Plan van Waddinxveen is voorbarig en overbodig In grote lijnen staan wij achter provinciaal plan Te grootste showroom van zonweringen vindt u in "Boskoop! Streekplanvisie van B.enW. houdt Waddinxveners bezig P. Mulder voor SGP/Hervormde Kiesvereniging: Wat doet het rijk?. Snelle veranderingen Er komt een saneringsfonds voor de oude dorpskernen Cees Oosterwijk voor PPR De gemeenten en ’t streekplan Onderwijs vraagt weer veel geld Verboom [tidNBij Makelaardij BV 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 1 ÏÏi de^Öjqweringsspecial^ten weekblad Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Wat is een streekplan? Buiten zonwering Binnen zonwering Deur- en raamhorren Vouwdeuren Bootstraat 7, Boskoop. *2?(017271-3890. Na 18.00 uur: Kalverdans 4 WADDINXVEEN Op de vorige week woensdag in het Anne Het rijk doet veel dingen. Het maakt plannen voor grondgebruik door heel Neder land. Die gaan nog meer in hoofdlijnen dan het streekplan. De zojuist uitgekomen verste- delijkingsnota is daar een voorbeeld van. Het rijk houdt zich ook bezig met de planning en uitvoering van grote projecten (autosnelwe gen, hoogspanningsleidingen, milieuverka- veling enz.Het streekplan moet passen bin nen de hoofdlijnen van de visie van het rijk. Maar de grote projecten van het rijk moeten passen in het streekplan. Een wat ingewik kelde verhouding die niet altijd zonder prob lemen is. Het rijk speelt verder een zeer belangrijke rol bij de uitvoering van het streekplan. Het moet deze namelijk voor een groot deel betalen, bijv, door subsidies aan de gemeenten. roep heeft het gemeentebestuur om de ontbrekende f 750,- gevraagd. Daar B. en W. zeggen zeer positief tegenover dit initiatief te staan verzoeken zij de raadsleden hiermee in te stemmen. Tenslotte wordt de gemeenteraad om een krediet gevraagd van f 17.500 voor het repareren van het lekkende dak van de openbare Klaas de Vriesschool. Er is al heel wat veranderd in Zuid-Holland Oost. Duizend jaar geleden was het een moerassig bosgebied, waar rivieren vrij doorheen kronkelde. Mensen woonden er nauwelijks. Vierhonderd jaar later was het gebied grotendeels in cultuur gebracht en waren de rivieren bedijkt. De veengronden lagen toen nog hoog. Er was niet alleen vee teelt maar ook veel akkerbouw. De steden waren heel klein, industrie bestond nog niet. Weer een paar honderd jaar later is het veen meters gezakt en voor een deel ook weggeg raven voor turfwinning. Dat laatste leidde tot grote plassen die zich gevaarlijk uitbreidden. De akkerbouw was verdwenen. Nog weer la ter zo’n honderd jaar geleden, zijn veel plas sen weer drooggemalen en keert daar de ak kerbouw terug. De steden beginnen dan ook sterk te groeien, de industrie komt op. De veranderingen gaan sindsdien steeds sneller: het spoorwegnet, de komst van de auto, dorpsuitbreidingen, de modernisering van de landbouw, de groei van de recratie. Het resultaat van de veranderingen is dat alle grond bijzonder intensief in gebruik is. bij zowat een half miljoen mensen. De veran deringen gaan nog steeds door. Het aantal mensen groeit. De manier waarop ze leven wijzigt zich telkens weer. Waar zoveel men sen de grond zo intensief gebruiken kunnen veranderingen niet zomaar optreden. Dan wordt het een chaos. Zwakke belangen wor den niet meer beschermd. Sterke belangen bestrijden elkaar op leven en dood. Waar snelle veranderingen optreden is een plan voor de toekomst nodig. Zo’n plan is het streekplan. WADDINXVEEN Tijdens de hoorzitting over het voorontwerp streekplan Zuid-Holland Oost heeft naasthet CDA en de SGP/Hervorm de Kiesvereniging, ook het aktiecent- rum van de PPR