Actiecomité Groenswaard gaat door vindt een tijdelijk onderdak in de Bouwvooriiditing Hinderwetvergunning Air scnnjvsn Museum oud-Waddinxveen Zes jaar AF-centrum Geslaagd jazz concert in De Bonkelaar W. L. M. van Breemen in gemeenteraad: Openingfoto-expositie 12 november Verboom [udNBMj Makelaardij BV 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 DLL" Van het filmrolletje dat het Actiecomité Speelveld Wingerd bij het maar niet afdoende door het college van Burgemeester en Wethouder? (’’Air Pruducts is een veilig bedrijf’) waren beantwoord. WADDINXVEEN De hinderwetvergunning van Air Products NV aan de Noordkade 100, het bedrijf waar zich op dinsdag 21 september rond het middaguur een ongeval heeft voorgedaan, gaat op de helling. Die conclusie kan worden getrokken uit een debatje dat de heer W. M. L. van Breemen (Progressieven) in de gemeenteraad was begonnen, om dat hij vond dat zijn schriftelijke vragen over deze kwestie wel zeer snel, hot ^Vook~ blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. w/A AA IUIlL X M B Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het We HUISWERKSTUDIO 31 dagelijkse huiswerkbegeleiding O studiecentrum gouda WADDINXVEEN Zoals bekend heeft de door heer P. Noordam voorgezeten ’’Stichting Museum Oud-Waddinxveen” enige jaren zijn exposities gehouden in het daartoe door het bestuur van de Rabobank beschikbaar gestelde zaaltje op de bovenverdieping van deze bank aan de Kerkweg-Oost. Het was echter al geruime tijd bekend, dat de stich ting deze waardevolle ruimte wegens uitbreiding van het bankpersoneel eens zou moeten missen en dat naar een andere ruimte zóu moeten wor den omgekeken. De mogelijkheden hiervoor liggen natuurlijk niet voor het opscheppen, zeker niet als men bedenkt dat de vaak zeer kostbare collecties, die regelmatig werden geëxposeerd, in het bankgebouw een v i <K '•'WW» „KETELHUIS” Busken Huetlaan 94a tel. 01828-6860 DE BONKELAAR” Beukenhof 5 tel. 01828-7272 L tingsbestuur zich tot het gemeentebes tuur gewend met het verzoek om te zij ner tijd, als het huidige raadhuis alszo- danig buiten gebruik is gesteld, daarin de exposities te mogen houden. Het gemeentebestuur heeft geantwoord dit verzoek in welwillende overweging te zullen nemen. mité Speelveld Wingerd). Om uw geheugen wat op te frissen, geven we een beknopt overzicht van de voorgeschiedenis. Eind mei besloten en kele bewoners van de wijk Groens- waard III een aktiecomité te vormen, dat aan het werk ging om te pogen de gemeentelijke plannen tot het bebou wen van het speelveld (westelijk van de Wingerdflat gelegen) te beinvloeden. Met de volgende stelling trokken de aktievoerders door de wijk: Het bou wen van een school met openbare speelpleinen en/of terreinen is voor ons acceptabel; de bouw van woningen, waarbij onze buurtspeelruimte helemaal of voor een groot deel weg zal vallen, wijzen wij met klem van de hand. Bijna vierhonderd kiesgerechtigde buurtbewoners schaarden zich achter onze uitgangspunten. We stuurden een brief aan de gemeenteraad, het college van B. en W. en aan de commissie ruimtelijke ordening. Vervolgens depo neerde één onzer 392 handtekeningen bij de bode op het raadhuis. Publikaties in het Weekblad voor Waddinxveen en andere kranten vestigden de aandacht op onze aktie in Waddinxveen en in de streek. Na lange tijd van stilzwijgen vin den wij het moment gekomen de stilte te verbreken en nieuwe plannen van aktie te ontvouwen, die we in het ver volg van dit artikel zullen toelichten. Zij het in wat scherpere bewoordingen dan wij het voordien deden. Hoe autoritair is B. en W. van Wad dinxveen? Zeer autoritair vindt het ak- tiekomité van speelveld Wingerd. Tot deze slotsom acht zij zich bevoegd op grond van een brief van B. en W. van 20 augustus