Hij komt EMINENT BV BOUWT NIEUW PAND AAN STARINGLAAN Sinterklaas de pater - makelaardij b.v. waddinxveen L TOKBAS per stoomboot I RIJNLAND bv Nieuwsblad Onafhankelijk WERKGELEGENHEID VOOR IN TOTAAL 250 MENSEN Vert Welfarewerk- bazar werd groot succes Fishin Magician Eminent sinds 1923 I Fa. v.d. Linde »m Makelaardij B.V. 01828-2309 Herenhuizen Eengezinswoningen Bungalows Flats ’’Open huis” bij De Kleine Basis Radio - T.V. defekt Bel dan 01828-5890 Sprekers niet welkom bij De Schaapskooi DE BRON voor al uw Sportartikelen Hoek leplaan/Eikenlaan Tel. 2401 „„17.50 Concert Rijnlandse Orkest Vereniging met Koos Verheul in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 vóór huizen, flats en bedrijfspanden I I I I I ïTij ESploegstoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... Weekblad voor waddinxveen 32e JAARGANG-Nr. 1485 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 11 NOVEMBER 1976 Waddinxveen SPORTHUIS Makelaarskantoor Deskundige bemiddeling bij aan- en verkoop van: send pand. 'I ■n EMMA o Zuidkade 6 Naast Verbakel SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49. Waddinxveen Tel. 5890 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - tel. 2373 Kon. Wilhelminaplein 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 julianastraat 6, waddinxveen na6 uur nm. 01828-2723 of01821-2268 LklNBM K DOKTERSDIENST ZATERDAG ARTS: P. van der Linde, Souburghlaan 3-5, tel. 4100 APOTHEEK: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG ARTS: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 APOTHEEK: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 VERLOSKUNDIGE: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 u. gende nummers: le prijs 681, 2e prijs B neem daarom.... mevrouw Rudolph de gelukkige winna- Vestigingen in: Waddinxveen, Kanaalstraat 12 Voorschoten, Veurseweg 143 Leiderdorp, Loevestein 37 Leiden, Oesterbank 1 WADDINXVEEN De ouders van de vierklassige protestants-christelijke kleuterschool De Kleine Basis (Hegge- winde) zijn vanavond (donderdag) uit genodigd tussen zeven en acht uur de school eens te komen bekijken. Er is dan tevens gelegenheid voor een praa tje met de leidsters. De ouders mogen hun schoolgaande kleuter meenemen naar dit ’’open huis Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot ’s avonds 8 uur. Nieuw van de TeeVee-reklame o zodat het voor de hand ligt dat het nu tijd is om een voor beide partijen gun stige oplossing tc zoeken. Wat nu nog mogelijk is, wordt na uitbreiding van de A-fabriek veel moeilijker, zo niet on mogelijk. De grondoppervlakte, die aan de Staringlaan aan Eminent ter be schikking zou kunnen worden gesteld, is ongeveer van gelijke grootte als de oppervlakte van de twee fabrieksterrei nen, die Eminent thans in gebruik heeft. Van de zijde der gemeente Wad dinxveen een logisch voorstel, geënt op visie op lange' termijn, aldus de verkla ring. Ruiling van de terreinen biedt im mers de mogelijkheden tot versterking van de woonfunctie van de kern. Ook voor Eminent aan aantrekkelijk plan, maar een toch niet te onderschatten operatie. De A-fabriek is een goed geoutilleerd bedrijf. Vooral de laatste jaren is veel onderzoek gedaan en is ook veel geïnvesteerd met als resultaat een soepel verlopende produktie van grondstoffen tot eindproduct, kortom een situatie, die niets te wensen over laat. Een gigantische onderneming wordt het voor Eminent om een complete fa briek met machines en machinestraten te gaan verplaatsen. Toch voor Emi nent, vooral in de toekomst gezien, een aantrekkelijk plan. Want mocht dit ini tiatief van de gemeente Waddinxveen kunnen worden gerealiseerd, dan kan, wat Eminent betreft, het aantal pro- duktieplaatsen beperkt worden en blij ven tol twee, n.l. één in Bodegraven en één in Waddinxveen. WADDINXVEEN Woensdag 1 december om 20.15 uur wordt in de Ont- moetingskerk aan de Groensvoorde door de Rijnlandse Orkest Vereniging, die wordt geleid door Bastiaan Blomhert haar najaarsconcert gegeven. Solist op deze avond is de bekende fluitist Koos Verheul, die het concert van J. Chr. Bach zal vertolken. Koos Verheul, geboren in Boskoop, is eerste fluitist, van het Residentieorkest en als leraar verbonden aan het Tilburgs conser vatorium, maar heeft tevens als solist een zeer drukke agenda. De vele fluitleerlingen uit Rijn- en Gouwestreek zullen dit optreden niet willen missen! ’’Zijn er overigens al viool- of ceiloleerlingen, die de strijkersgroep wil len komen versterken? Mogelijk ben je nu zo ver, datje ook in een orkest de no dige ervaring kunt