Even voorstellenIk ben Groot feest Groensvoorde TOMA Basil Paré, boer in Torna Deel 2 H. HUIZER BEANTWOORDT VRAGEN OVER OKKERSE Ds. G. Broere komt ook niet Groen van Prinstererschool één en al creativiteit a m ill i?S! PfR I WADDINXVEEI ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft X. ders. ik el- de ri- drogist Bouma overhandigt de prachtige nostalgische spiegel aan de ou- ■i Ier :re ng an Ier de de >e- w- en 'ij- ;n; en rz- len iet lat re- is- i? )te of de rf- as- ir; ■g- sr- >o- en BV Wat kan de school nu doen? De school moet de kinderen, ter stimulering van hun creativiteit, opdrachten geven, waar wat aan te beleven valt, waar ze zichzelf in kunnen verliezen. Belangrijk bij handvaardigheid is, dat er opdrach ten gegeven worden, waarbij een drem pel is ingebouwd. Het kind wordt dan gestimuleerd zelf door middel van het materiaal dat het ter beschikking heeft, een hoogstpersoonlijke oplossing te ge ven voor die speciale moeilijkheid. Op deze manier wordt het ’zijn’ werkstuk, even uniek als het werkstuk van een an der. Als het werkstuk ’mooi’ is, is dat duidelijk het gevolg van het persoonlijk bezig-zijn met het materiaal. Wanneer een kind zich creatief leert uiten, kan dit sterk bijdragen tot een harmonieuze persoonlijkheidsvorming. Na de pauze was er nog gelegenheid werkstukken van de kinderen te be wonderen. Alles draaide daarbij om het wonen. Tevens konden de ouders ken nis maken met een selectie van jeugd boeken. Vele maakten van de gelegen heid gebruik zich op dit gebied nader te oriënteren. Na de pauze konden de ouders zelf aan de slag. Evenals de kinderen mochten nu ook de ouders op hun eigen wijze gestalte geven aan het begrip ’wonen’. Hier en daar ontstonden levendige dis cussies over het onderwerp. Na afloop was het algemene gevoelen dat deze avond veel had losgemaakt en bijzonder zinvol was geweest. Dit is Basil Paré, boer in Torna, wiens belevenissen worden gepubliceerd in lijnen geleerd. Met gebruik van een span ossen hadden we ons ORD kre diet kunnen terugbetalen maat papa wilde dat niet. Papa wilde alles zelf in de hand houden. <ler'!- (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Wegman BV. Den HamD KWAAD WEGGELOPEN Ik wilde echter wel met de ossen werken en het gevolg was dat ik kwaad ben weggegaan. Ik ben toen een half jaar in Ivoorkust geweest waar ik drie maanden bij dezelfde onder neming heb gewerkt waar ik al eerder had gewerkt en drie maanden wer keloos ben geweest. Toen ik terugk wam in Koin was de relatie met papa iets beter, het was een jeugdzonde van me geweest om ruzie met papa te ma ken. O ■M Met een paar vrienden heb ik na terug komst een jeugdclub opgericht die we ’’Hoop voor ons Dorp” noemden. We probeerden dingen te doen die goed zouden zijn voor ons dorp. Het was, en is nog steeds, de gewoonte dat de chris telijke jongeren van het dorp het veld bewerken van degene die cathechisatie DE DROOGTEPERIODE Ik heb op ’t centrum erg veel geleerd dat me direkt van pas gekomen is. Sinds 1968 was het erg droog gebleven en kregen we veel minder regen dan voorheen. In 1969 en 1970 werd het nog slechter en toen ik in 1971 op het cent rum was wed de droogte een ramp en bleef de oogstopbrengst overal erg klein. Ons dorp had nog het geluk dat er in de lage streken met de ossen nog wel verbouwd en verdiend kon worden. Juist het gebruik van die ossen zorgde er voor dat er wat te eten was. Ons dorp had door de aanwezigheid van de mari- gots (laagten waar wat achter blijft staan of onder de grond ligt) wat reser ve kunnen opbouwen en wat geld kun nen sparen. Maar toch werd er ook honger geleden en je kunt je haast niet meer voorstellen hoe mager sommige mensen waren. Veel van het vee in het dorp werd in die tijd verkocht om aan geld te komen om elders eten te kun nen kopen. Toen de toestand echt kritiek was kre gen we rode mil uit Amerika die echter heel anders smaakte dan onze mil (mil is een sorghumsoort die hoofdbestand deel van het voedsel is). Ik vond het wel heel erg dat een paar mensen uit ons