in Waddinxveen haar mening kenbaar gemaakt. Bij monde van de heer Cees Oosterwijk werd burgemeester en wethouders het volgende onder de aandacht ge bracht: ”Een visie geven op het provonciale ’’voorontwerp streekplan Zuid- Holland Oost”, is niet alleen vrij moeilijk op zich, doch veeleer onbe gonnen werk, zonder inzicht in, en kennis van het te voeren ruimtelijk beleid in ruimere zin. Wij moeten daarom de volgende uitgangspunten' en voedingsbodem voor het ruimtelijk beleid aanhalen: 1de derde nota voor de ruimtelijke ordening, waarin wordt aangegeven, dat door de gebundelde dekoncentra- tie, het tegengaan van verder subur banisatie en een krachtig ter hand nemen van renovatie in de binnenstad verdere aantasting van het groene hart tegengegaan. 2. de verstedelijkingsnota van de re gering, waarin eveneens wordt ges teld, dat de grote problematiek van de leegloop, de sociale desinegratie, de emigratie van hogere inkomensgroe pen naar het platteland, de toenemen de kriminaliteit en de financiële ma laise die tot gevolg heeft, voor de bin nensteden ten snelste moet worden aangepakt. De uitbreiding moet tegen de steden aangebouwd worden. 3. Het voorontwerp streekplan Zuid- Holland West, waarin het voorgaande reeds ter uitvoering wordt voorgesteld in de vorm van opvang van Haagse heidsschepping verdient echt een re- overloop in groot Leidschendam. Los van alle praktische bezwaren, die aan de uitvoering kleven, blijft men in zijn uitgangspunten trouw aan de basi sprincipes.- 4. Het struktuurplan van Wad dinxveen, vastgesteld in 1973, na een uitgebreide inspraakprocedure, waar bij woningbouw voor natuurlijke groei en woningbehoeftevermeer- dering i.v.m. de lagere woningbezet- ting werd gesitueerd in het gebied 7.3 (achter Havo-Atheneum). 5. Het onderhavige voorontwerp streekplan Zuid-Holland Oost, waarin de provincie eveneens de vastgelegde uitgangspunten gebruikt, voor de geringe groei van onze gemeente, en wel kiest voor woningbouw in gebied 7.5, en wel voor een aantal woningen van 1760. Dit komt neer op 32 wonin gen per ha., het gebied is nl. 55 ha groot. Van die 1760 woningen is een deel (1500 st.) bestemd voor eigen op vang van groei en de resterende 260 woningen zijn voor opvang uit het Goudse gebied. Nu wat het streekplan betreft: Ook in dit voorontwerp gaat men uit van diverse soorten wooncentra en wel: die van opvangkernen, aanwas- kernen en stabilisatiekemen. Geheel overeenstemmend met de struktuur- nota voor de gemeente Waddinxveen kiest men voor Waddinxveen het aan- waskerntype en wel met een aanwas van 1760 woningen in gebied 7.5. Be halve de verplaatsing door de provin cie van het gebied voor de woning bouw, lijken streek- en struktuurplan elkaar in dit opzicht dus redelijk te overlappen. Het streekplan wijst o.m. Gouda aan als opvangkern, wat ge heel past in het kader van de gebun delde dekoncentratie en het tegen gaan van de suburbanisatie. De voorgestelde reaktie van B. en W., zoals neergelegd in het raads voorstel, scheept ons op met enige vragen van technische, esthetische en sociale aard. Alvorens deze vragen op u af te vuren, het volgende: Met de gemeente zijn wij van mening, dat het voorontwerp te gedetailleerd is en delen wij de 'Opmerking over het gemis van een duidelijke markering van het groene hart. Deze twee bo venstaande punten zijn praktisch de enige, waarop wij met het raadsvoor stel kunnen meegaan. B. en W. vragen zich af, of Gouda in staat moet worden geacht de haar op- WADDINXVEEN Bij de behandeling van de gemeentebegroting in de raadsvergadering op 27 oktober 1976 werd in principe besloten tot in stelling van een fonds