leuters Pinkelolje in nieuwe school GROND VERKOOP VOOR Nieuwe subsidie-verordening wacht op goedkeuring van raad P. A. van Oosten 25 jaar in Waddinxveense dienst NIEUWE CHR.MAVO/LBO 20 Nieuwe vuilcontainers Musical voor bejaarden door Julianaschool ’Fijn, dat er kabouters zijn MUSICAL VAN KLEUTER SCHOOL ”DE KLIMOP” UITBREIDING WOELWATER GAAT MEER GELD KOSTEN 1 eleurgestelde wethouder AH. van Gent zal zich niet langer verzetten Verkoop grond aan B. Gilijamse BELANGRIJK VOOR WADDINXVEENSE VERENIGINGEN Reeds betrokken bij aanleg van Bomenwijk Zeven maanden geëist tegen Waddinxvener 133 HHMm i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiin I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 131 WADDINXVEEN Vorige week stond in de beklaagdenbank van de Rotterdamse rechtbank terecht de 19- WADDINXVEEN aantal klassen van kleuterschool Pinkelotje aan de Dit zijn ze dan, de 'echte kabouters van kleuterschool De Klimop, welke zo geweldig leuk de musical "Fijn, dar er kabouters zijn” ten tonele brachten. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Wethouder A. H. van Gent teleurgesteld ting en het meerjarig investeringsplan - hebben de behoefte aan een nieuwe subsidieregeling belangrijk vergroot. Een ingestelde werkgroep heeft on derzocht welke structuur voor de gemeente Waddinxveen de meest ge schikte zou zijn. De gemeenteraad nam op 10 december 1975 in haar verga dering reeds kennis van het eerste con cept van de algemene subsidie verordening, met het doel te infor meren over de gekozen structuur van de verordening. Het financiële aspect bleef toen nog buiten beschouwing. NIET BRUIKBAAR Na de nodige gegevens vergaard te hebben, kwam de raad tot de conclusie dat niet alle onderdelen van de in deze verordening gehanteerde subsidiemet- hodiek bruikbaar zijn. De meeste prob lemen leverde het onderdeel ’sport’ op. Na ampele discussies kwam men toen tot de overtuiging dat subsidiëring van sportverenigingen in de meest ruime zin naar rato van het aantal leden/- jeugdleden voor de gemeente Wad dinxveen de meest geschikte is. Voor delen van deze subsidievorm zijn o.m.: 1de grootte van een vereniging wordt er bij betrokken; 2. de deelname door de jeugd onder gaat een extra stimulans; 3. de eenvoud van de subsidievorm; 4. eenvoudige controle. De methoden van subsidiëren van de overige hoofdstukken behoefden nau welijks wijziging. In verband met de realisering van de nieuwe sportacco- modaties (sporthal, sportzaal) is het noodzakelijk dat de subsidiëring van de sportverenigingen thans vastgesteld wordt, zo argumenteren burgemeester en wethouders in hun prea-advies aan de volgende week woensdag hierover vergaderende gemeenteraad. Ten aan zien van de financiële consequenties voor de gehele subsidieverordening is uitgegaan van een totaal extra subsidie van 100.000 boven het huidige subsidie-bedrag van ƒ15.000,-. In de begroting is reeds 40.000 voor dit doel gereserveerd. De begroting 1977 wordt daarom extra belast met 60.000. Voor het onderdeel ’sport’ is 85.000 nodig en voor de overige verenigingen 30.000. Uitgaande van werd een nieuwe ketel geplaatst. Het bestuur van de Stichting voor Chr. Na tionaal Kleuterschool heeft nu het gemeentebestuur verzocht het aanvul lende krediet van 5.400,- ter beschik king te stellen. B. en W. vinden dit re delijk en stellen de volgende week ver gaderende gemeenteraad voor hiermee accoord te gaan. hierna wethouder Van Gent. Deze zei nie.' te kunnen beoordelen of de heer Van Oosten zijn werk wel dan niet