j.l., waarin onder andere de volgende passage voorkomt; wan neer zou blijken, dat aan scholenbouw op het terrein geen behoefte meer blijkt te bestaan uw brief zeer zeker in de overwegingen te zullen betrekken alvorens tot wijziging van het bestem mingsplan Groenswaard III binnen het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te besluiten. U kunt er evenwel niet op rekenen dat deze overweging de raad dan aanleiding zal geven terug te ko men op zijn eerder genomen besluit. De cursivering van de laatste zin komt voor onze rekening, omdat hieruit zon neklaar blijkt, dat de gemeenteraad door zijn goedkeuring te hechten aan de overeenkomst van 9 juni j.l. B. en W. op 20 augustus al deed concluderen, dat de raad niet meer terug zal komen op zijn eerder genomen besluit en dus geen rekening zal houden met de wen sen van 392 volwassen bewoners van Groenswaard III. Bij de brief van 20 augustus zou een bij gevoegde tekening zijn, waarop groenplekken en speelvelden zouden staan. Die tekening zat er niet bij. Het aktiecomité rappelleerde, en ja hoor omstreeks 10 september arriveerde de ’’bijgevoegde tekening”, van 20 augus tus. We hadden ook om de notulen ge vraagd van de gemeenteraadsverga dering van 11 augustus; op dit moment - 31 oktober - hebben we die nog steeds niet ontvangen: ambtelijke molens ma len langzaam!? De tekening van ”het openbare groen” van Groenswaard III, ijveri’g met groen potlood door een ambtenaar ingekleurd, is om meer dan één reden een lachertje: 1tekeningen - eveneens zo fraai groen bereikt, waaruit bleek dat er iets aan de hand was bij Air Products. Het bedrijf zelf had van het gebeurde geen melding getnaakt. Direct werd de rijkspolitie, de arbeidsinspectie en de gemeen telijke dienst Openbare Werken en - Bedrijven gewaarschuwd, waarna op onderzoek werd gegaan en inderdaad kon worden vastgesteld dat zich aan de Noordkade anderhalf uur eerder een ongeval had voorgedaan. De heer Van Breemen kan aan de hand van dit verhaal dan ook geen andere conclusie trekken dan dat de afgegeven hinderwetvergunningen beslist onvol doende zijn, en daarmee zei hij zich nog maar zwak uit te drukken, dat ze niet in overeenstemming zijn met de huidige situatie en dat de meeste aan de Noordkade opgeslagen gassen in de vergunningen niet eens met naam en toenaam worden genoemd. Naar zijn mening moet een hinderwetvergunning elke twee jaar opnieuw worden beke ken, gezien de snelle ontwikkelingen in de techniek, en dient er regelmatig controle te worden uitgeoefend. zeer goede beveiliging genoten. In juli jl. was het dan zover, dat de stichting het bankgebouw moest verla ten, uiteraard tot spijt ook van het bankbestuur zelf, dat dit onderdak steeds zo van harte had verleend. Vrij spoedig na het bekend worden van de gemeentelijke plannen voor de bouw van een nieuw raadhuis heeft het stich- Voorlopig is echter een gastvrij onder komen gevonden in het ’’Bouwvoor- lichtingscentrum” aan de Staringlaan, waar van tijd tot tijd - zij het minder frequent - expositie-activiteiten ontp- Verder moet er worden nagegaan wel ke gevolgen bij calamiteiten het perso neel en de omgeving kunnen staan te wachten (risico-analyse), dient het ram penplan van het bedrijf te worden be keken, mede aan de hand van het rap port van de arbeidsinspectie, evenals het rampenplan, dat het Waddinxveen- se gemeentebestuur voor heel de gemeente aan het opstellen is. Want met minister mr. I. Vorrink van Volks gezondheid en Milieuhygiëne is de heer Van Breemen van mening dat in de eer ste plaats een bedrijf verantwoordelijk is voor het naleven van het in de hin derwetvergunning gestelde, maar dat daarnaast ook het gemeentebestuur de nodige verantwoordelijkheid draagt in dit soort zaken. Air Products heeft nog in 1972 een der de