tot sanering van de oude Waddinxveense dorpskernen en wijken. Gesteld werd toen dat de voorgenomen sanering zich niet uitslui tend zal moeten beperken tot het over brengen van industriën uit de kernen naar andere terreinen, doch dat het eveneens in de bedoeling ligt de wo ningverbetering in de ketenen ter hand te nemen en voor zover de werkzaam heden niet door het rijk worden gesub sidieerd te betalen uit beschikbaar te stellen kredieten. Afhankelijk van de mogelijkheden. RUSTIGE GROEI Tot slot willen wij graag pleiten voor een rustige groei. Onze bevolking kan ges plitst worden in een autochtoon deel en een niet autochtoon deel. Het is buiten twijfel dat het gros van de oorspron kelijke Waddinxveners niet veel voor een grote groei voelt. Het karakter van hun gelegde taak te volbrengen en Gouda zelf heeft daar ook de nodige moeite mee en kijkt uit over haar grenzen om deze woningbouw te realiseren. Men heeft 7 alternatieven. Nu komt Wad dinxveen als een soort Hansje Brin kers op de proppen. De dure struk- tuurnota, met volledige inspraak wordt even opgeborgen om de ’’arme Sloebers” uit de binnenstad op te van gen, onder het waakzame oog van de Waddinxveense raad en bevolking. Laat ik vooropstellen, dat onze mening voornamelijk wordt ge vormd door oprechte zorg voor die binnensteden. Los gezien van de vraag of Waddinxveen of Gouda moet bouwen en/of de plaats van bouw milieutechnisch en land schappelijk juist is, zitten wij met het probleem: ’moeten we wel er gens bouwen?’. In hoeverre is de woningbouw in Waddinxveen c.q. Gouda een scheppen van behoefte of een voldoen aan de vraag? Vraag twee, komt woningbouw in Waddinxveen wel ten goede aan de doelgroep, waar iedereen zo geën gageerd over spreekt in termen van ’kansarmen’ en ’sociaal zwakken’. Konkreet, komt woningbouw in Waddinxveen in de woningwet- en sociale sektor (met tuintje) ten goede van Joop uit de schilders- buurt, of van de hoofdambtenaar in zijn (koop)flat uit Essensteijn of Ommoord. En, hier moeten wij ons scherp afzetten tegen de door B. en W. voorgestelde verplaatsing van werk gelegenheid (departementen nog wel) naar de kernen in Zuid-Holland Oost. Dit aspect van werkgeleden- De gemeente maakt ook plannen voor de bestemming van grond. Structuurplannen en vooral bestemmingsplannen. Er zijn twee belangrijke verschillen met het streekplan. Het streekplan regelt het grondgebruik in grote lijnen. Het gemeentelijke bestem mingsplan doet dat heel precies. Van iedere vierkante meter grond wordt aangegeven waar die voor gebruikt mag worden. Het streekplan heeft geen rechtstreekse betekenis voor de burger. Het bestemmingsplan wel. Wie handelt in strijdt met het bestemmings plan is zelfs strafbaar. Gemeentelijke bes temmingsplannen moeten worden goedge keurd door de provincie. De provincie ge bruikt daarbij het streekplan en kijkt of het bestemmingsplan ermee overeenkomt. Als er belangrijke verschillen zijn kan er geen goed keuring volgen. Aan dit gebruik bij het goed keuren van bestemmingsplannen ontleent het streekplan voor een groot deel zijn betekenis. Een streekplan is een plan voor de bestemming van grond. We hebben allemaal grond nodig. Om op te wonen, om ons werk op te doen, om overheen te rijden enz. We hebben allemaal véél grond nodig. We zijn bovendien met velen. Het zal dus niemand verbazen dat er geen stukje grond onbenut is. Als er nog mensen bijkomen of als de mensen die er al zijn iets nieuws willen be ginnen, kan dat dus niet gebeuren op een on gebruikt stuk grond. Er zal altijd bestaand gebruik voor moeten wijken. Met dat bes taande gebruik wijken dan ook de belangen van de