Verf de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Politie gebruikte voor het eerst de gummistok Fa. v. d. Linde of doorbouwen aan HAVO snel kan EBB BOOT BODEGRAVEN TORBAS TOI-TOI Onafhankelijk Nieuwsblad Verklaring bestuur College gaat praten met LBO-stichtingen Van de 33 zelfbouwers 32 bekend CDA-vergadering in Gereformeerd Verenigings gebouw >m Makelaardij B.V. 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen Cursussen ’De Bonkelaar’ Jaarvergadering PvdA Waddinxveen Paul van Schie installeert Raad van Elf Onderminister drs. K. de Jong Ozn. kreeg stukken thuis Staatssecretaris bekijkt opnieuw in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats en bedrijfspanden L 1 AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ijTÏ ESploegstoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten l' 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••a ’n DATSUN? KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN Centrum van fabrikage import en verkoop Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... DONDERDAG 4 NOVEMBER 1976 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 32e JAARGANG - Nr. 1484 send pand. I "behoorlijk den: DAN J ■B ZATERDAG 6 NOVEMBER, Anne Frankcentruiti, 20.15 uur I Weekblad voor Waddinxveen Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Kon. Wilhelminaplein 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 5 4. een grote groep Molukkers alles in net werk steiae om nun vrienaen tot F bedaren te brengen en daarbij geheel met staf en aanwezig bestuur samen- J R werkte: J R 5. de snel aanwezige politie o.i. juist, kalm en kalmerend in de Bonkelaar is j EDELSMEDEN start 2/12 donderdagmiddag 13.30 tot 15.30 uur. SIERVOORWERPEN VAN METAAL start 2/12 donderdagavond 20.00 tot 22.00 uur. HOLTBEWERKEN start 30/11 dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur. voor de middagcursus is kinderop vang mogelijk. Inlichtingen Beukenhof 5, Waddinxveen tel. 01828-7272 Zuidkade 6 Waddinxveen A Naast Verbakel J H WADDINXVEEN Dinsdag houdt de WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van Bur- 8* z-, m X z-, L» z xl zx M TT Vi 9 november houdt de PvdA- Waddinxveen in De Unie om 20.00 uur de jaarvergadering. Op de agenda staan de volgende punten: 1. opening, notu len, ingekomen stukken, mededelin gen; 2. verslag sekretaris; 3. verslag penningmeester; 4. kaskontrole/nieuw lid kaskontrolekommissie; 5. beleid bestuur; 6. verslag fraktie; 7. verslagen begeleidingsgroepen; 8. bestuursver kiezing; 9. korte inleiding van Leen Vleggeert; 10. beslissing over le en 2e Kamerkandidaten; II. rondvraag; 12. sluiting. CDA-wethouder P. F. J. van Schie. J Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! -,| Onze vaste relaties kopen graag' op vlotte wijze een voor hen pas- W DOKTERSDIENST ZATERDAG ARTS: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel 2676 APOTHEEK: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 DOKTERSDIENST ZONDAG ARTS: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 APOTHEEK: dienstdoende arts VERLOSKUNDIGE: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 MEDEDELINGDe medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 u. merkte dat, wil hij iets kunnen doen, hij alle betrokken stukken diende te heb ben. Vorige maand heeft hij dat pakje papier pp zijn huisadres in Amersfoort bezorgd gekregen. Overigens hebben B. en W. de bouw van de tweede fase van de school ook als object ter bestrij ding van de werkloosheid ingediend. MEMORANDUM In het memorandum dat de staatssecre taris van Onderwijs en Wetenschappen heeft bereikt en dat hem thans ken nelijk in actie heeft gebracht wordt de volgende samenvatting gegeven van de huisvestingsproblematiek, waarmee het "leven” van de samenwerkingsschool