Roads Waddinxveense Muziekschool Ouders Bethel Concert door school leggen f 8.000,- op tafel agenda Voor extra leerkracht Vrijdagavond in Ontmoetingskerk: Flink verlies bij Mulder Gedeelte van de Kanaaldijk afgesloten Bekroond regenpak nu verkrijbaar bij rijwielhandel Garantie voor lening voor aanpassing van woning Gondelvaart voor jeugd op Petteplas P. van der Weijden voor CDA-bestuur Houdt groei Waddinxveen op zo’n 1 a 2% per jaar Ondanks regen bij opening Succesvolle manifestatie van de Klaas de Vriesschool en kleuters van Pinkelotje 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 9 JUNI 1977 verkoop bewerkingen: joop veenstra gemengd ensemble 2. drie dansen - blokfluitgroep 3. intrada - h. van lijnschoten beurtspel bloemenlied mars - klarinetgroep 4. sonatine - giovanni battista sammartini - dwarsfluitgroep jackass blues - trad. willie the weeper - grant rymal walter melrose/marty bloom that’s a plenty - ray gilbert/ lew pollack chicken reel and arkansas traveler - trad, bewerkingen: joop veenstra black and white band 9. nostalgia - toucher bewerking: joop veenstra - gezamenlijk gelegenheid met zich mee brengt. Wij zijn dan ook van oordeel dat naast de door B. en W. beoogde bestemming van het Waddinxveense grondgebied (ca. 65 HA), aansluitend op het areaal van Moerkapel- le en Zevenhuizen, tezamen groot 210 HA, indien nodig de moegelijkheid open gelaten dient te worden voor verdere uit bouw in de toekomst, waarbij wij denken aan de periode na 1985. Bij vergroting van een woonplaats waar van een groot deel van de bevolking toch zal blijven pendelen, is de aandacht voor het verkeer uitermate belangrijk. Op dit gebied vragen wij wederom aandacht voor de kinderen. Hierbij denken wij met name aan de toenemende onveiligheid nabij de oversteekplaats Havo/Atheneum en nabij de Passage/Kanaalstraat. De ver keersstroom welke naar gevreest wordt op gang zal komen tussen Leiden en Gouda, zal o.i. zoveel mogelijk buiten Waddinxveen om geleid dienen te wor den. Wij beseffen dat zulks niet eenvou dig is en wellicht zware financiële offers zal vergen. BOSKOOP/WADDINXVEEN Mulder’s Fabriek van rollend materieel in Boskoop, waar ook heel wat Wad- dinxveners hun dagelijks werk hebben, heeft vorig jaar een verlies geleden van 952.000 gulden. Hiervan heeft ruim de helft betrekking op reorganisatiekosten en overige incidentele lasten, aldus de directie in haar jaarverslag. Over 1975 bedroeg het verlies 331.355 gulden. PROGRAMMA 1. adalita - trad I’d like to teach the world to sing - backer/davis boccadillo con quesa - trad, a^swinging safari - bert kaemfert - Zuidkade. Ook het overige verkeer van HUIVERIG Een ander aspect is dat men in onze kring wat huiverig staat tegenover een specta culaire groei van Waddinxveen, waar door de toch nog wel agrarische stuctuur van de gemeente dreigt te worden door broken. Voorts reizen er bij ons twijfels omtrent de wenselijkheid om, indien t.z.t. toch in de richting van Moordrecht ge bouwd gaat worden, daartegen op bes tuurlijk niveau bezwaar aan te tekenen. Uitgaande'van de situatie, dat de beoogde bouw in de Zuidplaspolder te Wad dinxveen zal plaats vinden, zal o.i. in dat geval grote aandacht besteed dienen te worden aan de leefbaarheid van de wijk. Het zal geen woonoord dienen te wor den, doch een leefsituatie, waarin met name t.b.v. de kinderen mogelijkheden worden gecreëerd om op enigszins onge cultiveerde terreinen te kunnen spelen en ravotten. Wij geven er de voorkeur aan om als Waddinxveen bouwt, zijzelf even tueel in samenwerking met de regio de toewijzing van de woningen bepaald en niet de