DE SPORTZALEN ZIJN ONBETAALBAAR voor res tauratie brugkerk II Rflks- subsklie i A. Kardol Waddinxveen’s Aantal ratten neemt duidelijk af nieuwe schaakkampioen ren BEZORGING Peuleyen 15, telefoon 2604 Vreugde bij Hervormd Waddinxveen AGENDA GOUDSE BIOSCOPEN NIET VERBAASD f 10428,56 voor het Rode Kruis SUBSIDIEBELEID KRIJGT VAN DE WADDINXVEENSE SPORTVERENIGINGEN EEN RUIME ONVOLDOENDE bwmc Boeiende strijd tussen ouderen en jeugd van WS V Ongediertebestrijder J. de Jong: 48 Paren in bridgewedstrijd WADDINXVEEN Vast onderdeel in de Waddinxveen Sportweek is de laatste jaren ook het bridgen. Aan de door de Waddinxveense bridgeclub in het verenigingsgebouw georganiseerde wedstrijden namen dit maal 48 paren deel, die ingedeeld waren in een hoofdgroep van 16 paren en twee gelijkwaardige A-groepen van ook elk 16 paren. 19 JUNI VADERDAG Drogisterij Bouma heeft weer wat.... Voetbaltoumooi Team samen werkingsschool werd eerste ‘t WADDINXVEENS SCHAAKNIEUWS o 3 Q. 32 J. Rijke2065 33 J. Kleiweg1976 34 A. van Oort 1789 35 W. A. van Os1709 36 H. van Rhee1702 37 P. Venema 1482 38 W. van Hoof 1370 39 W. van de Burg1281 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII HHIIIIIfllIlllllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllll Behalve de bekende en verfrissende AFTER SHAVES, die wij natuurlijk KORTOM, BIJ VINDT U ALTIJD WEL IETS 1-Wilhelmina 1 0-0; Samenwerking 2- REDACTIE. henkt irde. 1 1 ETUIS VOOR HET OP BERGEN VAN DE VAKANTIEPAPIEREN ƒ4,75 ZONNEBRILLEN (o.a, polaroid, neophan) TELEFOONBLOK ƒ6,75 PARKEERSCHIJF ƒ3,95 AUTO-VERBANDETUIS 13,95 o 1 I 3 2 1 4 1 1 1-0 0-1 0-1 7-1 1- 4 0-3 3-0 2- 3 2-4 5-1 2-2 1-5 BIJZONDERE TUINFAKKEL welke u zelf vult met petroleum - het succes bij uw tuinfeesten 19,95 gegoi 4, TUINFAKKELS v.a. 1,10 SCHEERSETJES (voor de camping) 12,50 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 16 JUNI 1977 WADDINXVEEN ’’Hoewel onze blijdschap overschaduwd wordt door de gebeurtenissen rond de gijzelin gen, deelt de kerkvoogdij mede dat van de minister van CRM vrijdag bericht is ontvangen dat hij zijn goed keuring heeft gehecht aan de subsi dieverlening voor restauratie van de Brugkerk”. Zo ongeveer was de kor te inhoud van een kanselboodschap welke zondagmorgen in drie her vormde kerken in Waddinxveen werd voorgelezen. Een op het oog simpele mededeling welke echter niet alleen voor de hervormden maar eigenlijk voor heel Waddinxveen van grote be tekenis is. Want Waddinxveen zon der zijn Brugkerk is bijna ondenk baar. En die kans heeft er tot vrijdag heel reël ingezeten. Een verheugde president-kerkvoogd, de heer G. van Ringelenstein, bevestigde maandaga vond de geruchten van de afgelopen maanden dat de kerkvoogdij alle hoop op subsidie eigenlijk ai had la ten varen en dat binnenskamers min of meer aan alternatieve plannen werd gedacht. Des te meer was daa rom ook voor de kerkvoogdij de goedkeurende mededeling van de mi nister een volslagen verrassing. De heer Van Ringelenstein zei ons nog geen verdere informatie te kunnen verschaffen, omdat onderdelen van het schrijven nadere bestudering be hoeven voor het trekken van een juis te conclusies en opstellen van cijfer materiaal. Wel zei hij dat de voor waarde gesteld is dat in ieder geval dit jaar met de