HET BUIGEN OF BARSTEN BINNEN DE BONKELAAR IS de pater - makelaardij b.v. waddinxveen I f I il rn w Burgemeester: Stem op 25 mei VERKIEZINGEN VERKIEZINGEN Onafhankelijk Nieuwsblad DOKTERSDIENSTEN gratis. LUXAFLEX samen verantwoordelijk stem CDA 1 van agt GLENNY AUTO CROSS Fa. v.d. Linde Geschillencommissie stelt B. A. Schuurman Hess in het gelijk Verboom Makelaardij B.V. 01828-2309 m -T 200 Man op verkiezingsavond van de SGP WILSON Bingo-dansant ’’Epilex” cl in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Steun ons, word lid van de WD\ ........sfffli c- Ft- - lp c Bezoek 20 mei de C.D.A. stand op de weekmarkt. Vervoer nodig op 25 mei bel even naar de fam. C. Dijkshoorn nr.: 3876. I I 1» i pygegs;"’”'" Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 18 MEI 1977 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 33e JAARGANG - Nr. 1512 neem daarom.... even Vraag vrijblijvend offerte. 1 Werkloosheid en inflatie zijn bij niemand in de gratie Dus als eerste streven van de V.V.D. geldt: Weg er mee! Geef ons Uw steun, wees handig Een grote V.V.D., dat is verstandig. Woensdag 25 mei 1977 8.OO-19.OO uur Woensdag 25 mei 1977 8.00-19.00 uur DROGISTERIJ BOL’MA HEEFT W EER WAT.... ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Nog vóór de zon komt, uw benen ontharen met HEMELVAARTSDAG ZEVENHUIZEN. Aanvang 14.30 uur. Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 eksklusief bij herenkledingspecialisten Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas-I send pand. i julianastraat 6, waddinxveen na6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 H zwijgen toe doen. Nettemin is deze krant haarzuiver geinformeerd over wat zich binnen dit gesubsidieerde jeugd- en jongerenwerk afspeelt. Zo wisten we eind april stichtingsvoorzit ter B. de Rijke en algemeen coördina tor B. A. Schuurman Hess al te vertel len hoe de uitslag zou luiden van het aan de LOAC voorgelegde geschil, wel ke uitspraak beide partijen overigens als bindend zouden aanvaarden. Tot publikatie hiervan kwamen we niet eer der, omdat daarmee persoonlijke belangen zouden kunnen worden ge schaad. •hinr.’i-iül drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen WADDINXVEEN Maar liefst ruim tweehonderd man waren gisteravond in De Hoeksteen op de verkiezingsbijeen komst van de SGP aanwezig. Onder deze avond hadden hun schouders ge zet de kiesverenigingen van deze partij uit Benthuizen, Bleiswijk, Boskoop, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen en Zevenhui zen. Sprekers in De Hoeksteen waren: het SGP-Tweede Kamerlid ir. H. van Rossum over ’’Staatkundig gerefor meerde politiek”, het SGP-lid van de provinciale staten in Utrecht ir. B. J. van der Vlies over ’’Enkele kernpunten, waaronder onderwijs en ethiek” en de SGP-burgemeester van St. Philipsland G. van den Berg over ”De SGP en bes- tuursverantwoordelijkheid”. Aan de forumdiscussie onder leiding van de Waddinxveense leraar P. Mulder na men verder nog deel het SGP- gemeenteraadslid van Zevenhuizen, K. Herweijer en de Waddinxveense wet houder voor de SGP/Hervormde Kies vereniging H. Huizer. VERANTWOORDELIJK De LOAC-commissie meent dat de stichting verantwoordelijk is voor het achterhalen van de oorzaken van de verstoorde arbeidsverhoudingen om daar in overleg wat aan te doen. Er BRIEF Al op 17 februari schreef de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Wad dinxveen een brief naar de LOAC, waarin werd verlangd een oordeel te geven of een ontslag van de heer Schuurman Hess al dan niet gerecht vaardigd is. Van het LOAC bogen zich over de zaak drs. A. A. J. van Burg (voorzitter van de commissie van ge schillen), drs. J. Barnard, drs. G. C. de Haas en mr. H. W. V. Rouffaer (secre taris). Op de zitting van deze LOAC- gelegen. Het