goed doed, maar hij veronderstelde dat hij in ieder geval met veel plezier in Wad dinxveen werkt, wat hem reeds was op gevallen toen hij de jubilaris op één van diens eerste werken, de aanleg van de Oranjewijk, mocht gadeslaan en kennis met hem maken. Namens het gemeen tebestuur overhandigde hij de heer Van Oosten een verrekijker. Namens het gehele personeel sprak hierna de heer W. A. J. de Winkel, in zijn kwaliteit als tweede voorzitter van de personeelsvereniging van de gemeente Waddinxveen. Hij wenste de heer Van Oosten geluk met dit jubi leum en dankte hem voor de goede sa menwerking. Vervolgens sprak nog collega weg- en waterbouwer J. H. den Boer namens de oudere collega’s, met name hen die het langer dan vijftien jaar uitgehouden hebben in Wad dinxveen. Ook hij dankte de jubilaris voor de bijzonder prettige samenwer king, maar bovenal voor zijn hulpvaar digheid in het persoonlijke vlak, wat hij onlangs nog weer had ondervonden. Namens de senioren-collega’s bood hij de heer Van Oosten een cadeaubon aan, waardoor hij meende, dat deze maar een stuk tuingereedschap moest kopen. Tenslotte dankte de jubilaris met een kort woord, waarbij nog enkele oude herin neringen werden opgehaald, voor de van allen in zijn loopbaan ondervonden pretti ge samenwerking en voor de gesproken woorden en aangeboden cadeau s van deze middag. Hierna werden de aanwezi gen in de gelegenheid gesteld de jubilaris en zijn gezin persoonlijk de hand te druk ken. ARBITRAIR Burgemeester en wethouders zeggen zich er van bewust te zijn dat deze ver deling arbitrair te noemen is. Bij de toetsing van de begrotingen van de verenigingen aan genoemde bedragen is gebleken dat met name de exploita tiebegrotingen van de volleybalclub Be Fair en de basketbalvereniging TOOS desondanks toch een groot tekort ver tonen. De oorzaak moet mede worden gezocht in de hoge huurlasten wegens het betrekken van de sporthal en/of sportzaal. Er is dan ook voor deze twee verenigingen een overgangsregeling in de verordening opgenomen. Ter uit- WADDINXVEEN De heer B. Gilijamse, Spireaweide 2 in Wad dinxveen heeft het gemeentebestuur verzocht een perceeltje grond (33 m2) gelegen ten noorden van zijn woning te mogen kopen. Hij heeft dit nodig om op die manier een grotere tuin tot zijn beschikking te hebben. Inwilliging stuit bij B. en W. niet op bezwaren en daa rom verzoeken zij de volgende week woensdag vergaderende gemeenteraad met de verkoop in te stemmen. De heer Gilijamse zal dat extra stukje tuin dan 3.300gaan kosten (excl. BTW). WADDINXVEEN Op 18 februari 1976 stelde de gemeenteraad van Wad dinxveen een bedrag van ƒ228.060,- ter beschikking voor de uitbreiding van de 2-klassige christelijke kleuterschool ’’Woelwater” met een derde lokaal. Bij het uitwerken van het plan bleek des tijds dat de capaciteit van de oude ketel niet voldoende zou zijn om de uitbrei ding op te vangen. In verband hiermee WELEENS KWAAD De heer A. M. Zwamborn, directeur van de dienst van openbare werken, heette het gezelschap en de heer Van Oosten en zijn gezin in het bijzonder WADDINXVEEN De kleuters van de kleuteschool "De Klimop” in Groenswaard 2 hebben vorige week vrijdag met veel verve de musical "Fijn, dat er kabouters zijn" ten tonele gebracht in een overvolle gemeenschapsruimte van de Leon van Gelder- school. Ouders, grootouders en broertjes en zusjes hebben vol vertedering de verrich tingen van hun pupillen gadegeslagen. Het feit, dat sommige kleuters zo in de ban wa ren van hun eigen kleding, dat ze soms