200 tips Feestin Mr. A. de Roosschool EEN WARM PLEIDOOI VOOR HET SAMEN MUZIEK MAKEN I P. Boon veertig jaar in dienst van Eminent PtaMfotO “film sjaak noteboom l r Het Weekblad feliciteert Hervormde scholen namen afscheid van personeel Stampvolle zaal genoot WERVELENDE MUSICAL VAN DE CHR.KONINGIN JULIANA SCHOOL CONCER T STREEKMUZIEKSCHOOL WADDINXVEEN: Ondanks proviseren vooraf Mgr. Bekkersschool had weer een goede ’’floebeldag” VAKBEKWAAM FINEERPERSER Reigersburgh’ sucessen op eigen concours Foto- en filmboek, leuk om te geven op vaderdag J I I TO iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Telefoon 2477 - Passage 47 - Waddinxveen vond gehouden van de protestants- christelijke Koningin Julianaschool. De ouders werden op heel originele deze vakmanschap draagt in niet on belangrijke mate bij aan het kwaliteit- koekjes prima zijn om een goede zangs tem te krijgen. De koekjes en drank vliegen weg, want iedereen wil de zil veren beker wel winnen. Kwikzilver die gek is op zilver, probeert op slinkse wij ze de beker te ontvreemden. Dit lukt niet. Henkie Doedel wint het songfesti val. Juist als de beker wordt uitgereikt komt er een hardloper terug en deze eist zijn zilveren wisselbeker op. Waar na iedereen toch tevreden naar huis gaat. VERDER ALLE BOEKEN VAN FOCUS-ELSEVIER VANAF ƒ6,90 WADDINXVEEN Tijdens de jaarlijkse broodmaaltijd vorige week vrijdagavond in De Hoeksteen, waa raan het gehele personeel en bestuur van de hervormde scholen met hun echtgenoten aanzaten, en die aan het eind van elk cursusjaar wordt gehou den, is afscheid genomen van enkele scheidende onderwijzeressen. Onderwijzeres mevrouw Kunst en kleu terleidster mejuffrouw Vos werden op hartelijke wijze toegesproken door de vice-voorzitter van de schoolvereni ging, ds. W. Verboom. Hij bedankte de vertrekkende onderwijskrachten voor hun werk en inzet voor de kinderen. Als aandenken kregen zij een boeken- bon en een boeket bloemen. De verhin derde onderwijzeres mejuffrouw Visser kreeg al eerder deze blijken van dank baarheid. Hun plaatsen zullen per 1 au gustus worden ingenomen door het echtpaar Marchant uit Waddinxveen en mejuffrouw Noordam uit Zoeter- meer, welke ook allen aanwezig waren. In een vacature moet nog voorzien worden. Tijdens de maaltijd werd gesproken De kwaliteit van de klarinetgroep van de Streekmuziekschool Waddinxveen. vorige week vrijdag optredend tijdens het overigens zo succesvolle concert, mocht dan wel wat te wensen overlaten. Dan wil dat nog niet zeggen dat zij geen plaatje in onze krant waard zijn. Hiernaast ziet u ze op de foto gemaakt door onze Weekbladfotograaf Sjaak Noteboom. schoolvereniging, de heer N. Bakker. Deze betuigde aan het gehele perso neel namens het bestuur zijn erken telijkheid voor hun werk in het bijna voorbije cursusjaar. ”Ook al leven wij in een wereld die naar het schijnt voor onze kinderen weinig toekomst meer heeft, zo hebben we juist als christelijke scholen toch een grootse taak. Mogen we de jeugd, welke intens zoekt naar zekerheid, confronteren met de toe komst van Jezus Christus. Zo hoeven we in al ons werken niet te wanhopen, maar slechts te getuigen van de hoop die in ons is”, zo was de kern van zijn betoog. Deze geweldige ouderavond werd be sloten met dank aan alle medewer- kers(sters) en er werden bloemen aan geboden door de schoolcommissie aan alle kinderen en de heer Bosman. WADDINXVEEN Aan de christelijke pedagogische academie in Oegstgeest slaagde voor het HAVO- diploma mejuffrouw O. Kievits uit Waddinxveen. Alle 39 kandidaten van de R.K. MAVO ’Don Bosco’ te Boskoop slaagden voor het mavo-examen. Onder hen waren de volgende Waddinxveners: Adrie Boek horst, Els Compeer, Adrienne de Jong, Betty Lam, Fred van Loenen, Rens van der Meer, Peter Thomassen en Jan Wognum. Aan dezelfde school in Bos koop slaagde voor het type-examen de volgende Waddinxveners: Manón van Delft, Peter van der Kelij, Ton de Kok, Marion van Leeuwen, Magda Merkes- teijn, Herma Schwiebbe en José Week. WADDINXVEEN Morgen, vrijdag 17 juni, van 08.45-21.30 uur, zullen de ideëen en voorstellen, die vanaf november door de feestcommissie van de openbare basis school Mr. A. de Roos, zijn gelanceerd verwezenlijkt gaan worden in het thema "Indianen" en de viering van het 5-jarig bestaan van de school. De leerkrachten en de leerlingen hebben de afgelopen tijd op enthousiaste wijze het thema verwerkt bij de facetten van het onderwijs, met als re sultaat: tekeningen, totempalen, wig wams, hoofdtooien en het uitvoeren van krijgsdansen. De voorrondes van de zang- wedstrijd zijn nog in volle gang, de finale vindt 's avonds plaats. Aan de ouders is gevraagd de kinderen in indianenkleding op school te laten verschijnen. Oudercom- missieleden zijn bij de ouders geweest voor het plan een cadeau aan te bieden, om assistentie te vragen en informatie over het schoolfeest te geven. 