a Verf I 'n DATSUN? de pater - makelaardij b.v. waddinxveen P. W. Meerkerk vertrektRaad in h I TURKAS twee jaar tijd voor 1/3 vernieuwd I Nieuwsblad Onafhankelijk VIER KOOPAVONDEN BEN JE BANG? Volkoren brood De Bonkelaar roept amateurmusici op Sint Nicolaas bezoekt verder Opvolger ir. T. Drost wil ambtsgebed terug hebben RIJNLANDSE ORKESTVERENIGING Fa. v. d. Linde HUIZER m Makelaardij B.V. 01828-2309 SANDRA ZINGT TEKST VAN INGE JASPERS 1Radio - T.V. I defekt Bel dan 01828-5890 PERZEN Uw Televisiedokter in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 a I I A AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG voor huizen, flats en bedrijfspanden i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw send pand. iNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin mi Grote kollektie I ■■I LIJ een ware traktatie met extra zemelen, puur natuur. Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... WOENSDAG 1 DECEMBER DONDERDAG 2 DECEMBER g VRIJDAG 3 DECEMBER De winkels zullen op deze avonden tot negen uur open blijven. Zaterdag 4 december geldt de gewone sluitingstijd. ^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll|||||||||||||^ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim een voor hen pas- J VOETVERZORGINGSCENTRUM VAN DER HAVEN Groensvoorde 74/76 Waddinxveen telefoon 2887 en kwali- I Weekblad voor Waddinxveen 32e JAARGANG - Nr. 1487 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VA^KEMPEN DONDERDAG 25 NOVEMBER 1976 passen? Het is zeker, dat j neem daarom.... gedipl. onder medisch toezicht F DAN van o o WOENSDAG 1 DECEMBER Ontmoetingskerk, 20.00 uur in diverse maten teit Bi I I l I I I I I I I i J SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Waddinxveen: Dorpstraat 38 - tel. 2373 Boskoop: Zijde 3 tel. 01727-2544 1 tC Waddinxveen^ 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. WESTHAVEN 55 SHOWROOM: GOUDA VEERSTAL 30 TEL.: 01820 - 13933 20857 Woord openbaart Hij ons hoe Hij wil dat wij handelen. Daarin vinden wij de normen waarnaar wij ons allen hebben te richten. En God geeft in Zijn Woord de belofte, dat Hij een dergelijk han delen zal zegenen. De SGP is er dan ook van overtuigd, dat alleen langs deze weg het algemeen belang wer- tingsvormen van Jazz. Een ieder die in zijn vrije tijd dixieland, mo dern of andere vormen van jazz beoefent wordt gvraagd dit wee keinde tot een succes te maken en te komen mee spelen. Neem even contact op met Martin Rohde, tel. 079-314767 of met De Bonkelaar tel. 01828-7272 - vragen naar Ben Schuurman of Sjaak Feijen. S WADDINXVEEN In de week voordat Sint Nicolaas zijn verjaardag viert zijn er in totaal vier koopavonden, waarvan drie extra. De koop- avonden worden gehouden op: 1 DINSDAG 30 NOVEMBER WADDINXVEEN Sint Nicolaas, vorige week ingehaald in Wad dinxveen, legt in onze gemeente nog talrijke bezoeken af. Niet alleen in het winkelcentrum Groensvoorde komen de zaterdag of morgen (vrijdag) op de weekmarkt, maar ook bij de speeltuin vereniging Zonnig Zuid. Daar viert hij op zaterdag 27 november het jaarlijkse Sinterklaasfeest met de leden van de speeltuinvereniging. De Goedheilige man en zijn Zwarte Pieten vertrekken om ongeveer twee uur vanaf het wijk- gebouw Zuid met muziek van de boerenkapel. Steunpanty’s- en kousen van een gerenommeerd Duits fabrikaat; speciaal aanbevolen tijdens zwangerschap. (Zitting dè hele dag perfekt op hun plaats!) Originele Zweedse gezondheids- sandalen en klompen. Behandeling uitsluitend volgens afspraak, eventueel bij U thuis. Dit nieuwe centrum is voor het eerst open op 13 december 1976 gemeentelijke commissie voor de beroepschriften, voor de financiën en voor de openbare werken en -bedrijven en is plaatsvervangend lid van de al gemene raad van het recreatieschap