de Rondom BLIJFT OP VRIJDAG X DE MARKT I II II Klooster Hartekreet BURGERLIJKE STAND ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Openstelling: 12.00 tot 18.00 uur Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees uw eigen Weekblad voor Waddinxveen GEVONDEN EN VERLOREN Musical door Kruimeltje WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN! Massage i KLEUTERS LIETEN HUN OUDERS’’MEEVAREN” WADDINXVEEN Een vader van een van de kleuters van ’’Kruimeltje” was zo enthousiast over de opgevoerde musical van deze protestants- i christelijke school aan de Souburghlaan, dat hij onze redactie het volgende verslag stuurde: Jaar verslagen r r 7 1 E I OE KERKEN NODIGEN 1 hlh hefbrugi - I B II Samenstelling: Bert J. Woudenberg L de 1*1 Alphen a/d Rijn Vrijzinnig Hervormden) Naam: Adres: Woonplaats: Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt) een dinxveense heid. Allereerst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Vrijdag 17 juni: 19.00 uur ds. D. Du Marchie van Voorthuizen te Leersum Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. meer bestaat om de weekmarkt te be zoeken. Ook tussen 18.00 en 19.00 uur ligt de markthandel vrijwel stil. Wel zal dan de begintijd worden vervroegd naar 12.00 uur. Nu opent de markt nog om 14.00 uur. 1 i I i I l 1 I I I i i I l I I i I I i I l I i I STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d Ussel, tel. 01803-4144. Burn maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. I l l l I I l l I e i i i i pre- ker- hoogwaardig- hun STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraatdi. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne F rank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. goed functioneren tus sen overtuigde CDA- mensen of VVD-ers. Die blijven dan wel uit de kerk. Of is dat soms de bedoeling?” Gevonden: kinderhorloge; parapluie; plastic tas met inhoud; portemonnaie; hond; etui met sleutel. Verloren: slavenarmband; trainingsjas- je; trouwring; kinderhorloge; honde- penning; kindervest; dameshorloge; portemonnaie; kentekenplaat; drijver van brandweer; herenbril; voetbal; armbandje met naam; bejaardenpas; ring met sleutels; ketting; mapje met inhoud. DR. RUTGERSHUIS/bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen). De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag en woensdag van 19.00 tot 21.00 uur, donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. Zondag 19 juni 1977 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 09.30 uur Cand.D.Heuvelman, Oudewate 18.30 uur ds. W. Verboom De Hoeksteen: 09.30uur Cand. C. B. van Harten, Alphen a/d Rijn 18.30 uur Cand.D.Heuvelman, Oudewater Bethelkerk: 09.30 uur ds. W. Verboom 17.00 uur ds. H.C.Bultman, Schoonhoven Immanuëlkerk: 09.30 uur ds. Mr. C. B. Posthumus Mey Gouda 17.00 uur drs. H. Teeuwen te Leiden GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 09.30 uur ds. Th. Vollenhoven, Rotterdam 17.00 uur ds. D. J. Modderaar Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. Th. Vollenhoven, Rotterdam REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de cors, het instideren van de liedjes en teksten, het maken van kragen, mutsen, zwaarden enz. Tot slot was er voor de ouders koffie en de kinderen limonade. En I als beloning kregen alle kleuters een mooi glas mee naar huis. Alle aanwezigen 5 1IZTH inlll/1 cnnl Islotifovr z>m Inidctofc A7zvz»»*<»zizï/c’ i EENAANWEZ1GE VADER” j Hij schrijft: ”Het ligt in mijn be doeling de komende tijd persoonlijk bij alle wijkleden thuis te ko men kennismaken. Wie de eerste was weet ik nu, wie de laatste zal zijn dat weet nog niemand, ook niet wanneer dat wezen zal. De meeste bezoe ken 'zullen ’s avonds moeten worden ge bracht om zoveel mo gelijk allen thuis te tref fen. Overdag lijkt Wad dinxveen voor een groot deel op een non nenklooster! Voorrang krijgen uiteraard de zieken en de ouderen en natuurlijk degenen die graag eens willen praten en dat liever niet uitstellen! Trek rustig aan de bel, per telefoon, per brief of aan de deur”. Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 I Geboren: Myrthe Anouk, d.v. A. M. Gabriël en E. T. van Assem; Wilhelmina Trieneke, d.v. H. den Hartog en C. Hotting; Dennis, z.v. D. W. la Grand en A. Oppelaar; Esther, d.v. J. S. M. Pennings en H. W. Burggraaf; Gabriel Enrico, z.v. E. J. J. Treffers en J. M. F. G. van de Wiel; Linda, d.v. P. van ’t Wout en M. G. L. Poot; Mirjam, d.v. H. T. Verkaik en B. Eerland; Sebastiaan, z.v. L. A. J. Jonckheere en K. C. Boer; Ivo Carel Norbert, z.v. I. C. Verboom en C. C. Kroes. Ondertrouwd: D. van der Veen en E. J. Hogendoorn. Gehuwd: W. van der Plaat en M. J. Blaazer. Overleden: Houterman wvv.d. Haagen, Dirkje, oud 39jaar. ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN (Onderlinge hulp voor ouders zonder partner) Iedere maandagavond van 9 tot 11 uur in ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860 (werkgroep Uniek). STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van. Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). goeddeels onzichtbare groepen van weefsels, opgebouwd uit cellen, die het ons mogelijk ma ken arbeid te verrichten en dus sport te bedrij ven. Spieren moeten, vooral bij hoge presta ties, verzorgd worden door afvoer van de res ten van de voedingsstof fen via de bloedbanen. Elke sporter weet maar al te goed dat hij/zij spieren heeft omdat ze soms erg voelbaar zijn. Toch denken we dat al les zich wel weer vanzelf zal herstellen, ook na een top-prestatie. Wei nig dingen gebeuren ’vanzelf hoewel de tijd veel heelt. Rust wordt dikwijls voorgeschreven na een grote inspanning. Maar juist een sporter moet zorgen zijn goede conditie te handhaven en kan zich nauwelijks rust veroorloven. Men wil dan wel eens toe vlucht zoeken tot pillen, maar iedereen weet dat dit toch niet de echte oplossing is. Spieren kunnen via massage op peil gehouden en ver zorgd worden. Massage verwijdt de bloedvaten, o.a. in de spieren, zorgt m.a.w. voor betere doorbloeding en dus be tere voeding van spieren bij grote inspanning. Sportmassage is al heel oud maar in Nederland toch nog vrij onbekend behalve bij de top-sport. Wij willen trachten de sportmassage in Wad dinxveen wat meer be kendheid te geven. De resultaten die we er al veel jaren bij topspor ters mee bereikt hebben zijn werkelijk verbluf fend. Ook in geval van sportblessures als verz wikking, verstuiking etc. kan massage een snel herstel teweeg brengen. Overigens moet het de vies steeds zijn, beter blessures voorkomen dan genezen’ Zeer raad zaam ter voorkoming is de ’’warming-up” vóór een grote inspanning van een wedstrijd. Mocht u met spierprob- lemen, rug- en nekpij- ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van nen etc. zitten, maak dan eens kennis met sportmassage, overdag bij mijn vrouw of ’s avonds bij mij, na het maken van een telefoni sche afspraak onder no. 2506. Wees niet bang voor de kosten. We zijn beiden ervaren NSF sportmasseurs, maar het blijft hobby en sport.” seerd en is het dus vrijwel zeker dat de donderdagse koopavond in Wad dinxveen er aan komt. Ja, en hoe dan verder met de weekmarkt, waarvan het bezoek in belangrijke mate gestimuleerd wordt door het gelijktijdig open zijn van de winkels? In de commissie - en ook va naf de publieke tribune - is daar