gebruikers. Dat kan niet zomaar. Daar moet democratisch toe besloten wor den. Daar moet bovendien compensatie voor geboden worden, meestal financieel. Bij het nemen van dergelijke besluiten is overzicht nodig over de veranderingen die zich in de toekomst zullen voltrekken. Dat overzicht biedt een streekplan voor een groot stuk van een provincie. Het probeert een jaar of 15 vooruit te kijken en voor die periode voorstel len te doen voor beslissingen over veran deringen in het grondgebruik. Bij ons ziet u het, zoals het straks bij u thuis hangt. O.a. OROLSCHERMEN (in vele uitvoeringen) C MARKIEZEN (óók reparaties en vernieuwen) OJALOEZIEËN OROLGORDIJNEN De allergrootste keuze! Échte service en garantie. Alléén bij CWM BW merkelijk en komt daardoor op een der mate lager aantal in Gouda te bouwen nieuwe woningen, dat de aanwezige ruim te binnen de Goudse gemeentegrenzen daarvoor voldoende wordt geacht”. Als ik deze zinsnede goed interpreteer, dan lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd dat het Waddinxveense aanbod inmiddels overbodig is geworden. 8e. Zeker zijn ook wij er voorstanders van dat er zo mogelijk werkgelegenheid naar onze regio en vooral ook naar Wad dinxveen getrokken wordt. Dit vooral ook met het oog op de komende genera tie én om de pendel zo veel mogelijk te beperken. Daartoe is het van groot belang dat het scheppen van arbeidsplaat sen minstens parallel loopt met de groei van het woningbestand. Bijgevolg lijkt een stormachtige groei van Waddinxveen ook om deze reden ons ongewenst. 9e. Er is nog een reden waarom wij graag voor een rustig bouwtempo willen plei ten. Want juist dan is de behoefte opti maal te peilen. Zowel de behoefte per ca tegorie (woningwet, vrije sector enz.), als ook de totale behoefte. 10e. Het Goudse college stelt dat onder bepaalde getalsvoorwaarden de Wad dinxveense uitbreiding voor 100% uit flats van vier etages zou moeten komen te bes taan. Helaas wordt dit bij mijn weten door het Waddinxveense college niet te gengesproken. Als deze bewering enigs zins steekhoudend zou blijken, acht ik het alleen al om deze reden verwerpelijk in Waddinxveen te gaan bouwen, want ook de Waddinxveense ervaring leert toch overduidelijk hoe flatbewoning in de markt ligt. He. Er wordt weleens beweert, dat ons huidige voorzieningenniveau eigenlijk te duur voor een plaats als Waddinxveen zou zijn. Dit lijkt mij een vicieeuze re denering. Want extra woningbouw roept straks uiteraard weer extra voorzieningen op. Bovendien is dit argument op de vori ge hoorzitting ook reeds gebruikt. Maar kennelijk neemt de bevolking deze duur te graag op de koop van het wonen in Waddinxveen toe. Mogelijk maakt dit hoge voorzieningenniveau voor sommi gen zelfs mede de aantrekkelijkheid van Waddinxveen uit. Ten aanzien van het Goudse voorzieningenniveau is op te merken, dat dit gezien de streekcentrum- functie van Gouda wel hoog en van de eerste rangorde móét zijn. Maar boven dien vraagt zo’n voorzieningenpeil om een groot draagvlak, dus om een omvang rijke bevolking. WADDINXVEEN De volgende week woensdag vergaderende gemeenteraad zal - zoals welhaast gebruikelijk in elke raadszitting - weer het nodige geld moeten neer tellen voor onderwijszaken. Zo vraagt de Stichting voor Rooms- Katholiek Onderwijs een bijdrage van f 14.100 in de kosten voor vervanging van de verwarmingsradiatoren in de St. Paulusschool. De openbare Klaas de Vriesschool werkte tot nu toe in de schooltuin met geleend gereedschap, maar wil voor f 200,- nu zelf tot aan schaf overgaan. Het hoofd van de openbare Theo Thijssenschool heeft een verzoek ingediend om voor zijn school