Ir. W. Stuulen nam afscheid REHORST BOUWT 22 FRAAIE LANDHUIZEN CDA-raadslid van eigen kring In Waddinxveens uitbreidingsplan Schone Haas Stabilisatie van bevolking —3^ zette zich in 1976 voort Rustgevendfiguur in de fractie Verboom Makelaardij BV 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Minder Hervormden Weinig verschuiving in levens beschouwelijke richtingen Tientje tegen geluidhinder Waddinxveners worden weer hokvaster I fa CL'. 4^ ,4) 1 11* verhuur-taxatie-hypotheek ’3^ de O Geschetste exterieurtekening van de landhuizen type B Geschetste exterieurtekening van de landhuizen type C Ir. W. Stuulen de gaande man Mevr. H. J. Groenendijk-Bernard de komende vrouw nen. Zo ook in de leeftijdsgroep van 30/45-jarigen, waar 113 personen meer De dankbaarheid voor het politieke werk van de heer Stuulen voor de Wad dinxveense gemeenschap en in het bij zonder voor het CDA kreeg een dui delijke onderstreping door het aanbie den van een tuinstoel. Geen overdaad overigens, want het scheidende raad slid bleek voor de nodige rust de stoel van zijn vrouw nogal eens te pakken. Omdat het echtpaar Stuulen in hun nieuwe woonplaats een huis met mooie tuin krijgen, kreeg mevrouw Stuulen een tuinboek als aandenken. WADDINXVEEN Als gevolg van de afnemende migratie zijn de verschillen in de kerkelijke samen stelling van de Waddinxveense be volking in 1976 ook slechts mini maal gewijzigd. Ook dit gegeven putten wij uit het statistisch jaar boek dat dezer dagen is verschenen. De dalende tendens van het aantal personen dat blijkens het persoons register behoort tot de Nederlands Hervormde Kerk zette zich verder voort. Dit aantal bedraagt thans 7740 of wel ruim 37%, van de bevol king. Een jaar eerder was dit een half procent meer Het aantal men sen dat zegt te behoren tot de Rooms-Katholieke Kerk nam met bijna 100 personen toe en omvat thans ruim 21% van de bevolking. De Gereformeerde Kerk is met 2.385 personen op hetzelfde percen tage (11,5) blijven staan. De overige kerkgenootschappen zagen hun aan deel (1.891 personen) stijgen van 8,7 naar 9,1% van de bevolking. Het aantal Waddinxveners dat niet tot een kerkelijke richting wil behoren bleef vrijwel gelijk (20,8%) of wel 4.308 personen. Een jaar eerder was dit 20,9%,. bau hardhout, terwijl de gevelbetimmeringen van voor-, achter- en zijgevels worden uitgevoerd met red-wood sponningsdelen. Overigens wordt hout - kenmerkend voor landhuizen - toch heel royaal toegepast. Zo krijgen vrijwel alle plafonds grenen schrootjes als afwerking. De buitenbeglazing, behalve de beglazing van de voor deur en de loopdeur in de garage, zijn uitgevoerd in z.g. isolerende beglazing (dubbelwandig). Verder vertellen wij u dat de landhuizen een open haard hebben en het duurste type zelfs een buiten open haard met een terras van uitgewassen grindtegels. Het zal duidelijk zijn dat kopers een flinke som geld op tafel zullen moeten leggen. Maar daarvoor heeft men dan wel een maximum aan wooncomfort in een parkachtige omgeving. De koopprijzen voor het B-type bed ragen 540.000,- tot 585.000,- en voor het C-type f 430.000,- tot f 450.009,-. Bouwbedrijf Rehorst heeft de verkoop in handen gegeven van Kok Makelaardij BV aan de Van Limburg Stirumstraat 1 te Gouda. „KETELHUIS” Busken Huetlaan 94a tel. 01828-6860 WADDINXVEEN De agenda van ’t Ketelhuis voor de periode van 16 juni tot en met 22 juni luidt als volgt: Maandag 20 juni: Bijeenkomst werkgroep Uniek voor al leenstaanden en onvolledige gezinnen. Er zal