1 de pater - makelaardij b.v. waddinxveen f’n ”d’at*S*UNÏ ra lUdNBM, TORRAS pRadio - T.V. 1 I Sr Nieuwsblad Onafhankelijk onnement niet duurder commissie woensdag 22 december Koopavonden rond Kerst Er komt elke dinsdag een besluitenlijstje Het Weekblad feliciteert MrSmallenbroek in GEB- Gereformeerden beroepn ds. R. H. Nieuwen huis KLACHTEN BEZORGING Peuleyen 15 telefoon 2604 VOLKSTUIN 1 )ERS ACTOORD MET MII3DELBURGSEWEG Koor- en muziekavond Leger des Heils I Fa. v. d. Linde HANS WINKEL BRILLEN B. V. PRETTIGE FEESTDAGEN en een VOORSPOEDIG 1977 Verboom Makelaardij B.V. 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 defekt Bel dan 01828-5890 Boskoopse prijzen PERZEN “L’Air du Temps .een wolkje /geurige a weelde^> van 1 in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 LUI voor huizen, flats en bedrijfspanden KOOP RECHTSTREEKS UW f- ORGEL OF PIANO - 1 AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG J fa Ij. te'söllöfe 1 ri- 78747 79738 136711 167752 169623 175152 232224 265815 281244 314961 156979 324767 362465 384027 316145 327909 333540 340998 361054 379259 430561 448625 497023 504387 405909 439636 492222 500445 538877 562612 569356 597441 633632 735173 742933 746498 872888 901167 712320 752428 BOUMA O p NINA RICCI Eindeloze kollektie jeans- en spijkerideding helemaal voorjouuuu... 05904 06596 13445 14807 25910 31488 46495 48469 64762 65666 008097 068102 080903 121911 A ti. r- DONDERDAG 16 DECEMBER 1976 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 32e JAARGANG - Nr. 1490 neem daarom.... vond in de gisteravond gehouden 1 .Si I C( if DAN Wij wensen al onze Waddinxveense cliënten en vrienden ii B. en W. willen communicatie VRIJDAG 17 DECEMBER, Ontmoetingskerk, 20.00 uur I t VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN OP DOKTERSDIENSTEN ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 DOKTERSDIENSTEN ZONDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren's morgens van 10 tot 11 u.. 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 SERVICE CENTRUM voor Radio enT.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Drogisterij Parfumerie Groensvoorde 10 Waddinxveen WESTHAVEN 55 SHOWROOM: J GOUDA VEERSTAL 30 TEL.: 01820 - 13933 20857 ••••••••«••••••••••••A Waddinxveen: Dorpstraat 38 - tel. 2373 Boskoop: Zijde 3 tel. 01727-2544 I Weekblad voor Waddinxveen Corona Galerij/Rokin 132 Amsterdam Luxueus, elegant, exquis. Een atomiseur die de verrukkelijke eau de toilette ragfijn verstuift. Precies zoals het moet om onweerstaanbaar, beschaafd en... zuinig te zijn. Eau de toilette v.a.19,35 Spray v.a. 'f 26,45 Parfum v.a. ƒ38,15 w WADDINXVEEN In de week voor de Kerstdagen zijn er in Wad dinxveen drie koopavonden: DINSDAG 21 DECEMBER, tot 21.00 uur WOENSDAG 22 DECEMBER, tot 21.00 uur DONDERDAG 23 DECEMBER, tot 21.00 uur. De winkels zijn op vrijdag 24 decem ber tot 16.00 uur geopend. In de week van Oud en Nieuw is er koopavond op: DONDERDAG 30 DECEMBER, tot 21.00 uur. De winkels zijn op vrijdag 31 decem ber tot 16.00 uur geopend. Plaats en tijd: Ontmoetingskerk vrijdag 17 december 20.