een naaimachine, een radio en een eenvoudige natuurkundepracticum te mogen kopen. Burgemeester en wet houders vinden dat nuttig en vragen de raad hiervoor f 1.500 voor te voteren Evenals voorgaande jaren organiseert de werkgroep ’’Speciale Evementen” van de Vereniging voor Openbaar On derwijs voor alle Waddinxveense kin deren de deelname aan de Goudse avondvierdaagse. Dat gaat dit jaar 1.450,- kosten, terwijl de inkomsten dorp is al zoveel veranderd, de dorpssfeer worden begroot op f 700,-. De werkg- heeft zich onmiskenbaar gewijzigd. De -11 --J" rustige, orthodoxe- aard van dit dorp is niet weg, gelukkig niet, maar deze geaardheid is door de groei wel aangetast. Daar moet niet nog een golf overheen ko men. Het dorp van de oorspronkelijke Waddinxveners moet een door hen her kenbaar dorp blijven. Wel willen velen van deze mensen graag, dat ook hun kin- primande, was het niet zo, dat de verstedelijkingsnota grote nadruk legde op behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in de binnenstad en is de overplaatsing van rijksdiensten niet door deze veranderde planologi sche ontwikkeling opnieuw in diskus- sie gekomen en vooralsnog stopge zet? Want, wat komt er in die bin nenstad voor terug? Parkeerplaatsen en onduidelijke kantoorkolossen en verdere verpaupering van de samen stelling van die binnenstad. De bin nensteden met al hun problemen worden er echt niet mee geholpen, door welgestelde vluchtelingen uit die steden een hartelijk welkom te bereiden in de Waddinxveense ge bieden 7.3, 7.4, 7.5, van welke land schappelijke waarde deze dan wel mogen zijn. Op deze vragen zal ook nu wel weer geantwoord worden, dat de renova tie pas in 1990 goed op gang komt en dat we intussen toch iets moeten doen voor de opvang van overloop uit die steden. Wij vinden, dat we in onze reaktie aan de provincie nog maals moeten wijzen op de nood zaak van afremming van overloop i.p.v. het liefdevol opvangen (lees sti muleren) van overloop. De techni sche aspekten van het raadsvoorstel geven ons weinig houvast, natuurlijk zouden wij geschokt zijn door be bouwing van de Krimpenerwaard, maar de argumentatie van lintbebou wing vanaf Rotterdam spreekt ons niet zo sterk aan. Of men hef groene hart nu in 7.3, 7.4 of Moordrecht aantast lijkt ons veeleer een aca demische, dan principiële diskussie. De briefwisseling tussen ons college en dat van Gouda onthult echter op schrijnende wijze het uitbreiding- sprincipe van Waddinxveen, ik ci teer: ”de Krimpenerwaard ligt plano logisch het meest voor de hand” ein de citaat; Alsof planologen een groep weg- en waterbouwers zijn, die milieu en natuur volstrekt onderge schikt achten aan infrastruktuur en gunstige bouwputten. Nogmaals, wij kijken wat huiverig aan tegen de redenen voor woning bouw in Waddinxveen, zoals deze worden aangedragen door B. en W., en moeten wij, ondanks bezwaren te gen het voorontwerp van geringe omvang, toch in grote lijnen achter de provinciale plannen gaan staan. Omdat het om mensen gaat. deren zich in Waddinxveen kunnen vesti gen. Daarom moeten wij ruimschoots bouwen voor de eigen natuurlijke aan was. De andere groep Waddinxveners, die niet autochtonen, kwamen voor een goed deel hier wonen omdat ze graag in een dorp wilden wonen. Daarom voelen zij ongetwijfeld ook niet voor een stor machtige groei. Beide groepen leven mo menteel in ons dorp in een redelijk goede harmonie. Dat moet zo blijven. Daartoe is consolidatie nodig. Voor een redelijke uitbouw is dan plaats. In de eerste plaats voor dat deel van de eigen aanwas dat zulks wenst. Maar ook voor gemotiveer de toekomstige bewoners, die gemoti veerd zijn om