SCHENKINGEN scholen? Wat zijn LOM- bij ons kunt u natuurlijk voor oogmeting terecht Pleidooi van VVD voor Mr. Opticien J.Grit stichting LOM-school o Functie en werkterrein van notaris Komt aan orde in onderwijscommissie WILLEM VERBAAN TEKENT COLLEGE OPENBARE COMMISSIE VERGADERING EXCLUSIEF BLOEMWERK Ipootiek lorrt L® i, llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll d Maap Groenendijk BRIU’INN” RECEPTIONISTE opleidingen ■pont GOUDA f i. \J I 1 4 Uw bloemist 3 IHTERFLORA WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN DONDERDAG 4 NOVEMBER 1976 Brederolaan 3, Waddinxveen tel. 4198 Zuidkade 93, Boskoop, tel. 4012 HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD’ VOOR Bij ons kunt u rechtstreeks terecht voor uw nieuwe bril of voor contactlenzen. Onze ervaren en volledig gediplomeerde opticiens zorgen voor een exacte oogmeting. met behulp van de allernieuwste optische meetinstrumenten. Hiermee wordt de glassterkte van de bril die u nodig heeft bepaald. Dit doen we trouwens al jaren, want de oogmeting is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. “In eigen huis” bepalen we de juiste brilsterkte én verzorgen wij de aanpassing van de nieuwe bril. Alles in één hand. Dat is gemakkelijk en gaat bovendien snel. kan beter tien kinderen onderhouden dan tien kinderen één moeder’, en 'Je moet je niet uitkleden voordat je naar bed gaat'. Daadwerkelijke schenkingen kunnen geen kwaad bij grote vermogens. Zij veroorzaken blijde gezichten, besparen het kind een nog hoger percentage suc cessierecht en de ouder inkomsten- en vermogensbelasting over het geschon- kene. Is het besparen van successierecht de enige drijveer, dan kunnen de ouders hun toevlucht nemen tot het schuldig erkennen uit hoofde van schenking. Daarbij verklaren zij bij wijze van schenking een bepaald bedrag aan hun kinderen schuldig te zijn en daarover een redelijke rente te zullen vergoeden. Het schuldig erkende bedrag is in prin cipe pas opeisbaar bij het overlijden van de ouders. Voor het doen van een dergelijke schenking is een notariële akte noodzakelijk! Gelukkig maar, want hier liggen nogal wat voetangels en klemmen, waarvoor alleen een des kundige de verantwoording op zich kan nemen. OI DESOTARISHL IS Hoewel de zelfstandigheid van Waddinxveen op dit moment voorop staat is nauwe samenwerking met "on ze grote buur" Gouda een dwingende eis. Benieuwd wordt uitgezien naar het langverwachte structuurplan van de kaas- en kaarsenstad. Wanneer ruimte in het Waddinxveense opgeofferd moet worden voor woningen of bedrijven zal dit een regionale noodzaak moeten zijn. Na provinciale goedkeuring voor de uitbreiding van de huizen aan de achterzijde in de Oranje- en de Vondel- wijk, dienen ook de Groenswaarden te Contactlensspecialist ANVC - Optometrist OV Korte Tiendeweg I 2. Gouda, tel. 01820 - 13033 Kleiweg 108. Gouda, lel. 01820 - 16033 Winkelcentrum Bloemendaal 41. Gouda, tel 01820 - 18492 Winkelcentrum de Passage 220. Waddinxveen, tel 01828 - 4303 ILIDD/A XPEEN - De vol gend jaar tien jaar in Waddinx- veën werkzame notaris in 7 Hol kennen de meesten van ons voor hel op laten maken van een testament oj het kopen van een huis. Maar voor vee! meer zaken is een gang naar de notaris aan de Prinses Beatrixlaan gewenst. Soms zelfs stelt de wel inscha keling van een notaris verplicht. Bijvoorbeeld voor hel maken van huwelijksvoorwaarden of voor het oprichlen van een besloten vennootschap IBP) oj een stich ting. kaak ook kan de notaris nuttige adviezen geven voordat men een bepaalde beslissing neemt. Denk maar eens aan het kopen van een huis en wal daar allemaal hij komt kijken, voorat ook op financieel terrein. Om hel werkterrein van de notaris wal meer toegankelijk te maken voor de Waddinxveners plaatst het Weekblad voor Waddinxveen, daarbij gesteund door de Ko ninklijke Notariële Broeder schap I de vereniging van nota rissen en kandidaat-nolarissen een serie over de functie en het werkterrein van de notaris. Vandaag: Schenkingen. Volgende week: Overdracht van onroerend goed. het