vergaten te zingen verhoogde de feestvreugde. De musical handelt over bejaarde opa’s en oma's die dankzij de steun van kabouters en een knappe toverfee weer jong worden. Dan maken ze echter zoveel lawaai dat ze naar het politiebureau worden meegenomen. Tenslotte worden ze door de fee weer verlost, maar zijn dan wel weer naar hun oorspronkelijke leeftijd teruggetoverd. Veel bewondering oogstte het door de heer Reimerswaal vervaardigde en door de da mes Ter Beek en'Moerman aangeklede draaiorgel. Al met al een geslaagde afsluiting van het schooljaar, waarmee de kleuterleidsters Mevrouw Noteboom en Mevrouw van der Hart de ouders een plezierige avond hebben bezorgd. De avond werd besloten met een gezellig samenzijn. WADDINXVEEN Het aantal in Waddinxveen aanwezige vuilcontainers bedraagt op dit moment 136 stuks. Hiervan zijn uitgezet bij de diverse bed rijven en instellingen 118 stuks, en voor de gemeentelijke dienstert 10 stuks. Ge zien de voortdurende vraag naar con tainers vinden burgemeester en wet houders het nodig dat nog een 20-tal containers wordt aangeschaft. De vol gende week woensdagavond verga derende gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor 15.000 beschikbaar te stel len. WADDINXVEEN Maandagavond voerde de 5de klas van de protestants-christelijke Ju lianaschool een musical op voor alle bejaarden in het Waddinxveense Anne Frankcentrum. Deze musical werd zo bruisend gespeeld, met een enthousiasme en spontaniteit van de leerlingen, die hier allemaal zo bij betrokken waren, dat het een genoegen was hier naar te kijken en te luisteren. De bejaarden hebben er dat ook heel duidelijk van geno ten. Alle hulde voor de heer J. Bos man bij wie de regie beruste. Na de pauze vertoonde de heer Roosen daal, hoofd van de school, bijzon der mooie dia’s over Zwitserland, waarbij hij het een en ander vertel de, Mevrouw Groenendijk- Bernard, die vele jaren de culturele commissie leidde, nam tot slot af scheid en werd bedankt door de heren Muys en Huizer, die haar prezen voor het vele goede werk dat zij gedaan heeft. Haar opvolgster wordt mevrouw S. van Straalen- v.d. Breggen. Van der Breggen en het dempen van de voormalige maalkom. B. en W. zijn dan ook van mening, dat de grondprijs thans vastgesteld dient te worden op 120,per m2, ofwel in totaal 1.164.000,- (excl. btw). Voor wat de situering van de te stichten school betreft merken burgemeester en wethouders in hun raadsvoorstel op, dat het uit stedebouwkundig oogpunt bezien, aantrekkelijker lijkt de school iets anders te projecteren dan thans wordt voorgestaan. Namelijk dusdanig, dat tezamen met de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum een U- vormige bebouwingsvorm ontstaat. Deze vorm zou alsdan geformeerd wor den om een centrale vertredings- c.q. groenruimte ongeveer ten westen van het voormalige gemaal Van der Breg gen. Echter ontbreekt om dit te reali seren nog de eigendom van het terrein tussen de voormalige maalkom en het tracé van het toekomstige zoetwaterka- naal. Mocht vóór de aanvang van de bouwactiviteiten deze eigendom alsnog worden verkregen dan kan - na een aanvullende grondtransactie - wellicht toch in oostelijke richting gebouwd worden. Vooralsnog taxeren echter B. en W. deze mogelijkheid niet hoog. Overigens dient nog wel vermelding dat de thans gekozen stedebouwkundige conceptie volgens het college alleszins aanvaardbaar is. Deze sluit ook een la tere uitbreiding naar het oosten niet uit, terwijl het geldende bestemmings plan deze mogelijkheid eveneens