dorp mil tegen dubbele prijs hebben verkocht aan de Mossi’s uit Pangogo op twaalf kilometer van ons dorp. Daar hadden ze geen laagten en was de voed selsituatie nog ernstiger. Maar je hoort toch geen misbruik te maken van de hongersnood? WADDINXVEEN In de kortgeleden gehouden openbare vergadering van de raadscommissie voor sociale zaken en volksgezon dheid is de brief aan de orde gekomen, die de raadsfractie van de Prog- ressieven (PvdA/D’66/PPR/PSP) op dinsdag 14 oktober had geschreven naar aanleiding van de vier dagen eerder bekend geworden sluiting van de produktie-afdeling van de speelgoederen- en houtwarenfabrieK G. Okkerse BV aan de Waddinxveense Wilhelminakade. Op dit schrijven werden in de raadscommissie door de voorzitter, wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging), persoonlijke antwoorden gegeven, zodat hij niet sprak namens het college van Burgemeester en Wethou- we huiseigenaar met de woning(en) van plan is dient te worden afgewacht. Zou er in het ergste geval uitzetting plaats vinden, dan zal de gemeente vanzelf sprekend alles in het werk stellen voor haar inwoners passende woonruimte te vinden. 9. Kan het college een bemiddelende of activerende rol op zich nemen ten behoeve van de werknemers (sociaal plan, herp laatsing. woongelegenheid etc.)? Een opstellen van een sociaal plan is de taak van de werkgever/werknemers or ganisaties c.q. directie - werknemers, terwijl herplaatsing een taak van het GAB is. 10. Zijn er al gegevens bekend over wat er met de productieruimte en het bedrijfster rein gaat gebeuren? Neen. 11. Is het college met de progressieve frac tie van mening dat zij bijtijds geïnfor meerd behoort te zijn over de (financiële) situatie van de bedrijven in Waddinxveen, zodat zij tijdig en op de juiste wijze kan reageren op situaties zoals deze zich heb ben voorgedaan bij Okkerse? Hieromtrent dient het college zich nog nader te beraden. 12. Hoe beoordeelt het college de werk gelegenheid in Waddinveen op korte en lange termijn? Bijzonder moeilijk om daar een con creet antwoord op te geven. Was aan vankelijk de gedachte dat de werkloos heid een conjunctureel karakter had, momenteel laat het zich aanzien dat meer'gesproken kan gaan worden van een structureel karakter. Gezien het aantal werklozen in de gemeente, 140, steekt Waddinxveen gunstig af bij vele andere gemeenten in de regio. Dit wil niet zeggen dat Waddinxveen nu maar een slaapstad moet worden. De gemeentelijke commissie werkgele genheid houdt zich momenteel bezig met het probleem van de werkloosheid op korte termijn. Contacten zijn gelegd met de ICW, Gewestelijk Arbeidsbu reau en de gemeentelijke sociale dienst teneinde te bezien in hoeverre vraag en aanbod op elkaar kunnen worden af gestemd. Daara zal getracht worden een visie te ontwikkelen op het prob leem op langere termijn. Bij het beant woorden van bovenstaande vragen dringt zich wel de vraag op waar taken en bevoegdheden van een college van burgemeester en wethouders beginnen en eindigen. ERG LAAT In de raadscommissie voor sociale za ken en volksgezondheid kon de fractie voorzitter van de ProgressieVen, de heer M. Boere, niets anders vaststellen dan dat B. en W. iets later op de hoogte zijn gesteld wat er bij Okkerse BV aan de hand was dan het personeel. Hij vindt dit erg laat en tevens vreemd dat het plaatselijk bestuur in deze zaken door de rijksoverheid niet in het algemeen wordt ingelicht. De heer W. L. M. Kruijk (CDA) zou het een kwalijke zaak vinden als het verstrekken van o- verheidskredieten aan de grote klok zot den komen te hangen. ’’Maar nu ko men we op het sterfhuis als de patiënt reeds is overleden”, wierp de heer Boere hem tegen. Volgens hem is het een teken aan de'wand dat de directie van Okkerse BV geen ondernemings raad heeft, want er staat nergens dat er bij een personeelsbestand van beneden de 100 werknemers een dergelijk over legorgaan er niet zou mogen komen. In de raadscmmissie is verder nog gespro ken over de bedrijfswoningen van het bedrijf, die mogelijk door