gemeentelijk streven zal dienen te zijn. Andere punten uit de algemene be schouwingen van de VVD zijn: Uit de begrotingsnota valt op te ma ken dat door middel van meer efficiën te methoden, andere werkwijze en doorlichting van bepaalde gemeen telijke taken, bezuinigingen zullen wor den ingevoerd. Dit dient met veel tact te gebeuren, daar menselijke belangen hier bij betrokken zijn. Er mag niet al leen gekeken worden naar de financië le kant. "Sociale onrust moet voorko men worden", vond mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester, die zich zei te kunnen vinden in de meeste beleid slijnen van het college van Burgemees ter en Wethouders. Nu het er naar begint uit te zien dat er een aanvaardbare achterstand in het opmaken van de gemeenterekeningen binnenkort daar is. is het voor de VVD vreemd hierover niet meer te behoeven te spreken bij de algemene beschou wingen, zoals dat in de afgelopen zeven jaar was gebeurd. De raadsleden zou den verder wat meer inzicht in de kos tenontwikkeling rond de voorgestane sanering van de oude dorpskernen moeten hebben. WADDINXVEEN De raadsfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) heeft de algemene beschouwingen over het ge meentelijk huishoudboekje voor 1977 aangegrepen voor een pleidooi in Waddinxveen te pogen een school voor kindeen met leer- en op voedingsmoeilijkheden (LOM) op te richten. "Wij hebben in onze ge meente altijd getracht het onderwijs zo volledig mogelijk te doen zijn", aldus de liberale fractievoorzitster mevrouw L. M. Oosterbroek-Waag meester. "Kinderen en ouders van kinderen die dit schooltype bezoe ken hebben vaak vervoersproblemen door activiteiten van de school buiten de schooluren. Binnen de gemeente doen zij ook niet mee aan buitenschoolse activiteiten en vallan daardoor overal buiten”. Uit het antwoord dat onderwijswethou der A. H. van Gent (Progressieven) hierop in de gemeenteraad ga:f blijkt dat het niet gemakkelijk zal zijn in Waddinxveen een LOM-school gereali seerd te krijgen. Er is daarvoor een leerlingental van minimum 44 nodig, terwijl op dit moment 28 Waddinxveen se meisjes en jongens elders een school voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden bezoeken. Op verzoek van het progres sieve raadslid drs. W. G. de Meer komt deze zaak straks aan de orde in de raadscommissie voor de onderwijsza ken, omdat toch niet het getal, maar een beleidsvisie op dit punt uitgangs punt van het gemeentelijk streven zal DE BONKELAAR De gemeentelijke commissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd krijgt te weinig te doen. Zelfs de begroting is ditmaal niet besproken. Na het uitko men van de subsidienota is het de vraag wat deze gemeentelijke commissie ei genlijk nog te doen zal hebben. Verder heeft de commissie bijvoorbeeld geen band met het jeugd- en jongerencent rum De Bonkelaar. Zelfs de door de gemeenteraad afgevaardigden worden nauwelijks in staat gesteld enige in vloed op het beleid van dit centrum uit 'te oefenen. De liberale fractievoorzitster: "Wij zijn echter bevreesd dat, als er te veel ru moer ontstaat op en over de disco- avonden, in feite slechts een klein on derdeel van de activiteiten, dit toch lot resultaat zal hebben dat ouders hun kinderen zullen beletten aan enige acti viteiten in De Bonkelaar deel te nemen. Wij begrijpen dat er van het bestuur en de vrijwillige medewerkers veel zelfbeheersing en tact gevraagd wordt. Dit is echter geen nieuw aspect. Aan de hand van gebeurtenissen in der gelijke gebouwen in andere gemeenten, wist men wat verwacht kon worden. Wij vinden dat het gemeentebestuur al les moet doen om te voorkomen dat dit gebouw gebruikt wordt door een kleine groep weerbarstige jongeren, geëscor teerd door vriend en vijand uit andere gemeenten." WADDINXPEEN Een gemeenteraadsvergadering die woensdagmiddag om half drie begint en met de nodige eet-en rustpauzes en schorsingen voort duurt tot donderdagavond half elf geeft raadsleden volop de gelegenheid even met wat anders bezig te zijn, zonder overigens maar iets van het