treat door het zware verkeer trillend in huis mcsi de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Prettige vacantie! Bewoners van Start Zure druiven voorde Van Beynum wenst iedereen een prettige vakantie 1 VanBeynum burger Slob (56) overleden Onafhankelijk Nieuwsblad LUXAFLEX Brief aan gemeentebestuur overtoegenomen verkeersoverlast NA DE NACHT VANHUIZER: Fa. v.d. Linde Verboom Makelaardij B.V. 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 P.v.d.Berg: Hef verbod B-weg maar op HOOFDREDACTEUR IS WEER TERUG Radio - T.V. I I defekt Bel dan f 01828-5890 in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 mi onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen send pand. i I een voor hen pas- B Ons bedrijf in Gouda werkt in de periode van 25.6 t/m 6.7 op vakantiesterkte. De werkplaats in Waddinxveen blijft normaal geopend. I HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 33e JAARGANG-Nr. 1517 DONDERDAG 23 JUNI 1977 Vraag vrijblijvend offerte. w de aan HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 neem daarom.... CDA -raadslid P. v. d. B erg. WADDINXVEEN In l id NBM,. Weekblad voor Waddinxveen Automobielbedrijf Van Beynum Gouda B. V., Albert Blesmanplein 18. Waddinxveen: Beethovenlaan 74 Tel.: 01828-4991 WADDINXVEEN Een 26-tal bewoners van de Stationsstraat tus sen de Kanaalstraat en het Sta tionsplein hebben het Wad- dinxveense gemeentebestuur in een brief met handtekeningen gevraagd de verkeersoverlast in hun straat te beperken. Hun voorstel om dat te bereiken komt neer op een stren gere handhaving van de Stationss traat als B-weg, hoewel liever een totaal verbod voor doorgaand vrachtverkeer wordt gewenst, een omlegging van de busroute en het zoveel mogelijk weren van het doorgaand verkeer uit het dorps centrum. In de brief van de bewoners aan de Stationsweg - de zoveelste die de aan dacht vestigt op de toegenomen ver keersoverlast sinds de afsluiting van de voormalige Kerkweg voor het winkel centrum ”de Passage” in 1974/1975 - staat dat hun straat niet geschikt is voor DOKTERSDIENST ZATERDAG Arts: Weidezoom 50, tel. 2979 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01720-3898 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000BRANDWEER 2222 Onze hoofdredacteur B. J. Woudenberg is weer terug van zijn vakantie. Zoals gebruikelijk kunt u hem bereiken op het adres Peuleyen 144 of door het nummer 5594 te draaien. WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek heeft als voorzitter van het college van Burgemeester en Wethou ders zijn eerste keiharde confrontatie met de gemeenteraad van Waddinxveen achter de rug. Inzet was de gemeentelijke reactie op het streekplan Zuid-Holland Oost, waaro ver de gemeenteraad vorige week woens dagavond een uitspraak deed en waarvan wij u in onze editie van donderdag jongstle den verslag deden. De uitspraak, welke in het voordeel van de meerderheid van het col lege van B. en W. uitviel en waarvan de uit werking voor Waddinxveen van zeer grote betekenis kan blijken te zijn, moet gezien worden als een regelrecht succes voor mr. Smallenbroek en zijn medestanders. Maar de druiven van de overwinning zijn zeker niet zoet. Wel zuur! Want de visie van onze eerste burger, die zich wat dit betreft als teamhooft wist te verzekeren van de steun en inbreng van twee van zijn drie wethouders (P. F. J. van Schie en A. H. van Gent) op de toekomst van Waddinxveen mag dan door een krappe meerderheid van de raadsleden bijval heb ben gekregenhet gevolg is wel geweest dat politiek Waddinxveen op haar grondvesten heeft geschut. Hoe diep de scheuren funda menteel zijn zullen we in de komende weken waarschijnlijk wel gewaar worden. Dui delijk averij hebben in ieder geval de fracties van progressieven en SGP/Hervormde Kiesvereniging opgelopen, waarvan de laat ste door de hoogst merkwaardige houding van wethouder H. Huizer het meest geha vend is. Daar komt nog bij dat,er van de tien raadsleden die hun steun aan het meerder heidsstandpunt van B. en W. gaven, er een aantal zijn die dat gedaan hebben ’ter wille van de lieve vrede’. En dat is niet alleen wet houder Huizer, die er al openlijk zijn spijt over heeft betuigd dat hij de door zijn partij