gemeente Gouda. Ik kom thans tot het aspect van de werk gelegenheid. Voorop wil ik stellen dat naar onze mening de werkgelegenheid een regionaal probleem is, waaraan nau welijks argumenten ontleend kunnen worden voor de bouw van woningen, het zij door Gouda, hetzij door Wad dinxveen. Het voornemen van B. en W. om nabij de Bredeweg in de driehoek aangeduidt als 7.10 te komen tot het aan leggen van een industrieterrein, juichen wij van harte toe. De enige mogelijkheid om in de toekomst de pendel tegen te gaan en de problemen van de in de toe komst te verwachten niet geringe wer keloosheid op te vangen, is te zorgen voor zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in de re gio zelf. Wij zijn van mening dat de werk gelegenheid en derhalve de mogelijkheid tot het scheppen van nieuwe vestigings plaatsen voor kantoren en industrie bij het door B. en W. te voeren beleid hoge prioriteit verdient. De gemeente zal een actief beleid dienen te voeren met betrek king tot het aantrekken van gezonde, mi lieuvriendelijke bedrijven, daarbij de belangen van de bestaande Wad dinxveense bedrijven niet uit het oog ver liezend. Waddinxveense bedrijven die willen verplaatsen naar de Bredeweg, zouden wij graag zoveel als in het vermo gen van de gemeente ligt, faciliteiten wil len verstrekken. De opmerking van B. en W. dat het door de Provincie aangegeven gedeelte voor glastuinbouw wel erg groot is, kunnen wij tot op zekere hoogte onderschrijven. Echter ook hier geldt weer, dat de glas tuinbouw ook de zo noodzakelijke werk- voor de bouw in de Waddinxveense Zuidplaspolder i.p.v. op Gouda’s grond gebied c.q. in de richting van Moord recht. In willekeurige volgorde wil ik hierop ingaan. Aangevoerd wordt, dat i.v.m. een tekort aan bouwterreinen de gemeente Gouda i.v.m. verwerving en bouwrijpmaken grote financiële prob lemen zal krijgen. Wij merken hierbij op dat a) de kosten van bouwrijpmaken ook voor Waddinxveen financieel niet prob leemloos zullen zijn. Bezien wij de gebie den vanuit het oogpunt van agrarische waarde, dan hebben wij de indruk dat de agrarische waarde van de Waddinxveense Zuidplaspolder hoger is dan die van de lo- katie nabij Moordrecht. Het argument dat Waddinxveen een hoog voorzienin- genpeil heeft en derhalve op vrij gemak kelijke wijze de beoogde uitbreiding kan opvangen, is weliswaar juist, doch in dit verband secundair, daar deze voorzienin gen met al haar financiële konsekwenties van dien, tot stand zijn gebracht tegen de achtergrond van het huidige inwoneraan tal en het bestaande groeitempo. Wel zijn wij van mening, dat Waddinxveen als sub- centrum te prefereren is boven Moord recht. AMATEURS Ik kom thans tot het ontwerpstreekplan zelf: Het zal u duidelijk zijn, dat waar u al op een zo korte termijn dient te reageren, wij als geïnteresseerde amateurs, niet in staat zijn, om alle ins en outs van dit plan ons eigen te maken. Wij zullen ons der halve beperken tot het maken van enkele kanttekeningen met betrekking tot de in formatie welke ons middels de raadsstuk ken en het Weekblad voor Waddinxveen heeft bereikt. Wij worden gesteld voor de voorlopige opvatting van de provinciale overheid dat a) er afdoende beleidsinstru menten dienen te komen om de overloop van West naar Oost tegen te gaan, b) In de planperiode tot 1980 rekening gehou den dient te worden met een overloop van 10.000 personen en c) als opvang centra zijn aangewezen de plaatsen Gou da, Alphen en Gorinchem. Ik wil mijn kanttekeningen onderbrengen in vier categorieën t.w. in de eerste plaats met betrekking tot het wonen. 