voor HAO/Atheneum zuur” wordt gemaakt: De samenwerkingsschool voor Ha- vo/Atheneum te Waddinxveen telde met ingang van het cursusjaar 1976/1977 677 leerlingen, afkomstig uit Boskoop, Hazerswoude-dorp, Moerka- Aan de hand van de besprekingen zul len Burgemeester en Wethouders in hun collegevergadering van volgende week dinsdag opnieuw over deze zaak spreken. Op tafel ligt namelijk nog het verzoek van de meerderheid van de gemeenteraad dat de door de meerder heid van het college reeds opgestelde brief voor staatssecretaris drs. K. de Jong Ozn. van Onderwijs en Weten schappen, waarin de onderminister wordt verzocht om een spoedige bouw en hem wordt meegedeeld dat de beno digde gronden voor het bouwen van een nieuwe MAVO/LTO beschikbaar zijn, niet dient te worden verzonden. De fracties van de Progressieven, de VVD en het CDA-raadslid W. L. M. Kruijk zijn van mening dat nu eenmaal twee aparte scholen voor Lager Beroepsonderwijs niet tot de wer kelijke mogelijkheden behoren in Wad dinxveen. pelle, Ree-uwjjk, Waddinxveen en Ze venhuizen. Het aantal thans noodzakelijke les ruimten bedraagt tenminste 27. In deze behoefte wordt thans voorzien middels 13 lokalen in de le fase van de nieuwbouw en 14 noodlokaties, deels in het schoolgebouw. Onder invloed van grotere belangstel ling voor de samenwerkingsschool, een hoger deelnamepercentage en een gro ter voedingsgebied worden de door het ministerie van Onderwijs en Weten schappen gestelde verwachtingen overtroffen. Een toename tot ruim 1300 leerlingen in plaats van 1000 leerlingen lijkt waarschijnlijk. De toename van de schoolbevolking tot ruim 900 leerlingen met ingang van het cursusjaar 1977/1978 zal aanleiding geven tot een vrijwel hopeloze huisves tingssituatie, indien niet kan worden beschikt over een adequaat aantal le- WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders gaat vol gende week maandag praten met de besturen van de protestants-christelijke stichting voor Lager Beroepsonderwijs (LBO) en van de stichting voor een samenwerkings-LBO over de oprich ting van een vleugelschool voor deze vorm van onderwijs. Zoals bekend heeft de meerderheid van de gemeen teraad B. en W. in een initiatief voorstel opgedragen al het mogelijke te doen de twee stichtingsbesturen er van te overtuigen dat, een vleugelschool (een mengvorm tussen een zelfstandig opererende protestants-christelijke stichting, de samenwerkingsstichting en de gemeente) in het belang van de gehele gemeente de beste oplossing is. In dat geval moet de protestants- christelijke stichting voor LBO beslui ten niet verder te gaan op de reeds in geslagen weg van een eigen school als onderdeel van de scholengemeenschap MAVO/LTO "Koningin Wilhelmina”. slokalen in de 2e fase van de nieuw bouw. De realisering van zelfs maar een deel van de 2e fase vergt tenminste 150 werkbare dagen. Dit impliceert dat de bouw nog in 1976 dient aan te vangen om de situatie bij de aanvang van het schooljaar 1977/1978 het hoofd te kun nen bieden. gemeester en Wethouders aan 33 Waddinxveners in Groenswaard 3 een stuk grond te verkopen, waarop ze I nen bouwen. Met deze grondtransac- tie is in totaal 1.534.500,- gemoeid. De kavelprijzen variëren van ƒ28.000,- tot ƒ75.000,-, ter wijl de kavelgrootten variëren van ongeveer 230 vierkante meter tot on geveer 500 vierkante meter. Van de 33 plaatsgenoten moet er nog één voor een stuk grond van 348 vier kante meter tegen 58.000,- worden aangewezen door Burgemeester en Wethouders, omdat een kandidaat- koper kortgeleden moest afhaken. De overige 32 ’’zelfbouwers” zijn de vol gende Waddinxveners (achter hun naam en adres de koopsom (exclusief btw) en de grootte van het gekochte stuk grond) die uiteraard evenzovele woningen in ons Gouwe-dorp gaan ver laten: W L ƒ59.000. I kleine groep Waddinxveense jongeren schandelijk is opgetreden te- opgetreden; 4 6. een 1.’