OPENDEURDIENST Speciale feestaanbiedingen tot en met 13 november: Voetangels en klemmen .foto "film sjaak noteboom 25 JAAR FOTO FILM SJAAK NOTEBOOM 1 n Boekhandel Veldwijk van 79.50nu 62.50 Waddinxvener J. A. Leeflang directeur bij Vandien BV ZELFKLEVENDE FOTO ALBUMS nu 5.25 Familieberichten M.vanderGraaf TRINITY KODAK INSTAMATIC 130 POCKET van l(T3.80nu 79.50 PROJECTIESCHERM OP STATIEF zilverdoek KODAK INSTAMATIC 56X van 76.70 nu 52.50 Bij aankoop van een Braun elec, flitser het Braun flitsboek t.w.v. 13.50 gratis. FUJI KLEURNEGATIEFFILM 3 HALEN 2 BETALEN. Het kopen van een eigen huis Gemeentelijke bekendmaking een publikatie van Gemeente Waddinxveen Mr A. de Roosschool behandelde enquete-uitslag 5 UUR II ZITTEN” „WIJ ZIEN HET WEL R l i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a a WADDINXVEEN ^01828-4000 Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl 1973 1970 1974 1971 1972 1975 1974 1974 1974 9 ra Ss i B in geschenkverpakking met kleurenfilm, 2 flitsblokjes, etui 3 jaar Kodakgarantie w| Til Houthakkersjack gemaakt van wollen stof in een ruitdessin. Flinke kraag, ritssluiting maten 36-44. IK IK «K IK IK IK «K IK iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH BW i 7/7 ONTMOETINGSKERK ZONDAG 7 NOVEMBER t Dr. A. Wind te Leiden Zang: Sylvia Schlüter, alt. NIEUW LEON URIS PASSAGE 53 TELEFOON 2620 leuk om deze alvast voor de feestdagen in huis te hebben. ST Ai PASSAGE47-TEL. 2477 Mede namens de familie, M. M. Bronkhorst-van Vuren WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 4 NOVEMBER 1976 Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl o w AUTOMOBIEL-en VERHUURBEDRIJF Noordkade 267, W’veen tel. 01828-4483 texaco benzinestation Sniepweg - tel. 01828 - 2489 Autoverhuur tel.01727-4124 Haagwinde 18, Boskoop IERLAND IN OPSTAND prijs f 29.50 in geschenkverpakking met o.a. kleurenfilm, flitsblokje, tasje 3 jaar Kodakgarantie missie in samenwerking met de leer krachten opgesteld, om een inzicht te krijgen in de ideëen van de ouders ten anzien van de doelstellingen voor het onderwijs op de Mr. A. de Roosschool, zoals deze moeten worden neergelegd in het Schoolwerkplan. De resultaten van de vragen over de mate waarin de diverse facetten in het onderwijs, zoals bijv, intellektuele vorming, sociale vor ming etc. aan de orde moeten komen, werdeji in de vorm van grafieken via een overhead-projector gepresenteerd en van toelichtingen voorjien. Andere vragen werden behandeld aan de hand van uitgedeelde stencils met Biedt te koop aan diverse gebruikte auto’s m. garantie Peugeot 304 S 1975 Opel Ascona 1974 Opel Rekord4drs. 1973 Opel Rekord Opel Kadett Citroen 2 CV 4 Citroen GS Citroen Dyana Simca 1100 Stationcar Fiat 127 Toyota Corolla Datsun Cherry Tevens luxe autoverhuur zonder chauffeur en V.W. bus en bestfl. i WADDINXVEEN Het kopen van een huis blijft ook voor Waddinxveners een gewich tige beslissing. Om een dergelijk besluit weloverwogen te nemen plaatst het Weekblad voor Wad- dinxveen, daarbij gesteund door de Koninklijke Notariële Broe derschap (de vereniging van no tarissen en kandidaat- notarissen), een serie over het kopen van een huis. Vandaag: Voetangels en klemmen Volgende week: Kosten. TA Uit de serie is wel duidelijk gebleken, dat het kopen van een huis de toekom stige huiseigenaar voor een veelheid aan onverwachte problemen kan plaat sen. Bovendien wordt zowel door de makelaar als door de geldschieter en de notaris een vakjargon gebruikt, dat men in het dagelijks leven nooit hoort. Maar op weg naar het eigen huis kan men nog vele andere moeilijkheden te genkomen, die hier nog niet aan de orde zijn geweest. We zullen ze punts gewijze kort bespreken, zonder overi gens te willen beweren nu absoluut vol ledig zijn. 1Een huis kan op eigen grond staan of op grond die bijvoorbeeld door de gemeente aan de huiseigenaar