wil onze fractie aandringen op het totstand brengen van een gemeenschappelijke regeling met onze nabuurgemeente om té komen tot een gemeenschappelijk beheer van ons gereserveerd industrie terrein aan de Zuidelijke Dwarsweg”. Marie Boere heeft bij het college sterk aangedrongen op een gemeentelijke milieunota. "Een goede zaak”, noemt hij het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar. Ten aanzien van het beleid rond de streekmuziekschool dringen de Progressieven aan om de afgesproken bouwkundige voorzieningen aan het gebouw, om geen grote schade te veroorzaken, nu ter hand te nemen. ”- Mocht er gedacht worden aan andere huisvesting van dit onderwijs, dan wil onze fractie daarover goed geïnfor meerd worden en na een discussie hierover tot een besluit komen." Over de toenemende agressie in onze samen leving kwam de fractievoorzitter van de Progressieven te spreken in het kader van de gezondheidszorg. "Wij zijn er van overtuigd dat deze zaak niet eenzijdig benaderd mag wor den. Er zijn namelijk vele vormen van agressie en onze fractie denkt dan niet alleen aan de vechtpartijen die ook in Waddinxveen de laatste tijd hebben plaatgevonden. In sommige gevallen kan ook de toename van de verkeer songevallen, de geluidsoverlast, werkloosheid en de aantasting van het milieu versschijningsvormen zijn van agressief gedrag. Vaak lokt de ene vorm van agressie, vaak verborgen aan wezig, de andere vormen van agressie uit, die wel zichtbaar zijn. Onze fractie is er van overtuigd dat agressie in de gemeenschap ook een gevolg is van de maatschappelijke verhoudingen waarin wij leven, wellicht een protesthouding tegen een prestatiemaatschappij, die door ons niet als een ideaal wordt ge zien”, aldus Marie Boere, die zegt deze zaken in een goed overleg in de raads commissie voor algemeen bestuurlijke zaken ter sprake te willen brengen. BEJAARDENZORG? De Progressieven hebben expliciete uiteenzetting van gemeentelijk welzijnsbeleid gemist. Sprekende over sociale zaken vraagt Marie Boere zich af in hoeverre niet naar een systeem van sociale zorg moet worden gezocht, dat meer klants- gewijs in plaats van wetsgewijs opgezet kan worden. "Onze fractie is niet zo gelukkig met het feit dat het bestuur in toenemende mate er toe overgaat be paalde dienstverlening op maatschap pelijk terrein te delegeren aan stichting zoals "De Zuidplas” met al zijn bezwa ren van slechte controle mogelijkheden wat de uitvoering bet reft". Het doet de Progressieven vreemd aan dat een duidelijke visie op de bejaardenzorg bij het college ont breekt. Zo wordt het niet totstandko men van een tweede bejaardenoord beargumenteert met cijfermatige limie ten. "De woorden ”integratie-in-de- samenleving” komen in uw hoofdstuk niet voor. Wij betreuren dat". Met voldoening namen de Progressie ven kennis van het feit dat volgende maand de onderwijsnota zal worden ge presenteerd. Deze nota zou als een soort draaiboek moeten gaan fungeren. Marie Boere heeft de'vraag gesteld of het muziek- en zangonderwijs recht wordt gedaan door op de begroting geld uit te trekken om per school 2 uur per week muziekonderwijs te geven door het aantrekken van een vakleer kracht. Bekijk deze materie nog eens nader, eventueel in overleg met de mu- de voorbereiding van de structuur schets van Waddinxveen de bevolking zich in meerderheid uitsprak voor gelijk blijven van het aantal inwoners. Politieke voorwaarden zijn: Gronduit- gifte volgens erfpachtstelsel, een woningbehoefte-onderzoek om te we ten welke woningen er eventueel ge bouwd zouden moeteri worden en het gezamenlijk beleidsprogramma waarin uitgangspunten voor het gemeentelijk woningbeleid worden geformuleerd. Marie Boere, 53 jaar, is fractievoor zitter van de Progressieven (Pv- dA/D'66PPR/PSP). Hij is in Moord recht geboren en in Rotterdam als handarbeider werkzaam. Sinds 1955 woont hij in Waddinxveen en maakt sinds 1970 deel uit van de Waddinxv- vense gemeenteraad. Hij bekleedt naast het raadslidmaatschap diverse maatschappelijke functies. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 28 OKTOBER 1976 Volgens de waakzaamheid gemeente als FINANCIËN Sprekende over het financieel beleid heeft Marie Boere het over de grote veranderingen in de opzet van het gemeentelijk huishoudboekje voor 1977. Zo is de begrotingsruimte zicht baar gemaakt, is de begroting niet vert roebeld door loon- en prijsstijgingen op verschillende momenten, zijn de opvat tingen gewijzigd voor wat betreft de verschillen tussen rekening- en begro tingscijfers en ligt er een aanzet tot een meerjarenbegroting op tafel, al wordt een prioriteitenstelling voor de middel lange termijn gemist. Tot slot stelt de fractievoorzitter van de Progressieven drie principiële vragen: "Ten eerste is de verleiding groot nu van een behoorlijke begrotingsruimte gesproken kan worden, de ruimte di rect met uitgaven op te vullen. Men gaat dan voorbijtaan de vraag in hoe verre uitgavenstijgingen maar altijd door kunnen gaan. De genzen aan de groei worden steeds meer zichtbaar. Een overheid zou richting moeten ge ven, en dit is het tweede punt, aan de noodzakelijke matiging in afwenteling van prijsstijging die zij van haat burgers verlangt. Het is onverkoopbaar van het doorsnee-gezin te verwachten dat de broekriem wordt aangehaald en tegen vallers binnen het gezinsbudget worden opgevangen, zonder dat dezelfde instel ling door de overheid zelf wordt bet racht. Dat wat we het komend jaar al lemaal voor het totaal willen, zullen wij aan de basis moeten doen, want natio naal is de optelsom van lokaal. Ten der de noemen wij het saneringsfonds waarvan wij de bredere bestemming toejuichen. Wij zouden echter bij het te verwachten voorstel een structurele voeding van deze reserve vermeld wil len zien. Daarbij behoeft niet alleen ge dacht te worden aan een jaarlijkse bijd rage vanuit de gewone dienst maar ook de gronduitgifte kan bijvoorbeeld daar bij als bron dienen”. mule die de bezoekers een wat grotere variatie biedt. Daarom wordt de uitvoering van zaterdagavond aangekondigd als "Zang- en orgelavond", waarin orga nist Ben van Oosten, het kinderkoor "de Zangvogels" onder leiding van Henny Brinkhorst en ds. Iz. Kok uit Zoetermeer elk een aandeel zullen le veren. Bovendien kunnen de aanwezi gen in de samenzang zelf actief mee doen. Het kinderkoor zingt liederen uit de bundel "Jeugd in actie” en de orgel commissie prijst zich gelukkig dat diri gent Henny Brinkhorst bereid was deze avond het koor nog te leiden. Om per soonlijke redenen heeft hij besloten de dirigeerstok neer te leggen, zodat dit helaas zijn laatste concert met "de Zangvogels" lijkt te worden. Ben van Oosten voert werken uit van J. G. Walther, D. Scarlatti, G. Young en de fantasie over het Lutherlied van Jan Zwart. De meditatie van ds. Kok heeft als thema "De roepstem van het bloed” en ook hierin wordt een verband gelegd M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 5