2e. wer ken, 3e verkeer, 4e voorzieningen, hoe wel deze vier factoren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tot slot van mijn betoog zal ik komen tot een conclusie. Het college van B. en W. heeft een groot aantal factoren aangevoerd welke pleiten Tot slot, voor dat ik kom tot mijn conclu sie, nog iets over de plaatselijke voor zieningen, waarbij ik dan denk aan het winkelbestand, de sport en de sociale sec tor. Het CDA-bestuur is de mening toe gedaan, dat het plaatselijk voorzieningsni- veau afgestemd dient te zijn op het inwo neraantal. Het huidige peil van het voor- zieningsniveau is naar ons gevoel dusda nig, dat een eventuele uitbreiding op dit gebied niet al te veel konsekwenties met zich mee brengt. ZAKELIJK JUIST Wij komen nu tot onze eindconclusie. Het CDA-bestuur acht de argumentatie van het college van B. en W. met betrek king tot het ontwerpstreekplan en de structuurnota van de gemeente Gouda over het algemeen zakelijk juist. De ma nier echter waarop deze argumenten naar voren worden gebracht, gepaard gaande met de al dan niet gewenst geachte publi citeit, vinden wij wat te indringend en te strijdvaardig. Zoals ik in het begin van mijn betoog reeds heb uiteengezet is het CDA van mening, dat onze verantwoor delijkheid verder gaat dan de gemeen telijke grenzen. Teneinde geen kostbare tijd verloren te laten gaan, waardoor men t.z.t. in grote problemen zou kunnen ko men te geraken, kan het CDA-bestuur het beleid van de grootst mogelijke meer derheid van het college van B. en W. on derschrijven om reeds in dit stadium bij de provinciale overheid kenbaar te ma ken, dat, de gemeente Waddinxveen bereid en in staat is om voor het geval dat Gouda aan de verlangens van gedepu teerde staten niet kan voldoen, voor de regio te gaan bouwen, zij het dat wij niet noodzakelijkerwijs aan de totale behoefte behoeven te voldoen. Wij vrezen n.l. een te snelle schoksgewijze uitbreiding. In dien het planologisch mogelijk is, zouden wij willen pleiten voor een jaarlijkse groei van Waddinxveen van l‘/2 a 2%, resul terende in een inwoneraantal in 1985 van ca. 25.000. In de planperiode 1985-1995 zou de mogelijkheid van verdere uitbouw en de fasering waarin zulks gewenst is open gelaten dienen te worden”. 5. hongaarse suite - wandeling - joaquin turina houtblazersensemble 6. mars uit: scipio - g.f. handel bewerking: joop veenstra suite uit de: lustgarten - hans leo hassler bewerking: joop veenstra think it over - jan van leeuwen fascinating drums - ted huggens jorrisband 7. die gedanke sind frei - trad, bewerking: j. gall hey mal yo - trad. in the mood - g. miller malaguêna - trad. - gitaargroep WADDINXVEEN Tengevolge van de zand-transporten over de Kanaal dijk is het wegdek op het gedeelte tus sen de Burg. Trooststraat en de Zui delijke Dwarsweg in zeer slechte staat komen te verkeren. Vooral voor twee wielige voertuigen levert het slechte wegdek een gevaar op. In verband daarmede zal dit weggedeelte voor fiet sen, bromfietsen en motorfietsen wor den afgesloten. Het verkeer zal worden omgeleid via de Burg. Trooststraat en wordt geadviseerd van deze omlei- dingsroute gebruik te maken. termijn tijdens de toen gehouden hearing mondeling en in tweede schriftelijk ons standpunt kenbaar gemaakt. Wij hebben toen ingestemd met het door u gekozen uitgangspunt n.l. een natuurlijke groei van de gemeente tot max. 1% per jaar, uitmondende in een bevolkingsaantal in 1995 van 25.000 inwoners. Daarbij is on zerzijds o.m. de opmerking gemaakt, dat met het oog op het hoge peil van de voor zieningen het uit financieel oogpunt wen selijk zou zijn, om in de beginfase wat sneller te