in erf pacht is uitgegeven. Gezien de tendens in onze samenleving om de grondeigen dom zo veel mogelijk in handen van de gemeenschap (de overheid) te ge ven, komt het steeds meer voor dat de huiseigenaar de grond waarop zijn wo ning is/wordt gebouwd van de gemeen te in gebruik krijgt en daarvoor betaalt (erfpacht). Men moet ér in dat geval re kening mee houden, dat men aan de ei genaar van de grond (de erfverpachter) een jaarlijks terugkerend bedrag moet betalen. Deze zogenaamde erfpacht of retribu tie wordt meestal over een langere periode vastgelegd. Maar het wordt meer en meer gebruik de verhoging voor een kortere periode - bijvoorbeeld de eerstkomende drie of vijf jaar - vast te stellen. 2. In een aantal gemeenten is voor het mogen betrekken van een huis een woonvergunning vereist. In dat geval moet men zich ervan bewust zijn dat het kopen van een huis nog niet bete kent, dat men het recht heeft er ook werkelijk in te gaan wonen. Men dient er daarom zorg voor te dragen, dat in de voorlopige koopakte als ontbindende voorwaarde wordt op genomen, dat de koop niet doorgaat wanneer de benodigde woonvergun ning niet wordt verkregen. Deze voor waarde moet altijd door de verkoper en de makelaar worden geaccepteerd. 3. Als de koper van een huis niet in staat is de financiering rond te krijgen en hij heeft de ’voorlopige’ koopakte ge tekend, dan kan de verkoper nakoming van de overeenkomst verlangen. Na een bepaalde termijn (bijvoorbeeld veertien dagen) kan de koper dan tot de dag dat hij de overeenkomst nakomt een boete verschuldigd zijn van bij voorbeeld drie pro mille per dag van de koopsom. De verkoper kan er ook toe besluiten de koopakte voor ontbonden te verklaren. In dat geval heeft hij het recht een boete op te eisen ter grootte van 10 procent van de koopsom. Waddinxveen, 3 november 1976 Willem de Rijkelaan 176 Correspondentie-adres: Fam. Bronkhorst, Overheicop 8, Schoonrewoerd Geen bloemen en toespraken. Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 5 nov. a.s. des avonds tussen 8.00 en 9.00 uur in het rouw- centrum, Jan van Bijnenpad I, ingang tunnelzijde te Waddinxveen. D.V. zaterdag 6 nov. a.$. zal er des morgens om 11.00 uur een korte rouwdienst worden gehouden in de Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2 te Wad dinxveen, waarna de teraardebestelling zal plaats vinden op de alg. begraafplaats, Alberdingk Thijm- laan 2. Aankomst 11.50 uur. Na afloop van de plechtigheid alsnog gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Overigens heeft de koper hetzelfde recht nakomjng van de koopakte te vorderen dan wel de overeenkomst voor ontbonden te verklaren - beide met de hierboven genoemde boetes - wanneer de verkoper nalatig is, of niet in staat is, het verkoche huis aan de koper over te dragen. In veel gevallen wordt in de ’voorlopige’ koopakte een bepaling opgenomen vol gens welke de koper een bepaalde aan betaling moet doen: hij moet handgeld geven. Deze aanbetaling, die onder berusting blijft bij de notaris tot de transportakte is getekend, is meestal gelijk aan het boetebedrag, dat de ko per moet betalen als hij zijn verplich tingen niet nakomt en de verkoper dus ontbinding van de overeenkomst vordert. 4. De verkoper kan erin toestemmen, dat de koopakte wordt ontbonden (zonder verdere verplichtingen) als de koper niet in staat is voldoende finan ciering te verkrijgen. Dit is evenwel niet meer dan een gunst van de verko per. 5. Nog een ontbindende bepaling in de ’voorlopige’ koopakte kan zijn, dat de koper geen toestemming krijgt het huis te betrekken. Dit kan zich voordoen bij de koop van een .flat. In veel gevallen moeten de medebewoners dan na melijk de koper toestemming tot bewo ning verlenen. 