biedt. Tenslotte schrijven burgemeester en wethouders dat de commissies voor fi nanciën en ruimtelijke ordening en wo ningbouw - met aantekening van en kele leden tegen de gekozen levensbe schouwelijke richting van de scholen gemeenschap - niettegenstaande advi seren tot verkoop van de grond over te gaan. welkom. In zijn toespraak tot de jubila ris memoreerde hij diens loopbaan, die, als oudste in dienstjaren bij de techni sche dienst begonnen is bij de aanleg van de Bomenwijk, zodat hij dus de hele opbloei van Waddinxveen heeft meegemaakt. Van zijn karakter zei de heer Zwamborn nog, dat de jubilaris als de meningen weleens botsten, soms be hoorlijk kwaad kon worden, maar het gelukkig altijd direct weer vergeten was. Ook kwam nog ter sprake het in deze gemeente door de heer Van Oos ten begeleide, meest opzienbarende werk, nl. de aanleg van de wijkverwar- ming. ’’Alle perikelen met de wijkver- warming in deze gemeente ten spijt, blijkt echter thans op hoog niveau te zijn uitgemaakt, dat stads- c.q. wijkver- warming toch de meest energiebespa rende verwarming is”, aldus de heer Zwamborn. Doch de aanleg van een nieuwe» wijkverwarming in Wad dinxveen wenste hij de heer Van Oos ten toch niet toe. Bij dit alles roemde de heer Zwamborn de kwaliteiten van de heer Van Oosten. Namens de jubel en treurpot van het personeel van de gemeente Waddinxveen bood hij de ju bilaris een comfortabele tuinstoel aan. Namens het gemeentebestuur sprak voering van deze overgangsregeling wordt de raad voorgesteld aan deze verenigingen over een tijdvak van vijf jaren een afnemend extra subsidie te verlenen, t.w. Ie jaar 4000 aan elk der verenigingen en vervolgens telken- jare afnemend met een percentage van 20 van het oorspronkelijke bedrag (2e jaar 3200, 3e jaar 2400 enz.). Er is uitgegaan van de volgende op elkaar af gestemde huurprijzen, t.w.: 1sporthal 50,- per uur 2. sportzaal 30,- per uur 3. gymnastieklokaal 10,- per uur. Burgemeester en wethouders verwach ten dat de extra uitgaven voor de ”niet- sportverenigingen’ binnen de door hen voorgestelde raming van 30.000 zal blijven. Toch acht men het noodza kelijk deze percentages en bedragen nogmaals te toetsen op basis van gege vens over 1977. Om stagnatie van de subsidiëring voor de sportverenigingen te voorkomen stellen zij de raad daa rom voor de Algemene Subsidieveror dening overeenkomstig te wijzigen en het hiervoor benodigde krediet van 60.000 beschikbaar te stellen. WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN DONDERDAG 9 JUNI 1977 WADDINXVEEN Woensdag 21 april 1976 was de heer P. A. van Oosten, technisch hoofdambtenaar A bij de dienst van openbare wer ken van de gemeente Waddinxveen, 25 jaar in overheidsdienst. Nu, ruim dertien maanden later, om precies te zijn op woensdag 1 juni jl. was hij weer de zilveren jubilaris, maar nu omdat hij 25 jaar in dienst van de gemeente Waddinxveen had volgemaakt. Want na een periode van ruim een jaar werkzaam te zijn geweest bij de Unie van Waterschaps- bonden, waarbij hij een nogal zwervend leven leidde door het gehele land, hield hij dit ambulante werk wel voor gezien en richtte zijn schre den naar Waddinxveen om zich daar zoals nu zou blijken, wel definitief te vestigen. Alhoewel het eerste jubileum als het officiële geldt, waarbij ook de gebrui kelijke gratificatie wordt toegekend, wilde het college van burgemeester en wethouders toch beslist niet aan dit tweede jubileum zonder meer voorbij gaan. Daarom werd besloten hieraan binnen de dienst, waarbij