gewijzigde hinderwetvergunning ge kregen voor het opslaan van koolzuur. Een op zichzelf niet gevaarlijke vloeis tof. Maar er blijken totaal geen voor zorgsmaatregelen te zijn genomen om te voorkomen dat deze bij lage tem peraturen vloeibaar gehouden kool zuur niet in aanraking kan komen met nabijgelegen metalen reservoirs, waa rin zuurstof is opgeslagen. In de derde hinderwetvergunning, die door het gemeentebestuur is verstrekt, wordt over deze zaken met geen woord gerept. WADDINXVEEN Voordat we de agenda publiceren van het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar eerst een bericht. De vrouwensociëteit gaat weer van start! Iedere dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur in de ochtend is er een ge zellige koffie-ochtend, met de mo gelijkheid om te handenarbeiden, speL letjes te doen, en nog veel meer. De vrouwensoos is dit jaar echter niet meer in het Anne Frankcentrum, maar in De Bonkelaar. Iedereen is van harte welkom. Kosten;: f 1,- per week. En dan nu de agenda voor de komende week: Donderdag 4 november 21.00 uur Werk groep Uniek (avond voor alleenstaan den). 20.00 uur Openhuis met luister muziek. Vrijdag 5 november 21.00 uur Film ”Het Kanon”. Het Spaanse leger moet in 1810 overhaast vluchten voor de opruk kende Franse soldaten. Een reusachtig kanon wordt door de Spanjaarden op het slagveld achtergelaten. Een Engelse officier krijgt opdracht het kanon in veiligheid te stellen en komt daarbij in contact met de Spaanse guerillastrij- ders. Na een uitputtende tocht door het Spaanse gebied komt het kanon binnen de stadsmuren en betekent een welko me aanwinst voor het Spaanse leger. Een film van Stanley Kramer met in de hoofdrollen Cary Grant, Frank Sinatra, Sophia Loren en Theodore Bikel. Ent ree leden 2.50, niet leden f 3.50. Zaterdag 6 november 20.00 uur Film ”- Het Kanon”. Zondag 7 november 13.00 uur tot 17.30 uur Openhuis met luistermuziek. Maandag en dinsdag 8 en 9 november ’s avonds geen openhuis in verband met cursussen. 9.30 uur Vrouwensociëteit. Woensdag 10 november 20.00 uur Open huis met luistermuziek. Donderdag 11 november 20.00 uur Öpenhuis met luistermuziek. 20.00 uur Amnesty International filmvoorstel ling en discussie. Zaterdag 13 november Carnavalsavond "De Gouweslobbers”. WADDINXVEEN Zaterdagavond trad in een goed gevulde De Bonkelaar het Rob Agerbeek-Quintet op. Het concert, dat om negen uur begon, ken merkte zich door een ontspannen sfeer waarin de muziek van Rob Agerbeek uitstekend overkwam. Het optreden werd geopend met enkele nummers van de nieuwe L.P. van het Rob Ager beek Quintet: I’Keep the change”. Vooral de saxofonist/fluitist Dick Ven- nik trad hierbij op de voorgrond met enkele uitstekende soli. Na de pauze kwam het optreden tot een hoogtepunt in een fraai gespeeld ’’ballad” waarbij gesoleerd op trombone door Klaas Wit. Pianist Rob Agerbeek zelf bleek op deze avond een uitstekend vertolker van swingende, goed in het gehoor lig gende ”hard-bop” te zijn. Samen met zijn overige begeleiders Eric Ineke - drums en Roger Cooke op bas, heeft Ron Agerbeek voor een goede jazz avond gezorgd. Op 18 december wordt het 3e jazz concert georganiseerde met het Loek Dikker Quintet, bestaande uit: Loek Dikker - piano, Pierre Courbois - drums, Leo van Oosterom - diverse blaasinstrumenten, Gerd Dudek - sax en Frank Grasso - trompet. Loek Dik ker streeft ernaar ’’totaalmuziek” te brengen. Met zijn internationale groep vormt hij een opmerkelijke ontwik keling in de hedendaagse jazz-wereld. Recentelijk werd van deze groep de L.P. "Tan Tango” uitgebracht. Oude vloerkleden gevraagd. Om op het volgende concert het geluid nog beter te laten klinken zijn er enkele oude vloerkleden nodig. Indien u er nog op zol der hebt liggen, bel dan even 01828-7272. Wij