6. Vóór het sluiten van de koopo vereenkomst dient men verder na te gaan of men: rijks- of gemeentesubsidie kan krijgen OPENBARE COMMISSIE VERGADERINGEN VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR OPEN BARE WERKEN EN -BEDRIJVEN: op donderdag 4 novem ber 1976 ten gemeentehuize, aanvang 20.30 uur. VERGADERING COMMISSIE VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN WONINGBOUW: dinsdag 9 november a.s., aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. mooe IDEE/ rw WADDINXVEEN Kortgeleden werd door de openbare Mr. A. de Roosschool voor kleuter- en basison derwijs (Wingerd) een ouderavond georganiseerd. Deze ouderavond mocht zich in de opkomst van ruim tachtig ouders verheugen. Na een vlotte afwikkeling van het huishoudelijk ge deelte voor de pauze, kon na de koffie begonnen worden aan het agendapunt, waarnaar door ieder werd uitgekeken; de resultaten van de in augustus gehou den enquete, waaraan 97% van de ou ders spontaan medewerking hadden verleend. Deze enquete werd door de oudercom- voor de aankoop en zo ja, onder wel ke voorwaarden; gemeentegarantie kan krijgen voor de hypothecaire lening en onder welke be palingen; bouwrente dient te betalen bij de aankoop van een huis in aanbouw; de kosten van de overdracht van het huis moet betalen (kosten koper) of dat de verkoper deze kosten voor zijn re kening neemt (vrij op naam); en ten las te van wie komen de rpakelaarskosten? al dan niet samen met zijn echtgenote alle stukken moet ondertekenen en of dat wellicht ook van de kant van de verkoper het geval is; verzekeringen wel of niet van de vori ge eigenaar dient over te nemen; een huis koopt dat vrij is van huur; wanneer het gekochte huis niet leeg komt ondanks toezegging van de ver koper, kan dit ontbinding van de koo pakte betekenen; koop breekt geen huur; een huis koopt waarin een huurder woont die de huur voor een langere periode vooruit heeft betaald; te maken kan krijgen met door Bouw en Woningtoezicht voorgeschreven verbeteringen of venieuwingen, bij voorbeeld om het dak te vernieuwen; men kan in de koopakte laten opnemen dat eventueel door de verkoper verz wegen lasten op hem verhaald kunnen worden; een huis koopt dat in aanmerking komt'voor onteigening; de kans is dan namelijk groot dat men veel minder voor het huis terugkrijgt dan bij de koop wordt betaald. te maken krijgt met bepaalde erf dienstbaarheden; dit zijn bepaalde las ten die op het huis kunnen rusten. Op Gods tijd werd na een moedige strijd uit de familiekring weggenomen, mijn lieve dochter en onze zuster, schoonzuster en tante ARRY BRONKHORST Oud 47 jaar. resultaten en tenslotte gaf het hoofd van de basisschool, de heer A. de Rijke een uitgebreid antwoord op diverse vragen en opmerkingen, die in de en quete naar voren waren gekomen. Tij dens de behandeling van de resultaten ontstond diverse malen een geanimeer de discussie, waaruit bleek, dat de ou ders zich, wellicht gestimuleerd door de enquete, nauw betrokken voelen bij het gebeuren op school. Met de mede deling, dat de ouders nauwgezet op de hoogte zullen worden gehouden van de nog veel tijd vergende verdere uitwer king van deze enquete, werd deze ge slaagde avond afgesloten. f/l WADDINXVEEN/ALPHEN AAN DEN RIJN De heer F. C. van Vliet te Gouda zal zich op 1 december a.s. terugtrekken uit «de directie van Van dien Verzekeringen B.V. te Alphen aanden Rijn. Hij zal m.i.v. dezelfde da tum toetreden tot de Raad van Com missarissen van het bedrijf. De heer Van Vliet, die sinds 1 januari 1969 als directeur aan het bedrijf verbonden is, zal worden opgevolgd door de heer J. A. Leeflang uit Waddinxveen. De heer Leeflang (36) trad in 1972 als adjunct- direkteur in dienst bij Vandien Verze keringen B.V. Het bedrijf dat thans meer dan 20 medewerkers telt is een toonaangevend assurantiekantoor in Hollands Midden. V V k v. g g g o k F S' V h n g n ti g g b P g v c c r 3 g c l l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 6