de heer Van Oosten werkzaam is, enige aandacht te schenken tijdens een vorige week woensdag gehouden bijeenkomst ter ere van de jubilaris in het instructie- lokaal van de brandweer boven het gemeentelijk garagecomplex. Het gemeentebestuur was hierbij, bij verhindering van burgemeester Mr. A. G. Smallenbroek en de in feite meest aangewezen wethouder van openbare werken, de heer P. J. van Schie, verte genwoordigd door de wethouder van onderwijs en sportzaken, de heer A. H. van Gent. Voorts waren aanwezig de naaste collega’s van de jubilaris, alsme de deputaties van de buitendienst van openbare werken. genoemd bedrag meent het college - op basis van de verzamelde gegevens - de sportverenigingen als volgt te subsidië ren: a. 15,- per jeugdlid; b. 5,- per lid wegens apparaatskos ten; c. 12,- per lid voor verenigingen die niet bij de sportaccomodaties over een eigen buffetexploitatie beschik ken. WADDINXVEEN Bij raadsbesluit van 4 juni 1975 is aan de toenmalige stichtingvoor christelijk MAVO te Waddinxveen een per ceel grond aangeboden voor de bouw van een nieuwe school. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest, die ertoe hebben geleid dat door de stichting voor protestants-christelijk voortgezet onderwijs voor Wad dinxveen - ontstaan uit de oude stichting voor christelijk MAVO - ge vraagd is ter plaatse een school voor MAVO/LTO te mogen oprichten. En het is vooral de LTO-afdeling geweest die de onderwijswereld in Waddinxveen de laatste jaren heftig in beroering heeft gehouden omdat er heel wat mensen zijn die menen dat deze school op een veel bredere basis opgezet moet worden dan uitsluitend protestants-christelijk. Daar is heel wat over gepraat en ook in dit weekblad heel wat over geschre ven. Een ieder zal dat nogwel vers in het geheugen liggen. Onverstoor baar is de stichting niettegenstaande een eigen weg gegaan. Het protestants-christelijke stichtingsbestuur zegt nu zover met haar bouwplannen te zijn dat beschikt moet kunnen worden over de benodig de 9.700 m2 bouwgrond. Over deze transactie zal de gemeenteraad volgen de week woensdagavond een beslissing moeten nemen. Burgemeester en wet houders schrijven de raadsleden dat één lid van het college, t.w. wethouder A. H. van Gent (Progressieven) er be hoefte aan heeft - alhoewel hij zich niet tegen de verkoop zal verzetten - nog eens nadrukkelijk zijn grote teleurstel ling uit te spreken, dat de protestants- christelijke stichting en de stichting voor lager beroepsonderwijs in samen werkingsverband geen gemeenschap pelijke formule hebben kunnen vinden om te komen tot realisering van een sa menwerkingsschool voor lager tech nisch onderwijs. Desalniettemin, hoe wel zij in meerderheid voorstander is van een zgn. vleugelschool, adviseert het college van B. en W. tot verkoop van grond voor nieuwbouw van een scholengemeenschap voor MAVO/L TO te besluiten. Neemt de gemeen teraad dit advies over dat ziet het er naar uit dat een punt gezet wordt ach ter een slepend onderwijsconflict in onze gemeente. Met het oude schoolbestuur was twee jaar geleden een grondprijs overeenge komen van 80,- per m2, excl. btw. Nu zal de prijs aanmerkelijk hoger moeten worden, zulks in verband met rentever liezen, verhoging aankoopkosten, kos tenstijgingen, extra kosten bouwrijp- maken door o.a. demping van de maal- tocht, slopen van het voormalig gemaal WADDINXVEEN Reeds lange tijd leefde zowel bij burgemeester en wethouders als bij de gemeenteraad de noodzakelijkheid om het gemeentelijk subsidiebeleid