bouwen. In het Gemeenteprog- ram van het CDA is destijds vastgelegd, dat wij denken aan een groei van de gemeente resulterende in een inwo neraantal in het jaar 2000 van 25 a 30.000 inwoners, terwijl tevens wordt gesteld, dat wij open oog dienen te hebben voor de regionale problemen. Nu zouden wij zeg gen, dat wij samen verantwoordelijk zijn. Tegen de achtergrond van deze gegevens worden wij thans geconfronteerd met streekplan Zuid-Holland-Oost, het ont- werpstructuurplan van de Gemeente Gouda en de visie die het college van B en W. op deze plannen heeft. De mate waarin en de manier waarop een en ander in de publiciteit is gekomen, heeft een groot deel van onze bevolking overdonderd en heeft vragen opgeroepen in de trant van: ”Is groei op zichzelf het uitgangspunt van beleid van het overgrote deel van het college van B. en W-, of wordt haar standpunt ingegeven door de zorg die zij heeft met betrekking tot de mogelijkheid van opvang van de bevol- kingsoverloop van Zuidholland-West naar Oost. Dit heeft ertoe geleid dat wij tezamen met de andere plaatselijke poli tieke groeperingen aan u het verzoek hebben gericht tot het houden van een hearing. In tegenstelling tot alle andere politieke partijen huldigen wij echter het standpunt, dat de behandeling van de desbetreffende raadsvoorstellen in uw vergadering van woensdag 18 mei jl. nor maal doorgang zou hebben kunnen vin den, hetgeen een groot deel van de ondui delijkheid welke wellicht bij de bevolking leeft, zou hebben kunnen wegnemen. Wij hopen dat deze hearing ertoe bijdraagt om een helder inzicht te krijgen in de beleidsbijstellingen (zo die er zijn) van het college van B. en W. WADDINXVEEN Vorig jaar heeft minister Westerterp (van Verkeer en Waterstaat) een wedstrijd uitgeschre ven in het ontwerpen van fietsregenkle- ding. Dit idee van de minister vloeide voort uit het streven van de overheid om de fiets meer naar voren te halen in de rij van vervoermiddelen. In de jury zaten o.a. vertegenwoordi gers van ANWB, TNO, Stichting Fiets, HTS voor de konfektie-industrie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De fietskleding moest voldoen aan de volgende eisen: afdoende bescherming bieden tegen weersinvloeden; de bewe gingsvrijheid niet beletten; voldoende ventilatie bieden; zo mogelijk de veilig heid vergroten; eenvoudig aan en uit te trekken en gemakkelijk mee te nemen; aantrekkelijk en modieus zijn en tot slot geschikt zijn voor industriële pro- duktie. Volgens de jury voldeed het AGU- Sport regenpak het meest aan de bo vengenoemde eisen en werd daardoor uit 84 inzendingen bekroond met de eerste prijs. Het pak bestaat uit een broek met losse schoenbandjes en een jack met afneembare capuchon. Het geheel kan in een bijgeleverd tasje met polsriem tot een klein pakje worden opgevouwen en meegenomen. Het is winddicht, waterdicht en wordt volle dig gegarandeerd. Het pak kan in natte toestand worden opgeborgen, het gaat niet rotten of schimmelen. Het jack heeft een brede open rug en ringetjes onder de armen, waardoor een goede ventilatie ontstaat. Aan de veiligheid van de gebruiker (o- .a. schooljeugd!) is gedacht door het op beide mouwen aanbrengen van een dubbele baan van het reflekterende materiaal scotchlite. Het pak wordt geleverd in de veilige kleuren oranje en okergeel eh de gedekte kleur maroon- rood. Binnenkort ook in olijfgroen. WADDINXVEEN - De ouders van leerlingen van de hervormde kleuter- en basisonderwijs Bethel, die naar verwachting volgend jaar augustus haar definieve huisvesting aan de Lindengaarde zal kunnen betrekken, hebben ten behoeve van hun school een