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan het Leger des Heils voor het te bouwen opvangcentrum voor alcoholici. WADDINXVEEN Voor het examen drogisterij is geslaagd mevrouw van Mourik (39) van het Koningin Wilhel- minaplein. Z.J Reparatie aan alle voorko mende merken T.V. service tot 's avonds 8 uur. M. Oosterbroek-Waagmeester (lib.) het college van Burgemeester en Wet houders over de communicatie tussen B. en W. en de gemeenteraad. Zij sprak als haar oordeel uit dat de raadsleden eerder van collegebesluiten op de hoogte gebracht zouden moeten wor den dan de pers of niet-raadsleden. "De laatse maanden viel het mij her haalde malen op dat beslissingen, of vermeende beslissingen van het colle ge, in het Weekblad voor Waddinxveen koor en muziekavond Uitvoerenden: Territoriaalkoor van het Leger des Heils o.l.v. direkteur D. Krommenhoek. Musici van het Nationaal korps Plaatskaarten: f 5,— per stuk, van het Leger des Heils. k Spreker is Kolonel Hoevers. I H stonden zonder dat ik als gemeen teraadslid van deze beslissingen af wist”. Zij noemde de gang van zaken rond het bekend maken van de door B. en W. gestuurde brief over het Lager Beroepsonderwijs (LBO) als voor beeld. burgseweg. Met het Algemeen Ver bond van Volkstuindersvereniging in Nederland is contact gelegd over te plegen grondonderzoek. De volkstuindersvereniging ”Ons Genoegen”, die op 3 februari 1977 weer vergadert en dan een huishou delijk reglement hoopt vast te stellen en een tekening van het terrein aan de Middelburgseweg op tafel denkt te hebben, heeft het bestuur, dat wordt voorgezeten door de heer C. H. de Vries, herkozen. Zij het dat er wel een nieuwe secretaris is benoemd in de per soon van de heer J. M. Konings van de Tollenslaan 145. Centrum van fabrikage import en verkoop fflffl boot TEL. 01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 betalmgsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort WADDINXVEEN/GOUDA De algemene raad van het Gemeenschap pelijk Energiebedrijf Gouda en omstre ken, die woensdagmiddag 29 december om half vier in openbare vergadering in het kantoor van het bedrijf aan de Goudse Nieuwe Gouwe OZ bijeen komt, is voorgesteld burgemeester mr. A. G. Smallenbroek de plaats in te la ten nemen van de vertrokken wethou der H. Huizer (SGP/Hervormde Kies vereniging) in de GEB-commissie van georganiseerd overleg voor het perso neel. Uit de ingekomen stukken aan de algemene raad blijkt verder onder meer dat het provinciaal bestuur goedkeu ring heeft verleend aan de aankoop van een stukje grond van 20 vierkante me ter aan de Weidezoom voor de prijs van 2.000,- (exclusief btw) om daar een gasregulateur- en transformatorstation neer te zetten. WADDINXVEEN De Gereformeerde Kerk van Wad dinxveen, die komende zondagmiddag afscheid neemt van de naar Rotterdam- Alexanderstad vertrekkende ds. B. Koekkoek, heeft een beroep uitge bracht op ds. R. H. Nieuwenhuis uit Papendrecht. Ds. Nieuwenhuis is 36 jaar oud en stond eerst in Höllum op Ameland. Papendrecht is zijn tweede gemeente. De Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen heeft moeten ver nemen dat ook ds. L. Geluk uit Zwolle, die de hervormden beroepen hadden in de vacature van de naar Papendrecht vertrokken ds. D. van Vliet, niet de vrij heid heeft kunnen vinden ”ja” te zeg gen tegen het op hem door Wad dinxveen uitgebrachte beroep. Met spoed vragen wij woonhuizen te koop Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas- 8 I send pand. i WADDINXVEEN/BOSKOOP Waddinxveners hebben in de Sin terklaastijd ook in Boskoop inkopen gedaan. Omdat in het kader van de Gouden Kans Actie Boskoop van de middenstand in onze buurgemeente nog diverse prijzen niet zijn afgehaald volgen hier de nummers waarop die WADDINXVEEN De leden van de