restauratie van de kerk begonnen moet worden. ”En dat zal een hele toer worden. Vooral het vinden van een aannemer die bin nen het kader van de begroting op een zo korte termijn aan het karwei wil beginnen zal ons nog veel zorg ge ven”, aldus een niettemin optimisti sche president-kerkvoogd. De restau ratie van de kerk zal 22 maanden in beslag nemen. O f 5 Q. drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen LJVlldlVV VIU UVfkVllkiV Vil VC1 11 lod&llKJV Zk 1 1 1—IX O i 1 fl V L-O, vllV WIJ lldlllLll 11J lx ook voor u hebben, zijn er nog zoveel andere leuke vaderdagverras- singen, bijv.: centrum te krijgen, hetgeen in feite de nederlaag voor Henk inleidde. Aan het laatste bord bond Rolf Torenbeek de strijd aan met Bloem. Met de Holland se opening trachtte hij het initiatief tot zich te trekken. Jammer was dat de jon ge Torenbeek in de opening vergat de d-pion ver genoeg op te schuiven. In de daarop volgende stelling ging Rolf ook iets te snel in op een lokkertje van zijn tegenstander, waardoor hij de kwaliteit (Dame tegen toren) kwam achter te staan. Daarna was de nederlaag van Torenbeek jr. nog slechts een kwestie van tijd. Eindstand WSV 3-WSV 1:2*/,- 5*/2. 2 1 0 2 0 0 2 4 0 0 WSV 3-WSV 127,-5'/, Op donderdag 9 juni trok het derde team van de Waddinxveense Schaak vereniging de stoute schoenen aan door het eerste team voor een wedstrijd uit te dragen. WSV 1 nam de uitdaging graag aan en zo ontbrandde de strijd tussen de jeugd van WSV en de ou deren. Eerder in dit seizoen had het derde team reeds -gewonnen van het afnemend met een percentage van 20 van het oorspronkelijke bedrag. Bad mintonclub Florida wordt hier dus dui delijk als het misdeelde kind gezien. Daar komt nog bij dat de gemeente al leen subsidie geeft voor Waddinxveen se leden. Alhoewel veel clubs niet- Waddinxeense leden hebben is dat met name voor de badmintonclub Florida een nadelige zaak, daar zij - hoewel veel Waddinxveners (125) lid zijn - heel veel mensen van ’buiten’ telt. Al met al blijken de Waddinxveense sportverenigingen met de hele gang van zaken behoorlijk in de mist te zitten, zoals zij dat zelf uitdrukken. ’’Officieel weten wij op dit moment nog niets, ie dereen van de besturen is of gaat in de komende weken met vacantie en zal van een besluitvorming in deze voor ons diepgaande zaken op korte termijn geen sprake kunnen zijn. En dat vlak voor de opening van de sportzalen. Een ding is wel zeker: wij tekenen niet voor de nu op tafel liggende voorwaarden” zo was het grimmige eindoordeel van de in de knel geraakte besturen, die overigens wel zeiden geen kritiek te hebben op het voortvarende sport beleid in het algemeen van het Wad dinxveense gemeentebestuur. Van Everdink 177 pnt. O.W.-lijn: 1. dms Langelaan-Waterreus 185 pnt, 2. Blauw-Venneman 181 pnt, 3. Rietveld- Goossen 180 pnt, 4. dms. Goedvolk- Bakker 177 pnt. Groep A 1 N.Z.-lijn: 1. echtp. Ebens 190 pnt, 2. Mw. van Hattum-Haspels 186 pnt, 3. echtp. Jen- né 184 pnt, 4. dms. Koenen-Koot 182 pnt. O.W.-lijn: 1. echtp. Odink 202 pnt, 2. Mw. Hemminga-de Vos 191 pnt. 3. dms. Nijhof-Koelman 185 pnt; 4. echtp. Dessing 182 pnt. Groep A 2 N.Z.-lijn: 1 dms. Schintz-Faber 194 pnt, 2. Van Vliet-Borst 185 pnt, echtp. Moons 185 pnt, 4. Mw. Smal-v.d. Hooghen 183 pnt. O.W.