vermeldenswaardig gebaar gemaakt. De school, die ook gezien het aantal leerjaren eigenlijk nog in opbouw is met allen daaraan verbonden ongemakken - in augustus dit jaar start voor het eerst een zesde klas - heeft doordat bij de oprichting niet over voldoende leerlingen kon worden beschikt, nog geen volledige klassebezet- ting. Momenteel zijn er drie leerkrachten voor vijf leerjaren die met diverse combina ties onderwijs geven. Omdat wegens voldoende aanmelding van nieuwe leerlingen in de laatste drie jaren voor de laagste klassen van een normale klassebezetting sprake is, kon zonder moeite de vierde leerkracht benoemd worden in de persoon van de heer W. Marchand te Waddinxveen, thans onderwijzer aan een christelijke school in Bo degraven. EI et hoofd van de Bethel-school, de heer N. Noorlander, had echter de stille wens de komende zesdeklassers door het voortdurend werken in combinaties wat ext ra aandacht te geven, voordat zij naar het middelbaar onderwijs afvloeien. De ouder- commissie van de school haakte daarop in en besloot onder het motto 'Bethelschool bouwen en bewaren middels een ouderavond de bereidheid te peilen in hoeverre de ouders financieel de helpende hand zouden willen bieden voor het aantrekken van een extra vijfde leerkracht om daarmee de wens van de heer Noorlander te kunnen vervul len. Tot grote verwondering van het hoofd, oudercommissie en bestuur was er zoveel enthousiasme dat staande de vergadering direct een bedrag van vijfduizend gulden werd toegezegd, wat inmiddels is opgelopen tot bijna f 8.000,-. En dat bedrag is goed voor twee schooltijden of wel één schooldag. Het bestuur besloot daarop eenzelfde bedrag voor haar rekening te nemen, zodat voor twee dagen per week een extra leer kracht kan worden benoemd en die inmiddels ook is gevonden. WADDINXVEEN Morgen 8. black and white rag - georgé botsford vrijdag 10 juni, om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, zijn de Wad- dinxveners weer in de gelegenheid te gaan luisteren naar een concert door hun eigen Waddinxveense muziekschool. De directeur van de school, de heer J. Veenstra, zegt over dit door de Vrienden van de Streekmuziekschool georganiseer de concert zelf dit: "We hopen weer te laten zien en horen hoe plezierig het is om samen muziek te maken. Samenspel behoort met name voor bespelers van instrumenten met een ensemble-funktie toch het uiteindelijke doel van de studie te zijn. Sterker nog: de duidelijk toenemende "muzikale handig heid" tengevolge van deelname aan dit sa menspelen rechtvaardigt de stelling dat dit, naast de wekelijkse les, bij de oplei ding hoort, er een onderdeel van vormt. Wij hopen dan ook dat dit concert zo aan stekelijk zal werken dat vele aanmeldin gen om met ons mee te willen doen, vol gen". WADDINXVEEN Op 31 december 1976 namen burgemeester en wethou ders het besluit voor de kosten, die de familie J. H. Meijaard moet maken voor de aanpassing van haar in aan bouw zijnde woning in Groenswaard III aan de behoeften van het invalide dochtertje, ”te helpen in die zin, dat de gemeente garant staat voor het tekort dat niet door subsidie en/of verzekering wordt gedekt”. Dit besluit werd geno men aangezien de invaliditeit het ge volg is van een ongeval dat het meisje op 23 mei 1976 op een gemeentelijk speelterrein is overkomen. Voor deze extra-kosten is thans aan de heer Meijaard een geldlening van f 50.000 aangeboden, waarvoor als ze kerheid moet dienen een garantie van de gemeente t.a.v. rente en aflossing van de geldlening. Burgemeester en wethouders vragen de volgende week woensdagavond vergaderende gemeen teraad