stichtingsbestuur en de heer Schuurman Hess hebben al aangekon- digd om de tafel te zullen gaan zitten om in overleg te proberen een aantal afspraken met elkaar te maken, zodat de stichting goed kan blijven functio neren en iedereen weet wat zijn taak is en zijn plaats. Echter nu al is het be kend dat cultureel werker Sjaak Feyen en concierge Hans Veerman weigeren zich loyaal op te stellen om er - na de uitspraak in het geschil - met de al gemeen coördinator te maken wat er van te maken valt. Medewerking in die zin valt wel te verwachten van de vaste medewerkers Cees Boots (cultureel werker in ’t Ketelhuis) en Elly van Wi- chen (huishoudelijk medewerkster ’t Ketelhuis). Dat het buigen of barsten is binnen het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bon- kelaar is het Weekblad voor Wad dinxveen bekend uit eigen nieuwsga ring, hoewel alle betrokkenen er het jfgj WADDINXVEEN Ondanks de sluiting van het carnavalsseizoen gaat de carnavalsvereniging De Gouweslob- bers rustig door met allerlei activitei ten, zoals een bingo-dansant op zater dag 21 mei. Onlangs waren De Gouwe- slobbers één van de organisatoren van de festiviteiten rond de verjaardag van koningin Juliana. Voor de vakantieperiode wil het bes tuur nog graag met de leden een leuke en gezellige bingo-dansant houden. Na tuurlijk zijn andere vrienden, die deze actieve vereniging een warm hart toe dragen van harte welkom. Of, komt u gewoon eens kennismaken. Prijs niet- leden 2,50 per persoon. Bingo, met mooie prijzen, dansant en een mo gelijkheid elkaar een prettige vakantie toe te wensen, een ideale combinatie op zaterdag 21 mei in café-restaurant De Unie. Aanvang 20.00 uur. lood in uw stemhokje staat. Het is daa rom zaak dat u in de komende dagen een bewuste keuze maakt. Met heel veel anderen. Vrouwen, mannen, oude en jonge mensen. Allen zijn gelijk, allen hebben één stem. Maar het resultaat van al die stemmen zal aan het einde van die dag bepalen hoe wij voor de komende jaren bestuurd zullen wor den. In krant, radio en t.v. wordt juist in deze verkiezingstijd veel geschreven en gesproken over de doelstellingen en de programma’s van de veschillende politieke partijen. Zeg niet: ”Ik ben niet geïnteresseerd in de politiek”. Dan doet u zichzelf tekort. U hebt met de politiek te maken en politiek bemoeit zich met u. Dagelijks worden er op lan delijk, provinciaal of gemeentelijk ni veau vele beslissingen genomen die u direct of indirect aangaan. Bedenk dat het juist de politieke partijen zijn die de bakermat vormen van onze democra tie. Neem die voorlichting ter harte en bepaal uw keuze, opdat u als een doel bewust kiezer straks - op 25 mei a.s. - uw stem gaat uitbrengen.” Algemeen coördinator B. A. Schuurman Hess. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Sjaak Noteboom moeten ook duidelijke afspraken wor den gemaakt over ieders taak en verantwoordelijkheid. Volgens de LOAC-commissie heeft de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Wad dinxveen in onvoldoende mate de oor zaken van de verstoorde arbeidsver houding nagegaan en geen duidelijke gesanctioneerde afspraken gemaakt om mogelijk verandering te brengen in de ontstane situatie. De oorzaken van de verstoorde ar beidsverhouding zijn gelegen in een on duidelijke taakafbakening en daarmee samenhangend gebrek aan gescheiden verantwoordelijkheden en mogelijk in een minder goed functioneren van de algemeen coördinator, aldus de com missie, die nog stelt dat bovendien de stichting zelf nog heeft bijgedragen in de onduidelijkheid over de gescheiden verantwoordelijkheden en door zonder dat .hierover afspraken waren gemaakt te treden in taken en bevoegdheden van de heer Schuurman Hess. De LOAC-commissie komt dan ook tot de uitspraak dat een ontslag van de al