GOEDE RAAD I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen s ludNBM) pRadio - T.V. 1 I J ZJ L Politie lost diefstal geldkistje met f 6.500,- in De Bonkelaar op Onafhankelijk Nieuwsblad DOKTERSDIENSTEN POLITIE OP DE GEVOELIGE PLAAT Ook in Waddinxveen vreemd verschijnsel in de lucht? Ruim f 11.000,- voor leprozen Noord-Sumatra GELUKKIG NIEUWJAAR GELUKKIG NIEUWJAAR PERZEN Verboom Makelaardij B.V. 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 defekt Bel dan 01828-5890 Fa. v. d. Linde Rabobank O Geldengoederaad Na ruim drie weken onderzoek 11 verdachten aangehouden in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 voor huizen, flats en bedrijfspanden HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 32e JAARGANG - Nr. 1492 WOENSDAG 29 DECEMBER 1976 neem daarom.... I o HL! Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! 4 Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze J send pand. r i in diverse maten en kwali teit UdNBM F een voor hen pas- H •I VRIJDAG 18.00-24.00 uur - Oudejaarsdag) Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, B. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 ZATERDAG (NIEUWJAARSDAG) Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts Verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 ZONDAG Arts: G. Siemens, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 Mededeling: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10-11 u., 's middags van 4-5 u. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 I t Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN Dezer dagen publiceerde Mozaïek, het orgaan 7^. L I ’A i en keren. Toen ze daarmee bezig waren be- ten voortref felijk 1977! SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 U A d N3 Men neme: straks de telefoon om iemand waarvan we weten dat hij of zij alleen is even onze beste wensen over te brengen. Een klein gebaar, dat die ander het gevoel geeft er toch bij te horen. Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot 's avonds 8 uur. Grote kollektie Waddinxveen: Dorpstraat 38 - tel. 2373 Boskoop: Zijde 3 tel. 01727-2544 -1 Wij wensen u veel heil en zegen in een in alle opzich- ten voortref- BIJZONDERE MAATREGELEN Na het onderzoek werd voor de poli tiemensen de kring van mogelijke da ders beperkter. En dat leidde vorige week woensdagmorgen vroeg tot het in eerste instantie aanhouden van zeven Waddinxveners uit vijf gezinnen. De jongemannen werden van hun bed gelicht, een "operatie” waarvoor de politie met steun van korpsen uit de re gio bijzondere maatregelen had getrof fen. Ze werden allen in en buiten Wad dinxveen voor twee dageri in verzeker de bewaring gesteld en verhoord. Dat verhoor leverde de namen op van twee andere plaatsgenoten, die dezelfde dag nog werden ingesloten. Dit gezelschap werd al gauw uitgebreid tot elf perso nen (één meldde zich vrijwillig). Allen gaven de hen ten laste gelegde strafba re feiten toe. Na hun bekentenis werd het van heling verdachte tiental in vrij heid gesteld. De van diefstal verdachte jongeman kwam na aan de Rotter damse officier van justitie te zijn voor geleid op vrije voeten, met overigens een uitgesteld bevel van bewaring als stok achter de deur. Het feit dat er die zondagmiddag zo veel geld aanwezig was in De Bon- kelaar is voor het bestuur van de Stich ting Jeugd- en Jongerencentrum Wad dinxveen aanleiding geweest de leiding van het ontmoetingscentrum in het hoofd te prenten dat dit geen zaak is die herhaald dient te worden. Zodra er sprake is van een bepaalde hoeveelheid geld, zo luidt de afspraak, zal in de di recte omgeving de bankkluis moeten wordén opgezocht. Overigens lijkt het WADDINXVEEN Voor de door de Waddinxvener J. Oosthoek van de Jan Campertlaan 22 op touw gezette actie van de Stichting Mensen in Nood op Noord-Sumatra (Rabobank Wad dinxveen nr. 3668.35.890) was gisteren meer dan f 11.000,- binnengekomen. De actie beoogt lepra-patienten in de Indonesische provincie Noord-Sumatra de helpende hand te bieden. Het gaat daarbij om concrete gevallen, die de heer Oosthoek - na er persoonlijk ken nis van te hebben genomen - er toe hebben gebracht een eenmansactie te houden, welke activiteit kortgeleden in een stichtingsvorm is ondergebracht. In eerste instantie gaat het om een beno digd bedrag van f 30.000,- maar er kan meer nodig blijken te zijn. WADDINXVEEN Ook Waddinxveen blijkt te liggen in de zóne dwars over Nederland, waar tientallen mensen met de Kerstdagen een onbekend verschijnsel in de lucht hebben gezien, al houdt de Utrechtse Sterrewacht der Rijksuniversiteit het erop dat het de maan is geweest. ’’Opvallend is dat zulke meldingen altijd komen van ongeoefende waar- KN1PPERLICHTEN Aan de bovenkant zaten knipperende rode en blauwe lichten, aan de zijkant een rij witte lampjes. De agenten veronderstelden eerst dat ze met een WADDINXVEEN Dezer dagen publiceerde Mozaiek, het orgaan van de personeelsvereniging van de gemeente Waddinxveen een foto met het bijna voltallige personeel van het Korps Rijkspolitie. Groep Waddinxveen. Volop reden voor ons om onze lezers eens te vertellen wie bij de Hermandad wie is. Wegens ziekte, nachtdienst of vakantie staan vijf politiemen sen niet op de foto. Het was voor fotograaf Paul Bakker natuurlijk al een hele klus zoveel mensen in één keer op de foto te krijgen. Van rechts naar links: adjudant M. A. Ruissen, commandant van de groep; opperwachtmeester S. van der Velde, rayoncom mandant. tevens 2e plaatsvervanger van de groepscommandant: wachtmeester F. A. J. Blom: adjudant U. van Mastrigt, plaatsvervangend commandant: wachtmeester J. C. de Lange: wachtmeester C. J. Quist: mej. A. A. Smidt, 2e administratri ce: wachtmeester H. A. Berg, de jongeste collega, lijdelijk gedetacheerd te Neerijnen en Schiphol; opperwachtmeester C. J. Barelds. plaatsvervangend rayoncommandantwachtmeester W. AM. Coenen; wachtmeester P. Wijbenga, groepsrecher- cheur: wachtmeester AG. van Oostrum; wachtmeester J. B. Oldenhof: wachtmeester W. Boonstra; opperwachtmeester K. H. Oenema. postcommandant te Moerkapelle. Die plaats is ingedeeld bij de Groep Waddinxveen. Zittend van rechts naar links: wachtmeester G. Hol: wachtmeester 'Ie klasse J. N. Boer; wachtmeester B. J. M. Scheepens. Zij, die er ook bij horen, maar niet op de foto staan: wachtmeester le klasse W. M. Erwich, le administrateurwachtmeester P. T. M. Kennepohl: wachtmeester C. Fritz: wachtmeester JH. van Hensbergen: wachtmeester JKuipers. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/- Mozaiek/Paul Bakker}. Men neme: enige voor al zorg om, bij al die A gezellig brandende kg,’) kaarsen, het vuur gSBSj? geen kans te ge- ven. Vooral op de laatste avond van het jaar is dat baasje erg aktief! er op dat de mensen, die de gelegen heid hebben eens het (financiële) reilen en zeilen van De Bonkelaar onder de loep te nemen en zich dan hoofdschu ddend uitlaten over de wijze waarop daar met gemeenschapsgeld wordt om gesprongen, in aantal toenemen. Naast het oplossen van de diefstal van het geldkistje heeft de Waddinxveense rijkspolitie ook een paar recente inbra ken in bedrijven en scholen nader tot Men neme: na alle toosten, prosits, goe de wensen en vrien delijke glaasjes een Ikoholvrije chauf feur om veilig thuis gebracht te worden. Zo begint een veilig Nieuw Jaar’ jde 3 Men neme: zich na de vijftiende olie- bol, drie koffie met slagroom, X een mokkapunt, twee slaatjes, vier worstebrood- jes en veertien opgetuigde toastjes voor om nu eindelijk eens serieus werk te maken van de (gezonde)slanke lijn. Sterkte! WADDINXVEEN De plaatselijke rijkspolitie heeft de diefstal van een