heeft in 1978 Raads De om streden motie Brandweer had Waddinxveen acht miljoen gulden nodig een druk jaar agenda Totale schade f 4.324.600,- een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Gemeentelijke bekendmaking OUDE RAADHUIS WORDT MUZIEK SCHOOL n In Midden Holland: Toenemende zorg over huisvesting van buitenlandse werknemers WEER EEN GESLAAGDE BEJAAR DENREIS verkoop is en gaat over tot de orde van de dag. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. OPENBARE VERGADERINGEN VERGADERING COMMISSIE VAN BESTUUR VAN DE SAMENWERKINGSSCHOOL VOOR HAVO/ATHENEUM dinsdag 21 juni a.s., aanvang 20.00 uur, in de Samenwerkings school. VERGADERING COMMISSIE VAN OPENBARE WER KEN EN BEDRIJVEN: woensdag 22 juni 1977 ten gemeen- tehuize, aanvang 19.30 uur. SPREEKUUR SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 16 JUNI 1977 de geloofs- mevr. H. J. bedrag nodig voor onder meer het uit baggeren van de Petteplas, de verbouw van de Savornin Lohmanschool, de verbouw van de kleuterschool De Klei ne Basis tot een geïntegreerde kleuter/- basisschool voor de hervormde school Bethel. Het vestigen van de muziek school in het vrijkomende oude gemeentehuis, de aanpassing van de Brugweg en het bouwen van een ten nishal. Voorts wil het college in 1978 het oe- fenveld van de voetbalvereniging WSE aanleggen, velden en banen recons trueren en zes tennisbanen in de Von- delwijk Noord aanleggen. Ook wordt in 1978 nog een bedrag van bijna tweeën half miljoen gulden nodig geacht voor het afbreken van oude schoolgebou wen, de uitbreiding van de openbare Prof. Kohnstammschool voor mavo, de overname van de christelijke mavo- school Koningin Wilhelmina ten be hoeve van de gereformeerde basis school en het aanbrengen van een ver- keerslichtinstallatie bij de Juliana van Stolberglaan. In 1979 - zo verzekerden burgemeester en wethouders - kan met een geringer bedrag worden volstaan. Er zal dan f 1.340.000,- nodig zijn. Op dit plan staan een groot aantal verbeteringen van wegen en straten, het uitbreiden van de openbare straatverlichting en de bouw van een gymnastieklokaal ten zuiden van de Kerkweg-oost. In 1980 zal er evenwel weer het forse bedrag van vijf miljoen gulden moeten vrij gemaakt. Nodig voor onder meer vier tennisbanen, een vierde voetbalveld voor de voetbalvereniging Wad dinxveen en een korfbalveld en een honkbalveld, een voetpad van de Kromme Esse naar de Winterdijk, de bouw van een kleuterschool bij de Theo Thijssenschool, de aanleg van een weg achter de Dorpstraat 3.500.000) en dergelijke. WADDINXVEEN Het is zeer waarschijnlijk dat de streekmuziek- school aan de Kerkweg in Wad dinxveen volgend jaar, na vol tooiing van het in aanbouw zijnde nieuwe gemeentehuis, verhuist naar het oude raadhuis aan de Zuidkade. Burgemeester en wet houders hebben een onderzoek la ten instellen naar de voorzieningen die hiervoor getroffen moeten wor den. De muziekschool is nu gevestigd in de voormalige notariswoning aan de Kerk weg. Dit gebouw verkeert echter in een zeer slechte staat. Het weer in normale staat terug brengen zal de gemeente zeer veel geld gaan kosten. Een half jaar geleden hebben burgemeester en wethouders al een nota aan de gemeen teraad toegezegd over de toekomst van deze oude villa, maar tot nu toe is dat achterwege gebleven. Het ligt in de lijn der verwachting, dat nu burgemeester en wethouders beslo ten hebben het oude raadhuis voor mu ziekonderwijs te bestemmen, sloop van de verwaarloosde, maar toch wel ka rakteristieke woning, niet te vermijden is. Al met al verdwijnen op deze manier ook steeds meer de laatste restanten van oud-Waddinxveen uit het hart van de gemeente. Pleister op de wond is dat er nu zekerheid bestaat dat de Brug- kerk althans in het dorpsbeeld gehand haafd blijft. 2. Kan het college een overzicht ver schaffen van het aantal werkzame en woonachtige buitenlandse werk nemers per gemeente in Midden Holland? 3. Kan het college meedelen hoeveel buitenlandse werknemers per gemeente zijn ingeschreven als er kend woningzoekenden en op grond van welke regels of criteria de afzon derlijke gemeenten tot die inschrij ving zijn overgegaan? Midden Holland, heeft 4. Heeft het college zich in het verle- BESTEMMINGSPLAN ’’NOORDEINDSEWEG II” De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. 