's Morgens ziet het programma er als volgt uit: Indianenbijeenkomst op het schoolplein: namens de ouders een cadeau aanbieden: duiven loslaten als symbool van afgelopen en komende jaren; ballon- wedstrijd, daarna gaan de kinderen zich schminken: spelletjes. Het aantal leerlin gen is verdeeld in drie groepen, elk weer verdeeld in sub-groepen. Telkens gaan twee sub-groepen in de strijd met elkaar, groep afhankelijk, worden vijf tot zes van de volgende spelletjes uitgevoerd: hinder nis baan: zaklopen; stokpaarden: met iets op het hoofd lopen: bal op lepel: cross: speerwerpen: autopedrace; verspringen: bande/ringen om totempaal/hobbelpaard gooien. Door de jongeren worden de spel letjes uitgevoerd bij de school en door de ouderen de op het speelveld/atletiekbaan aan de Alberdingk Thijmlaan. De jon geren eindigen met straattekenen. sproduct van de electronische Eminent orgels. Na de ontvangst in de kantine van het bedrijf, werd na welkomswoorden van de bedrijfsleider de heer A. van der Lee, de jubilaris op hartelijke wijze toe gesproken door de directeur van Emi nent, de heer C. Vreeken. De lof dié werd toegezwaaid werd onderstreept door het aanbieden van de traditionele envelop met inhoud. Door de secretaris van de Kamer van Koophandel voor Gouda en Omstreken, drs. W. de Buenk, werd een legpenning met oor konde uitgereikt. Namens het perso neel ontving de heer Boon uit handen van zijn collega B. van Wichen nog een cadeau onder couvert. Dit feestelijk ge beuren werd bijgewoond door enkele familieleden van de jubilaris en zijn af delingschef. Na de felicitaties in ontvangst te hebben genomen van het personeel, onder het genot van een drankje en een hapje, werd deze huldiging waardig besloten met een diner in Bistro Bibelot aan de Passage. WADDINXVEEN Vier jaar geleden kreeg de spel- en sportdag aan het eind van het leerjaar op de rooms-katholieke Mgr. Bekkersschool de naam ’’Floebel dag”. Dit jaar zag het er even naar uit dat de regen spelbreker zou worden. Op de vastgestelde ochtend - dinsdag 7 juni - lagen de ter beschikking gestelde vel den van WSE er erg nat, glad en regenachtig bij. Het team van leerkrachten be sloot energiek, in een uur tijds, van buiten- naar binnensport over te schakelen. En al kostte dat hen zelf, de behulpzame stagiaires en assisterende ouders wel wat ruimte- en improvisatieproblemen, de kinderen vonden het even goed. En daar was het toch maar om begonnen. De spelletjes waren over de klaslokalen, gangen en de gemeenschapsruimte ver deeld. waar de kinderen in groepjes van tien, in een rulerend systeem, hun snel heid, behendigheid en geluk konden beproeven. De lagere klassen liepen vooral letterlijk en figuurlijk warm bij het ’was ophangen’ en de verkleedrace, maar wa ren ook best te porren voor ballon blazen en zo’n traditioneel nummer als ezel tje prik. De hogere klassen hielden het meer op spelletjes als sjoelen en poort- bal, maar bleken volstrekt niet afkerig van koekhappen met ’spekkies’. Jong en oud waren het meest enthousiast voor het ’koppensnellen’: met pitzakken wer pen op foto’s van de leerkrachten in afnemende afmetingen voor de hogere klas sen, het hoofd van het hoofd van de school de meeste punten opleverde, als je dat liet omklappen. Intussen waren een twintigtal moeders in de weer met het thuis bakken van pan- nekoeken. De resultaten daarvan, meer dan duizend stuks!, gingen er om 12 uur in als (panne)koek. Met een appel toe was toen weer voldoende energie verza meld voor een fikse speurtocht in groepen, met een begeleiding van de jongste klassen. Ondanks een regenbui en moeilijke opgaven vond iedereen, na kortere of langere tijd, de weg terug