het gemeen tebestuur zouden kunnen worden ge kocht. Wethouder H. Huizer (SGP/- Hervormde Kiesvereniging) stelt naar de mogelijkheid daartoe een onderzoek WADDINXVEEN Het is de Waddinxveners allerminst ongemerkt voorbijgegaan dat het winkelcentrum Groensvoorde eind vorige week het zesjarig bestaan vierde. In de kramen voor de winkels toonden de winkeliers dat ze ook uitstekende marktkooplie den zijn. Ze legden de nodige vinding rijkheid en enthousiasme aan de dag om het publiek van zaterdagmorgen vroeg tot sluitingstijd te blijven boeien. Naast diverse koopjes verhoogde Keur slager Koot de feestelijkheden door op ambachtelijke wijze een' compleet var ken aan het spit te garen. Het opspui ten van taarten was een aangelegenheid waar het publiek zich bij Huizer’s Bakkkerijen kon bezighouden. De Ra bobank hield een Railroad Raadweds- trijden. Wie weet te raden hoeveel dub beltjes er in een fles zat en daarbij een aardige slagzin bedacht kan kiezen uit de trein met alle toebehoren, zoals die gen papa gezegd ’’waarom koopje geen tweede os voor een span zodat we het land beter kunnen bewerken en meer verdienen zodat we de ORD terug kun nen betalen”. Maar papa begreep het niet en wilde niet nog een os kopen. Omdat hij niets wilde veranderen en ik hier en daar al had gezien dat je met een span ossen veel meer kon bereiken kregen we ruzie. Ik vertelde hem dat ik bij de missie in Twon Kuy en bij Zapala boeren had ge zien die met een span ossen veel gemakkelijker werkten en veel meer verdienden dan wij ooit met de daba zouden kunnen. Omdat ik niet verder had kunnen leren wilde ik graag die nieuwe manier van landbouwen leren want ik wilde graag een goede boer worden. Ik had al het gebruik van zaai- in de marktkraam van de Rabobank te zien was, of een tweedaagse geheel ver zorgde minitrip naar Brussel voor twee personen. Bij drogisterij Bouma vond verder een niet alledaags gebeuren plaats. Vóór de winkel was een Formu le Ford racewagen van het Old Bar ber’s racing team opgesteld. Alle kin deren uit de buurt mochten om beurten in de race-auto plaatsnemen en van dit spannende moment werd een foto gemaakt, die de kinderen gratis mee konden nemen. Om twee uur ’s mid dags werd als extra verrassing aan de ouders van het op dat moment in de bo lide zittende kind een fraaie nostalgi sche spiegel overhandigd. Het enthou siasme rondom dit door Old Barber’s, producent van scheerartikelen, aange boden evenement was groot. Een droomwens van vele kinderen ging in vervulling, met een originele foto toe. WADDINXVEEN Ds. G. Broere uit ’t Harde heeft zaterdagavond tegen middernacht de Centrale Hervormde Gemeente laten weten het beroep dat de Waddinxveners op hem hadden uit gebracht niet te zullen aannemen. Hij is daarmee de twaalfde predikant die ”- nee” zegt tegen het vervullen van de vacature van de eind vorig jaar naar Pa- pendrecht vertrokken ds. D. van Vliet van wijk Oost. De twaalf vragen werden door hem als volgt beantwoord: Op welke wijze en wanneer is het col lege van B. en W. op de hoogte gesteld van deze sluiting? Op 8 oktober 1976. 2. Was het college op de hoogte van de overheidskredieten die het bedrijf ontvan gen heeft en is er overleg geweest met mr. D. A. Slager, vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken bij het bedrijf? Neen. 3. Heeft het college overleg gehad met de vakbonden en de Industriële Club Wad dinxveen (lCW)en wat is het resultaat van deze gesprekken? Reeds dezelfde dag dat de sluiting be kend werd is overleg gepleegd. De ICW heeft beloofd een lijst te produ ceren met vakatures, welke daarna in overleg met het Gewestelijk Arbeids bureau (GAB) in Gouda zal worden be sproken om te bezien in hoeverre vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd. 4. Kan het college een overzicht geven van de betrokken medewerkers wat betreft leeftijdsbouw, kostwinnerschap, scholing, nationaliteit etc.? Personeelsopbouw a. naar leeftijd: t/m 22 jaar: 8; 23 t/m 39 jaar: 14; 40 t/m 59 jaar: 2160 jaar en ouder: 8. b. naar woonplaats: Gouda: 16; Alphen a.d. Rijn: 1; Reeuwijk: 1; ’s- Hertogenbosch: 1; Schoonhoven: 1; Waddinxveen: 28; Hazerswoude: 1; Zwartewaal: 1Moordrecht: 1. Totaal 51. c; naar dienstjaren: Minder dan 5 jaar: 20; 5 t/m 9 jaar: 7; 10 t/m 20 jaar: 9; 20 jaar en langer: 15. d. naar beroepen/functies: administra tie: 1 man - 3 vrouwen; verkoopaf deling: 3 mannen; bedrijfsbureau: 3 mannen; expeditie: 8 mannen; machi nale afd.: 15 mannen; timmer/montage afd.: 8 mannen; spuiterij/screenafd.: 6 mannen - 4 vrouwen. De mannen kunnen over het algemeen worden aangemerkt als kostwinners. Omtrent scholing en nationaliteit kun nen momenteel nog geen gegevens worden verstrekt. Het ligt in de be doeling dat ieder personeelslid hieromtrent persoonlijk door het GAB zal worden benaderd. Daarna is ook pas iets te zeggen over de kwaliteiten van het personeel. Bij verschillende aanverwante bedrijven zou wel vraag naar goed geschoold personeel zijn, maar dan vooral in de jongere leef tijdsgroepen. 5. Hoe ziet het sociale plan voor de mede werkers er uit en gaan de vakbonden en de ondernemingsraad van het bedrijf hiermee akkoord? Momenteel vindt hierover nog overleg plaats tussen de vakbonden en directie. Daar het hier een bedrijf betreft van min der dan 100 werknemers geen onder nemingsraad aanwezig. 6. Zijn er plaatsingsmogelijkheden in Waddinxveen of directe omgeving voor de ontslagen medewerkers? De lijst van de ICW en de gesprekken tussen werknemers en GAB dienen te worden afgewacht. Een voordeel is dat de afvloeiing geleidelijk zal geschieden gezien de opzegtermijn die in acht dient te worden genomen. 7. Was of is er contact met bedrijven in Waddinxveen met soortgelijke productie voor samenwerking of overname? Neen, wel buiten de gemeente. 8. Zijn er moeilijkheden te verwachten in verband met de huisvesting van medewer kers in woningen vannet bedrijf? De woningen worden verkocht aan een 'IprrrrinQcmq'jtcr*hannii Wat de nif*"- WADDINXVEEN Twee weken geleden stond het eerste gedeelte van de ervaringen van Basil Paré, boer in Torna, in het Weekblad voor Waddinxveen. Hier volgt het tweede gedeelte. In een van de komende nummers het laatste gedeelte van bele venissen van een vooruitstreven de boer in Torna. Korte inhoud van het voorafgaan de. Basil Paré is een 26-jarige boer uit Koin een dorp op en kele kilometers van Torna. Daar de missieschool in Toma vol was, richtte zijn Vader een eigen schooltje op in Koin waar Basil zijn basiskennis opdeed. Verder studeren was echter onmogelijk daar het dorpsschooltje daarvoor onvoldoende opleidde. Basil is toen naar Ivoorkust gegaan om daar als gastarbeider te gaan wer ken en zo te verdienen voor een span ossen. Toen er geen werk was is hij naar de stad Abidjan ge gaan om daar een paar vrienden te bezoeken. Zo’n grote stad als Abidjan bevalt hem echter niet en hij keert dan ook terug naar zijn geboortedorp. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 4 NOVEMBER 1976 WADDINXVEEN Basil Paré, de 26- jarige boer uit Koin - een dorp op en kele kilometers van Torna, de plek waarmee Waddinxveen een band heeft gesmeed -, vertelt verder: ’’Papa had gelukkig een heel goede katoenoogst gehad en daardoor voldoende verdiend om in aanmerking te komen voor een krediet van de ORD (ORD Offices Regionaux de Dévloppement, een soort regionale landbouworganisatie) waarmee hij een os had gekocht. Maar hij wist helemaal niet hoe hij met de os moest omgaan omdat de ORD hem geen uitleg had gegeven hoe hij hem moest gebruiken. Ook met het ma teriaal dat hij van de ORD had gekre gen - vooral de ploeg - kon hij niet om gaan. Papa had de ORD een voorschot betaald voor een krediet voor een ploeg, een manga (dat is een eenvoudi ge cultivator waarmee mechanisch ge wied kan worden) en twee ossen. En omdat hij niet wist hoe hij ermee moest omgaan zijn we maar op de oude ma nier met de daba hak) gaan werken. Toch zijn we er de eerste jaren nog in geslaagd iets terug te betalen aan de ORD. Maar in het vierde jaar was de oogst ondanks heel hard werken toch