ingediende motie, als koek van z’n eigen deeg, als niet te pruimen terzijde gooide. Ook in de fractie van de progressieven zijn er die zich afvragen of wel een juiste beslis sing is genomen. Deze wetenschap moet de voldoening van de burgemeester en de men sen die hij achter zich wist te verzamelen duidelijk overschaduwen. Overigens hoeft deze ontwikkeling in Wad dinxveen ons niet al te zeer te verbazen. Ie dereen kon begrijpen dat toen de dynami sche mr. Smallenbroek Harmelen verruilde voor dit dorp aan de Gouwe, hij geen genoegen zou nemen met het alleen maar afronden van plannen welke onder supervi sie van zijn voorganger, daarin gesteund door de gemeenteraad, tot stand waren ge komen. Daarvoor is hij teveel bouwheer. Dat was bekend. Doelbewust is hij aan het werk gegaan. De eerder gedane uitspraak van de gemeenteraad dat Waddinxveen geen stadsallures zou mogen krijgen, werd als achterhaald terzijde geschoven. De eer ste klip, de tegenstand binnen het college van B. en W., werd op wethouder H. Hui zer na genomen. Naarmate de tegenstand in en buiten politieke kringen groeide, werd ook de vastberadenheid van de burgemees ter groter. In de eindfase, waarin het ambitieuse plan toch bijna schipbreuk leed, bespeelde mr. Smallenbroek in een uitputtingsslag op bij zonder intelligente en overtuigende wijze de zwakke snaren van de Waddinxveense poli tiek. Zowel de niet standvastige wethouder H. Huizer als de wijfelaars in de progressie ve fractie bracht hij op de knieën. Toch menen wij dat de conclusie juist is wanneer wij stellen dat mr. Smallenbroek in wezen vreemd lijkt te staan, en dat altijd zal blij ven, ten opzichte van deze onze gemeente noch altijd kenmerkende dorpspolitiek. De door meerderen uitgesproken veronderstel ling dat onze burgemeester in Waddinxveen geen zak zout zal opeten is daarom geen slag in de lucht. Ook dat heeft de ’nacht van Huizer’ ons geleerd. A.I. voor de therapieclub De Zonnebloem (tegenwoordig Gouwebloem geheten) en had hij vanaf 7 februari 1972 tot aan zijn dood zitting in het bestuur van de Stichting Museum Oud-Waddinxveen. Als bestuurslid is hij bij voortduring een promotor geweest van het werk dat deze stichting doet. Veel van zijn initia tieven werden gehonoreerd en vonden hun oorsprong in zijn persoonlijke geinteresseerdheid en betrokkenheid bij het Waddinxveen van vroeger. Nim mer werd tevergeefs een beroep ge daan op de medewerking van de heer Slob als het er om ging het werk van de stichting en de glorie van het oude Waddinxveen uit te dragen. De geziene Waddinxvener kwam in 1945 in dienst van de toenmalige Coö peratieve Boerenleenbank Wad dinxveen. In 1959 werd hij benoemd tot directeur van deze bank als opvolger van de heer W. Verboom. Op 16 juni 1970 stond hij er bij stil 25 jaar aan de huidige Rabobank te zijn verbonden geweest. Na die datum stopte de heer Slob successievelijk met diverse van zijn maatschappelijke functies. Zijn ge- zondheidstestand vereiste het in het be gin van deze zeventiger jaren dat hij ook zijn werk een poosje neerlegde. Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze de 'i Stationsstraat, waarvan de bewo- S ners het zware verkeer niet meer kunnen harden, wonen twee gemeenteraadsleden: J. Havenaar (SGP/Hervormde Kiesvereniging) 'i en P. van den Berg (CDA). Zij hebben hun handtekeningen niet i willen zetten onder de protestbrief van een 26-tal bewoners aan het h Waddinxveense gemeentebestuur. Van het tweetal heeft alleen de echtgenote van de heer Havenaar willen tekenen. S Pikant detail is dat het CDA- raadslid P. van den Berg in de op f woensdag 30 maart van dit jaar ge- houden vergadering van de raads- h commissie voor openbare werken en -bedrijven er juist voor heeft ge pleit het verbod voor het zware ver keer dat thans door deze straat rijdt en waarop geen of nauwelijks 1 controle plaats vindt maar op te heffen. De zaak is daarop aan de orde geweest in het ambtelijk ver- keersoverleg, maar daar zou de suggestie van de christen-democraat geen bijval hebben gekregen. i verbod dagelijks door velen genegeerd. Verder worden de borden te vlug en te lang afgedekt. Eind vorig jaar en begin dit jaar zijn de borden in totaal vijf maanden afgedekt