halen het graag op. looid kunnen worden, dankzij de wel willende medewerking van het stich tingsbestuur van dit centrum. Het is dan ook met veel genoegen dat het museum-stichtingsbestuur alle belangs tellenden vanaf 16 november tot en met 2 december a.s. weer een expositie kan aanbieden en wel een keur van foto’s van Oud-Waddinxveen, die gereprodu ceerd zijn tot een formaat van ca. 30 x 40 cm. Met deze expositie wordt beoogd de belangstelling voor het Waddinxveen uit een vrij ver of minder ver verleden levendig te houden. De heer F. M. van Tol, bestuurslid van de stichting, heeft zich bereid verklaard deze expositie in te leiden en te openen op vrijdag 12 november a.s. des namid dags 8.00 uur in het Bouwvoorlichtings- centrum, Staringlaan 6. De expositie zal voortduren tot dinsdag 2 december a.s en te bezichtigen zijn: dinsdag tot en met vrijdags tussen 10.00 en 17.00 uur; zaterdags tussen 10.00 en 16.00 uur; bo vendien op de vrijdagavonden tussen 19.00 en 21.00 uur. WADDINXVEEN Woensdag 17 november wordt er bij stil ges taan dat het zes jaar geleden is dat het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad officieel in ge bruik werd genomen. Dat bete kent dat die dag een feestelijk programma zal worden afgewerkt in het Anne Frank-centrum voor alle Waddinxveense bejaarden. Het programma voor die dag ziet er zo uit: 10.00 uur: Gezamenlijk koffiedrinken. Optreden van volksdansgroep 'Dans u fit”. 14.30 uur; Vlotbruggen voor dames en heren 1 o.l.v. biljartclub "Onder ons” 17.30 uur: Koffietafel ’Anne Frank-centrum’ i 4,Deelneemster(s) kunnen i zich opgeven t/m 15 november. 19.00 uur; i Dia-vertoning feestweek ”5-jarig bestaan” (1975). 20.00 uur: - li ngo, incl. koffie, 1,50. ”EEN GILLER” Aan de Noordkade, waar maximaal 33.000 liter zuurstof kan worden opge slagen, is volgens de heer Van Breemen niets van deze veiligheidsmaatregelen te vinden. ”Ik begrijp niet dat de ar- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 4 NOVEMBER 1976 blad voor Waddinxveen. Brieven die de arenren van het fatenan nt Products op de helling beidsinspectie destijds vergunning heeft verleend. Bij het bedrijf bestaat wel veel aandacht voor kleine veilig heidsaspecten, maar volgens mij is men nauwelijks op de hoogte van de eisen die in de hinderwet en de veiligheids- wetgeving worden gesteld”. Dat bracht hem op de tweede (aanvullende) hin derwetvergunning, die in 1971 werd af gegeven voor het opslaan van 75.000 li ter propaan, terwijl er volgens die ver gunning nota bene een reservoir aan- wezig is voor slechts 2.000 tot. 8.000 li ter. ”Een giller”, vond het progressieve raadslid, dat er ook nog op wees dat de redactie van deze hinderwetvergunning op diverse plaatsen rammelt. Van het filmrolletje dat het Actiecomité Speelveld Wingerd bij het ingezonden stuk had bijgesloten haalden we deze opname, om daarmee te kunnen aangeven dat er in Groenswaard 3 sprake zou zijn van een "depri merende woonomgeving". Alle geplande groen zou dat al niet meer goed kunnen maken. De foto toont rechts de aan de Weidezoom in aanbouw zijnde premie-koopwoingen van de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard en links de woningwetwoningen van de rooms-katholieke wo ningbouwvereniging St. Joseph. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Actieco- gekleurd - van belendende wijken, bijv. Groenswaard I en II, ontbre ken. Zou dat misschien komen, om dat daar de oppervlakte aaneenge sloten groen zoveel groter is, meneer Van Schie? 