gelijke woon kansen CDA wil TWEEDE BEJAARDENOORD H Kinderdagverblijf IS WEL NOODZAKELIJK BurgemeesterIk ben in in college niet overheersend Fractie van Christen-Democratisch Appèl CDA I AGENDA I I GOUDSE BIOSCOPEN I Voorzitter raad las gedicht hoop Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin een tweede bejaardenoord neer te zetten, laat staan een verpleegtehuis. dit a hoop ia dat gevangen zitten niet het laatste is dat honger hebben niet het laatste is dat rotwerk hebben niet het laatste is dat macht niet het laatste is dat zonder werk zijn niet het laatste is dat ik haat je niet het laatste is dat steeds maar niet beter worden niet het laatste is dat niet mee kunnen komen niet het laatste is dat iemand kwijtgeraakt zijn niet het laatste is dat schuld hebben aan een ongeluk niet het laatste is dat het kan me niet schelen niet het laatste is dat ik weet me geen raad niet het laatste is dat de wereld is een puinhoop niet het laatste is dat een rotstreek niet het laatste is dat helemaal alleen zijn niet het laatste is dat nergens meer zin in hebben niet het laatste is dat het allerlaatste niet het laatste is THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 7 en 9.15 uur. Di. en Wo. 8 uur: ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST. 18 jr. Alleen Za. en Zo. 3.30 uur: THE MAN FROM HONG KONG. 18 jr. Za. en Zo. half twee, Wo. half drie VRIJBUITERS VAN HET WOUD. A.l. Vr. 11.30 uur en Za. 12 uur (nacht- voorst.), maandagcyclus 8 uur: PROFESSION REPORTER. 18 jr. ge bovendien een sluitende begroting aangeboden, twee maanden eerder dan wij gewend waren". Het is de mening van de christen democratische fractievoorzitter, die ook al verzet aantekende tegen het stringent hanteren van de 7 procent- norm (7 van de 100 mensen kunnen re kenen op een plaatsje in een bejaarden tehuis), omdat het aantal ouden van dagen van plaats tot plaats of van ERNSTIGE BEZWAREN In zijn antwoord hierop maakte Wad- dinxveens burgemeester ernstig bezwaar tegen de opmerkingen van CDA-frac- tievoorzitter ir. W. Stuulen over de mogelijk overheersende positie van zijn persoon. Hij gaf aan dat er altijd span ningen zullen blijven bestaan tussen ideaal en werkelijkheid. "Wij hebben te weinig tijd en de werkelijkheid is dat besturen niet eenvoudig is. Allerlei za- LAGER TEMPO "Twee wethouders verkeren in de weinig benijdenswaardige positie dat hun hoofdtaak elders ligt. Wij stellen oprecht de vraag of van deze mannen niet te veel wordt gevergd. Wij onder kennen het gevaar daarbij, dat de weer stand van deze heren wordt aangetast, hetgeen kan leiden tot een overheer sende positie van de voorzitter en vice- voorzitter. Wij vragen dan ook bij het bepalen van het tempo van de aanpak er rekening mee te willen houden dat wij in deze gemeente voorshands moe ten blijven leven met het feit dat het wethouderschap maar een gedeel telijke weektaak'is”, aldus de christen democratische fractievoorzitter. Ook de fractievoorzitster van de VVD, mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester, richtte het woord tót burgemeester mr. Smallenbroek en zei: "Bij uw installatie had ik de stoutmoe digheid u te verzoeken wat jeugdig vuur mee te brengen. Wel, dat hebben wij geweten! Binnen de korste tijd wer den enige gemeentelijke problemen op een hoop gegooid, het geheel werd voorzien van een buitenlands etiket (package deal) en zie, tot ieders verba zing werd de puzzel nog opgelost ook. Als gevolg hiervan zijn wij nu druk be zig met de realisering van het nieuwe huis voor onze gemeente en onze amb tenaren zullen binnen afzienbare tijd over meer- en betere werkruimten kunnen beschikken. Ook ons nieuwste uitbrei- *dingsplan Zuidkade I wordt mede daar door op een reële basis