aan een nader onderzoek te onderwerpen. Die wens kwam voort uit een zeker gevoel van onbehagen bij de besluit vorming over subsidie-aanvragen. Door de groei van de gemeente in het afgelopen decenium is het subsidieveld uitgebreid en complex gewor den. De ondoorzichtigheid bij de beoordeling van aanvragen is hierdoor eenvoudig niet meer weg te nemen. Naar het oordeel van B. en W. werd het gevoel tot ad hoe beslissingen te komen hierdoor belangrijk verstrekt. Erkend moet worden dat de verzoekers van subsidie hierdoor de indruk kunnen hebben, dat hun aanvraag met een ze kere willekeur wordt afgedaan. En na tuurlijk spreekt de financiële positie van de gemeente hierin natuurlijk ook een belangrijke rol. Een verduidelijking van het ”hoe en waarom” van de subsidie-verlening is daarom van groot belang, zowel voor de bestuurders als voor de subsidie-genieters en -vragers. De aanzetten tot een meer planmatig beleid op diverse terreinen van het gemeentelijk bestuurserf - gedacht wordt hierbij aan de meerjarenbegro- ders van Waddinxveen dat kan worden overgegaan tot de vervan ging van het 2-klassige houten schoolgebouw door één permanent lokaal. In de overweging tot deze igoreuze aanpak speelt mede een ol het feit dat het houten gebouw een dermate slechte staat ver- ert, dat herstelwerkzaamheden me: verantwoord zijn gezien de daaraan verbonden kosten. Voorts er rekening mee gehouden dat de jari8e Waddmxvener P.S. De metaalbe- Kleuterschool in elk geval nog een aantal jaren drie groepen kleuters 2,-i hebben. derde lokaal zal naar het oordeel B. en W. zo gebouwd moeten wor pen, dat het in de toekomst - indien het r meer voor het kleuteronderwijs F Cig is - dienst zal kunnen doen voor p -vesting van een peuterclub. De ar- c eet heeft voor het maken van een - aal plan 3.000,- nodig en het col lege stelt de volgende week verga derende gemeenteraad voor dit krediet ter beschikking te stellen. onderwijscommissie heeft geadvi- l’ ^id maximaal 4.500,- te voteren, r-o- paardoor de mogelijkheid wordt ge- mandville stelde daar echter tegenover |L| aPen te bezien of het mogelijk is de dat dit eigenlijk de eerste ’’grote” misd- |P;aas de Vriesschool 8-klassig te ma- ragingen van de jongeman waren ge- I en (6 lokalen g.l.o. 2 lokalen k.o.). weest. Over de eis van zeven maanden lh ^at haalbaar zou blijken zou het gevangenisstraf, waarvan drie vóor- I pe 2-klassige permanente gebouw waardelijk met twee jaar proeftijd, zal I -n inkelotje in de toekomst geheel de rechtbank op 16 juni uitspraak doen. werker moest zich verantwoorden voor een reeks inbraken plus enkele andere vergrijpen. Zo maakte hij onder meer 1200 gulden buit in het jeugd- en jon gerencentrum De Bonkelaar, terwijl hij uit het Waddinxveense gemeentehuis een rekenmachine plus een portemon nee met 20 gulden meenam. De tenlas- te legging bestond voorts uit heling van 250 gulden, plezierrijden en vernieling van een caféruit. Mr. G. J. E. Poarink merkte als recht bankpresident op dat het nu zo langza merhand wel afgelopen moet zijn met de jeugdige Waddinxvener. Hierbij doelde hij op diverse eerdere misstap pen. Verdediger mr. J. Ie Cocq d’Ar- Nu het vrij komen voor wijkwerk en peuter de opnebare club, terwijl dan tevens een geïnteg- reerd gebouw voor kleuter- en lager Const, Huygenslaan sinds enige tijd onderwijs zou zijn gerealiseerd. Het is gedaald van vier naar drie, college heeft deze suggestie graag over menen burgemeester en wethou- genomen-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5