gepraat worden en besluiten genomen over het programma voor het volgende seizoen. Ideëen, opmerkin gen enz. zijn zeer welkom. Wie verhin derd is melde dit even per telefoon: 01828-6860. Dinsdag 21 juni: Schuttersvereniging ’’Waddinxveen” vanaf 20.00 uur tot 23.30 uur Woensdag 22 juni: Cursus volksdansen van 20.00 tot 22.00 uur. Dit wordt de laatste keer van het seizoen. Nieuwe gegadigden voor deze cursus kunnen zich opgeven bij ’t Ke telhuis op alle woensdagen, tel. 01828- 6860. Instuif voor 4 tot en met 15-jarigen. Een ieder is welkom bij deze instuif, waar je zelf mag kiezen aan welke acti viteit je mee wilt doen. De kosten voor deze middag bedragen per kind 0,50. De middag duurt van 14.00 tot 17.00 uur Komende zomer worden enkele aktivitei- ten ontplooid, en wel in de laatste week van juli en de eerste week van augustus. Er zijn grootse plannen die vóór eind juni bekend zullen worden gemaakt. Vrijwilli- ger(st)ers kunnen zich wel alvast melden bij Jantine Los. tel. 7604: Irene Brands, tel. 5673: Cora de Knikker, tel. 7950: Ruud Mulder, tel. 6075 en Ton Versluis, tel. 7696. Indien deze mensen niet bereik baar zijn kunt u zich op de woensdagmid dagen opgeven bij 't Ketelhuis, Busken Huetlaan 94a, Waddinxveen. tel. 01828- 6860. U kunt uw voorkeur opgeven voor een bepaalde activiteit. P.S. Ouders van kinderen, die op het Paaskamp zijn geweest, kunnen op de woensdagen in ’t Ketelhuis nog terecht om foto’s van het kamp te bestellen. Woensdag 20 juni is deze mogelijkheid er wel voor het laatst. LaDDINXVEEN De stabilisatie van de Waddinxveense bevolking heeft zich in 1976 voortgezet. Dit gegeven concluderen wij uit het sta tisch jaarboek dat door het gemeentebestuur van Waddinxveen is uitge bracht. In 1975 vertrokken nog 61 personen per duizend inwoners. In 1976 daalde dit aantal naar 56. ”De Waddinxveners worden kennelijk weer wat honkvaster” zo stellen de samenstellers niet zonder tevreden heid vast. Vooral de teruggang van het bevolkingsverloop in de Vondelwijk speelt hierin een belangrijke rol. In 1975 vertrokken nog 72 gezinnen per 1000 woningen, thans verhuisden nog maar 52 gezinnen per 1000 woningen naar elders. In Groenswaard II is de doorstroming echter nog steeds vrij groot (92 gezinnen per 1000). De mobi liteit van de bevolking resulteerde in een vertrek-overschot van 91 personen ofwel 0,45% van de totale bevolking. Door de hoge natuurlijke aanwas (geboorte-overschot) nam de bevolking toch nog met 228 inwoners toe. Een groeipercentage van 1,1%, die de stand op 1 januari 1977 bracht op 20.725 in woners. Over de voorgaande vijf jaren bedroeg het groei-percenage gemid deld 1,5% per jaar. Het aantal lokale verhuizingen bleef beperkt tot 897 per sonen of wel 43 per 1000 inwoners. vetrokken dan zich hier vestigden. Zij werden vervangen door jongere gezin nen in de leeftijdsgroep van 20/30 jaar. Het aantal personen van 65 jaar en ou der bedraagt thans 1415 personen of wel 6,8% van de bevolking. Dit bete kent een toename van 83 personen. Deze toename kan enerzijds worden toegeschreven aan het lage sterftecijfer in 1976 anderzijds is het een gevolg van een vestigingsoverschot van 27 bejaar den en overigens de normale aanwas. In de loop van 1977 zullen 93 inwoners de 65-jarigen leeftijd kunnen bereiken. WONINGBEZETTING Het blijkt dat de gemiddelde woningbezetting in Waddinxveen het afgelopen jaar slechts met 1 inwoner per 100 woningen is teruggelopen naar een gemiddelde bezetting van 3,27 per sonen per