met hun besluit in te stemmen. WADDINXVEEN Het valt niet te ontkennen dat het sportweekcomité de jeugd ruim bedeeld heeft bij haar prog ramma. Ook in het slotprogamma op za terdag 18 juni krijgen de Waddinxveense lieverdjes ruime aandacht. De dan te houden gondelvaart voor de jeugd tot en met 14 jaar belooft een hoogtepunt te worden. De organisatoren schreven de jongerlui de volgende brief: ”Wij willen jullie nog eens extra vragen mee te doen aan de Gondelvaart. Wij zouden het namelijk zo prettig vinden wanneer die Gondelvaart mede als af sluiting van de sportweek een groot succes zou worden. Wat moet je doen, nou gewoon een bootje - dat mag ook een opblaasbare zijn - of een andere drijvende toestand, mooi maken, ver sieren met bloemen, vlaggetjes of wat dan ook en dan ermee varen in de Pet teplas. Er zijn wel een paar voorwaar den aan verbonden en wel deze: deel- nemers(neemsters) moeten kunnen zwemmen; het vaartuigje) moet naar het oordeel van de jury voldoende vei lig zijn. Een deskundige jury beoordeelt de vaartuigen op uiterlijke en originaliteit, waarna op grond van de toegekende punten een le, 2e en 3e prijswinnaar wordt vastgesteld. De prijzen die je kunt winnen liegen er niet om, o.a. een rubberboot met peddels, beschikbaar gesteld door het sporthuis De Bron (ga eens kijken, hij staat buiten!) Verder nog andere mooie prijzen. Je kunt voor deze Gondelvaart tot en met 15 juni in schrijven (gratis) bij het sporthuis De Bron. En voor we het vergeten, je ou ders hoeven niet bang te zijn dat er wat kan gebeuren. Overal rond de plas staan de leden van de reddingsbrigade klaar (ook met boot) om onmiddellijk in te grijpen wanneer iets mis mocht gaan. Zo, nou hopen wij dat jullie goed je best zal doen (misschien wil je vader wel een beetje helpen) om er een reuze gondelvaart van te maken. WADDINXVEEN Vanuit Waddinxveense CDA-kringen werd tijdens de vorige week door het gemeentebestuur gehouden hoorzitting over de toe komst van Waddinxveen, door de heer P. van der Meijden eveneens een ge degen betoog gehouden. Hoewel de heer Van der Meijden hier en daar dui- I delijk kritische kanttekeningen plaatste, zei hij toch wel het meerderheids- voorstel van het college van burgemeester - snelle groei van Waddinxveen - te kunnen onderschrijven. Het bestuurslid van het Waddinxveense CDA- bestuur zei letterlijk het volgende: "Het moge bekend verondersteld wor den, dat het CDA zich steeds intensief met de ontwikkeling van de gemeente ^Waddinxveen en de regio heeft bezigge- jhouden. Wij hebben destijds bij de tot- •standkoming van het ontwerp- jstructuurplan Waddinxveen een en ander uitvoerig in door onze leden gevormde 'gespreksgroepen besproken en in eerste WADDINXVEEN Vorige week vrijdag werd de jaarlijkse manifestatie van de openbare Klaas de Vriesschool en Pinkelotje gehouden. Ondanks de regen, die de opening voor allen en het ochtendgebeuren voor de kleu ters van Pinkelotje en de le en 2e klas van de Klaas de Vriesschool in het water deed vallen, is deze dag toch een geweldig succes geworden. Pinkelotje was in een ’’echt” indianendorp veranderd met ’’echte” india nen, waar de kleuters en de onderbouw veel plezier hebben gehad. Voor de midden en bovenbouw waren er allerlei aktiviteiten, zoals knutselen, schilderen, voetballen, een speurtocht en een ”Ren je Rot”-quiz. De voetbalwedstrijd tussen een team van ouders en leerkrachten en het schoolelftal werd ook dit jaar een overwinning voor het team ouders/leer- krachten en wel met 3-2. Een grote teleurstelling voor het schoolelftal was dit overigens wel. De stand na vier jaar is nu 