onvoldoende om de aflossing aan de ORD te kunnen betalen en toen heb ben ze de ploeg en de manga terugge haald. In het tweede jaar had ik al te- WADDINXVEEN Vorige week woensdag hield de protestants- christelijke Groen van Prinstererschool haar ouderavond. Er was eerst een kort huishoudelijk gedeelte, waarin o.a. de nieuwe leden van de Schoolcommissie werden voorgesteld. De nieuwe leden zijn: mevr. G. Karsten-Dros en de heren A. A. de Vries en R. J. G. van der Gugten. Verder stond de avond geheel in het te ken van de handvaardigheid. De heer D. C. van Wijk, leraar handvaardigheid aan de Pedagogische Academie ”De Driestar” té Gouda, hield eerst een le zing, getiteld: ’’Handenarbeid, ja maar waarom en hoe?” Na iets verteld te hebben over de betekenis van han denarbeid, zei hij, dat nu de tijd achter ons ligt, waarin eenzijdig de nadruk gelegd werd op de expressie. Hiermee wordt dan bedoeld; het in het beschik bare materiaal gestalte geven aan een innerlijke beleving. Dit werkt zowel uitnodigend als bevrijdend. Wie zich niet of niet voldoende kan uiten, raakt gefrusteerd. Er zijn vele menselijke ui tingsvormen. In de moderne handvaardigheid wordt veel gewerkt met het begrip creativi teit. Deze term wordt erg vaak gebruikt en misbruikt. Het is moeilijk een goede begripsbepaling van creativiteit te ge ven. We kunnen zeggen dat creativiteit is de aangeboren geschiktheid tot oor spronkelijk vormgeven. Ieder mens is in meerdere of mindere mate creatief. Die creativiteit kan zich op geheel ver schillende gebieden uiten. De een is creatief op het gebied van de handvaar digheid, de ander op het gebied van de taal. Deze verschillen moeten worden geaccepteerd. Op ouders en leerkrach ten is nu de taak de aanwezige creativi teit vrij te maken, te stimuleren en te vormen. Creativiteit doet een beroep op de totale menselijke persoonlijk heid. Pasklare voorbeelden zijn daarbij uit den boze. De creativiteit begint juist pas daar, waar het kind bereid is zich los te maken van het cliché. De per soonlijke inbreng is van het grootste belang. De durf en de spontaniteit die daarvoor nodig zijn, treffen we helaas vaak meer aan in de lagere klassen van de school dan in de hogere. Dit komt omdat oudere kinderen zich gauwer geremd voelen in hun uitingen dan jon- het Weekblad vor Waddinxveen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/NO VIB). geeft in het dorp, iemand die daarvoor een opleiding bij de missie heeft gehad. Van de catechisatieleraar hoorde ik dat er in de buurt Hollanders waren die iets deden met landbouw. De leraar zei dat als wij interesse hadden we een brief moesten schrijven naar pater Renders in Torna. Dat heb ik toen gedaan en hij schreef terug dat hij met de directeur van de Hollanders zou praten om te zien of er misschien eens een plaatsje voor mij zou vrijkomen. Renders heeft toen met de Hollanders van het landbouwcentrum (Centre For mation Rurale) gesproken en die zei den dat er vier boeren uit ons dorp naar het centrum konden komen. Omdat ik de enige was die had geschreven moest ik dus een paar andere boeren vinden om met mij mee te gaan en dat is gelukt. Maar een boer die naar het centrum gaat moet zelf voedsel meenemen om van te even totdat hij zijn eigen oogst op het centrum kan ge bruiken. En de relatie met papa was nog steeds niet zo er goed. Ik had hem al gezegd dat ik voor mijzelf wilde gaan beginnen, maar dat vond hij niet zo leuk omdat hij dan een arbeidskracht zou missen. Toen hebben we een com promis gesloten. Papa vond het goed dat ik naar het centrum zou gaan en wat voedsel meenam en ik beloofde hem dat ik na terugkomst bij hem zou blijven werken. Op lijnen zaaide kende ik al, het belangrijkste wat ik op het centrum geleerd heb was het omgaan met de ossen, de ploeg en de manga en ervoor te zorgen dat de grond goed wordt bewerkt. Keurslager Koot is druk bezig met het garen van zijn varken aan het spit. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). h v - A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 7