naar school. De heftige discussies over hoe juist de aanwijzingen van de speurtocht nu wel waren, werden abrupt beëindigd toen er voor alle kinderen een ijsje kwam. Daarna begon de film: in het bekende snelle tempo passeerden een aantal avonturen van tekenfilmdieren, compleet met geluid, de revue, gevolgd door de Dikke en de Dunne in het hoofdprogramma. Tenslotte kon de voorzitter van de oudercommissie de resultaten van spel en speurtocht bekend maken, waarbij een uitgekiende puntentelling alle groepen gelijke kansen gaf. De Bruine Beren van de 1ste klas wonnen met een neusleng te verschil van ”St. Wanhoop” van de 6e klas. De dag werd besloten met het uit reiken van kleurige diploma’s, met een bijzonder aardige herinnering in de vorm van een foto van ’’kaasje wegen”, het beeldje vóór de school. Zo kunnen leerlin gen, leerkrachten en ouders terugzien op weer een bijzonder geslaagde floebel dag. men t-shirts; bingo; rad van avontuur; ballen gooien op foto 's van de leerkrach ten; volksdansen: finale van zangweds- trijd: t.v. tennis: optreden van imitator. In de mini-club kunnen de jongeren: ballen gooien: grabbelen; sjoelen: ringwerpen en aan de waslijnwedstrijd meedoen. Allerlei attracties tegen lage prijzen; de kinderen van de school mogen eenmaal gratis aan verschillende attracties meedoen. Belangstellenden mogen overdag een kijk je komen nemen en 's avonds is iedereen van harte welkom om gezamenlijk het eer ste lustrum van de Mr. A. de Roosschool te vieren. delijkaan heeft de heer Boon zich na een harde leerschool weten te ontwik kelen tot een zeer vakbekwaam fineer- perser en draagt. Als zodanig draagt hij de verantwoordelijkheid voor kwali teit en instandhouding van een moder ne hydraulsche snelpers, waar hij spelenderwijs mee weet om te gaan. En WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 16 JUNI 1977 WADDINXVEEN Vorige week vrijdagavond gaf de streekmuziekschool Waddinxveen haar jaarlijks concert in de Ontmoetingskerk onder auspiciën van de Stichting Vrienden van de Streekmuziekschool. Dit muzikaal gebeuren door de leerlingen van de school, tezamen met de Jorisband uit Boskoop, is een waar pleidooi geworden voor het samen muziek maken. ’’Voor bespelen van instrumenten met een uitgesproken ensemble-functie be hoort samenspelen toch het uiteindelijke doel te zijn. Sterker nog: de duidelijk toenemde ’’muzikale handigheid” ten gevolge van dit samen musiceren recht vaardigt de stelling dat samenspel naast de wekelijkse les, een wezenlijk onder deel van de opleiding vormt”, aldus de directeur van de muziekschool, de heer Joop Veenstra. Dat deze stelling van de heer Veenstra juist is, hebben de vele luisteraars onder vonden. Het is een avond van muzikaal genieten geworden, Met veel enthou siasme musiceerden de leerlingen van de school in de diverse samenspelgroe- pen. De meeste groepen kwamen heel goed uit de verf. De blokfluit- en de gi- taargroep lieten zeer duidelijk horen wat er met samenspel te bereiken is. Jam mer dat het kwalitatief zeer goed spelende houtblazersensemble dit jaar niet met een grotere bezetting voor de dag kwam. De kwaliteit van de klarinetgroep liet wel wat te wensen over. Als hoogtepunt van het concert noemen we de dwars- fluitgroep, welke op zeer muzikale wijze een sonatine van Sammartini ten geho re bracht. Een sterk gemengd ensemble en een goed swingende Black White Band lieten horen wat écht samenspel betekent. Het publiek stak haar enthou siasme hiervoor dan pok niet onder stoelen of banken. Last but not least: De Jo risband uit Boskoop. Ook deze groep zorgde voor een hoogtepunt op dit con cert onder leiding van haar dirigent Joop Veenstra. Het sluitstuk van het programma was een samenspel van de diverse ensembles met de Jorisband. Hierop volgde een ware ovatie van het publiek. Niet minder dan twee toegiften werd door de zaal afgedwongen, waaronder een swingende compositie van Veenstra zelf. Het muziekminnend publiek heeft op dit concert de juistheid van de woorden van de directeur van de school bewezen gezien: ’het is enorm om samen muziek te maken s Middags ziet,het programma er als volgt uit: Na het eten, dat Op school ge beurd, gaan de oudere kinderen onder be geleiding speurtocht lopen. Voor de jon gere kinderen is er: bingo; sprekende pop; wonderbox; goochelen. De middag wordt besloten met: volks- en krijgsdansen uit voeren. 