Waddinxveense volkstuindersvereniging ”Ons Genoegen” hebben zich in hun verga dering van gisteravond met algemene stemmen accoord verklaard met het gemeentelijk voorstel de oude vuilstort aan de Middelburgseweg te gebruiken voor de aanleg van een volkstuinencomplex. Op de in het Gereformeerd Verenigingsgebouw gehouden verga dering werden dia’s vertoond van het Haagse volkstuinencomplex "Zonne- weelde”, dat ook is ontstaan op een plek waar eens een vuilstort was ge weest. De Waddinxveense volkstuin- ders toonden zich bereid mee te wer ken aan het bouwen van een gemeen schappelijke ruimte op het te maken volkstuinencomplex aan de Middel- slid zijn ongenoegen over de werkwijze van deze raadscommissie. Het zou hem niet mogelijk worden gemaakt als lid van de gemeenteraad (”Het hoogste bestuurscollege in de gemeente”, zegt de heer Boere maar voor de duidelijk heid) adviezen uit te brengen over een aantal van de aan de orde zijnde onder werpen. Burgemeester mr. Smallen broek heeft in een schriftelijk antwoord op die brief de bezwaren van de heer Boere weggewuifd en gezegd dat het bewandelen van de juiste weg essen tieel is voor het goed doen functio neren van de democratie. ”U doet een slordige aanval op het college van B. en W.”, zei mr. Smallenbroek in de raads commissie. In de gemeenteraadsvergadering van In de raadscommissie voor algemeen gisteravond interpelleerde mevrouw L. Grote kollektie met de gemeenteraad verbeteren WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders gaat de gemeenteraad beter informeren. Elke dinsdagavond zal er een besluitenlijstje verschijnen van die beslissingen die B. en W. tijdens hun wekelijkse vergaderingen op dinsdag hebben genomen. Ook zal worden bekeken in hoeverre raadsleden betrokken zouden kunnen worden bij het kennis nemen van de werkwijze van het college. Burgemeester mr, A. G. Smallenbroek (Progressieven) had gestuurd aan com- vond in de gisteravond gehouden missievoorzitter mr. Smallenbroek. In gemeenteraadsvergadering dat er in de het schrijven uit het progressieve raad- afgelopen periode wat ’’schoonheids- foutjes” waren gemaakt in de commu nicatie tussen Burgemeester en Wet houders en de gemeenteraad. ”Wij worstelen geregeld binnen het college met het probleem om de voorlichting en communicatie over en weer zo goed mogelijk te laten zijn. Het is uiteraard elegant te noemen als mededelingen van B. en W. gelijktijdig aan de gemeenteraadsleden worden doorgege ven, maar dat lukt niet altijd. Overigens ben ik van mening dat in deze zaken de raad nimmer is gepasseerd. Die valt overigens ook niet te passeren”. De laatste dagen hebben zich twee za ken voorgedaan op grond waarvan B. en W. hebben besloten een besluiten lijstje te gaan maken: bestuurlijke zaken is dinsdagavond de brief behandeld die de heer M. Boere in diverse maten en kwali teit WADDINXVEEN Terwijl talrijke kranten zich genoodzaakt zien hun abonnementen per 1 januari 1977 te verhogen blijft de abonne- jI mentsprijs van het Weekblad voor Waddinxveen in 1977 gehandhaafd op f 4,75 per k wartaal. J Zuidkade 6 Waddinxveen Naast Verbakel prijzen zijn gevallen: De hoofdprijs viel op lot nr. 102259 zwart. Zwarte nummers: Groene nummers: De prijzen kunnen worden afgehaald bij de heer W. Tol, Reijerskoop 45a, Boskoop, bij voorkeur zo spoedig mo gelijk. Niet afgehaalde nummers ver vallen na 31 december 1976. 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1