uitgewerkt. Wij waren reeds voor uw komst gewaar schuwd dat een lawine van nota’s over ons heen zou stromen. Deze werden echter kennelijk door wat rotsblokken tegen gehouden maar staan, als de te kenen niet bedriegen, op het punt van losbarsten. Als afronding van deze maanden wordt de raad door het colle- WADDINXVEEN "Hoop" heette het gedicht dat burgemeester mr. A. G. Smal lenbroek tijdens de algemene beschouwingen en begrotingsbehandeling in de IVad- dinxveense gemeenteraad heeft voorgelezen. Hij deed dat nadat in de raad zijn werk wijze ter sprake was gebracht en hij wilde aangeven dat alles ontstaat in een span ningsveld tussen ideaal en werkelijkheid, waarbij het betrekkelijke van alles niet uit het oog wordt verloren. SPORT Het is een goede zaak dat volgend jaar reeds aangevangen projecten op het gebied van de sport worden af gemaakt en dat de nog bestaande knel punten op dit terrein worden weggeno men. Voor de sporthal wordt gehoopt op een exploitatie-opzet, die de lasten voor de gemeenschap binnen het thans begrote tekort zullen houden en tevens de huren binnen het financiële bereik van de verenigingen zullen houden. Stel die huren vroegtijdig vast, om voor het seizoen 1977-1978 op een "vol huis” te kunnen rekenen. Blijdschap is er dat het maken van een zaalsportac- commodatie voor gymnastiekonderwijs voor de Groenswaarden en de Vondel- wijk in 1977 wordt aangepakt. De vraag is of een grote sportzaal buiten de schooluren geen te grote concurrentie vormt voor de sporthal. Een grotere prioriteit toekennend aan een in deze tijd onmisbare faciliteit voor indivi duele sportbeoefening moet er een trimbaan komen. Gepleit wordt ervoor een deel van het huidige hockeyveld in de Vondelwijk hiervoor te bestemmen. Betreurd wordt voor de zoveelste maal dat de van oorsprong vrij gede centraliseerde uitvoering van de Al gemene Bijstandswet en alles wat daar mee annex is wordt omgezet in een uit voering, die centralistisch wordt gediri geerd en waarbij de invloed van de gemeente op daadwerkelijk beleid stap voor stap tot een mininum is gedaald. Aan deze ontwikkeling dient een halt te worden toegeroepen. zuiveringsinstallatie nog eens duidelijk onderstreept. Een goed milieu in deze gemeente hangt ook af van de eigen in woners. Dit gaat verder dan het wel of niet aanlijnen van huisdieren. Het is een mentaliteitskwestie. Mentaliteit is te beinvloeden. is op te voeden. Tot het milieu behoort ook een goed onder houd van wat onder gemeentelijk be heer staat. De gemeente treedt dan op als voorbeeld. Herinnerend aan de in de gemeenteraadsvergadering van 18 december 1975 aan de orde zijnde mo tie om aan een verkeersplan de hoogste prioriteit toe te kennen, welke motie met 13 tegen 3 stemmen werd verwor pen, valt tien maanden later te consta teren dat van het opstellen van zo'n plan voorlopig eenstemmig wordt afge zien. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 4 NOVEMBER 1976 F Wim Stuulen, deze maand 48 jaar, is fractievoorzitter van het Christen-Democratisch Appèl CDA Hij is in Emmen geboren en werk zaam bij Rijkswaterstaat. Sinds 1969 woont hij in Waddinxveen en maakt sinds 1974 deel uit van de Wad- dinxveense gemeeteraad. Zijn in teresse liggen in de Franse literatuur, toneel en hengelsport. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll over het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar, daar het door het stich tingsbestuur te voeren beleid dient te passsen m een totaalkader van het gemeentelijk jeugdbeleid. Komt er on georganiseerde jeugd in De Bonkelaar? Zijn daar mogelijkheden voor de geor ganiseerde jeugd? Instemming bestaat er met het plan volkstuinen in Wad dinxveen aan te leggen. Is het wenselijk en mogelijk schooltuinen aan te leg gen? Er is een groot enthousiasme over de Waddinxveense deelname in het re creatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving, waarover B. en W. een nota in het vooruitzicht hebben gesteld. De recreatieve aspecten zijn van duidelijk regionaal belang, de lasten moeten voornamelijk plaatselijk betaald wor den. Uitstel van de nieuwe subsidie verordening mag niet leiden tot afstel. ONDERWIJS Te betreuren valt dat er een lange periode gelegen heeft tussen de aanbie ding van de concept-onderwijsnota van wethouder A. H. van Gent (Progressie- ven) en de aangekondigde behandeling deze maand van de definitieve nota van het college van B. en W. Van groot belang is echter dat wordt gekomen met een weloverwogen beleidsnota van een eensgezind college. Het is zeer bet- reurenswaardig en vanuit onderwijs kundig oogpunt onbegrijpelijk dat de tweede fase van de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum nog niet kan worden gebouwd. Dat maakt de toch al niet rooskleurige situatie zeer problematisch. Een geïntegreerde loka- lenplanning voor de middellange ter mijn voor het gehele onderwijs in Wad dinxveen is noodzakelijk. Instemming wordt betuigd met het voornemen van het college om een fondsvorming voor de vijfjaarlijkse afrekening bij het lager- en kleuteronderwijs te gaan be zien (bekijk gelijk het verstrekken van voorschotten aan het kleuteronderwijs) en met het onderzoek naar de doelma tigheid van het schoolzwemmen in zijn huidige vorm. Een zeer belangrijk beleidsvoorstel is het streven om in 1977 muziekonderricht op basisscholen ingang te doen vinden. Dat is een zeer goede zaak, waarvoor zeker ruimte ge schapen mag worden. In hoge mate valt echter te betwijfelen of het simpel aan stellen van een vakleerkracht voor mu ziekonderwijs op de basisschool de juis te oplossing is. Er moet een nota ko men met alle voors en tegens overdeze zaak. Bij het college van B.enW. wordt aan gedrongen op een samenhangend beleid bij het onderwijs, cultuur en re creatie. Tenslotte ontmoeten onderwijs en cultuur elkaar in de kunstzinnige vorming voor de jeugd. Muziekonder richt is hiervan een voorbeeld. De be huizing van de streekmuziekschool dient beter te zijn. Onderzocht moet worden of het huidige raadhuis daar voor straks gebruikt kan gaan worden. Een blijvend nauw overleg tussen B. en W. en de Stichting Jeugd- en Jongeren werk Waddinxveen is noodzakelijk Ir. Stuulen: "Reëler zou het zijn ge weest, wanneer het college van B. en W. bij zijn opstelling over het aantal be jaarden in tehuizen rekening had ge houden met de personen, die nu reeds al dan niet met een uitkering krachtens de Algemene Bijstandswet elders zijn of moesten worden ondergebracht, streek tot streek kan verschillen, dat zij Nogmaals willen wij beklemtonen, dat die niet of niet meer in Huize Souburgh wij een beleid, welke er op is gericht ondergebracht kunnen worden binnen bejaarden vanuit de gemeente elders te afzienbare tijd (in feite reeds nu) elders plaatsen of echtparen, welke door wat onderdak moeten zien te vinden. voor oorzaken dan ook moeten worden - gescheiden op oudere leeftijd, niet aan- 1 vaardbaar achten. Deze gemeente is in- tussen van voldoende grootte om zelf i voor haar bejaarden in alle geledingen i zorg te dragen”. Voordat medewerking 1 wordt verleend aan het uitbreiden van Huize Souburgh moet een verregaand i onderzoek worden ingesteld naar even- tuele andere mogelijkheden. ’’Wij lo- 1 pen beslist achter”, meent het CDA. FINANCIËN Andere punten uit de algemene beschouwingen van het CDA zijn: De aanzet om te komen tot een meer- jarenbegroting en een investerings- i schema is zeer waardevol. Het zicht- 1 baar maken van reële ruimte voor de komende jaren is zonder meer noodza- kelijk