in een plaats als Wad dinxveen te willen wonen. Zo’n bouw programma is niet a-sociaal tegenover po tentiële toekomstige bewoners te noemen, want als zulke mensen niet gemotiveerd zijn voor een plaats als Wad dinxveen, dan kunnen zij net zo goed el ders, bijv, in Gouda gaan wonen. Is men wel gemotiveerd voor een plaats als Wad dinxveen dan moet Waddinxveen niet wezenlijk gaan veranderen, want dan vol doet Waddinxveen al snel niet meer aan de wensen van zulke bewoners en toe komstige bewoners. Kortom, én de huidige bevolking én de eventuele toekomstige bevolking, die gemotiveerd is, vraagt om een rustige, kalme uitbouw, zodat Waddinxveen zijn karakter en dorpsaard behoudt. Daarom wijzen wij de extra groei, waartoe de meerderheid van ons college de raad graag de bereidheid willen laten uitspre ken af'. r'Het gaat dacht ik, in wezen om het vol- Tgende. Voordat het provinciale plan werd 1 tjopgesteld, heeft men eerst de meningen en standpunten van de betrokken inwo- Iners en gemeenteraden geïnventariseerd. Bij de opstelling van het voorontwerp streekplan heeft men met deze wensen ■zoveel mogelijk rekening gehouden. Ook Ide gedachten van Waddinxveens bevol- jking en gemeenteraad zijn gevraagd en ■uitgesproken. Wie schetst nu echter de ■verbazing? Waddinxveen laat ineens op ■het laatste nippertje weten van gedachten te zijn veranderd. Hoewel de bevolking ■én de raad oorspronkelijk (nog geen vijf ■jaar geleden!) ons dorp slechts wilden uit- breiden om ruimschoots de eigen aanwas Hop te kunnen vangen, wordt nu ineens ge- i I kozen voor omvangrijke groei. Om ons ■standpunt maar meteen duidelijk te ma- ken: wij zijn daar op dit moment bepaald geen voorstander van. En wel om diverse ■redenen: :1e. Het lijkt ons wat vreemd, eigenlijk look wat onbehoorlijk, en zeker extra werk gevend om nu ineens met een fun- Idamenteel gewijzigd standpunt naar vó- Iren te komen. f12e. Bovendien is het bepaald niet nodig I op dit moment in deze zin te reageren. ■Ook niet al zouden er nu reeds deug- Idelijke argumenten te vinden zijn om te ■vrezen dat Gouda met het haar toebe- ■deelde contingent woningen in de knel fcou komen. Want het streekplan werkt •met een afnemende hardheid en (nu ci- teer ik) ’’Gestreefd wordt naar een 2- k'Jjaarlijks evaluatie om tijdig te kunnen ■bijsturen”. Met andere woorden: als de -.noodzaak zich voordoet, kan Wad- I -dinxveen altijd te hulp geroepen worden. ;Daarom is het overdreven aandoende uit- «spraken van de bereidheid tot meer bou- jJBwen. zoals uw college dit voorstel: :|A) in strijd met eerder ingenomen stand- punten; Bvoorbarig en overbodig; ;C) doet sterk het vermoeden rijzen dat het college niet alleen bereid is te hel pen, maar eigenlijk wel heel graag zou willen. Anders gezegd: zijn de eigen, nieuwe ideeën niet erg mooi, lieflijk, i sociaal verpakt? ■3e. Gouda én de Provincie Zuid-Holland ■schijnen de redelijkheid, laat staan de «■noodzaak, van hetgeen Waddinxveen nu ineens wil, helemaal niet zo erg in te zien. ■Nogmaals komt de vraag naar voren: ■waarom moet Waddinxveen dan eigenlijk ■zo nodig? 14e. Als argument voor overheveling van ■een contingent woningen van Gouda ■naar Waddinxveen wordt gebruikt, dat de ■Goudse grond zo duur gaat worden met ■name vanwege het moeten opkopen van ■de witlofkwekerij. Maar als nu als alter- ■natief in de Waddinxveense Zuidplaspol- de: gebouwd zou gaan worden, dan moet Koch ook vroeg of laat het als 7.4 aange- ■duide gebied aangekocht worden. Wij ■vragen ons af of dit gebied, waarop door ■diverse tuinders grote investeringen gep- ■leegd zijn, zoveel goedkoper uit zou gaan ■uilen? ■5e. In de correspondentie met Gouda ■wordt zowel door het Waddinxveense als ■het Goudse college gesteld, dat bebou- ■wi ig van de Goudse Oostpolder en de ■Moordrechtse Zuidplas gekoppeld ■dienen te geschieden. Maar wanneer nu 11< Waddinxveense Zuidplas de plaats zou ■gaan innemen van de Moordrechtse uidplas, dan wordt óf Gouda helemaal ■beknot, omdat bebouwing van de Oost- ■polder dan vrijwel ondoenbaar wordt, óf ■t.