2. stroken aarde van 1 meter breed in de wandelstraten worden zeer piete peuterig ook allemaal tot het open bare groen gerekend, resp. gekleurd 3. alle geplande groen in Groenswaard III maakt de deprimerende woo nomgeving van veel mensen in deze wijk niet ongedaan. Een en ander moge u, lezers - en vooral de gemeenteraad en B. en W. - dui delijk worden uit ’’florissante”, door ons gemaakte foto’s van het uitzicht van velen in onze wijk. Het heeft het aktiecomité in hoge mate bevreemd en teleurgesteld, dat geen enkele plaatselijke politieke partij of kiesvereniging ook maar enige toena dering tot het comité heeft gezocht. Zijn onze plaatselijke politieke groe peringen niet geïnteresseerd in hun kie zers? We zouden dit verhaal nog langer kun nen maken; wij vinden dit echter over bodig, omdat wij van mening zijn, dat onze gemeenteraad noch B. en W. tot nu toe waarlijk betrokken zijn geweest bij de door ons gestelde, zeker niet bal sturige wensen. Het gemeentebestuur van Waddinxveen behandelt anno 1976 de bewoners van Groenswaard III als een stel onmondige kinderen. En waa rom dan wel? Terwille van f 325.000,- die het o.a. voor het nieuwe raadhuis denkt nodig te hebben Wat gaat het aktiecomité doen? De gemeentelijke demoèratie schenkt geen aandacht aan minderheidsgroe peringen, tenzij de vredespijp wordt weggelegd. Uit het bovenstaande hebt u ongetwijfeld begrepen, dat wij de strijdbijl - die we veel liever laten rus ten! - hebben opgegraven. Onze gemeentebestuurders rekenen in hoe veelheden woningen en niet in termen van woongenot. Tedere Waddinxvener kan bij de in aanbouw zijnde woningen met eigen ogen zien wat de gemeen telijke grondpolitiek voor ’’woon genot” aan de aanstaande bewoners zal opleveren: horizonvervuiling is hier voor een gematigde uitdrukking. Voor het speelveld en voor een aan de men selijke maat en wensen aangepaste woonomgeving dienen wij een bez waarschrift in tegen de zogenaamde ”- package deal” van 9 juni j.l. We hopen bij Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland een democratischer gezind heid jegens buurtbewoners aan te tref fen dan bij onze gemeentelijke over heid. Onze gemeentelijke politici zijn er in iéder geval in geslaagd de kloof tussen kiezer en gekozene aanmerkelijk te vergroten, althans wat het aktieco mité betreft. Indien zij van de dwalin gen huns weegs willen terugkeren, heb ben zij daartoe gelegenheid als er over al of niet bebouwing met woningen moet worden beslist. AKTIECOMITÉ SPEELVELD WINGERD: W. van Es, J. van K esteren (voorzitter), C. L. Staring, mw. A. Vermeij (secretaresse), D. E. van der Weide. koop-verkoop-huur verhuur-taxatie-hypotheek Overigens waren B. en W. al vóór de vragenstellerij en vóór het ongeval, dat gebeurde bij het vullen van metalen ci linders met zuurstof waarbij in een me talen vulslang een lek ontstond, waar door een personeelslid brandwonden opliep, de hinderwetvergunning van dit bedrijf en andere bedrijven in Wad dinxveen aan het doornemen. De ge beurtenissen in het Italiaanse Soweso en in Tiel vormden daarvan de directe aanleiding.'Air Products heeft boven dien bij het gemeentebestuur een aan vraag ingediend om te mogen uitbrei den. In de gemeenteraad liet het progressie ve raadslid Van Breemen er geen twij fel over bestaan dat de huidige tot tweemaal toe aangevulde hinderwet vergunning allerminst in overeenstem ming is met de werkelijkheid. Hij toon de zich een voorstander van het laten aanvragen van een geheel nieuwe ver gunning, indien het bedrijf aan alle te stellen veiligheidseisen ten minste kan voldoen. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek vond dat deze zaak maar eens in de raadscommissie voor open bare werken en -bedrijven moest wor den behandeld. Hij vertelde dat op die bewuste dinsdag 21 september hem een telefoontje van de op dat moment in Den Haag vertoevende wethouder A. H. van Gent (Progressieven) had ’’SLAAT NERGENS OP” Air Products heeft in december 1966 voor de eerste maal het Waddinxveen se gemeentebestuur om een hinderwet vergunning gevraagd, die in januari 1968 werd afgegeven. ’’Deze vergun ning slaat nergens op”, vond het pro gressieve raadslid Van Breemen. Naast zuurstof, stikstof, agron, helium, kool zuur en propaan zijn er op het terrein aan de Noordkade regelmatig zo’n 50 verschillende vloeibare gassen aanwe zig en staan er zo’n 250 tot 300 gassen op de verkooplijst van Air Products. ”- Niemand weet precies wat deze gassen allemaal teweeg kunnen brengen. Zelfs de depot-manager, de heer A. de Haan, niet”. Volgens het raadslid, dat zich had laten informeren door een oud- veilïgheidsinspecteur bij de Ko ninklijke Landmacht, de Wad dinxveense depot-manager A. de Haan en de Europese veiligheidsman van Air Products, staat in een goede hinderwet vergunning aangegeven om welke op geslagen gassen het zoal gaat, wat de gevolgen kunnen zijn bij ontsnapping, welke opstelling van de tanks is voorge schreven, welke regels er voor het transport gelden, hoe het zit met de ap paratuur en de reservoirs en wat dies meer zij. Het zijn stuk voor stuk voor waarden die zijn te vinden in het Hand boek Hinderwet. Naast het in voorraad hebben van gas sen worden bij Air Products ook gassen gemengd. ”Ik vraag me af of hier niet gesproken kan worden van fabrikage, hoewel in de hinderwetvergunning hiervan geen sprake is”, meen de heer Van Breemen, die bij één vloeistof wat langer wilde stilstaan: zuurstof. Deze gassoort veroorzaakte tenslotte ook het ongeval. Het progres sieve raadslid sprak op dit punt van een ten dele niet juiste beantwoording van zijn schriftelijke vragen door het colle ge’van Burgemeester en Wethouders. Er was immers ook sprake geweest van een steekvlam. Zuurstof is een bijzonde gevaarlijke vloeistof en het is dan ook niet zo ver wonderlijk dat de veiligheidswetgeving ten aanzien van dit gas vele voorwaar den kent om te voorkomen dat vloeiba re zuurstof in aanraking komt met vet of olie. Bij opslag van zuurstof dient op het bedrijfsterrein dan ook een aarden wal aanwezig te zijn, is er sprake van bijzondere kleding, handschoenen en een gezichtsmasker voor het personeel, dat daarnaast werkt met apart gereed schap. Bij Air Products is het dragen van een helm verplicht, maar bij onge vallen bieden die juist in deze gevallen de minste bescherming. De agenda van ’t Ketelhuis voor de komende week ziet er als volgt uit: Donderdag 4 november 15.45-18.00 uur Kinderclubs; 19.30-21.00 uur Dansles voor beginners. Vrijdag 5 november 13.30-15.30 uur Cursus vrij raamweven; 20.00-22.00 uur Spelinstuif met disko voor jongelui van 12 t/m 16 jaar. Maandag 8 november 15.45-19.30 uur Kinderclubs. Dinsdag 9 november 15.45-19.30 uur Kinderclubs; 20.00-24.00 uur Schut tersvereniging ’’Waddinxveen”. Woensdag 10 november 13.15-19.30 uur Kinderclubs. Donderdag 11 november 15.45-18.00 uur Kinderclubs; 19.30-21.00 uur Dansles voor beginners. Tot slot een nieuw initiatief! Eigenlijk niet helemaal nieuw, maar toch de moeite waard om het nog eens in ’t Ke telhuis te proberen. Er is het afgelopen seizoen verschillende malen gevraagd om een klaverjasavond. Helaas waren er tot voor kort te weinig reacties om het te organiseren. Maar nu de koudere avonden zich aan gediend hebben is het misschien toch wel leuk zo’n kaarta- vondje! ’t Ketelhuis heeft iemand bereid gevonden mee te helpen deze avonden te organiseren, en wel: lx per maand op de derde vrijdag van de maand. Dat wil niet zeggen dat er niet meer avonden gaan komen, afgewacht dient te worden hoe de belangstelling zal zijn. De kosten voor deze avonden zullen minimaal zijn, e.e.a. afhankelijk van het aantal inschrijvers. U kunt nu al inschrijven: op alle werkdagen van 13.00 tot 19.00 uur in ’t Ketelhuis, Bus ken Huetlaan 94a.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 15