geldkistje met f 6.500,- uithet jeugd- en vrijetijds centrum De Bonkelaar opgelost. Tegen de elf Waddinxveense ver dachten, in leeftijd variërend van 18 tot 22 jaar, is proces-verbaal op gemaakt. Van dit elftal wordt er één van diefstal verdacht, terwijl de andere tien heling ten laste wordt gelegd. Van het gestolen geld is niets meer over. Het is opgegaan aan drank, eten en kleding. Het geldkistje werd in de namiddag van zondag 28 november ontvreemd. Van de diefstal deed de coördinator van De Bonkelaar, de heer B. A. Schuurman Hess, bij de rijkspolitie aangifte. Poli tiemensen zijn toen begonnen met een uitgebreid onderzoek, dat uiteindelijk ruim drie weken in beslag zou nemen. Die tijd was nodig, mede gezien het feit dat tientallen rbensen als mogelijke ver dachten dienden te worden aan gemerkt, omdat ze ten tijde van de dief stal in het jeugd- en vrijetijdscentrum aanwezig waren geweest. weten te brengen, kon- gemeentepolitie werd aangehouden. den vier Rotterdamse heroinegebrui- Op dit moment hebben de Wad- dinxveense politiemensen nog in on derzoek de "babbeltruc” die vrouwen zouden hebben uitgevoerd bij twee ju weliers aan de Kerkweg-Oost en aan het Koningin Wilhelminaplein. Er wor den gouden sieraden vermist. Een bromfietser, die uit kwaadheid een ruit van het politiebureau aan de Kerkweg- Oost ingooide, kreeg een proces verbaal. De jongeman had zich er na melijk over opgewonden dat hij buiten Waddinxveen met pech was komen te staan en de passerende surveillance wagen wel even was gestopt om te kijken wat er aan de hand was, maar niet om hem een "taxiritje" aan te bie den. Men neme: rot jes, a sissers, zeven- C-T klappersen f de nodige voor- Ag zichtigheid in acht om het nieuwe jaar fees telijk (maar veilig) te begroeten. nemers”, weet Sterrewacht-beheerder prof. dr. C. de Jager. In ieder geval is één van de plaatsen modelvliegtuig te doen hadden. Ze waar het onverklaarbare verschijnsel is draaiden een raam van hun auto om- waargenomen Gouda. Twee surveil- laag, hoorden niets en besloten toen de lerende agenten zagen vanuit hun auto zaak van dichtbij te bekijken, iets dat aan een onderzeeër deed den ken en dat was voorzien van rode, b(au- Ze moesten eerst achteruit rijden we en witte lichten. Zij deden hun 1 waarneming zondagochtend (Tweede gon het ding dat hun nieuwsgierigheid Kerstdag) tussen vijf uur en half zes bij had gewekt zich te verplaatsen. Het de spoorwegovergang aan de Zwarte- ging in de richting van de Graaf Floris- weg. Andere benamingen van wat ze brug, kreeg steeds meer vaart en verd- zagen: "een soort duikboot met een ween tenslotte uit het gezicht. Het hele aansteker er bovenop". avontuur duurde enkele minuten en de agenten hebben het ding geen geluid horen maken. De mannen waren eerst van plan aan hun belevenis geen rucht baarheid te geven, maar hebben dat toch gedaan toen ze hoorden dat ook bij Deelen "iets" was gezien. brengen, kon- een oplossing kers worden ingesioten voor hun inbra ken in de zaken van Kranenburg De Bruin (waar een scheerapparaat werd meegenomen) en Foto/Film Sjaak No- teboom (die een horloge miste), beiden in het winkelcentrum "de Passage” (o- verigens bekenden de daders in heel onze provincie zo’n 200 radio/tv- en fo tozaken te hebben bezocht om er voor meer dan driekwart miljoen gulden aan waardevolle apparaten mee te nemen), werd bij ’t Weegje een Zwitserse jon geman en vrouw aangehouden in een gestolen auto, welk tweetal werd uit geleid naar de Zwitserse politie enm kreeg een inwoner van de Van Mecklenburg Schwerinlaan zijn rijbe wijs en andere waardevolle dingen weer terug, welke spullen hij in zijn af gesloten auto had achtergelaten. Rijbe wijs en dergelijke werden gevonden op een man die door de Haarlemse «Sr «g <3» a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1