om een beleid te kunnen voeren, I dat ook op de langere termijn verant- woord zal blijken te zijn. Met het inves- teringsschema kunnen er keuzen wor- den gemaakt. De reële ruimte van on- t geveer driekwart miljoen gulden is min of meer bedriegelijk. Verhogingen van de belastingen, rechten en andere tarie- ven horen daarin niet thuis, omdat zij i wijzigingen van het beleid veronder- 1 stellen. Niettemin vormen deze verho gingen een bedrag van f 288.000,-, of- j wel ruim 37 procent van die ruimte en blijft er aan een ’’echte reële ruimte” slechts f 486.000,-, inclusief de post onvoorzien over, hetgeen voor een gemeente met de omvang als Wad dinxveen nou niet is om "over naar huis te schrijven”. Uit de opzet van de begroting blijkt dat de geveinsde reële ruimte veel en veel groter moeten zijn. Het wordt ten zeer ste op prijs gesteld, indien bij de aange kondigde "voorjaarsnota” ook de ver sluierde ruimte voor zoveel mogelijk zichtbaar werd gemaakt. Het is ge wenst dat de raad een uitspraak doet met betrekking tot het streven naar een bepaalde hoogte van de dekkingsper centages van gemeentelijke activitei ten. Het uitsluitend optrekken van de tarieven zal niet of nauwelijks voldoen de zijn. Spoedig dient de toegezegde nbta over de algemene begraafplaatsen aan de raad te worden overhandigd. Met grote zorg wordt de toekomst te gemoet gezien, aangezien de gemeen telijke uitgaven reeds op korte termijn i in grotere mate zullen stijgen dan de in- 1 komsten. Een goede en efficiënte kre- dietbewaking en het snel verwerken i van de beschikbare gegevens kunnen t financiële tegenslagen voorkomen. Wethouders heeft in een reactie j van een kinderdagverblijf REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur. Za. 7 en 9.15 uur. Zo.middag 3 uur: SOLDA- TEN ZONDER GLORIE. Kleur, 18 jr. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtvoorst.) Zo. 7 en 9.15 uur. Ma. t/m Wo. 8.15 uur: FRAUEN-GEFANG- NIS. 18 jr. SCHOUWBURG j| Za. 3 uur. Zo. 3 en 5 uur: DE STERKSTE GLADIATOREN VAN DE ARENA. Kleur. I4jr. Za. en Zo. 7 en 9.15 uur. Ma. 8.15 uur: ZIG ZIG. Kleur. 18 jr. 1 WADDINXVEEN Gezien de aanwezigheid van Igesubsidieerde) peuterspeelzalen in .Waddinxveen heeft het Christen-Democratisch Ap pèl f-CDA I in de gemeenteraad gewezen op de noodzaak van een verdere opvang van kinderen, die om andere redenen dan waarvoor de peuter speelzalen dienen, lijdelijk niet bij hun vader of moeder kunnen ver blijven. f C DA-fractievoorzitter ir. IT. Stuulen: "We leven momenteel in een pe- 1 riode waarin het aantal echtscheidingen onrustbarend toeneemt. De ge- volgen hiervan voor de gemeentelijke dienst sociale zaken en huis- vesting zijn onmiskenbaar bijzonder groot. Zoals gewoonlijk blijven I de eventuele kinderen het "kind van de rekening", waarvoor een goede f opvang noodzakeljjk is in de gevallen, dat de ouder, waaraan de kin- deren zijn toegewezen moet, kan of zou willen werken. De peuter- speelzalen lenen zich niet hiervoor, aangezien het verblijf daar slechts van zeer beperkte duur mag zijn. In verband hiermede verzoeken wij f uw college een onderzoek te doen instellen naar de mogelijkheid tot stichting en instandhouding - eventueel ook ten behoeve van de regio - f van een kinderdagverblijf. Een naar aanleiding daarvan uit te brengen positieve nota zouden wij graag gevolgd willen zien door een concreet voorstel om tot stichting te geraken. Bekend is. dat C.R.M. voor kinder- dagverblijven een veel hogere subsidie toekent dan voor penterspeel- l zalen Het college van Burgemeester en hierop gezegd zich tegenover de oprichting positie op te stellen. WADDINXVEEN Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is er niet van overtuigd dat de bouw van een tweede bejaardenoord