's Avonds vinden er in de school, van 19.00-21.30 uur, de volgende festiviteiten plaats: spookhuis, ballen gooien tegen blikjes; grabbelen: waterpistool schieten; marsepein kneden: ver/centrifugeshet werken met emaille; sjoelen; voetbals pelen; filmklas; disco; waarzegsters; stempelen van schoolnaam op meegeno- WADDINXVEEN Dinsdag jl. was het feest voor de heer P. Boon uit de Mauritslaan 12. Toen herdacht de 54-jarige Waddinxvener dat hij veertig jaar geleden in dienst kwam van de aan de Schielandstraat in Waddinxveen gevestigde houtbewerkingsafdeling van de fabriek voor electronische orgels Eminent BV. Overigens is het dienstverband van de jubilaris niet altijd onder de naam Emi nent geweest. Op 15 juni 1937 ging de heer Boon als 14-jarige knaap aan de slag bij de voormalige meubelfabriek Kempkes, welke destijds door de firma Eminent is overgenomen. Onder super visie van zijn vader was hij behulpzaam bij het veredelen van het plaatmateriaal met behulp van een fineerpers. Gelei- Op deze foto neemt de heer P. Boon links) in de feestelijk versierde kantine van de fabriek de felicitaties in ontvangst van de directeur van Eminent, de heer C. Vreeken. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). op het gebied van Dia/Doka/Film/Flits voorƒ8,90 waddinxveen Tijdens het vorige week zaterdag door de ponyrui- tervereniging ’Reigersburgh’ georgani seerde concours hebben onze plaats genoten zich behoorlijk in de prijzen gereden. Winnaars waren: Dressuur B, ring 4: 3e Reinilde Heij, 4e Dominique Best, 5e Francis Salverda; ring 5: le Jeannet Benning, 5e Patricia Ravenstein. Dres suur L, ringl; 6e Saskia Best; ring 3: 2e Wilma Bloemkolk. Dressuur M: 5e ea Patricia van der Plasse en Gaby Ver meer. Springen B: le Monique de Vos. 2e Henny van der Eng, 6e Mariette Jeneson, 9e Brigitte Hardus. Springen L'- 3e Annelies Eterman, 5e llze de Meer, 7e Mariska van der Plasse, 8e Mary Ann de Jong, 10e Edward Schip per, He Wilma Bloemkolk. Springen M: le Lucy de Gelder, 2e Gaby Ver- neeF .5e Diego Frankel. Springen Z: le Patricia van der Plasse. WADDINXVEEN Dinsdagavond gemeester van een paar ruziënde hard- 7 juni werd er in het overvolle Anne l°Pefs had afgenomen, worden uit- Frankcentrum een feestelijke oudera- Deze hardlopers gaan de weds- J J trijd over doen en gaan weg. De bewo ners voelen wel voor een verzetje en gaan vast oefenen. Dan komt kwakzal- ver Kwikzilver ten tonele. Deze ziet wijze verwelkomd door het bij de in- wel brood in het festival en maakt de ,j_ gang opgespeld krijgen van een cor- dorpelingen wijs dat zijn drankjes en door de voorzitter' van 'de hervormde sage. De vierde klassers luisterden de avond op met het uitbeelden van beroepen, die weer geraden moesten worden door de aanwezige kinderen. Ondanks dat dit soms heel vlot ging werden toch niet alle beroepen geraden. Vooral de ’’chi rurg” was moeilijk. Klas 2 beeldde op sublieme wijze een versje uit van 'Meester van Zoete’, die iedere zater dag zijn voeten wast in het aquarium. Onder leiding van de heer Hornes speelden tien meisjes op de blokfluit muziekstukjes. Klas 3 deed met veel plezier een zangstukje over ’de koning met bof. Ook de ouders voerden o.l.v. de heer Roosendaal een toneelstukje op. Na de pauze voerde klas 5 o.l.v. de heer J. Bosman met veel verve de humoristi sche musical ’het vreemde songfestival’ op. De kinderen deden dit met zoveel enthousiasme en zo spontaan dat het een lust voor oog en oor was. Alle kin deren speelden als volleerde toneels pelers, vooral mevrouw Tuttebol, Hen kie Doedel, slager Baklap en de kwak zalver. De algehele aankleding van de kinderen, het decor, ontworpen door de heer Bosman en door de kinderen zelf geschilderd, de grimage uitgevoerd door de heer Sikkema, het zingen en de mimiek, waren werkelijk af. De musical handelt over het dorp Knudde in het Riet, waar de verveling hoogtij viert. De burgemeester en de dorpsbakker willen daar iets aan doen. Zij stellen voor, na van alles en nog wat geprobeerd te hebben, om een songfes tival te houden voor de bewoners. Als hoofdprijs zou een beker, die de bur- ■Ai 6 l f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 13