-ouda zal toch ook de Moordrechtse uidplas in moeten. In dat geval komt el erg veel van de redenering van het I' addinxveense college op losse schroe- ■'en te staan. ■6e. Nog een opmerking met betrekking ■tot bebouwing van de Moordrechtse Zuidplaspolder. Deze bebouwing zal ze- ker het bandstedelijke element langs de Hollandse IJssel vergroten. Maar wij ■vragen ons af of een bandstad voor de be- ■woners nu zo erg is. Immers, wanneer de band dun gehouden wordt, is een bewo- ner naar twee kanten vlak bij groen. Bo- ■’•endien is een bandstad voor verkeer en ■openbaar vervoer een handig object. ■a' ^et Waddinxveense college schrijft in ■de tweede termijn in haar reactie aan Gouda: Het voorontwerp beperkt o.m. ■door het aanwijzen van veel aanwasker- ■nen. de opvangfunctie van Gouda aan stellen burgemeester en wethouders de volgende week woensdag vergaderende gemeenteraad voor dit fonds te voeden door een jaarlijkse storting van f 100.000. Aangezien de begroting 1977 hiervoor geen ruimte bood acht het college het noodzakelijk hiervoor voor dat jaar eenmalig f 100.000 te onttrekken aan de saldi-reserve, welke per 31 december 1977 in de begroting 1977 is geraamd op 1.650.870,-. Uit voering gevend aan het raadsbesluit van 20 april dit jaar inzake de verplaat sing van de fabrieksgebouwen van Emi nent zal aan het fonds dienen te worden ontrokken een bedrag groot 431.000, zo adviseren B. en W. in hun schrijven aan de raad. koop-verkoop-huur verhuur-taxatie-hypotheek of 01821-2268 WADDINXVEEN Men kan niet zeggen dat het meen gaat de voorkeur uit naar een gemeente welke f voorontwerp streekplan Zuid-Holland-Oost, met daar- in de komende jaren niet voor de regio bouwt, tenzij de 1 aan natuurlijk nauw verbonden de toekomst van Wad- overheid dit heel nadrukkelijk vraagt, maar alleen voor dinxveen, de inwoners koud laat. Integendeel. Dat de aanwas van de eigen bevolking. Een wens die het bleek vorige week nogeens overduidelijk uit de grote dichtst aansluit - al zijn er verschillen - bij de belangstelling voor de door het gemeentebestuur in het stellingname van wethouder H. Huizer (SGP/Her- AF-centrum gehouden hoorzitting over deze voor ons vormde Kiesvereniging) die zoals bekend een minder- allemaal belangrijke zaak. De gemeenteraad, welke in heidsnota heeft ingediend. Op deze pagina van het haar vergadering van woensdag 15 juni zich definief zal Weekblad voor Waddinxveen nog wat meer aanvullen moeten uitspreken over het meerderheidsvoorstel van de informatie en standpunten over het brandend burgemeester en wethouders weet in ieder geval dat een aktuele onderwerp. Onder meer van een drietal Wad- groot deel van de bevolking allerminst razend enthou- dinxveense politieke groeperingen. siast is over de streekplanvisie van het college. Alge- Frankcentrum gehouden hoorzitting door het Waddinxveense gemeen tebestuur, waar de bevolking zich kon uitspreken over het voorontwerp streekplan Zuid-Holland-Oost en de toekomst van Waddinxveen in het bijzonder, heeft de Waddinxveense leraar en bestuurslid van de SGP de heer P. Mulder, het standpunt van de SGP/Hervormde Kiesvereniging «naar voren gebracht. Hij heeft het volgende gezegd:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3