in Wad dinxveen, annex verpleeghuis, in de toekomst niet noodzakelijk of mogelijk zou zijn. Dit heeft CDA-fractievoorzitter ir, W. Stuulen gezegd tijdens de algemene beschouwingen over de gemeentelijke begroting voor 1977 inde Waddinxveense gemeenteraad. Met die uitspraak reageerde hij op de begrotingsnota van het college van Burgemeester en Wethouders, waarin wordt becijferd aan de hand van landelijke richtlijnen dat er in onze gemeente nu en in de toekomst te weinig bejaarden zijn om naast het protestants-christelijke Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan ken moeten grondig worden doorge- sproken wil er sprake zijn van wezen lijke vernieuwing, een wezenlijke gemeentelijke aanpak, een hóger wel- zijnsniveau. Dit college is een team bo ven alle verdeeldheid. De bestaande spanningen worden ook politiek ge voed. Maar we weten allemaal hoe bet rekkelijk het eigenlijk toch is wat we doen", aldus de raadsvoorzitter die daarna het in het blad "Voorlopig” van november 1975 geplaatste gedicht ”- Hoop" voorlas in de raadzaal van het gemeentehuis waar je op dat moment een speld kon horen vallen. RUIMTELIJKE ORDENING In de ruimtelijke ordening-sfeer moet worden afgemaakt, waarmee is begon nen. Eerst landelijk gebied-Oost, dan het landelijk gebied-West, waarvoor opnieuw een voorbereidingsbesluit zal moeten worden genomen. Daarnaast zal aandacht moeten worden besteed aan de gebieden waar Waddinxveens toekomstige woningbouw moet plaats vinden (Zuidkade 1, Zuidplaspolder). Minder haast heeft de verplaatsing van industrieën uit de woongebieden naar specifieke industrieterreinen. "Wij be speuren hier het overhoop halen van vele zaken, vrezen nieuwe "transac ties” en vragen dan ook naar de nood zaak op dit moment", aldus ir. W. Stuu len. Er moet bepaaldelijk geen beginsel van worden gemaakt dat wonen en werken ontmengd moet worden. In het verlengde hiervan wordt aan dacht gevraagd voor nieuwe bedrijf sterreinen en mogelijkheden voor kan- torenbouw. Bij dit laatste zullen de voorshans spaarzame mogelijkheden in het centrum niet mogen worden vero nachtzaamd. Tijdelijke spanningen op de woningmarkt, omdat er een relatie is tussen werkgelegenheid en volshuisves- ting, kunnen worden aanvaard als op lange termijn een beter evenwicht kan worden bereikt en het forensisme wordt beperkt. Het wonen in eigen werkomgeving zal de betrokkenheid bij het bestuur vergroten. Aan een foren senrecht, zoals door de regering bij de komende grondwetsherziening verwor pen, bestaat dan ook geen behoefte. De goede zomer van 1976 heeft de noodzaak van een verplaatsing van de WOONERVEN Sprekende over de hoge kosten en de veiligheidsaspecten van woonerven be toogde CDA-fractievoorzitter ir. .W. Stuulen niet te veel hooi op de vork te nemen. Wel vroeg hij het college attent te zijn op de kleinere mogelijkheden die er bij herstraten aanwezig zijn. "- Woonerven zijn als de goede vorm ge vonden kan worden een belangrijke bijdrage tot een goed woonmilieu", al dus de christen-democraat. De ste delijke sfeer van kruispunten met ver keerslichten spreekt zijn fractie minder aan. Aandacht werd verder gevraagd voor het parkeren van vrachtwagens en voor de overlast van personenauto's bij evenementen. De voetbalvereniging WSE is de enige vereniging die geen goed parkeerterrein heeft. Misschien zou hier iets aan gedaan kunnen wor- den door de ingang van het terrein te verplaatsen naar het parkeerterrein bij E= Albert Heijn. Spijtig is het te moeten vaststellen dat verdere beveiliging van voetgangersoversteekplaatsen finan- cieel niet mogelijk is. Till WADDINXVEEN CDA- fractievoorzitter ir. W. Stuulen heeft het in de Waddinxveense gemeenteraad gehad over de mo gelijk overheersende positie van