woning. Deze geringe daling heeft als oorzaak de bouw van de Passage-flats. In dit deel van de gemeente daalde de gemiddelde wo ningbezetting met 21 personen per 100 woningen naar een gemiddelde bezet tingsgraad van bijna 3 personen per wo ning. In andere delen van de gemeente, zoals Vondelwijk en Groenswaard II en III werd deze teruggang gecompen seerd als gevolg van de natuurlijke aan was en het dalende migratie-cijfer. De hoogste woningbezetting komt voor in wijk Zuid met een gemiddelde bezet ting van 3,65 personen. Groenswaard I komt - exclusief de 246 bejaardenwo ningen - op een bezetting van 3,45. Het aantal leegstaande woningen op de peildatum 1 januari loopt nog steeds terug. Vorig jaar was dit aantal reeds gedaald tot 1,3% (of wel 80 woningen). Per 1 januari 1977 bleken 75 woningen blijkens het persoonsregister niet be woond te zijn (1,2% van de woning voorraad). De helft daarvan kwam leeg in de twee vooraanstaande maanden. Er stonden 28 woningen langer dan een */2 jaar (administratief) leeg. Wat de woningbouw betreft kwamen er 124 woningen gereed, waarvan 26 in de vrije-sector en 98 in de premie-sector. Tot de laatst genoemde sector behoren het complex Hat-woningen aan de Pas sage bestaande 51 tweekamer en 47 driekamerwoningen. Van deze wonin gen werden er slechts 19 betrokken door de plaatselijke bevolking, de overige werden betrokken door nieuwe inwoners. Aan de woningvoorraad wer den 19 woningen onttrokken. Het aan- nog steeds een duidelijke onderbezet- tal woningen in Waddinxveen (6206) ting in de leeftijdsgroep 15/24-jarigen. Onder invloed van de geboortegolf in de jaren 1962/1972 zal de komende ja ren het aantal 15-jarigen e.o. aanmer- WADDINXVEEN De Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft bij het gemeentebestuur een verzoek inge diend om subsidie ten behoeve van haar activiteiten. Wat er alzo gedaan wordt staat regelmatig een een perio diek dat de stichting uitgeeft. B. en W. hebben de gemeenteraadsleden laten weten het streven een nuttige zaak te vinden en stellen voor het gevraagde subsidie ad f 10,- per jaar beschikbaar te stellen. bestaat voor 83% uit woningen ge bouwd na 1945. Daarvan is 41% (2116) gebouwd als meergezinswoning (flat, kelijk stijgen. De gemiddelde leeftijd merkelijke conclusie kan voorts nog van de Waddinxveners is in 1976 drie worden getrokken dat steeds meer maanden ouder geworden en ligt nu op 26 jaar en 3 maanden. In de groep van 0 tot 14-jarigen valt een vertrek- overschot te constateren van 79 perso- jaar werd 43% van de door vertrek vrij gekomen woonruimte door ingeze tenen betrokken. WADDINXVEEN Ir. W. Stuulen, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad is bezig zich los te maken van het Wad dinxveense politieke leven. Gis teravond bezette hij voor het laatst zijn stoel in dé raadszaal. Opvolgs ter wordt mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard, wiens geloofsbrieven gisteravond door de raad werden onderzocht. Ir. Stuu len is benoemd bij de Rijswater- staat ten Den Bosch en zal per 1 augustus zich gaan vestigen te Berkel-Enschot in Noord-Brabant. In de fractie zal het voorzitterschap worden overgenomen door raadslid Ing. C. ’t Hoog. Vorige week woensdagavond nam de scheidende CDA-politicus reeds af scheid in eigen kring. Voorafgaande aan het fractieberaad in de Ontmoe- tingskerk werd hij toegesproken door zijn opvolgster mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard in de hoedanig heid van voorzitster van het Wad