diep gaand over gesproken. Na de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen te heb ben kwam voorzitter H. Huizer tot de conclusie dat de meerderheid van de commissie èn publieke tribune voor handhaving van de markt op vrijdag blijft. Sterkste argument daarvoor is het feit dat de meeste kooplieden op donderdag een markt ergens anders be zoeken. TIJDSDUUR Omdat op vrijdag de winkels om zes uur gesloten zullen zijn, doet zich nu wel de mogelijkheid voor om de tijds duur van de markt, voor de meeste kooplieden toch al niet als gunstig erva ren, te wijzigen. De overgrote meerder heid van de commissie en kooplieden was van mening dat sluiting van de markt om 18.00 uur de voorkeur ver dient. Nu staat de sluitingstijd op 20.00 uur, maar gebleken is dat na 19.00 uur bij het publiek weinig of geen behoefte WADDINXVEEN Vorige week kwam onder voorzitterschap van wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) de gemeen telijke marktcommissie bijeen. Zoals werd verwacht is er stevig gedis cussieerd hoe het verder met de Waddinxveense markt zal moeten gaan wanneer de nieuwe winkelsluitingswet,die naar verwachting begin 1978 in werking komt. Deze wet maakt het de gemeentebesturen mogelijk de koopavond voor de winkels te verschuiven naar de donderdagavond en het is zeker dat de meerderheid van de Waddinxveense winkeliers daar op willen inspelen en de koopavond een dag eerder willen houden. De Goudse Kamer van Koophandel voor Gouda en Omstreken heeft in middels aan burgemeester en wethouders dienovereenkomstig geadvi- Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a f 4.75. PRIJSVERSCHILLEN Mevrouw A. P. Nporlander-Janknegt zei er als commissielid zich er over te hebben verwonderd dat de lampen- kraam niet meer op de markt te vinden is. Marktmeester A. C. van den Bosch vertelde dat deze koopman niet meer naar Waddinxveen komt vanwege zijn dalende inkomsten. Verder merkte me vrouw Noorlander op dat er dikwijls een vrij aanzienlijk prijsverschil wordt geconstateerd tussen gelijksoortige producten in de diverse kramen. Als voorbeeld noemde zij de aardbeien. Marktkoopman J. Wagenaar probeer de dit te verdedigen door er op te wij zen dat juist de zogenaamde ’’levende artikelen”, zoals aardappelen, groen ten, fruit, bloemen en planten een gro tere prijsschommeling kennen dan an dere artikelen. Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in het feit dat deze produc ten altijd onderhevig zijn aan economi sche krachten, die ondermeer ontstaan door de prijzen die op de veilingen wor den bepaald. Daarnaast speelt kwali teitsverschil een grote rol. De consu ment - zo zei de heer Wagenaar - is meestal niet in staat om alle kwaliteits verschillen goed te onderkennen. Van de publieke tribune, bij monde van de heer E. J. de Jong, bewoner van de Ko- ning Willem Il-straat, kwam de vraag waarom niet wat intensiever de papieraf- val van de markt wordt opgeruimd. Met name in de Koning Willem Il-straat, Phi lips Willemstraat en Mauritslaan is dat volgens hem onvoldoende. Voorzitter H. Huizer zegde toe dat hier aandacht aan zal worden besteed. 7.45 uur. In de Ontmoetingskerk is er in de week een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur ds. A. Bac CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur Stud. A. P. van Langevelde, Nunspeet 16.30 uur ds. Stud. A. P. Langevelde BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds.H.G. Koekoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savomin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Het vuur voor de parlementsverkiezingen moge dan inmiddels ge doofd zijn, hier en daar blijven toch nog wat vonken