debat te be hoeven missen. Perscheidene raadsleden hebben dan ook met potlood en pen tekeningetjes gemaakt om de tijd te doden. Slechts één van hen maakte een "complete prent" en dat was het progressieve raadslid drs. Willem Per baan. Hij tekende het college van Burgemeester en Wethouders met van links naar rechts de sigaar rokende wethouder Paul van Schie (CDA), wethouder Hei- men Huizer SGP/Hervormde Kiesvereniging), burgemeester mr. Bert Smal- lenbroek, gemeentesecretaris J. Meuleman en wethouder Anne van Gent (Progressieven). Dat gebeurde op het moment dat elders in het gemeentehuis de broodjes croquette koud lagen te worden, omdat in tweede instantie niet alleen de fractievoorzitters van de Progressieven en het CDA. maar ook hun fractiegenoten stuk voor stuk het woord gingen voeren. Dat hij de christen democraat Paul van Schie met een sigaar heeft getekend is maar een momen topname want de wethouder heeft juist zijn rookgewoonten drastisch gewij zigd. "Het werd veel te veel", zei de man die tot voor kort maar moeilijk de anderhalf uur durende rookvrije periode in de gemeenteraadsvergaderingen kon doorkomen. WADDINXPEEN Scholen voor kinderen met leer- en opvoe dingsmoeilijkheden (LOM) beho- ren tot de jongste tak van het bui tengewoon onderwijs. Zij dateren van rond 1949. Zij zijn bedoeld voor kinderen die partiële tekor- i ten vertonen: sommigen kunnen zich moeilijk concentreren, an deren zitten met tekorten aan ruimtelijke oriëntatie die de kin deren belet te zien dat een getal i groeit of af neemt als men er iets 1 bijtelt of aftrekt. Weer andere kinderen hebben leesmoeilijkhe- i den. Deze defecten kunnen hun oorza ken vinden bij de geboorte. Op i een school voor gewoon lager on derwijs blijven deze kinderen ach- ter Op de LOM-scholen moeten I alle vakken van het gewoon lager onderwijs worden gegeven. Dat i gebeurt vaak met middelen die in de praktijk zijn uitgedokterd. Ben toelatingscommissie, waarin zitting hebben het hoofd van de school, een psycholoog en even tueel een kinderarts en een maat- "happelijk werker, beziet of een kind op deze school het best ge- kuipen kan worden. Doorstro- 'tting is mogelijk naar het lager oj individueel lager beroepson derwijs. Sommige LOM-scholen hebben zelf een afdeling voor al gemeen voortgezet onderwijs. Er begaan ook zelfstandige scholen voor voort gezet LOM-onderwijs. II 1 oor sommige kinderen die deze den of ajdelingen bezoeken. I beh00rt het behalen van een I V 4 EO-diploma (staatsexamen I ,l'i de mogelijkheden. WADDINXVEEN Bij de bespreking van schenkingen komt de strijdvraag naar voren, wie van de twee het grootste genoegen aan een schen king beleeft: de schenker of de begiftig de? Zeker is, dat de schenker méér vol doening heeft naarmate de begiftigde zich met de gift opgetoner en blijder toont. In onze welvaartsmaatschappij worden dagelijks duizenden cadeautjes uitgedeeld, dus schenkingen gedaan: het aanbieden en acccepteren van een sigaar of een sigaret, een glas sherry of een pilsje, het presenteren van gebak, het deponeren van geld in een kollekte- bus. het geven van een verjaardagsca deau. Vanzelfsprekend heeft de wet voor dit soort 'gebaren’ geen notariële akte voorgeschreven. Het zijn allemaal voor iedereen regelmatig terugkerende han delingen. Zij betreffen goederen, die van hand tot hand gaan, geld of tastba re voorwerpen, die door overreiking van eigenaar verwisselen. Zodra een schenking andere zaken - bijvoorbeeld een huis - betreft, is wèl een notariële akte vereist. Dit is eveneens het geval, wanneer iemand zich uit vrijgevigheid verbindt om periodiek - bijvoorbeeld jaarlijks - een bepaald bedrag aan een instelling van liefdadigheid uit te keren. Ook indien door de wet geen notariële akte is voorgeschreven, verdient die akte de voorkeur zodra het om een aanzienlijk belang gaat. Daarmee schept men tegenover de belasting dienst of anderen het bewijs, dat de schenking inderdaad heeft plaatsge vonden. Ter besparing van successierecht (belasting over de erfenis) doen ouders vaak schenkingen aan hun kinderen. Samen mogen zij jaarlijks aan ieder kind f 2.000,- belastingvrij schen ken. In het jaar waarin een kind trouwt, bedraagt het belastingvrij te schenken bedrag 10.000.