dinxveense CDA-bestuuri Voorts door zijn fractiegenoot in de raad Ing. C. ’t Hoog en door CDA-wethouder P. van Schie. In de toespraken kwamen dui delijk naar voren dat men de heer Stuu len node ziet vertrekken. Temeer om dat hij op de fractie een duidelijk stem pel had weten te drukken. Met een en kel woord wist de fractievoorzitter vaak ingewikkelde zaken te verhel deren en samen te vatten, waardoor hij een rustgevende factor was, juist ook omdat hij vaak heel goed kon luisteren. In het jaar dat hij het voorzitterschap vervulde kon er zodoende op een vlotte wijze vergaderd worden en daarvoor was men zeer erkentelijk. NATUURLIJKE AANWAS In tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling vertoont het Wad dinxveense - toch al hoge - geboortecij fer weer een opgaande lijn. Van 177 ge boorten per 10.000 inwoners in 1975 steeg het geboortecijfer naar 193. Lan delijk zette de daling van het geboorte cijfer zich nog voort van 130 per 10.000 inwoners naar 192. Dit betekent dat verhoudingsgewijze in Waddinxveen 32 kinderen meer werden geboren dan in het voorafgaande jaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde werden er in onze gemeente zelfs 132 kinderen meer geboren dan op het landelijk niveau. Een duidelijk resultaat van de jonge leeftijdsopbouw van de bevolking ten gevolge van de migratie doorstroming. Naast het hoge geboortecijfer werd de natuurlijke aanwas beïnvloed door een extreem laag sterftecijfer in 1976. Er overleden slechts 78 inwoners (0,38%). Normaal lig het plaatselijk gemiddelde op circa 0,5% of wel ruim 100 sterfge vallen per jaar. Ook uit de sterftecijfers blijkt duideljk de jeugdige opbouw van de Waddinxveense bevolking. Lan- I delijk deden zich per 10.000 inwoners I 83 sterfgevallen voor; hier ter plaatse in I het afgelopen jaar 38 per 10.000 inwo- I ners. Op landelijk niveau zou de na- I tuurlijke aanwas in Waddinxveen min- i der dan */2% hebben bedragen (0,46%) of wel slechts 95 personen. Als gevolg van het hoge geboortecijfer en het zeer lage sterftecijfer bedroeg de natuurlijke aanwas echter 319 personen of wel ruim 1 >/2% van de bevolking. LEEFTIJDSOPBOUW De leeftijdsopbouw van Waddinxveense bevolking vertoont WADDINXVEEN De bouwactiviteiten in het uitbreidingsplan "Schone Haas” aan de Kanaaldijk/Jan Dorrekenskade zijn van start gegaan. Op dit moment worden de heiwerkzaamheden uitgevoerd voor de bouw van 22 naar onze mening zeer fraaie landhuizen met garage. Bouwer is het Waddinxveense aannemingsbedrijf P. Rehorst BV onder architectuur van het bureau Roggeveen BV ook uit Waddinxveen. Het complete plan omvat 14 villa’s van het type B en 8 van het type C. Type B geeft op de begane grond een hal, toilet, woonruimte/eethoek, keuken, bijkeuken en garage te zien. Op de verdieping bevindt zich een overloop, 4 slaapkamers, badkamer, toilet/douche, cv-ruimte en een berging. Type C krijgt op de begane grond als in deling een hal, toilet, zithoek/werkhoek-eethoek, keuken, badkamer, slaapkamer en een garage/berging. Op de verdieping zijn een overloop, 2 slaapkamers en een douche. De huizen worden opgetrokken in een handgevormde rode gevelsteen, buiten en binnenkozijnen zijn van Mer- ■WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 16 JUNI 1977 galerij-portiekwoningen e.d.). Als op worden getrokken dat steeds door vertrek leegkomende woningen worden betrokken door inwoners van Waddinxveen zelf. In het afgelopen W O) 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 11