zichtbaar. In het laatst verschenen kerkb lad van de Immanuël- kerkgemeente in Wad dinxveen, lezen we on der het hoofd ’’harte kreet” de volgende bijd rage van gemeentelid A. Oudijk: ”In Trouw van zaterdag 21 mei stond een adver tentie, waarin werd op geroepen om op 25 mei op de PvdA te stemmen. Deze advertentie werd mede ondertekend door een vrij groot aantal Ne derlands Hervormde predikanten en volgens de dagbladen zelfs door Dr. A. H. van den Heu vel, secretaris-generaal van de Hervormde Kerk. Het is een betreu- renswaardige zaak dat De nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk van Waddinxveen geeft in'het kerkblad ”- Langs de Kerkweg” en kele eerste indrukken weer van zijn kennisma king met Waddinxveen. REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30-19.30 uur hervormde dominees publiekelijk menen te moeten laten weten dat hervormde mensen maar op de PvdA moe ten stemmen als ze goe de christenen willen zijn. Het interesseert mij niet op wie een zekere meneer Van den Heuvel op 25 mei zijn stem heeft uitgebracht, zolang dat zijn privézaak is. Anders wordt het wanneer dikanten of andere kelijke heidsbekleders functie schromelijk mis bruiken om zieltjes voor de PvdA te winnen. Ik heb daartegen zeer ern stige bezwaren. Het is voor het overgro te deel van de lidmaten der Nederlands Her vormde Kerk een .groot goëd, dat men over vele zaken, zowel op theolo gisch als op maatschap pelijk gebied, een ver schillende visie kan heb ben en toch allemaal een volwaardige plaats kan vinden binnen onze ’moederkerk’. Op dit ge bied heeft de Hervorm de Kerk zich altijd gun stig onderscheiden t.o.v. een aantal andere kerk genootschappen. Wan neer nu het resultaat van vele jaren theologische tolerantie teniet gedaan wordt door politieke on verdraagzaamheid van sommige voormannen dan is dat een droeve zaak, die ongetwijfeld een negatieve invloed op de kerk zal hebben. Hoe kan een dominee die zó links is dat hij er niet over zwijgen kan I gezet en Voorbereidend Wetenschappelijk On derwijs voor Gouda en Omstreken en de Scho lengemeenschap Chris telijk Lyceum-Havo. In dit bestuur blijkt voor Waddinxveen zitting te hebben de heer T. Ver- wey, Stationsstraat 49. Lid van deze vereniging zijn 52 Waddinxveners, terwijl 7 begunstigers zijn ingeschreven. Het blijkt dat in 1976 89 leer lingen uit onze gemeen te de school bezochten. INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in ezellde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHR1FTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling. Oranjelaan 9. Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen. Oranjelaan 9 (postbus 116), Waddinxveen. telefoon 101828) 4788 I van Vereniging voor Chris telijk Algemeen Voort- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 16 JUNI 1977 zitting in de Wad dinxveense Stichting voor Protestants Chris telijk Voortgezet Onder wijs, waarin men partici peert. In het verslagjaar 1976 bezochten 137 leer lingen uit Waddinxveen deze technische streek school. Na Gouda blijkt dit de belangrijkste voe- dingsgemeente te zijn. Wat betreft de deel neming aan de Wad- dinxveanse soboietv gemeenschap voor ma- vo/lbo merkt het jaar verslag op: ”Op dit mo ment vraagt de integra tie in de brugperiode van de MAVO- en de LTS-afdeling de aan dacht. Wil men een ech te scholengemeenschap zijn, dan zal op dit ge bied een en ander gerea liseerd moeten worden. Gegevens zullen naast elkaar gelegd moeten woiden, resultaten van andere scholen beke ken, de leraren moeten ingelicht en bij al deze zaken betrokken moe ten worden. Zo zal het mogelijk zijn de integra tie MAVO/LTS stap voor stap, langzaam