-lijn: 1. v.d. Roovaart-Slob 191 pnt, 2. dms. Van Amerongen- Tonkens 184 pnt, 3. Heshusius-Dupont 181 pnt, 4. echtp. Zwijgers 171 pnt. WADDINXVEEN De gemeentelijke ongediertebestrijder, de heer J. de Jong, is in zijn aan het gemeentebestuur uitgebrachte jaar rapport duidelijk tevreden over het re sultaat van zijn inspanning om zowel de muis als de rat het leven onmo gelijk te maken. Voor de bestrijding van ratten is de heer De Jong in 1976 maar liefst 294 keer te hulp geroepen. Om tot een af doend succes te komen moest hij 516 keer in het geweer komen. Als bestrij dingsmiddel gebruikte hij het door hem zelf als meest doeltreffende methode uitgeprobeerde lokaas met curamine. Een grote ’klus’ had de heer De Jong aan de bestrijding van de gevreesde rat on de voormalige vuilnisstortplaats aan De noodkreet die de Waddinxveense sportverenigingen maandagavond over de dure sportaccommodaties hebben geslaakt, komt niet als een onweerslag bij heldere hemel. Na tuurlijk mag er waardering zijn voor de wijze waarop het gemeentebestuur in de afgelopen jaren de ene na de an dere zeer comfortabele sportvoor- ziening heeft weten te creëren. Zeker met een inwonertal als Waddinxveen hebben we naam gemaakt en lopen we met de nodige sportvoorzieningen duidelijk voorop. Maar werd de vraag ”wie zal dat allemaal betalen!” in als buiten sportkringen niet steeds luider? Inderdaad zal het uit de lengte of uit de breedte moeten komen. Een bezin ning op dit punt had naar onze mening al in een veel eerder stadium moeten plaats hebben. Niet vlak voor dat de twee sportzalen in exploitatie moeten worden genomen. De ruk aan de noodrem komt veel te laat. Ener zijds zal het gemeentebestuur zich moeten gaan realiseren dat de sport verenigingen niet verder kunnen springen dan hun financiële polsstok lang is; en dat het dan automatisch ook niet zó is dat dan door middel van subsidies - of je nu voor de sport warm loopt of niet - de gemeenschap voor de tekorten moet opdraaien. Er moeten ook wat dit betreft duidelijk grenzen zijn. Het is de vraag of deze limiet al niet is bereikt. Anderzijds zullen ook sportliefbbers moeten gaan beseffen dat sport beoefenen, net als zovele andere zaken vandaag de dag, een dure aangelegenheid is geworden, waarvan de financiële lasten niet on geremd naar de gemeentebesturen kunnen worden doorgeschoven. De ei gen bijdrage zal in evenredigheid moeten zijn met het comfort dat wordt verlangd. Nu nieuwe plannen op stapel staan voor bijvoorbeeld nog meer tennisbanen en zelfs ook een tennishal, is bezinning van alle belanghebbenden nog urgenter gewor den. Prijswinnaars werden: Hoofdgroep N.Z.-lijn: 1. Schutte-van Kersbergen 187 pnt, 2. Stamps-Dietz 186 pnt, WADDINXVEEN De onlangs in Waddinxveen gehouden collecte voor het Rode Kruis heeft opgebracht f 10.428,56. Wilhelmina 4 2-0. Behaalde punten: le Samenwerking 2e Kohnstamm 1 3e Wilhelmina 1 le Kohnstamm 2 2e Wilhelmina 2 3e Samenwerking 2 Ie Samenwerking3 2e Kohnstamm 3 3e Wilhelmina 3 le Samenwerking 4 2e Wilhelmina 4 3e Kohnstamm 4 gen ingediend waar inkomsten in voor komen die gebaseerd zijn op het aan brengen van reclameborden in de za len. Óf dit echter wordt toegestaan is nog steeds niet bekend. Dus in feite kloppen nu al de begrotingen