23 maart 1977, no. 20236, tot goedkeuring van het bij besluit van de gemeenteraad dd. 1 september 1976 vastgestelde be stemmingsplan ’’Noordeindseweg II” onherroepelijk is ge worden. Genoemd bestemmingsplan ligt ter gemeentesec retarie, bureau Ruimtelijke Ordening c.a. voor een ieder ter inzage. Waddinxveen, 14 juni 1977. WADDINXVEEN Uit het door de Waddinxveense Vrijwillige Brandweer uitgebrachte jaarverslag valt te constateren dat 1976 een belangrijke toename geeft te zien van het aantal keren dat moest wor den uitgerukt. Werd er in 1975 drieënvijftig maal alarm geslagen, vorig jaar was dit zevenënnegentig keer. Deze toename is voornamelijk te wij ten aan het grote aantal veen- en bermbrandjes in de droge zomer langs met name de Prinses Beatrixlaan, Juliana van Stolberglaan en Gouwe- bos. Grote branden werden bestreden op 14 mei toen zowel de meubelfabriek Mul- leman als de glasfabriek Smit vrijwel tot aan de grond afbrandde. Op 12 de cember werd groot alarm geslagen voor een fatale brand in de Veilinghal aan de Bredeweg waaraan ook geen redden meer was. Voor het overige werd 19x uitgerukt voor loos alarm of gevallen waarbij geen dienst (meer) behoefde te worden gedaan, 6x voor begin van brand, 34x voor berm-, veen- en bos brandjes; lx voor een autobrand; 13x voor kleine buitenbrandjes waaronder het uit de hand lopen van vuilverbran dingen, straatbrandjes en dergelijke; 3x voor kleine binnenbrandjes; lx voor een middelgrote brand en' lx werd bijs- GOUDA/WADDINXVEEN Het is algemeen bekend dat er sprake is van een toenemende zorg en kritiek van zowel kwaliteit als kwantiteit van de huisvesting van buitenlandse werknemers in Mid den Holland, waarvan er een groot aantal ook in Waddinxveen wonen en werken. Drs. W. J. Deetman te Gouda, lid van de raad van overleg van het Intergemeentelijk overle gorgaan aan het dagelijks bestuur van dit overlegorgaan, waarvan Gouda’s burgemeester Chr. van Hofwegen voorzitter is, de volgende schrif telijke vragen gesteld: 1. Is het college ervan op de hoogte, dat er in toenemende mate klachten zijn over de woonsituaties van bui tenlandse werknemers in Midden Holland? WADDINXVEEN Gisteravond hebben burgemeester en wethou ders de gemeenteraad een meerja reninvestering voorgelegd. Het komt er in dit plan op neer dat er voor de gemeentelijke huishouding in 1978 een bedrag van rond acht miljoen gulden nodig is. Burgemeester hebben dit niet malse De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. UITBREIDINGSPLAN CLUBHUIS VAN SPORTVERENIGING WSE De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat met ingang van 17 juni 1977 gedurende 14 dagen ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage is gelegd het plan voor de uitbreiding van het clubhuis van de R.K. Sportvereniging WSE Waddinxveen op het sportterrein aan de Willem de Rijkelaan. Burgemeester en wethouders zijn voornemens voor dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Gedurende bovengenoemde termijn is een ieder bevoegd schriftelijk bezwaren in te dienen bij het college van burge meester en wethouders. Waddinxveen, 16 juni 1977. den bezig gehouden met de prob lematiek van de huisvesting van bui tenlandse werknemers? Zo ja, in wel ke mate en in welk opzicht? 5. Ziet het college de huisvesting van buitenlandse werknemers in Midden Holland al dan niet als een inter gemeentelijke problematiek, zulks mede gelet op de antwoorden op de vorige vragen? 6. Indien vraag 5 bevestigend wordt beantwoord, welke activiteiten heeft het college in het recente verleden terzake ontplooid en welke activitei ten is het college voornemens te on dernemen in de nabije toekomst? In zijn toelichting op deze vragen wijst drs. Deetman erop dat ten aanzien van het stimuleren en realiseren van een behoor lijke huisvesting van buitenlandse werk nemers elke overheid zijns inziens mede verantwoordelijkheid draagt. Nog een flits van de dinsdagavond verreden wielerwedstrijden in het kader van de nu bijna voorbije, sportweek. U ziet de start van de jeugd wedstrijden op de gewone fiets. Burgemeester Mr. A. G. Smallenbroek geeft het startschot. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom tand verleend bij een brand in de regio. De totale geraamde directe brandscha de bedroeg in 1976 4.324.600,-. Het jaar daarvoor was dat ook belangrijk minder: f 358.000,-. Deze toename is grotendeels te wijten aan de genoemde ernstige bedrijfsbranden. Overigens is het niet zo dat van de 97 maal dat de brandweer tehulp is geroe pen dit alleen branden betrof. Voor hulpverlening anders dan bij brand kwam men 14x in het geweer en voor het houden van toezicht bij voorstellin gen, controles en dergelijke 3x. In to taal werden 69 brandrapporten en 13 hulpverleningsrapporten aan de dis- trictsinspectie voor het brandweerwe- zen ingezonden. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. VOORBEREIDINGSBESLUIT ’’ORANJEWIJK ’75” De burgemeester der gemeente Waddinxveen maakt bekend dat ter gemeentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a., vanaf 17 juni 1977 voor een ieder ter inzage ligt het raads besluit dd. 15 juni 1977, waarbij verklaard wordt dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan ’’Oranjewijk ’75”, voor zover het betreft een gedeelte van het sportveldencomplex van de R.K. Sportvereniging WSE Waddinxveen ten behoeve van de uitbreiding van het club huis. Waddinxveen, 16 juni 1977. WADDINXVEEN De tekst van de motie van de SGP/Hervormde Kiesvereniging welke gisteravond bij na tot de val van het college van bur gemeester en wethouders leidde luidt ais volgt (vooral over punt 5 spraken burgemeester en wethouders het onaanvaardbaar uit): De raad der gemeente Waddinxveen, in vergadering bijeen op 15 juni 1977, besluit: Het voorontwerp Streekplan Zuid-Holland Oost voor kennisgeving aan te nemen en het college van Gede puteerde Staten te berichten dat: 1. zij gaarne maatregelen zag genomen voor het tijdig beschikbaar komen van beleidsinstrumenten tot het tegengaan van de overloop van Zuid-Holland West naar Zuid-Holland Oost. 2. een nadere aanduiding van de gebieden welke tot het Groene Hart gerekend moeten worden noodzakelijk acht. 3. een diepgaande studie van het werk gelegenheidsaspect voor Zuid-Holland Oost, uitmondend in concrete maatre gelen hoge prioriteit geeft. 4. vooruitlopend op het resultaat van die studie de reservering van een ter rein nabij het veilingcomplex van de Goudse veiling nodig acht. 5. kennis heeft genomen van de prob lematiek t.a.v. de woningbouw en aandringt op maatregelen dat de aange wezen groeigemeenten de hun toebe dachte taakkunnen uitvoeren. 6. aandringt op een nadere omschrij ving van de inhoud van de drie geschet ste verzorgingsniveaus. 7. aandringt op het plannen van een rioolzuiveringsinstallatie ten oosten van de Gouwe. 8. aandringt op de mogelijkheid tot di recte spoorwegverbinding Alphen a/d Rijn-Rotterdam o.g. Alphen-Den Haag. 9. aandacht vraagt voor de woningbe hoefte in Wadinxveen en zonodig bijs telling van het contingent. 10. de voorkeur uitspreekt met start van de woningbouw na plan Zuidkade I in het gebied op de structuurplankaart Waddinxveen aangeduid als 7.3. Slechts wanneer definitief vaststaat dat RW-A3 niet vervalt kan 7.5 opnieuw in de overwegingen worden betrokken. 11niet akkoord gaat met de omvang van het op de streekplankaart als tuin- bouwareaal aangegeven gebied ten zui dwesten van de gemeente, met name niet voor het deel dat ten oosten van de Abr. Kroesweg en ten noorden van de Bredeweg is aangegeven. 12. aandacht vraagt voor het reguleren van de doorgaande verkeersstromen door Waddinxveen en ook voor de functie van het openbaar vervoer. De lezers hadden nog een foto tegoed van de steenlegging voor het nieuwe raadhuis door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, vorige week bij zijn werkbezoek aan Waddinxveen. Zoals u wellicht herinnert nam de commissaris zoals gebruikelijk niet één eerste steen voor zijn rekening, maar liefst drie. De gehurkt toekijkende burgemeester Mr. A. G. Smallenbroek kijkt instemmend naar deze versnelde bouw. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboomj. WADDINXVEEN Nagewuifd door hun kinderen vertrokken op woensdag 8 juni j.l. 270 bejaarden voor hun jaarlijks reisje, georganiseerd door het comité Be- jaardenreizen Waddinxveen. Met 5 bus- sen en 5 auto’s gingen zij een heerlijke dag tegemoet, gesteund door prachtig weer, en tot in de puntjes voorbereid door het comité. Klokslag 8.30 uur vertrok men van de Kerkweg richting Schoonhoven. De pont over de Lek bezorgde de nodige kriebels maar alles verliep zonder inci denten. De koffie met gebak in motel ’’Gorinchem” was voortreffelijk. Noord-Brabant was het hoofddoel van de reis en na de koffie werd koers gezet naar de Beekse Bergen. Aan het prach tige Eurostrand stond de lunch gereed, wat iedereen zich goed liet smaken. Het safaripark was een belevenis. De gi raffen en apen ontpopten zich als aardsbedelaars en dwongen de chauf feurs om te „stoppen. Een prachtige ruim een uur durende tocht, mogelijk gemaakt door de plaatselijke bedrijven, die op een verzoek van het comité gun stig reageerden en de benodigd gelden bijeen brachten. Een gebaar waar de bejaarden een dankbaar applaus voor lieten horen in Avifauna, waar het einddoel van de reis genoten werd, n.L het diner, nadat eerst onderweg in Cuyk de theepauze was gehouden. Tijdens dit hoogtepunt van de dag werd het woord gevoerd door Wethouder Huizer namens het gemeentebestuur en bood hij de aanwezigen een con sumptie aan (alweer applaus). De voor zitter van het comité Bejaardenreizen, H.C. Kooijman, betrok in zijn slot woord allen die hadden meegewerkt deze fijne dag tot een onverge telijke te maken t.w. de plaatselijke in dustrie en middenstanders, het gemeentebestuur en in het bijzonder de firma’s J. Reym en Eminent voor hun aandeel in het slagen van deze dag. Na mens de bejaarden dankte tenslotte de heer Van Berkel d.m.v. een gedicht, al len die er aan hadden bijgedragen deze dag tot de feestelijkste van het jaar te maken. WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallen broek heeft de gemeenteraad van Waddinxveen vanavond om 19.30 uur weer bijeengeroepen om de geschorste vergadering van van morgen 02.00 uur met punt 8 ’be handeling beroepschriften’ te her vatten. 1. Mededelingen en ingekomen stukken. 2. Onderzoek van brieven van Groenendijk-Bernard. 3. Voorstel tot subsidieverlening aan de Nederlandse Stichting Geluidhinder. 4. Voorstel tot het aanschaffen van vuilcontainers. 5. Voorstel inzake het baggeren van de Petteplas. 6. Voorstel inzake reactie op de Ontwikkelingsnota Struc tuurplan voor de gemeente Gouda. 7. Voorstel betreffende reactie op de Ontwikkelingsnota Structuurplan Zuid-Holland Oost 8. Behandeling beroepschrift Autobedrijf en Oliehandel Van Leeuwen B.V. te Wad dinxveen. 9. Voorstel tot verlening van de termijn waar binnen een be slissing omtrent het door de heer A. Smit ingediende beroepschrift genomen moet worden. 10. Voorstel tot instelling sa- neringsfonds voor oude dorps kernen en wijken. 11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorberei- dingskrediet voor uitbreiding van de kleuterschool ”Pin- kelotje”. 12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor uitbreiding van de kleuterschool ’’Woelwa ter” 13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het herstellen van de dakbe dekking van de Klaas de Vriesschool. 14. Voorstel tot het verlenen van medewerking voor vervanging van de radiatoren in de St. Paulusschool. 15. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten be hoeve van tuingereedschap voor de Klaas de Vriesschool. 16. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor aanschaffing van apparatuur ten behoeve van de Theo Thijssenschool. 17. Voorstel tot subsidiëring van de Vereniging voor Openbaar onderwijs'. 18. Voorstel tot verkoop van grond aan de heer B. Gilijam- se. 19. Voorstel tot verkoop van grond aan de Stichting voor Protestants Christelijk Voort gezet Onderwijs voor Wad dinxveen. 20. Behandeling Voorjaarsnota gemeentebegroting 1977. 21. Behandeling meerjarenbegro- ting 1977-1980. 22. Behandeling meerjarig inves teringsplan. 23. Voorstel tot het verlenen van garantie voor het aangaan van een lening ten behoeve van de aanpassing van een woning. 24. Voorstel tot garandering van de betaling van rente en aflos sing van een door de Hockey club Waddinxveen aan te gane geldlening. -5. Voorstel tot het garanderen van de betaling van rente en aflossing van een door de Stichting Tennispark ”De Buitenhof’ aan te gane geld lening. 26. Voorstel inzake de vaststelling van een geldelijke voorzie- n'ngsregeling voor raads- en commissieleden. 27. Voorstel tot vaststelling van de algemene subsidieveror- ,8 lening. zo. Begrotingswijzigingen. 29. Rondvraag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5