.or --j a gen de politie, waardoor deze laatste zich genoodzaakt zag hard op te 4 den: F J 7. bij het weer naar binnendringen van de jongelui een aantal ruiten zijn ge- J 5 sneuveld en enkele verwondingen zijn veroorzaakt. C. BOOTS (staflid); Sj. FEYEN (staflid); C. A. A. Wijnen (bestuur); 4 J B. DE RIJKE (bestuur). WADDINXVEEN Het CDA in Waddinxveen houdt op woensdag 10 november om 20.00 uur in het Geref. Verenigingsgebouw, een algemene le denvergadering. Na een openings woord door de CDA-voorzitster, mevrouw J. A. Groenendijk-Bernard zal de CDA-raadsfraktfe haar stand punt bij de algemene beschouwingen inzake de gemeentebegroting 1977 verduidelijken. Deze beschouwingen vonden plaats in de raadsvergadering van 27 en 28 oktober jl. Belangstel lenden werden in de gelegenheid ge steld in te gaan op de christen-demo- cratische visie op het gemeentelijk beleid. WADDINXVEEN De carnavals- maand is weer aangebroken, dus de Wadinxveense carnavalsvereniging ”De Gouweslobbers” is dan ook weer actief voor een carnavalsavond op 13 november a.s. Deze avond kan wor den gezien als de opening van het car navalsseizoen 1976/1977. Op deze avond zal door wethouder Paul van Schie (CDA) de Raad van Elf en de eerste Prins Carnaval worden geïnstal leerd. De muziek zal deze avond wor den verzorgd door het dans- en show- orkest "The Signals”. De plaats van het gebeuren op 13 november a.s. is het vrijetijdscentrum De Bonkelaar, Beukenhof 5, Waddinxveen. De aan vangstijd is 20.11 uur. Leden hebben deze avond op vertoon van hun lid maatschapskaart gratis toegang. Niet- leden betalen 7,50. Deze avond behoeft u niet gecostumeerd te ver schijnen. Kaarten kunt u telefonisch bestellen door het volgende nummer te draaien: 2841 WADDINXVEEN In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben 15 man van de rijkspolitie met ge bruikmaking van gummistokken het parkeerterrein Beukenhof bij het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar schoongeveegd. Rond het middernachtelijk uur waren groepen jongelui daar bezig herrie te schoppen door middel van vechtpartijen, waarbij gewonden vielen, en het uitlokken van politie- "teweld. /oor de eerste maal sinds er in Waddinxveen een aantal malen van vechtpartijen sprake is geweest hebben - de mannen van adjudant M. A. Ruissen hun eigen vrije sector-woning kun- geweld met geweld beantwoord. Tegen 1 J j»—vier jongeren ujt Waddinxveen en Moordrecht is proces-verbaal opgem aakt, waarna ze werden heengezonden. De schermutselingen ontstonden na de zeer rustig verlopen disco-avond in De Bonkelaar, waar juist een hele avond lang wethouder A. H. van Gent (Prog ressieven) de sfeer had geproefd. Bele digende opmerkingen zouden de aan leiding zijn geweest, dat het rustige Waddinxveen weer eens met een rauwe vechtpartij werd geconfronteerd. 28.000,-, 230 m2; L. van Veen, Ch. de - -- j m2. yv Buninglaan 12 ƒ28.000,-, 230 m2; A. J. C. Schriek, Hoefblad 3 31.000,-, 260 m2; L. D. Liem, W. de Zwijgerlaan 26 31.000,-, 260 m2: B. den Oudsten, A. Paulownas- traat 5 28.000,-, 230 m2; A. Glasbeek, Pr. Beatrixlaan 13 ƒ28.000,-, 230 m2; F. J. van Wijnen, A. Paulownastraat 7 30.000,-, 250 m2. WADDINXVEEN Staatssecretaris drs. K. de Jong Ozn. van Onderwijs en Wetenschappen is opnieuw aan het bekijken in hoeverre de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de (korte) Sniep- weg geholpen kan worden met een zeer spoedige start van de bouw van de tweede fase. Dit is burgemeester mr. A. G. Smallenbroek gisteren uit een telefoongesprek met het departement gebleken. De onderminister heeft de laatste tijd diverse noodkreten gekregen uit Waddinxveen over de huisvestingsproblemen, waarvan hij onderkent