Reeuwijkse Plassen. Hij is hoofd van de financiële administratie Dienst Ijkwe zen in Den Haag en sinds augustus 1968 in Waddinxveen woonachtig. De in Alphen aan den Rijn geboren heer Meerkerk was tot hij in 1974 deel ging uitmaken van de gemeenteraad secre taris van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP. Ben je bang als je hoort dat de wereld vergaat Ben je bang als je merkt dat de dood voor je staat Ben je bang als je ergens de waarheid hoort Ben je bang als de vrede wordt verstoord? Ben je bang als je hoort dat het groen verdwijnt Ben je bang als straks de maan niet meer schijnt Ben je bang als je’s morgens geen vogels ziet Ben je bang voor net kwade of voor het verdriet? Ben je bang als je hoort dat niks meer kan groeien Ben je bang als je weet dat geen bloem meer zal bloeien Ben je bang om je naam in een boom te kerven Ben je bang om te leven of om te sterven? P. W. Meerkerk (SGP/Hervormde Kiesvereniging). De lid van de SGP zijnde heer Meer kerk, vader van 5 kinderen, maakt voor zijn met de Hervormde Kiesvereniging samenwerkende partij deel uit van de voorgingen Ph. Kroes (lib.), mr. R. H. Holl (Progressieven), P. de Lijs ter (CDA), J. C. A. C. de Vogel (lib.) en drs. T. J. Bouwers (CDA). Dat betekent dat in ruim twee jaar tijd de Waddinxveense gemeenteraad al voor éénderde is vernieuwd. Van de 19 leden zijn er straks al zes vervangen. In de vorige zittingsperiode (1970-1974) waren dat er acht van de 17. Reeds bij het afscheid van de tot burgemeester van het Friese Ferwerderadeel be noemde drs. T. J. Bouwers, bijna drie maanden geleden, noemde burgemees ter mr. A. G. Smallenbroek deze ont wikkeling kenmerkend. De democratie moet ook in de persoon menige schok ervaren. Vervolgens wordt duidelijker dan ooit, dat de reserveplaatsen op de kandidatenlijsten van de partijen zorg vuldiger moeten worden bekeken. Ze zijn zekerder van een raadslidmaat schap dan vooralsnog vaak werd aan genomen”. Ir. T. DROST OPVOLGER De man die reeds ”ja” heeft gezegd in eigen kring om de naar Gouda verhui zende heer Meerkerk te zullen opvol gen is ir. T. Drost (38) van de Vijverlaan 48. De heer Drost woont sinds 1968 in Waddinxveen en was tot begin van dit jaar voorzitter van de plaatselijke kies vereniging van de SGP. Hij heeft vier kinderen en is leraar wiskunde aan het Christelijk Lyceum in Alphen aan den Rijn. Waarom ir. Drost lid is van de SGP en hoe hij tegen verschillende po litieke zaken aankijkt wordt duidelijk - Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! kelijk gediend is. Er tegenover staat, j- Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze Behandeling van eeltplekken, likdoorns, nagelafwijkingen enz. met moderne apparatuur. Aangemeten steunkousen en steunzolen volgens gipsafdruk, beide ook op doktersadvies. Verkoop van Akeleine- en Geh- wolvoetverzorgingspreparaten. Scholl-hujpmiddelen en san dalen. Zuidkade 6 k Naast Verbakel DOKTERSDIENST ZATERDAG ARTS: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 APOTHEEK: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG ARTS: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 APOTHEEK: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 VERLOSKUNDIGE: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 u. WADDINXVEEN Op 15 en 16 januari 1977 zal het jeugd- en vrije tijdscentrum De Bonkelaar in het teken van de jazz staan. In dit weekeinde wil de ’’Werkgroep Jazz” deze muziek extra in het voetlicht plaatsen, door het organi seren van een aantal concerten met amateurmusici, tevens wil de werkgroep informatie geven en la ten zien over de verschillende ui- julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 WADDINXVEEN/H1LVERSUM Inge Jaspers (14), leerlinge van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum in Waddinxveen. heeft mee gedaan aan een door de AVRO uitgeschreven tekst wedstrijd. Deze week heeft de organiserende omroepvereniging het Waddinxveense meisje laten weten dat haar tekst "Ben je bang?” op muziek is gezet door Joop Stokker- mans. Het liedje wordt komende zondagmiddag in het AVRO- radioprogramma Muzikaal Onthaal gezongen door Sandra Reemer met be geleiding van het Promenade Orkest. Inge Jaspers: Ik schrijf wel eens teksten als ik niets te doen heb, of onder m’n huiswerk. Dan ben ik bijvoorbeeld aan ’t meezingen met ’n liedje, en dan kom ik op hele andere woorden, die ik dan opschrijf. Soms ook heb ik ergens een of ander zinnetje gehoord, endat gaat dan steeds door mijn hoofd heen, en opeens komen daar dan teksten of gedichten van. Eerst op ’n maandag had ik mijn radio aan, en hoorde ik dat je teksten op kon sturen naar de AVRO. Ik nam het adres over en heb wat teksten opgestuurd.” Het liedje dat Sandra Reemer zondagmorgen 28 november via de AVRO- microfoon ten gehore zal brengen draagt deze tekst: en al 15 jaar ervaring. Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot ’s avonds 8 uur. dat wij bij het verlaten van deze nor men Gods oordelen over ons vragen. Deze oordelen kunnen op de meest on verwachte en ongedachte terreinen tot openbaring komen. De oliecrisis is hier y, wel een duidelijk voorbeeld van. Zijn de normen van Gods Woord nu wel duidelijk genoeg en is het wel mogelijk V om ze toe te j er op dit terrein altijd problemen zullen 'j blijven, maar God belooft Zijn Geest om de mens, die dit begeert, te leiden S; en de weg te wijzen. Daarom is het de eerste taak van de overheid als Gods dienares, ons ten goede, om Gods lei- ding over haar werk te vragen. Daarom wensen wij in de vergaderingen van de overheid het ambtsgebed terug. Daa rom konden wij ook niet meedoen met de CDA, vooral omdat door de KVP- fractie gestemd was vóór de afschaffing van het ambtsgebed in de gemeen teraadsvergaderingen. Daarbij komt dat de reeds eeuwenoude tegenstellin gen tussen Rome en Reformatie altijd nog zo groot en duidelijk is, dat een sa mengaan voor ons een onmogelijke stap betekent. En bovendien achten wij de inzichten over de toepassing van Gods normen in de praktijk van het po litieke leven tussen de CDA en de SGP zo verschillend, dat een gezamenlijk optreden ons onmogelijk was. Als God ons Zijn normen geeft, dan hebben wij hierin slechts in gehoorzaamheid te volgen. Dan is de wil van de mensen, het politiek haalbare en zelfs de demo cratie hieraan ondergeschikt. Aange zien ook de Hervormde Kiesvereniging deze zelfde grondslag heeft, is er een hechte samenwerking en een grote mate van eenheid tussen de Hervormde Kiesvereniging en de SGP. Wij hadden ook graag het GPV in deze samenwer king betrokken. Het spijt ons dat dit niet is gelukt. Wij wensen daarom ook niet anders dan in alles uw belangen te behartigen in gehoorzaamheid aan het Woord van God”. Ir. T. Drost, het nieuwe gemeenteraad slid voor de SGP/Hervormde Kiesvereni ging, dat de vertrekkende heer P. W. Meerkerk zal gaan op volgen. bij het lezen van de volgende bijdrage die hij schreef in de tijd van de op 29 mei 1974 gehouden gemeenteraadsver kiezingen: ”De grondslag van de SGP is, dat er in alles en daarom zeker ook in de poli tiek geldts dat God regeert. In Zijn WADDINXVEEN De heer P. W. Meerkerk (46), gemeenteraadslid voor de SGP/Hervormde Kiesvereniging, gaat de Waddinxveense gemeenteraad verlaten. Hij verhuist op 15 januari van het Sweelinckhof 7 naar een groter huis aan de Ligusterlaan in het Goudse Bloemendaal. Gezinsredenen liggen hieraan ten grondslag. De heer Meerkerk is in deze raadsperiode (1974-1978) het zesde raadslid dat vertrekt. Hem r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1