OOK PETER THUIS de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TORBAS SHOP FANTASTIC II! 4 1 Wethouder H. Huizer laat politieke vrienden vallen als een baksteen Onafhankelijk Nieuwsblad TEMULT IN NACHTELIJKE RAADSZAAL LUXAFLEX Gemeenteraad kiest voor een forse groei van Waddinxveen HOOFDREDACTEUR MET VAKANTIE NA20DAGEN GIJZELING SLUITING SPORTWEEK op en rond de Petteplas Fa. v.d. Linde I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I TEKOOPblJ: LLU PAT IS HETENIG6 WOORD VOOR ZO'N PERFEKT5 WRANGLER JEANS. PE 3ESrEPENI/Vl.PE STRAKSTE PASVORM, ZO STERK ALS STAAL. I MET UNIEKE garantie: niet goed, NIEUWE JEANS. FANTASTIC' Wrangler ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE f. VAN KEMPEN 33e JAARGANG-Nr. 1516 DONDERDAG 16 JUNI 1977 Onze hoofdredacteur B. J. Woudenberg is deze weken met vakantie. Gedurende zijn afwezigheid zullen alle redactionale werkzaamheden fi Vraag vrijblijvend offerte. send pand. i AANVANG DIVERSE EVENEMENTEN 18.00 UUR M. Boere (Progressieveen) olie op de golven Zuidkade 6 Naast Verbakel ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 LxjNBMj H Waddinxveen^ I worden waargenomen door Drukkerij Veldwijk BV, Oranjelaan 9. Voor telefonisch contact met de redactie moet u draaien 4788. H. Huizer (SGP/Herv. Kiesver.) solidariteit met college belangrijker dan politieke vrienden het op de streekplankaart als tuinbouwa- reaal aangegeven gebied ten zuid-westen van de gemeente, met name niet voor het deel dat ten oosten van de Abr. Kroesweg en ten noorden van de Bredeweg is aan gegeven. 11Aandacht te vragen voor de verwach te verkeersdruk op de wegen door Wad dinxveen t.g.v. de verplaatsing van het verkeer Leiden-Gouda na openstelling van de Gouwebrug voor regionaal ver keer. Kort geformuleerd wil dat zeggen dat de meerderheid van burgemeester en wet houders Waddinxveen in de komende ja- ren fors wil laten groeien en andere gemeenten in de regio een handje wil hel pen in hun problemen niet voldoende bouwterrein beschikbaar te hebben om hun bevolkingsaanwas op te vangen. Wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) was het met deze visie van het college oneens en heeft een min- derheidsnota geschreven waarin staat dat zijn voorkeur meer uitgaat naar een gemeente welke in de komende jaren niet voor de regio bouwt, tenzij de overheid dit heel nadrukkelijk vraagt, maar alleen voor de aanwas van de eigen bevolking. In de aanvankelijk mat gevoerde debat ten, waarin nauwelijks nieuwe gezichts punten werden aangedragen, kwam tot uiting dat de CDA-fractie zich in de hoofdpunten wel kon vinden. Ir. W. Stuu- len wuifde alle kritiek op het meerder heidsstandpunt weg met op te merken dat het vele werk dat verzet is door B. en W. ten deze ook ’ondankbaarheid ’s werelds loon is’. De meerderheid van de Progres sieve fractie - de raadsleden H. van Ek en lucht. Maar veel meer omdat wethouder W. M. L. van Breemen hadden een nog veel verder gaande eigen mening - dien de bij monde van hun fractievoorzitter M. Boere een aantal voorstellen tot wijzi- een voor hen pas- HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! WADDINXVEEN Uiterlijk onbe wogen onder de vele verschrikkingen welke in de afgelopen twintig gij- zelingsdagen werden doorgemaakt, is zaterdagavond ook de 17-jarige Wad- dinxveense Peter Putker van de Von- dellaan weer thuis gekomen. Het met grote letters beschreven bord met welkom thuis”, de uitgestoken vlag, de vele bloemstukken en schriftelijke felicitaties van bekenden en onbeken den en het zeer gewaardeerde bezoek van burgemeester Mr. A. G. Smallen- broek, waren evenzovele uitingen van medeleven. Daarmee was ook defini tief een einde gekomen aan een perio de van bijna ondragelijke spanning voor Peter in het bijzonder, maar ook voor zijn ouders en verdere familie. Zoals bekend was Peter Putker de jongste van de gijzelaars in de trein bij De Punt. Hij was op die dramati sche maandagmorgen op weg naar zijn werk als baggeraar op een schuit in Delfzijl. Ook al was Peter, doordat hij nog slechts vijf maanden in Wad dinxveen woonde, vrijwel voor ieder een volslagen onbekend, toch voel den we ons allemaal des te meer bet rokken bij de gebeurtenissen die ons land bijna drie weken in angstige spanning hebben gehouden. Als redactie en we weten zeker ook namens al de lezers van het Weekblad voor Waddinxveen, willen we Peter van harte feliciteren met zijn behou den thuiskomst. Ook al wordt de blijdschap, mede naar zijn eigen zeg gen, overschaduwd door de dood van hen die bij dit verschrikkelijke gij zelingsdrama het leven hebben verlo ren. Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71tel. 01727-2834 Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01720-3898 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot Hu., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 ondersteuning in van de door haar wet- houder H. Huizer te vuur en te zwaard verdedigde minderheidsstandpunt. Naarmate de debatten vorderde, werd ook de verwarring steeds groter. De ene schorsing van de vergadering, door de burgemeester vaak aangekondigd als slechts voor vijf minuten maar uitlopend tot soms drie kwartier, volgde elkaar op. f Het Was duidelijk dat het college onder zware druk kwam te staan omdat het al lengs duidelijk werd dat de gehele WD- I Het begon allemaal erg gemoedelijk. Na eerst wat hamerstukken doorgenomen te I hebben, kwam het voorstel inzake reactie I op de Ontwikkelingsnota Structuurplan voor de gemeente Gouda aan de orde. I Namens B. en W. verklaarde wethouder I P. J. van Schie dat het weinig zin meer I had hierover te gaan praten omdat er ont- wikkelingen gaande zijn, ondermeer het I niet doorgaan van de bouw van het rijks- militair centrum in die stad, die het mo- I gelijk maken binnen de eigen stadsgren- I zen bouwruimte te vinden. Het probleem I van wel of niet bouwen in de Zuidplaspol- der is dus voorlopig van de baan. Het col- lege nam daarom dit voorstel terug. Maar toen was bij agendapunt voorstel I inzake reactie op voor-ontwerp Streekp- I lan Zuid-Holland Oost het hek echt wel I van de politieke dam. Burgemeester en wethouders stelde de raad voor aan Ge- I deputeerde Staten van Zuid-Holland te I berichten: I 1. Zijn twijfels uit te spreken ten aanzien van het tijdig beschikbaar komen van j beleidsinstrumenten om het tegengaan van overloop van Zuid-Holland West I naar Zuid-Holland Oost rechtmatig te I doen plaatsvinden. I 2. een nadere aanduiding van de gebieden I welke tot het Groene Hart gerekend I moeten worden noodzakelijk te achten. I 3. Een intensieve studie van de werkgele- I genheidsaspect voor Zuid-Holland Oost, I uitmondend in concrete maatregelen, I hoge prioriteit te geven. I 4. Vooruitlopend op het resultaat van die I studie de voorbereiding van een indus- I trieterrein nabij het veilingcomplex van I de Goudse Veiling nodig te achten. 5. Met zorg van de geschetste problema- I tiek ten aanzien van de woningbouw in de I buurgemeente Boskoop en Gouda kennis I heeft genomen en aandringt op tijdige I maatregelen om de regionale woning- I bouw voldoende voortgang te doen vin- I den. I 6. Aan te dringen op een nadere om- I schrijving van de inhoud van de drie ge- schetste verzorgingsniveau’s, alsmede aan- I dacht te vragen voor het blijvend doen I functioneren van het reeds aanwezige I verzorgingsniveau in Waddinxveen. 7. Aan te dringen op het plannen van een I hoolzuiveringsinstallatie ten oosten van I de Gouwe en handhaving van de mo- I gelijkheid tot directe spoorverbinding I Alphen-Rotterdam c.q. Alphen-Den I Haag. I 8. Aandacht te vragen voor de woningbe- I noefteberekening waaruit zonodig bijstel- I hng van het ’’contingent” dient te volgen. I 9. Akkoord te gaan met de start van de I woningbouw ten zuiden van het zoetwa- I terkanaal in het gebied op de structuurp- lankaart aangeduid als 7.5, als het gebied I -3 t.g.v. de belemmerde factoren door de I ?aar, t'1ans geplande rijksweg 3 niet tijdig I ^^“Jikbaar zal zijn voor op het gebied I Zuidkade I aansluitende woningbouw. I u vei?8ens dient gestreefd te worden naar I net beschikbaar komen van gebied 7.3 I yoor l°ekomstige ontwikkelingen in de bouwsector. I Niet akkoord te gaan met de omvang van steund, de grond inboorde door te verkla ren achter het meerderheidsstandpunt-' van het college te gaan staan. En daarmee werd de fameuze motie met 10 tegen ne gen stemmen verworpen. De opschudding in de raadszaal was compleet. De partijgenoot van wet houder Huizer, raadslid J. Ha venaar, pakte met een verwoed ge zicht zijn tas en verdween in versneld