niet meer. Onjuist en financieel onmogelijk wordt ook gevonden dat wanneer men als vereniging voor drie uur per avond huurt men verplicht is voor vijf uur te betalen. In dezelfde lijn ligt de voor waarde dat men per jaar voor veertig weken huurt, terwijl de meeste clubs gezien het competitieverloop voldoen de aan dertig weken hebben. Er is in alle opzichten onvoldoende rekening gehouden met de reële behoefte van de verenigingen. Hierdoor vallen gaten in de begrotingen die niet te stoppen zijn. ”Wij kunnen daarom niet anders dan het onaanvaardbaar uitspreken” is de harde conclusie. de Middelburgseweg. Minstens vier duizend ratten werden bij die acties ge dood. Ook de bestrijding door middel van daar geplaatse kisten langs singels en sloten bleek een succes. In totaal doen 83 van zulke speciale bestrijdings- kisten hun dodelijk werk. Voor de flat woningen aan de Peppelhorst staan er 43. De overigen bevinden zich langs sloten en singels bij de Peter Zuidlaan, Wilgenhorst, Albert Heyn, J.W.Friso- weg, Nic. Beetslaan, Staringlaan en Bil- derdijk. Ook de bestrijding van muizen wordt steeds intensiever. Er valt een dui delijke toename te constateren in het aantal verzoeken. Ook in deze gevallen is steeds met succes gewerkt, aldus de heer De Jong van de Meidoornstraat 46. THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 7.30 uur, Di. en Wo. 8 uur: 1900 (NO- VECENTO). 18jr. Za. en Zo. 3.30 uur: SPARTA- CUS. 14 jr. Za. en Zo. 1.30 uur, Wo. 2.30 uur: DE GELAARSDE KAT ALS SHERIFF. Vr. en Za. 11.30 uur en Ma. 8 uur: ONTUCHTIGE VERTELLIN GEN. 18 jr. REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 3 uur: COMMANDO’S VALLEN AAN. Kleur, 18 jr. Vr. enZa. 11.30 uur, Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur: PERS- VERSE ONSCHULD. 18 jr. SCHOUWBURG Do. 8.15 uur, Za. en Zo. 9.15 uur, Ma. en Di. 8.15 uur: DE VER SCHRIKKELIJKE MAN UIT SAFFLE. Kleur, 18 jr. Vr. 8.15 uur, Za. 7 uur, Zo. 4 en 7 uur, Wo. 8.15 uur: DE RECH TER EN DE LINKERHAND VAN DE DUIVEL. 14 jr. Za. 3 uur, Zo. 2 uur: TARZAN DE ONOVERWINNELIJKE. tweede en het zou natuurlijk een gran dioos succes worden wanneer ook het eerste met een nederlaag naar huis zou worden gestuurd. Zover is het echter niet gekomen. Het krachtsverschil is duidelijk te groot geweest voor de Waddinxveense schaaklieverdjes, zij het dat met grote inzet en vechtlust is gespeeld en het vertoonde spel alle be wondering verdiende. Aan bord 1 wist jeugdleider Torenbeek remise te hou den tegen nota bene de kampioen van WSV Kardol. Torenbeek was uitste kend op dreef en wist met goed spel de zaak in evenwicht te houden. Een pri ma prestatie. Piet Vis moest het aan bord 2 opnemen tegen de geroutineer de W. van Oort. Vanuit een goed ge speelde opening wist Piet langzaam maar zeker de druk op de vijandelijke stelling te vergroten en won door uit stekend te profiteren van een minder goede voortzetting van zijn tegenstan der. Grote KlassePiet Roos kwam te genover Wolfs te staan, een geduchte tegenstander. De partij karakteriseerde zich als een duel tussen de lange en korte rochade, die in het voordeel van echtp^ Kuijpers J86 pnt, 4^De Moree- Wolfs kwam te verkeren. Met de kwali- J z'“ teit achter was er voor Piet Roos geen hoop meer en hij moest dan