2-2, dus moet er nog eenmaal om de ”Klaas-cup” gevoetbald worden. ’s Middags was er in de gemeenschapsruimte van de Klaas de Vriesschool ook nog film voor de kinderen, wat te oordelen naar het enthousiasme, heel erg leuk is geweest. Om vijf uur is er met z’n allen gepicknickt op het schoolplein van de Klaas de Vriesschool. Voor avondgebeuren van 19.30- 21.30 uur waren verschillende klassen en de gemeenschapsruimte van de Klaas de Vriesschool veranderd in een kermis met twintig activiteiten. Op deze avond waren alle leerlingen, ouders, veel oud-leerlingen en verdere genodigden. Al met al is het een geweldige dag voor de kinderen geworden, wat vooral tot stand is gekomen door de enthousiaste samenwerking van ouders, •leerkrachten en oudercommissies van beide scholen. WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallen- broek heeft de gemeenteraad van Waddinxveen bijeengeroepen voor een openbare vergadering op woensdag 15 juni a.s., des avonds om half acht in het gemeentehuis ter behandeling van de volgende agenda: 1. Mededelingen en ingekomen stukken. 2. Onderzoek van de geloofs brieven van mevr. H. J. Groenendijk-Bernard. 3. Voorstel tot subsidieverlening aan de Nederlandse Stichting Geluidhinder. 4. Voorstel tot het aanschaffen van vuilcontainers. 5. Voorstel inzake het baggeren van de Petteplas. 6. Voorstel inzake reactie op de Ontwikkelingsnota Struc tuurplan voor de gemeente Gouda. 7. Voorstel betreffende reactie op de Ontwikkelingsnota Structuurplan Zuid-Holland Oost 8. Behandeling beroepschrift Autobedrijf en Oliehandel Van Leeuwen B.V. te Wad dinxveen. 9. Voorstel tot verlening van de termijn waar binnen een be slissing omtrent het door de heer A. Smit ingediende beroepschrift genomen moet worden. 10. Voorstel tot instelling sa- neringsfonds voor oude dorps kernen en wijken. 11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorberei- dingskrediet voor uitbreiding van de kleuterschool ’’Pin kelotje”. 12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor uitbreiding van de kleuterschool ’’Woelwa ter” 13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het herstellen van de dakbe dekking van de Klaas de Vriesschool. 14. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor vervanging van de radiatoren in de St. Paulusschool. 15. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten be hoeve van tuingereedschap voor de Klaas de Vriesschool. 16. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor aanschaffing van apparatuur ten behoeve van de Theo Thijssenschool. 17 Voorstel tot subsidiëring van de Vereniging voor Openbaar onderwijs. 18. Voorstel tot verkoop van grond aan de heer B. Gilijam- se. 19. Voorstel tot verkoop van grond aan de Stichting voor Protestants Christelijk Voort gezet Onderwijs voor Wad dinxveen. 2C. Behandeling Voorjaarsnota gemeentebegroting 1977. Behandeling meerjarenbegro ting 1977-1980. -- Behandeling meerjarig inves teringsplan. -■ Voorstel tot het verlenen van garantie voor het aangaan van een lening ten behoeve van de aanpassing van een woning. Voorstel tot garandering van de betaling van rente en aflos sing van een door de Hockey club Waddinxveen aan te gane geldlening. Voorstel tot het garanderen van de betaling van rente en aflossing van een door de Stichting Tennispark ”De Buitenhof’ aan te gane geld lening. i 26. Voorstel inzake de vaststelling i van een geldelijke voorzie- ningsregeling voor raads- en commissieleden. - Voorstel tot vaststelling van dc algemene subsidieveror- dening. ^egrotingswijzigingen. 1 Rondvraag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 7