gemeen coördinator onder de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd is en dat beide partijen duidelijk schrif telijk vast te leggen afspraken dienen te maken omtrent de onderlinge taakaf bakening, de verantwoordelijkheden en het functioneren van de heer Schuurman Hess. DONDERDAG (HEMELVAARTSDAG) Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZATERDAG Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 2979 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige gedurende gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 MEDEDELING De medische dienst tijdens het weekeinde en feestdagen is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's middags van 4 tot 5 uur. Buiten deze spreekuren (ook voor aanvragen visites, verzoeken om recepten of telefonische adviezen) is de dienstdoende arts uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen. POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 comissie verschenen op 29 maart van de Stichting Jeugd- en Jongerencent rum Waddinxveen B. de Rijke (voorzit ter), Ch. van Wijnen (secretaris) en B. van Wichen (penningmeester), terwijl B. A. Schuurman Hess eveneens kwam, bijgestaan door zijn raadsman mr. W. G. L. van Bruggen. De stichting verklaarde dat de spannin gen binnen De Bonkelaar zijn ontstaan omdat de algemeen coördinator bij herhaling ontactisch zou zijn opgetre den ten aanzien van de overige werk nemers, vrijwilligers en bezoekers, opd rachten van het bestuur onvolledig of niet uitvoeren, terwijl verder de opvat tingen van de man in kwestie over het functioneren van het bestuur niet lek ker zaten en hij een ondoorzichtig fi nancieel beheer zou uitvoeren. Volgens de heer Schuurman Hess zijn de span ningen ontstaan door het ontbreken van duidelijke organisatorische en structurele beleidslijnen. Daarnaast zou een recente bestuurswisseling de hele zaak geen goed hebben gedaan. Stijl De puur natuurlijke souplesse van scheerwol, vertaald in stijlvolle pakken. Wilson Glenny slaagt erin, nonchalance en elegance onnavolgbaar te verenigen in één kostuum. VADDINXVEEN Waddinxveens lurgemeester mr. A. G. Smallenbroek leeft jong en oud opgeroepen volgende [week woensdag 25 mei te gaan stem- |men. De ouderen benadert hij in een [advertentie in het Weekblad voor Wad- [dinxveen van deze week, de jongeren [heeft hij een brief gestuurd. In die brief [staat het volgende: t'Voor de eerste maal heb ik u een de- [zer dagen een oproep toegezonden deel [te nemen aan de verkiezingen. Want u [bent thans kiesgerechtigd en mag straks voor de eerste maal uw stem uit brengen. Dit is een gelukwens waard! .'Het stemrecht is - dankzij onze demo cratische regeringsvorm - een waarde volle zaak. U kunt thans - als kiezer - medewerken aan de samenstelling van inze vertegenwoordiging in het par ement en in 1978 aan de samenstelling van de Europese Raad, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. Dat recht mengt ook mee, dat u mede verant woordelijk wordt. Verantwoordelijk voor de keuze die u straks mag maken als u met uw stembiljet en het rode pot- een ’’koude” ontharingshars speciaal voor de benen. Ideaal! ƒ11.35. zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert WADDINXVEEN Binnen het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar dreigt een zeer ernstig conflict nu het Landelijk Overleg Ar beidsvoorwaarden Club-, Buurt- en Wijkhuiswerk (LOAC) algemeen coördinator B. A. Schuurman Hess in het gelijk heeft gesteld in het ge schil met de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen. Deze door de heer B. de Rijke voorgezeten stichting heeft dus geen redenen de algemeen coördinator te ontslaan, hetgeen in de bedoeling heeft WADDINXVEEN -X 0182B-4000

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1