geweest ten behoe ve van de reconstructie van de Kanaal dijk en de Sniepweg. Nu de Petteplas uitgebaggerd gaat worden en de bag gerspecie vermoedelijk naar de overzij de van de Gouwe zal worden afge voerd, willen we nu reeds vragen de vrachtauto’s niet door de Stationsstraat te laten rijden”, staat er in de brief. Het schrijven gaat verder: ”Ook de snelheid waarmee door de Stationss traat wordt gereden, is in vele gevallen meer dan 50 kilometer per uur en te oordelen naar het piepen van de rem men van een flink aantal auto’s, aan beide einden van de straat voor het nemen van de bocht, ligt de snelheid in veel gevallen dichter bij de 75 kilome- Dit is de Stationsstraat, die onleefbaarder zou zijn geworden door de toegenomen verkeersoverlast. Kerkweg-Oost, Henegouwerweg. Dat zou betekenen dat de bus de halte voor het station Waddinxveen niet meer aandoet. TE HARD GEREDEN De bewoners vinden dat Stationsstraat als B-weg veel strenger de hand moet worden gehouden. "On danks politietoezicht wordt het B-weg ter per uur dan bij de 50”, weten de be woners van de Stationsstraat, die ook nog met de suggestie komen de busrou- te door hun straat om te leggen. De bussen van Westnederland zouden of zó moeten rijden: Koningin Wilhelmi- nasingel, Juliana van Stolberglaan, Kerkweg-Oost, Henegouwerweg of zó: Koningin Wilhelminasingel. Willem de Zwijgerlaan, Chopinlaan, Esdoornlaan, Sniepweg, Kanaaldijk, Kanaalstraat, Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot 's avonds 8 uur. dit vele verkeer. "De bodemgesteld heid is zo slecht, dat wanneer enigszins zwaar verkeer passeert, dit in huis dui delijk voelbaar is”, aldus deze groep Waddinxveners (”We zitten te trillen in onze woningen”), die ons duidelijk maakten dat het door de straat den derende vrachtverkeer scheuren in hui zen doet ontstaan, bewoners uit de slaap houdt en aanleiding geeft tot een andere inrichting van de slaapvertrek ken. Op voorstel van het provinciaal bes tuur, dat destijds geen bezwaar had te gen de Passage-bouwplannen en dus het afsluiten van de Kerkweg, heeft de gemeente getracht de verkeersoverlast te beperken door van de Stationsstraat- west een B-weg te maken. Ook het ma ken van een verkeerscirculatieplan vond de provincie gewenst om de Sta tionsstraat minder te belasten. "Van het verkeerscirculatieplan merken we echter heel weinig en zoals de nog niet gepubliceerde cijfers van de laatste tel ling uit zullen wijzen, is de verkeersin tensiteit vermoedelijk verdubbeld”, al dus de bewoners in hun brief. In de "definitieve” versie van het ontwerp-structuurplan Waddinxveen staat dat er op een dag 2310 voertuigen door de Stationsstraat rijden. Door de Kanaalstraat denderen er overigens dag-in-dag-uit 7580 voertuigen, volgens die in januari en februari 1975 gehou den tellingen. De Prins Bernhardlaan is goed voor 810 voertuigen in een et maal. Wat de verkeersveiligheid van de Staionsstraat betreft weten we uit het Statistisch Jaarboek Waddinxveen 1976-1977 dat daar vorig jaar 5 ongeval len gebeurden: 2 op de weg en 3 bij de splitsing naar het Passage- parkeerterrein. waddinxveen Gistermiddag is 3p de algemene begraafplaats aan de Vberdingk Thijmlaan ter aarde besteld Ie neer W. C. Slob, directeur van de vabobank Waddinxveen. De heer Slob s zaterdagmiddag achter het stuur van 'jn auto, die hij na het afhalen van zijn reinreizende dochter nog juist langs de 'eg wist te zetten, aan een hartaanval «verleden. Vorige maand had de be ende en gewaardeerde Waddinxvener log zijn 56e vejaardag gevierd. v°jter Cornerlis Slob heeft in het Waddinxveense maatschappelijke le- 'en diverse functies vervuld. Zo zat hij run CBU in de gemeenteraad van tot ,953 en van 1959 tot 1969. Hij ervulde de werkzaamheden van secre- aris/penningmeester in de besturen 'an de Oostpolder in Schielend, van de 'oorcfsche Polder, an de Tweemans- wlder, van de Eendrachtspolder, van e polder Achterof en de Putte en van e polder Bloemendaal, terwijl hij se- ■tetaris is geweest in het bestuur van de »uidplaspolder en penningmeester in ei bestuur van de polder De Noordp- )ok verzette de nu overleden Wad- mxvener bestuurswerkzaamheden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1