maar zeker, werkelijk heid te doen worden. ’’Sportmassage, wat is dat? Misschien wel de enige manier om te zor gen dat onze spieren niet in de knoop komen, resp. ze te herstellen, in dien we er te veel van verlangd hebben”. Zo begint een artikel in Gymvaria, het orgaan van gymnastiekvereni ging Toos, van de hand van Wies en Hans Dic ker van de Mecklenburg Schwerinlaan 21, die in Waddinxveen de sport massage wat meer in de belangstelling willen brengen. Waarom? Leest u maar: ’’Spieren zijn uitwendig CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk: 8.30 en 11.45 uur eucharistievieringen. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en za terdag om 19.00 uur en op vrijdag om "Wat een drukte op woensdagavond 8 juni in de ontmoetingsruimte van de Ko- I ningin Julianaschool aan de Peter ZuidlaanOp die basisschool zijn de leidsters, I ouders en andere belangstellenden van de kleuterschool "Kruimeltje" aanwezig. I Na maanden van voorbereiding heerst er nu hoogspanning voor de opvoering van I de musical: "Wie vaart mee". Op het toneel bevinden zien een roversschip en een vrachtboot. Klokslag zeven uur opent mej. A. Vreugdenhil, hoofdleidster van de kleuterschool, de avond met iedereen hartelijk welkom te heten. En dan komen de kleine "akteurs" op. Kapitein Henk met zijn bemanning, een grote school vis- I sen en zeeroverskapitein Marco met zijn kornuiten. We maken de avonturen mee van de bemanning, die honger lijdt, die tevergeefs I vissen probeert te vangen, waarvan het schip met aan boord hun kok wordt ge- kaapt, en die tenslotte gered worden door een aardig zeemonster met behulp van I een "sprekende" zeemeeuw. En dan kan eindelijk de thuisreis naar Holland be- ginnen. Met een geweldig enthousiasme werd er gezongen en geakteerd: alle kin- I deren deden hun uiterste best en wat heel erg fijn was, alles was uitstekend te ver- staan. Aan het eind was er dan ook een ware ovatie voor o.a. een swingende Mie- I be th, een soufflerende mejuffrouw Roubos, en de hard meezingende juffrouws I Baukje en Edith en niet in de laatste plaats: de kleine toneelspelers en - speelsters. I Heel terecht bedankte Mevrouw Hakkesteegt, bestuurslid van de kleuterscholen. I de leidsters en overige medewerkenden. Wat een werk aan het maken van de de- j z,r»**c hot inctifforon ii/im z/z> Hn/hor on tolrcton hot khzjLzjm iizim Ir-rsirratt miitron hebben genoten van jullie spel, kleuters en leidsters. Nogmaals veel dank! CCKT A A K'U'CVir.C IT. Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin, van de Hervormd I Gereformeerde Gemeente te Hilversum Een tweede Goudse school welke voor Wad dinxveen niet onbelang rijk is, hoewel die belangrijkheid snel min der zal worden omdat in onze gemeente sinds vo rig jaar eenzelfde vorm van onderwijs aanwezig is, is de Christelijke Technische School ’Nieuwe Vaart’ aan de Kanaalstraat te Gouda. In dit bestuur hebben zitting de Wad dinxveners drs. J. Baayens, C. D. de Hek en W. J. A. Ming. Ere lid is als oud-voorzitter de heer A. Mulder van de Peppelhorst 78. De drie eerst genoemde bestuursleden hebben als afgevaardigden ook te heten. En dan komen In deze weken wordt onze redaktie over speeld door jaarver slagen van bedrijven,- verenigingen etc. Hoe wel veel voor de buiten- I staander niet interessant is, komen we af en toe ook wel gegevens tegen I die het weten waard zijn. Omdat dagelijks vele tientallen leerlingen I naar het naburige Gouda I heen en weer fietsen om I allerlei vormen van on derwijs te volgen, dit maal een greep uit een tweetal jaaroverzichten I van Goudse scholen met sterke Wad- betrokken-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3