gaan opdoen?”, aldus de Rijnlandse Orkest Vereniging. De derde symfonie van Schubert is met die typerende rijke melodieën een ple zierig werk om te horen en te spelen. De Amerikaanse componist Charles Yves (1874-1954) verrastte reeds in het begin van de 20e eeuw door zeer oorspron kelijke experimenten in zijn composities en kan dus gelden als Amerika’s eerste beoefenaar van ’’moderne” muziek. Een voorbeeld hiervan is het hanteren van polyrytmiek (verschillende maatsoorten tegelijkertijd voor diverse instrumen ten), waardoor voor de dirigent assistentie noodzakelijk blijkt. Frappant is dat we in werk van Schönberg en Strawinsky zelfde ritmische en orkestrale effekten terugvinden, terwijl beide laatste componisten toen onmogelijk het werk van Yves gekend kunnen hebben. Na zijn 50ste heeft hij vrijwel niet meer gekompo- neerd. Inmiddels staat Bastiaan Blomhert bijna een jaar voor het orkest. Het orkest vaart daar wel bij. De toegangsprijs voor het najaarsconcert bedraagt f 5.-. Jeugd, CJ.Pers en 65+ f 2.50. Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas- WADDINXVEEN Volgende week zaterdag 20 november - ruim twee weken voor zijn verjaardag - zal Sinterklaas in Waddinxveen worden verwelkomd. De Goedheiligman arriveert ’s morgens rond tien uur met de stoomboot, die zal afmeren aan de Zuidkade bij het gemeentehuis, waar burgemeester mr. A. G. Smallenbroek hem opwacht. Na de officiële ontvangst van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zal het gezelschap tot vlak na de middag een tocht langs de Waddinxveense win kelcentra maken. Dat gebeurt in gezel schap van de Rotterdamse band Ahoy. De organiserende middenstandsvereni- ging in onze gemeente heeft de ont vangst van Sinterklaas naar de mor genuren verplaatst, omdat de ouders daar de minste problemen mee hebben, er ’s middags voldoende tijd en gele genheid overblijft om te winkelen en er voor de Waddinxveense lieverdjes nu de kans bestaat in alle rust Sinterklaas ’s middags op de televisie welkom in ons land te zien worden geheten. WADDINXVEEN Pater Koopmans en oud-VVD-Eerste- Kamerlid mr. H. van Riel zijn niet welkom bij de nog maar pas draaien de koffiebar De Schaapskooi van de Centrale Hervormde Gemeente, waar het tweetal was uitgenodigd te komen spreken. Direct nadat het Weekblad voor Waddinxveen van donderdag 28 oktober had gemeld dat pater Koop mans, bekend van zijn landelijke strijd tegen de abortus, op vrijdag 5 november naar Waddinxveen zou ko men en dat oud-senator Van Riel de hier op donderdag 18 november zou vertoeven werd het rumoerig binnen de hervormde gemeente. Het werd ongewenst geacht dat de koffiebar juist dit tweetal had uitgeno digd, gezien de samenstelling van de gemeente en de politieke en kerkelijke inzichten van de gast-sprekers. Onder druk van extra kerkeraadsoverleg wer den er zondag voor een week in de drie kerken van de Centrale Hervormde Gemeente kanselboodschappen voor gelezen, waaruit bleek dat de uitnodi gingen aan pater Koopmans en mr. Van Riel ongedaan waren gemaakt. Hans van Wijngaarden van de koffie bar De Schaapskooi vertelde ons dat hij beide sprekers tijdig op de hoogte had gesteld dat zij niet naar Wad dinxveen behoefden te komen, maar pas dagen later zou het tweetal schrif telijk van de gang van zaken binnen de hervormde gemeente op de hoogte zijn gesteld. ”lk vind het allemaal zeer on beleefd”, liet de oud-liberale senator weten toen bleek dat hij dinsdag nog al tijd niet op de hoogte bleek te zijn van het feit dat hij niet welkom was in Wad dinxveen. Afgelopen vrijdag heeft kan didaat A. Juffer uit Stolwijk de bezoe kers van de koffiebar bezig gehouden, in plaats van pater Koopmans. Wie mr. Van Riel volgende week donderdaga vond vervangt is nog niet bekend. Overigens is over het gebeurde in de Hervormde Kerkbode met geen woord gerept. WADDINXVEEN De bazar van het Rode Kruis Welfarewerk, die vorige week vrijdag in het Anne Frank- centrum is gehouden en door mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek werd geo pend, is een groot succes geworden. De opbrengst bedroeg ruim f 5i000,-. De opening werd gevolgd door een gezelli ge bijeenkomst met de genodigden en de velen die op een of andere wijze bij het Welfarewerk betrokken zijn. De door bejaarden en chronisch zieken vervaardigde artikelen werden vlot ver kocht, tewrwijl ook de loterij en andere kansspelletjes zich in een grote belangstelling mochten verheugen. Met de opbrengst kan weer nieuw ma teriaal worden ingekocht. De prijzen van de loterij zijn gevallen op de vol- 