dat ze ’’uiterst schrij nend” zijn. De problemen rond de huisvesting van de samenwerkingsschool voor HA VO/Atheneum ontstonden zodra dui delijk werd dat vanwege de bezuinigin gen door de landelijke overheid de school zowel in 1976, als in 1977 niet zou behoeve te rekenen op de nodige rijksbijdragen, die gemoeid zijn met de tweede fase. Hieraan zou het hoofd kunnen worden geboden, indien het gemeentebestuur voor eventuele voor financiering zou kunnen zorgen of door het voorzien in tijdelijke huisvesting. Deze problemen zijn al aan de orde ge weest nu vaststaat dat door de te late start van de bouw voor de tweede fase er bij het begin van het schooljaar 1977/1978 menig noodlokaal in gebruik genomen zal moeten worden. TIJDELIJKE SCHOOLRUIMTE ”We weten nog lang niet waar we al die lokalen zullen vinden”, zei onderwijs wethouder A. H. van Gent (Progressie ven) tijdens de begrotingsbehandeling in de Waddinxveense gemeenteraad. Op voorstel van het college van Bur gemeester en Wethouders is in het gemeentelijk huishoudboekje voor I 1977 een bedrag van 43.264,- vrij- I gemaakt om te kunnen voorzien in tij delijke schoolruimte voor de samen werkingsschool voor HAVO/At heneum. Deze zaak is herhaaldelijk onderwerp van bespreking in het college van B. en W. en de commissie van bestuurvan de school. Kortgeleden heeft burgemees ter mr. Smallenbroek nog informeel contact gehad met staatssecretaris drs. De Jong, waarbij de onderminister op- TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort J neem daarom.... I WADDINXVEEN Naar aanleiding van het gebeurde op het parkeerterrein Beukenhof ontvingen wij van de Stichting Jeugd- en Jon- 4 J gerencentrum Waddinxveen de volgende verklaring: J Afgelopen vrijdagnacht zijn er rellen geweest bij De Bonkelaar en zijn er A 4 ruiten gesneuveld van het jeugdcentrum. De op die avond aanwezige staf en B 5 bestuursleden wijzen er met klem op dat: A J ler in De Bonkelaar niet gevochten is; 2. de disco-avond reeds afgelopen was, veel jongelui al naar huis was en er tijdens de avond geen enkele moeilijkheid geweest is; 3. buiten een Zuid-Molukker is neergeslagen waarna een aantal Molukkers het voor hem opnamen; 4. een grote groep Molukkers alles in het werk stelde om hun vrienden tot de Vries, Heggewinde 35 -, 354 m2; J. Dijkstra, Essen vaarde 12 ƒ60.000,-, 360 m2; M. H. v.d. Maas, Essengaarde 14 63.000,-, 380 m2; J. v.d. Roovaart, Pr. Bernhard- laan 29 f 45.000,-, 273 m2; dr. F. J. Rit ter, Nic. Beetslaan l 60.000,-, 357 m2; J. W. Stelling, Chopinlaan 32 ƒ75.000,-, 455 m2; D. C. Smit, Jacob Catslaan 8 ƒ51.000,-, 440 m2; L. Be- semer, Heggewinde 30 42.000,-, 305 m2; G. J. ter Beek, Peuleyen 27 ƒ43.000,-, 310 m2; G. Schuit, Schu- berthof 16 44.000,-, 315 m2; W. A. H. Walraven, Busken Huetlaan 5 45.000,-, 320 m2; J. Schellingerhout, Pr. Beatrixlaan 56 51.000,-, 340 m2; A. H. Bouman en J. J. Bouman- Lasschuit, Sweelinckhof 9 70.000,-, 500 m2; C. H. Steenwinkel, Mozartlaan 12 ƒ52.500,-, 350 m2; R. W. v.d. Bosch, van Mecklenburg Schwerinlaan 17 ƒ50.000,-, 330 m2; H. C. de Nie, Bosboom Toussaintsingel 21 39.000,- 240 m2; A. J. Stroot, Peuleyen 138 44.000,-, 276 m2; H. Borst, Peuleyen 140 45.000,-, 282 m2; A. C. de Zwart, Pr. Margrietstraat 30 46.000,288 m2; J. J. Kwaak, Groensvoorde 120 ƒ47.000,-, 294 m2; F. Wickel, Akker- winde 4 53.000,-, 330 m2; R. Ebens, Pr. Beatrixlaan 45 56.000,-, 350 m2; J. M. Russcher, Berkengaarde 50 ƒ51.000,-, 320 m2; W. F. de Boer, p/a makelaarskantoor Rijnland, Kanaals traat 12, Waddinxveen 53.000,-, 330 m2; J. C. Langbroek, Peuleyen 25 J Z.O.UVU,-, ZJU Ill L. Vd.II VCCI1, Bourbonstraat 6 28.000,-, 230 A. Knieriem, W. Buningla WESTHAVEN 55 SHOWROOM: GOUDA VEERSTAL 30 TEL.:01820 - 13933 20857 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1