ook capitu leren. Aan bord 5 wist Verhammen, die voor de jeugd mee deed, zich goed te hand haven tegen De Roodt. Het spel kreeg het karakter van een loopgravenoorlog, waarin beide partijen geen openingen wisten te forceren. Een gelijk spel bleef over, zij het dat met name Verhammen een goede prestatie leverde. Aan bord 6 speelde Wim van Os tegen routinier Broer. Wim Kreeg bijzonder weinig kans om zijn spel te ontplooien en Broer won dan ook vrij snel. Henk van Gils leverde een zwaar gevecht tegen Smitskamp. Smitskamp wist echter een paard op een zeer gunstige plek in het Kardol speelt reeds vijf jaar voor WSV en is nog niet eerder kampioen ge weest. Ook speelde deze 40-jarige crack voor het eerst aan het eerste bord van WSV 1, zonder meer de moeilijkste plaats van dit team. Een goede tweede werd W. van Vuu- ren, die op het laatste nippertje Philipse wist te passeren. Vooral Philipse heeft een uitstekend seizoen achter de rug. Voor het eerst deed hij in het afgelopen seizoen voor WSV mee en de resultaten mogen er zijn. Ook de jeugdleden Wim van Os, Piet Vis en Henk van Gils kun nen op een geslaagd schaakseizoen terug zien. Ze eindigden op de eind- ranglijst van de senioren op respectie velijk de 7e, 9e en 1 le plaats. Het woord uitstekend is hier zeker op zijn plaats en de vereniging kan nog veel plezier hebben van deze veelbelovende jeugdspelers. Eindranglijst na de 37e ronde van WSV seizoen 1976/1977: punten 1 A. Kardol4585 2 W. van Vuuren4183 3 E. Philipse 4154 4 H. de Roodt3648 5 A. Nieuwstraten 3607 6 H. Smitskamp 3518 7 W. van Os3508 8 L. Wolfs3492 9 P. Vis3329 10 P. Broer 3327 11 H. van Gils3282 12 R. Hamming 3256 13 L. Bloem 3208 14 W. van Oort3157 15 A. van der Starre2918 16 J. van Oort2860 17 A. Versluis2751 18 W. van Grieken2721 19 L. Ellers 2651 20 H. Schoemaker2646 21 P. van der Heyde2601 22 B. Joosten 2561 23 A. Littooy2522 24 R. Sijthof2475 25 P. Roos2456 26 W. Verstoep2376 27 C. Verhammen 2360 28 G. Torenbeek 2268 29 C. van der Ree2182 30 K. Oenema2083 31 P. Perdijk2082 I SUBSIDIE Ook over het gemeentelijk subsidiebeleid worden harde noten ge kraakt. Er zijn door de clubs begrotin- Wanneer de concrete cijfers op tafel komen blijken inderdaad de extreem verhoogde financiële lasten. Toeges pitst op Be Fair-volley houdt dat onder meer in dat momenteel per jaar 10.000 aan huur moet worden opge bracht. Gaat men straks per half okto ber gebruik maken van de sportzaal aan de Wadde dan wordt dit huurbed rag 17.000, terwijl de jaarlijkse lasten bij gebruik van de sporthal aan de Sniep maar liefst ƒ27.000 zullen gaan bedragen. En zo kan elke club apart met andere cijfers zijn eigen sombere verhaal schrijven. Het zou allemaal nog wel gegaan heb ben als het gemeentebestuur met an dere subsidiecijfers uit de bus was ge komen. De 15,- subsidie per jeugdlid is geen werkelijke verbetering, want eenzelfde bedrag kreeg men al. Hoewel men zegt blij te zijn met de f 5,- per lid voor apparaatskosten, is het een verbe tering welke eigenlijk weinig zoden aan de dijk zet. De ƒ12,- per lid voor verenigingen die niet over een eigen buffetexploitatie beschikken wordt wel positief gewaardeerd. Maar al met al is het onvoldoende voor een gezond verenigingsleven. Onvoldoende om de begrotingstekorten