651 en 3e prijs 926. De te raden naam van de pop was ’’Joost”. Deze naam werd vijf maal geraden. Na loting bleek einde van dit jaar de onderhandelingen te hebben afgerond. Meegedeeld is wel dat de uit te voeren operatie slechts kan slagen indien uit het reconstuctie- en saneringsfonds door het rijk een bijdrage wordt verleend. Eminent BV kan aan de Staringlaan gaan bouwen, omdat het gemeentebestuur kortgele den voor f 1.485.000,- ongeveer 27.000 viekanter meter grond terugkocht van de Stichting Fonds ten behoeve van de opleiding in het Bouwbedrijf in Den Haag. Op die plek waar eens een ”- bouwvakkerschool” zou komen zal nu een nieuw bedrijfspand worden neerge zet in deze twee fasen: Bouw le Fase: 12.000 tot 13.000 nr2, hetgeen overeenkomt met de opper vlakte van de huidige produktieruimten te Waddinxveen. Hierin produktie van orgelkasten en opslag van orgels, zoals ook nu plaats vindt. Deze bouw moet klaar zijn vóór de vakantie 1978, zodat verhuizing in de vakantiemaand kan plaatsvinden. Bouw 2e fase: Een uitbreiding van fase 1, bestemd voor het assembleren van orgels. Deze uitbreiding zou gereed moeten komen in de loop van 1980. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek Schielandstraat staande A-fabriek (voorheen Kempkes Meubelfabrieken) en de B-fabriek (voorheen Modderkokl Dijs) - onder te brengen in een nieuw pand. Beide bedrijfspanden, waar het personeelsbestand sinds oktober vorig jaar groeide van 63 naar 78 man, liggen in de dorpskom en vormen een belem mering voor de woningbouwplannen, die in het kader van het bestemmings plan Zuidkade 1 worden ontwikkeld. Beide partijen streven ernaar voor het WADDINXVEEN De fabrieken van elektronische orgels Eminent BV is gegroeid uit Vree- ken’s pino- en orgelhandel welke in 1923 is opgericht. Vanaf 1965 bouwde men het Zwitserse Solina orgel in licentie. In 1961 bedroeg het aantal werknemers 16, momen teel 450 werknemers. Eminent heeft na de periode van energieschaarste en de recessie van de afgelopen jaren natuurlijk ook problemen gekend. Vooral de export van electronische orgels naar landen als Amerika en Cana da bleef achter. Ook de moeilijkhe den in Engeland zijn niet on gemerkt voorbij gegaan. Dramati sche ontwikkelingen, zoals in Liba non, vaagden van de ene op de an dere dag een niet onbelangrijk deel van Eminent’s omzet weg. Niet temin was er bij dit bedrijf geen sprake van achteruitgang of stil stand, maar van vooruitgang. In april volgend jaar neemt Emi nent BV aan de Dronenhoek in Bo degraven op feestelijke wijze nieu we werkruimten in gebruik. Een deel van de verhuizing vond deze zomer al plaats. Het bedrijf breidde dit jaar de orgelverkoop met 20 procent uit en zag de omzet met 40 procent stijgen. Dit alles mede dank zij het nieuwe Eminent 2000 Grand Theatre orgel, dat niet het grootste orgel ter wereld is, maar wel het meest veelzijdige. Eminent kent overigens wel de nodige zor gen: Het is moeilijk aan gespeciali seerd personeel te komen, omdat er in Bodegraven en in de regio geen huizen voor hen zijn. WADDINXVEEN De Bodegraafse fabriek van electronische orgels, Eminent B V, gaat aan de Staringlaan een nieuw bedrijf neerzetten. De nieu we vestiging zal in twee fasen worden gerealiseerd en uiteindelijk werk gaan bieden aan 250 man. Bij Eminent in Bodegraven werken al 370 mensen. Het bedrijf heeft ook een Waddinxveense vestiging met 78 werknemers. Dit nieuws is vanmiddag om twaalf uur bekend gemaakt in een verklaring, die is ondertekend door Waddinxveens burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en Eminent-directeur C. Vreeken. Om geruchten te voorkomen is nu reeds meegedeeld dat de gemeente Wad dinxveen en het Bodegraafse bedrijf overleg voeren over de mogelijkheid om de thans in gebruik zijnde bedrijfs ruimten in Waddinxveen - de aan de ongelooflijk! 9 vishulpmiddelen GIGANTISCHE OPERATIE In de gemeenschappelijke verklaring, over de inhoud waarvan dinsdagavond de fractievoorzitters van de Wad dinxveense gemeenteraad vertrou welijk zijn ingelicht, staat dat Eminent juist op dit moment de mogelijkheden onderzoekt om een noodzakeiijke uit breiding van de A-fabriek te realiseren. fes te zijn. De fles met capucijners be vatte 5352 stuks. Alle aan het raden van dit aantal verbonden prijzen zijn inmid dels uitgereikt. Inlichtingen over nog niet afgehaalde prijzen en over het wel farewerk in Waddinxveen worden gaar ne verstrekt door mevrouw J. M. Hoenderdos-Schumacher, St. Huij- bertsgeregt 3, tel. 5968.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1