tempo in het nachtelijk duister. In het rumoer probeerde de SGP-wethouder nog een stemverklaring te geven, waarin hij zij dat de zaak een crisis tussen raad en college hem niet waard was. Maar dat klonk weinig overtuigend, en burgemeester Smal- lenbroek kon niet anders doen dan met een forse hamerslag de verga dering te verdagen tot vanavond half acht. Hoe compleet en de veront waardiging was, bleek wel uit de grimmige opmerking van het prog ressieve raadslid de heer Van Ek, die naar het naar buiten lopen zei er van daag er nogeens goed over te zullen nadenken of hij de voortzetting van o deze vergadering vanavond wel zal het standpunt van het college inhield, bijwonen. i WADDINXVEEN Het voorstel van burgemeester en wethouders betreffende de Waddinxveense reactie op het voorontwerp Zuid-Holland I Oost - waaraan nauw verbonden de toekomst van Waddinxveen - en waaro- ver in onze gemeente en in dit weekblad soms heftig is gediscussieerd, is gis- I teravond tijdens de raadsvergadering uitgemond in een politieke climax. Toen burgemeester mr. A. G. Smallenbroek vannacht om twee uur de ver gadering schorste tot vanavond halfacht, 9 van de 31 agendapunten waren I toen pas aan de orde geweest, kon als balans uit de zeer wanordelijk gevoer de debatten worden opgemaakt dat het college van B. en W. ternauwernood I van aftreden kon worden gered, wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde I Kiesvereniging) door zijn onverwachte ommezwaai zijn politieke vrienden volkomen van zich heeft vervreemd, en dat de gemeentéraad met de kleinst I mogelijke meerderheid - 10 stemmen voor en 9 tegen - zij het met enkele wijzigingen, zich achter het voorstel van het college plaatste. gingen in, welke wel een afzwakking van H* - - I maar toch een heel eind meegingen. De fractie van de WD sprak zich in eerste instantie niet duidelijk uit en kwam vaak niet verder dan het vragen van aanvullen de informatie. Het verst ging de door de heer D. Uitbeierse ingediende motie na mens de fractie van de SGP/Hervormde Kiesvereniging. Deze hield een duidelijke WMMMRWW W"; Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze neem daarom.... fractie en een deel van de Progressieven Hervormde Kiesvereniging en daarmee ’t Verboom Makelaardij B.V. hele ambitieuse plan van het gemeente- 0^0 bestuur schipbreuk dreigde te leiden. Zo- lil X I |O wel wethouder P. van Schie (CDA) als V1LÜU burgemeester Smallenbroek voelden nat- - julianastraat 6, waddinxveen Ughe'd en verdedigden op hartstoch- na6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 tehjke wijze hun voorstel, dat tijdens de onlangs gehouden hoorzitting door de be- M BI RH volking bijna ook in zijn geheel is afgewe zen. Vannacht om half een volgde de laatste schorsing. Wat er toen achter de gesloten deuren van de diverse kamers waarin het college en de verschillende fracties intern beraad hielden gebeurd is, blijft voorlopig nog in nevels gehuld, maar het had in ie der geval verstrekkende politieke gevol gen. Na hervatting van de vergadering bracht burgemeester Smallenbroek direkt zwaar geschut in stelling en zei dat de mo tie van de SGP/Hervormde Kiesvereni ging op de kardinale punten onaanvaard baar was. En die botte afwijzing hield in dat alle wethouders het bijltje erbij neer zouden gooien. Fractieleider M. Boere (Progressieven) trachtte olie op de politie ke golven te gooien door zijn wijzigings voorstellen in te trekken en te pleiten het voorstel aan te houden voor nader beraad. Maar daar wilde het college en ook de raad niet van weten. Er is nu genoeg gepraat en beraad geweest, zo was het antwoord van de burgemeester. De heer D. Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kiesvereniging) zei bereid te zijn ter gemoedkoming zijn motie hier en daar wat bij te slijpen) maar weigerde hem in te trekken. De daarop volgende stem ming was een volslagen verrassing. Niet zozeer omdat deze werd ondersteund door de gehele WD-fractie en de prog ressieve raadsleden Van Ek en Verbaan. Want dat hing al duidelijke in de politieke Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) omsloeg als een blad aan een boom en daarmee de motie van zijn eigen partij, en door hemzelf in eerste instantie onder-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1