te dekken is ook het plan van de gemeente om voor de volleybalclub Be Fair en basketbal- vereniging TOOS een overgansregeling vast te stellen. Concreet houdt dit in dat het le jaar 4000,- aan elk der verenigingen als extra subsidie zal wor den uitekeerd en vervolgens telkenjare WADDINXVEEN Vorige week traden de voetbalteams van de Wad- I dinxveense middelbare scholen in het j kader van de sportweek tegen elkaar in I het strijdperk. De uitslagen waren: Sa- I menwerking 1-Kohnstamm 1 0-0; Wil helmina 2-Samenwerking 2 0-0; Kohn- I stamm 3-Wilhelmina 3 2-2; Samenwer- I king 4-Kohnstamm 4 3-1; Kohnstamm XXflL 1 n A r, x Kohnstamm 2 0-3; Wilhelmina 3- Samenwerking 3 0-2; Kohnstamm 4- Wilhelmina 4 0-2; Samenwerking 1- Wilhelmina 1 1-0; Wilhelmina 2- Kohnstamm 2 1-4; Kohnstamm 3- I Samenwerking 3 0-1Samenwerking 4- WADDINXVEEN Na een lang schaakseizoen is dan toch eindelijk de beslissing gevallen. Met ruime voorsprong wist A. Kardol de kam pioenstitel van de Waddinxveense Schaak Vereniging (WSV) te behalen. Kardol stond gedurende dit seizoen al vrij vroeg bovenaan de ranglijst en wist deze positie tot het einde toe te bewaren. Een uitstekende pres tatie daar de concurrentie groot was. Kardol is een schaker die vooral een voorzichtige maar solide stijl in zijn spel laat zien. Zelden laat hij een steekje vallen en wilde partijen komen vrijwel niet voor. WADDINXVEEN Het ziet er naar uit dat de peperdure sportaccommodaties welke de laatste jaren zijn gebouwd Waddinxveen danig gaan opbreken. Zoals bekend staat voetbalvereniging ’Wad dinxveen’ al in de rode cijfers en als er geen andere financiële oplossing gevonden zal worden zullen andere clubs op korte termijn heel snel vol gen. Met name de in aanbouw zijnde sporthal aan de Sniep en de sport zaal aan de Wadde in Groenswaard blijken onbetaalbaar te zijn voor de Waddinxveense sportverenigingen. En vooral de clubs welke zaalsport beoefenen kunnen zoals het er nu voorstaat de huurprijzen niet opbren gen. ”We hebben de indruk dat wij het gelach moeten gaan betalen”. Dit was de teneur op de maandagavond gehouden persbijeenkomst waar Be Fair-volleybal, Toos-basketbal en badmintonclub ’Florida’ hun uiterst somber verhaal presenteerden. Deze clubs deden in Royal Inn aan het Koningin Wilhelminaplein hun beklag over de door de gemeente Wad dinxveen gevolgde procedure bij de - totstandkoming van de huurovereen komst en de gisteravond door de gemeenteraad behandelde subsidie verordening, waarvan de cijfers in de krant moesten worden gelezen. Knel punten blijken te zijn het gebrek aan voldoende communicatie tussen gemeente en sportverenigingen. Het gevolg hiervan is dat ruim twee maan den voor de opening van beide zalen er welhaast geen huurovereenkomsten zijn getekend en de gemeenteraad een subsidievoorstel voorgeschoteld krijgt welke onvoldoende soelaas biedt om de financiële problemen van de clubs te lenigen. Ook al wil B. en W. het anders doen geloven, is er naar hun zeggen voor de huur van de zalen alleen nog maar overeenstemming bereikt met de K.N.Z.B en de zaalvoetbalteams van sporthuis De Bron en Stolker Meu belen. 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 4 2 0 2 0 0 0 o o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 7