-. De belastingvrije schenking aan een gehuwd kind mag bedragen: 10% van het ouderlijk inko men in het aan de schenking vooraf gaande jaar met een minimum van f 2.000,- en een maximum van f 5.000,-. Grotere schenkingen zijn wel belast met een betrekkelijk laag recht. Naarmate het vermogen van de ouders groter is, levert de schenking aan hun kinderen méér besparing van succes sierecht op. Dit is een gevolg van het feit, dat het percentage van het te beta len successierecht stijgt naarmate de erfenis groter is. Een meerderjarige die van een ouder f 11.000,- erft, betaalt ƒ220,- succes sierecht. Over wat hij méér erft dan ƒ11.000,- betaalt hij 6%, meer dan f 16.00.- betaalt hij 7%, meer dan 31.000,- betaalt hij 9% en zo gaat de stijging van het percentage door tot 17% over hetgeen hij van zijn ouder méér erft dqn 506.000,-. Het is duidelijk dat een ouder - hoe welkom belastingbesparing ook moge zijn - niet te lichtvaardig of op te jeug dige leeftijd tot daadwerkelijke schen kingen moet overgaan. De ouders we ten zelf immers ook niet wat hun nog te wachten staat. En nog steeds gelden de •twee ouden gezegden: 'Eén moeder In de gemeentelijke onderwijssector zijn geen nieuwe beleidslijnen uitgezet. De onderwijsnota van het college van Burgemeester en Wethouders wordt deze maand behandeld. Volgens de VVD is een diepgaand onderzoek noodzakelijk hoe het algemeen vor mend muziekonderwijs op de basis school in de praktijk kan worden ge bracht. Over de stopzetting van de tweede fase van de bouw van de samen werkingsschool voor HAVO/Atheneum werd ernstige verontrusting uitgespro ken. Er dreigen onvoorstelbare lokaal- problemen voor het schooljaar 1977- 1978. Een andere zorg is de terugloop van leerlingen op de openbare scholen in de oude wijken. Zo hebben de Jan Ligt- hartschool (Kerkstraat) en de Theo Thijssenschool (Kerkweg-Oost) de no dige problemen waar de liberalen dui delijk een aanvaardbare oplossing voor willen vinden. "Wij kunnen die oplos sing niet leggen bij de oudercommis- sies, die volgens de huidige opzet nog geen bestuursbevoegdheid hebben, waar we overigens wel een voorstander van zijn”, aldus mevrouw L. M. Ooster broek-Waagmeester. WADDINXVEEN Vanavond (don derdag) vergadert om half negen in het gemeentehuis in het openbaar de raadscommissie voor openbare wer ken en -bedrijven onder voorzitter schap van wethouder P. E. J. van Schie (CDA) over deze agenda: 1. Verslagen van de vergaderingen van 30 september en 7 oktober 1976. 2. Het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. aanleg beplantingen hockeyvelden. 3. Gegevens omtrent aanleg C.A.I. oostzijde Gouwe en scholengebied Sniepweg/Kanaaldijk. 4. Nader ingekomen stukken. 5. Rondvraag. Drs. Willem Perbaan l Progressieven - e Meer vergaderingen van de raads commissie voor de sociale zaken en volksgezondheid en veel schriftelijke voorlichting maken een betere beoor deling van de gemeentelijke sociale zorg mogelijk. De VVD-fractie is overi gens nog steeds geporteerd van de af deling sociale zaken een aparte tak van dienst te maken. "Wij vinden dat in moeilijkheden geraakte Wad dinxveners op voortreffelijke wijze ge holpen worden en dat er wel degelijk gewaakt wordt tegen misbruik van gemeenschapsgelden". Sprekende over de werkgelegenheid zei mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester te hebben gemerkt dat er sprake is van een goed contact met het Gewestelijk Arbeids Bureau in Gouda, waardoor een beter inzicht verkregen kan worden in de werkgelegenheid in deze streek. Bij het schrijnende geval van sluiting van de houtwaren- en speelgoederenfabriek G. Okkerse BV is voor de VVD duidelijk naar voren ge komen dat de afdeling sociale zaken al het mogelijke tracht te doen een greep te krijgen op de situatie om daardoor in staat te zijn de -helpende hand te bie den. VERKEER Mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester: "Het college van B. en W. acht bezinning op de woonerfge- dachte noodzakelijk. Ook wij zijn ge schrokken van de publicaties waaruit blijkt dat woonerven niet die veiligheid voor voetgangers en kinderen bezitten die we verwacht hadden. Wij voelen ons beschaamd nu blijkt dat volwas senen hun snelheid niet kunnen of wil len matigen, dat zebrapaden niet echt veilig zijn, dat kinderen die optreden als verkeersbrigadiertjes groot gevaar lopen. Dat neemt niet weg dat onze oude wijken en met name de Oranje- wijk en de Bomenwijk om een oplos sing vragen voor hun woon- en leefmi lieu. Wij denken dat het mogelijk is om door middel van het stellen van priori teiten in wijken, binnen deze wijken in straten, herstratingsplannen. Wijkver- keersplannen. de inbreng van bewoners etc., een verbetering van het woon- en leefmilieu te verwezenlijken is. Ook de parkeerproblemen dienen daarbij te worden opgenomen. Ernstig bezwaar heeft de VVD tegen het voornemen van minister dr. J. A. van Kemenade van Onderwijs en Wetenschappen het ver- keersonderwijs als verplicht apart vak op de basisschool te willen schrappen”. Ondanks toezeggingen vorig jaar zijn B. en W. er niet toegkomen een gemeentelijke monumentenlijst op te stellen. Het gesol en de daaruit volgen de bezinning over het voortbestaan van het oude notarishuis laat wel degelijk zien dat het zin heeft te catalogiseren wat er bewaard moet blijven. "Wij den ken vooral aan de kleine oude panden in onze gemeente die de moeite waard zijn om behouden te blijven", aldus de liberale fractievoorzitster. Steeds meer mensen worden op eni gerlei manier geholpen een eigen huis aan te schaffen. Nog altijd echter drei gen er ook mensen tussen wal en schip te komen. Met name de mensen met een eigen huis die wat ruimer willen wonen maar niet een woning in de vrije sector kunnen betalen en de mensen die hier economisch gebonden zijn maar door de gemeente op dit moment niet geholpen kunnen worden. Deze categoriën zullen ook mee moeten gaan delen. Sprekende over de woning bouw vroe.g de VVD zich verder af als. zoals wordt gezegd, het gemeentelijk anti-speculatiebeding niet waterdicht is. wanneer er dan een ander voorstel kan worden verwacht. Zo tekende tijdens de algemene beschouwingen en begrotingsbehandeling drs. Willem Verbaan (Progressieven) het college van Burgemeester en Wethouders. Hij liet wethouder H. Huizer zeggen: "We laten ons niet kisten", burgemeester mr. A. G. Smal- lenbroek: "W aar blijven die croquetten toch?" en wethouder A. H. van Gent: "Ik zeg niks meer toe..”. Het motto dat hij aan het gezelschap meegaf: Luctor et emergo. Lous Oosterbroek- Waagmeester. deze maand 46 jaar, is fractie voorzitster van de PPD. Zij is in Den Haag geboren en van beroep huis vrouw. Sinds 1964 woont ze in Wad dinxveen en maakt sinds 1971 deel uit van de gemeenteraad. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll worden aangepast om ongelijkheid in behandeling te voorkomen. Nu het rond het Beukenhof zo is veran derd. komt het oude notarishuis, de huidige huisvesting van de streekmu- ziekschool, niet meer tot zijn recht. Bo vendien liggen de opknapkosten van het pand veel hoger dan aanvankelijk geraamd. Het terrein waarop het oude notarishuis staat zou beter gebruikt kunnen worden voor de noodzakelijke kantorenbouw in het Brugcentrum. Vervangende ruimte voor de muziek school lijkt niet onmogelijk. Ten aan zien van de gronduitgifte is de VVD geen voorstander van verandering. Intensief overleg en kritische begelei ding zijn nodig bij het bezien van de exploitatie-verliezen voor de zwemba den en de in aanbouw zijnde sporthal. Het zou een slecht beleid zijn als verenigingen uitwijken naar sporthal len buiten de gemeente omdat deze veel goedkoper zouden zijn. De zwerp- baden blijken langzamerhand ook om een andere benadering te vragen. Deze is duidelijk niet alleen gericht op het zwemmen, maar meer op een combina tie van sportbeoefening. 0>ê 1 X Zi J l X i ^7 2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 13