burgemeester mr. A. G. Smallen broek en die van loco- burgemeester H. Huizer (SGP/Her- vormde Kiesvereniging) binnen het college van Burgemeester en Wet houders dat behalve uit deze twee full-timers verder bestaat uit de part-time wethouders A. H. van Gent (Progressieven) en P. F. J. van Schie (CDA). De christen-democraat stelde dat de sinds 16 maart van dit jaar in Wad dinxveen werkzaam zijnde opvolger van oud-burgemeester C. A. van der Hooft zich heeft doen kennen als een harde werker, die zijn ideeën bij het college van B. en W. ingang wist te doen vinden. Door zijn doortastend heid wordt half januari 1977 begonnen met de bouw van een nieuw raadhuis. De voorbereidingen van de bouw van het raadhuis en de gewijzigde en snel lere aanbieding van de begroting heb ben naar de mening van ir. Stuulen veel van de wethouders en de ambtenaren gevergd. WADDINXVEEN CDA- fractievoorzitter ir. W. Stuulen heeft in de gemeenteraad gezegd dat de gevolgen van de raadsbe sluiten om een nieuw gemeente- huis van 9 miljoen gulden neer te zetten op het terrein van de ruim telijke ordening en de woning- bouw duidelijk naar voren ko- S men. Bestemmingsplannen moe- ten worden gewijzigd om de fi- i nanciering hiervan mogelijk te maken. "Wij hebben daar begrip 'i voor, wat dit is een logisch gevolg van genomen besluiten. Het is evenwel de vraag of iedereen beg- 1 rip zal kunnen opbrengen", aldus h ir. Stuulen, die begrip vroeg voor de volgende controversiële situa- i tie: "Het bestemmingsplan Groenswaard 1 wordt herzien om S de bouw van drie bungalows op het Mozartveld mogelijk te ma- ken. Tegelijkertijd moeten even- wel bouwaanvragen om woningen uit te breiden worden afgewezen, omdat het bestemmingsplan dit i niet toelaat en het college een eerdere soepele houding heeft la- ten varen. Het enge financiële gemeentelijke belang gaat hier boven de belangen van vele bur gers. Om dan nog maar te zwijgen van gelijke kansen van de burgers 'i om op hun wijze in hun huisves- ting te voorzien." Na deze woorden gesproken te hebben kwam ir. Stuulen op het gedegen beroepschrift van de ei- genaar/bewoner van Akkerwinde 25. drs. L. J. J. Gravesteijn (wordt in de volgende gemeenteraads- vergadering behandeld), waarin weer eens wordt gewezen op de i normen van behoorlijk bestuur. 'Wat men de ene burger toestaat kan men de andere niet weigeren. i Politieke compromissen of over- i i gang naar formeler standpunten 1 i kunnen een rechtsongelijkheid 1 veroorzaken, die wij verwerpen. Wij menen dan ook dat niet ge- i I wacht kan worden tot de bestem- 1 mingsplannen Vondelwijk '75 en Oranjewijk '75 definitief zijn vast- gesteld voor de herziening van de i Groenswaarden wordt aangevat. Het zou in dit verband interessant zijn het oordeel van de Afdeling Rechtsspraak van de Raad van State te vernemen." Over de woningbouw in Wad- dinxveen zei de christen- democratische fractievoorzitter i het volgende: Nu de belangstelling voor het ei- gen woningbezit blijft groeien en u iderzijds de regering genood- i zaakt is het aantal premie- 1 woningen in de komende jaren te beperken zal er voor gewaakt dienen te worden dat de lagere en middenklasse mogelijkheden worden geboden. Het moet niet zo worden dat alleen de kapitaal krachtigen (en dan voor een deel van buiten de gemeente) in Wad dinxveen een huis kunnen bou wen. Wij delen de zorg die uit de beleidsnota blijkt en wij zullen op dn punt de exploitatie-opzetten sriusch volgen. Of de gemeente 't eigen financiële middelen woningverbeteringen moet be vorderen is voor ons nog een hr.,L meenden te weten dat bet rijk de daarvoor beschikbare ondsen overtollig in huis heeft. I P dit punt wachten wij nadere I voorstellen af."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 5