de pater - makelaardij b.v. waddinxveen 1 Prettige vacantie! 7 juli wordt eerste koopavond in Waddinxveen op een donderdag WMMMll! I TORRAS SH0IL7 Weekblad voortaan op woensdag Nieuwsblad Onafhankelijk LUXAFLEX 'n DATSUN? Fa. v.d. Linde Verboom Makelaar 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 bourne drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen Grondverkoop Drog. Bouma heeft weer wat! Nieuw CDA- raadslid ”Aan geloofwaardigheid ingeboet Wethouder H. Huizer mag blijven Afscheid J. Th. Bulder Gemeenteraad nam zonder veel woorden dit besluit B.V. Uw Televisiedokter HU AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 TEKOOPblJ: t ^aIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH J EIS PE BESTEJEANS. l PAAROM VLUG NAAR PE WRANGLER SHOP VOOR ZO'N PERFEKT PASSENPE, IJZERSTERKE, I ORIGdNELE WRANGLER I JEANS. MET DE UNIEKE I GARANTIE: NIET GOED. 1 NIEUWE JEANS. 1 PAT IS'T WARE WERK raVrangler 33e JAARGANG - Nr. 1518 DONDERDAG 30 JUNI 1977 a DAN neem daarom.... Vraag vrijblijvend offerte. HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN SHOWROOM: VEERSTAL 30 20857 ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN I WESTHAVEN 55 GOUDA TEL: 01820 - 13933 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Weekblad voor Waddinxveen LdNBM. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. DOKTERSDIENST ZATERDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71tel. 01727-2834 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 delijk dat het Weekblad voor Wad dinxveen in 1945 is begonnen met verschijning op zaterdag. Al gauw werd dit vrijdag en in 1961 donder dag. De verschijningsdatum van Met spoed vragen wij woonhuizen te koop Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas send pand. WADDINXVEEN De heer B. Gilijamse mag van de gemeenteraad een stukje grond van 33 vierkante me ter ten noorden van zijn huis aan de Spireaweide 2 kopen om een grotere tuin te krijgen. Het stukje grond van f 3.300,- (exclusief btw) betreft ’’open baar groen” en dus mag er niet op wor den gebouwd. Bij een (latere) wijziging van het bestemmingsplan zouden der gelijke stukjes groen de bestemming ”- tuin” of ”erf” kunnen krijgen of ’’tuin zonder bebouwing” als er persé niet op gebouwd mag worden. waardigheid ingeboet. Deze zaken zijn dan ook betrokken bij het lang en in tensief intern beraad over dit gebeuren. Toch waren wij unaniem van mening het onzerzijds mogelijk te moeten ma ken dat wethouder Huizer zijn zittings periode afkan maken. Dit vanwege het algemeen belang, de continuïteit van het gemeentelijk beleid en om verschil lende practische redenen. Wel is hem opdracht gegeven om bij de uitvoering van het genomen raadsbesluit zoveel mogelijk in de lijn en de geest te han delen van het door onze fractie ingeno men standpunt. Verder wordt door deze verklaring zowel van de zijde van onze fractie als van de kant van wet houder Huizer dit incident als gesloten beschouwd”. het Weekblad voor Waddinxveen is dan nu de woensdag geworden. Wij verzoeken onze adverteerders en onze ’’nieuwsleveranciers” hier mee rekening te houden. verschijnen. De ’’vriend van Wad dinxveen en de Waddinxveners” komt dan ook met ingang van 6 juli elke woensdag namiddag bij onze abonnees in de bus. Elders in deze krant maken we dui- de opdracht geveven als wethouder zo veel mogelijk te handelen in de lijn en de geest van zijn fractie bij het uit voeren van het met I0 tegen 9 stemmen aangenomen raadsbesluit betreffende de reactie op het voorontwerp- streekplan Zuid-Holland Oost. De verklaring die de heer Uitbeijerse gisteravond in de raadzaal van het gemeentehuis aflegde luidde volledig: "Het is mij een behoefte nogmaals na mens de fractie der SGP/Hervormde Kiesvereniging en met volledige in stemming van de daarachter staande besturen onze bezorgdheid en teleur stelling uit te spreken over het stem gedrag van wethouder Huizer in deze raad in de nacht van 15 op 16 juni j.l. Door zijn stemmen in deze verga dering, dat lijnrecht in tegenspraak was met het door hem aanvankelijk ingeno men standpunt én met de houding van onze fractie in deze zaak, is min of meer een vertrouwenscrisis ontstaan en heeft wethouder Huizer aan geloof- sie is gevraagd de markturen te wijzi gen, zodanig dat de markt op een vroe ger tijdstip zal worden beëindigd. Voor de markt- en straathandel geldt buiten de koopavond een verbod na 19.00 uur. Het ligt in het voornemen van B.enW. de raad een voorstel te doen tot de daarvoor nodige wijziging van de marktverordening. (Zuidkade 6 Naast Verbakel Wist u dat bij ons voor slechts f 0,25 meer uw foto-afdruk 30% GROTER KAN ZIJN. Ook geven wij nog steeds bij het ontwikkelen en afdrukken van uw kleuren of zwartwit foto 's eenzelfde fotorolletje als u inlevert GRA TIS 1 Mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard. WADDINXVEEN Op 7 juli wordt in Waddinxveen voor de eerste kelsluitingswet maakt het mogelijk voor de markthandei een afzonderlijke koopavond aan te wijzen c.q. de huidi ge koopavond voor de markthandei te handhaven. Onder de nieuwe Winkel sluitingswet zal die mogelijkheid ver vallen. Consequenties behoeft dit overigens volgens de gemeente niet te hebben aangezien van de zijde van de marktkooplieden en de marktcommis- waddinxveen in de gemeenteraadsvergadering van gistera- Ivond is mevrouw H. J. Groenendijk- jBernard geïnstalleerd ais gemeen teraadslid. Zij neemt binnen de CDA- jfractie de plaats in van ir. W. Stuulen. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek Brak aan haar adres enkele woorden Ivan welkom en betoogde dat het niet leenvoudig is zitting te nemen in een al meespeelde raad die nog één jaar heeft gaan. Maar hij meende dat mevrouw IQroenendijk-Bernard zich op de ach- mrgrond voldoende had ingewerkt in de gemeentelijke problematiek. WADDINXVEEN In de raadzaal van het gemeentehuis werd in het bij- lajn van collegae afscheid genomen Ivasn de heer J. Th. Bulder. De heer Bulder is vanaf 1 januari 1961 werk- Izaam geweest bij de dienst van openba re werken. Door een ernstig verkeer songeval tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden werd de heer Bulder zo ernstig gewond, dat hij werd afge keurd en in het genot is gesteld van een invaliditeitspensioen Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek zei in zijn toespraak dat het scheiden op deze manier niet zo prettig is. Toch prees hij de scheidende functionaris om Izijn plichtsbetrachting en het feit dat look hij, zoals velen, een visitekaartje Hn voor het gemeentebestuur. Zonder luw plichten kan een gemeentebestuur Iniet veel beginnen. ■amens het gemeentebestuur bood hij |ue heer Bulder een cheque aan, die naar eigen inzichten kan worden bes led. Ook de heer Zwamborn, directeur van Openbare werken prees de scheidende ■nctionaris. Spreker zei dat niet meer had verwacht dat de heer Bulder nog op de been zou komen, maar dank zij zijn grote wilskracht en zijn opgeruim- B humeur kan hij weer lopen, al gaat V niet zo gemakkelijk, fietsen en ■ortietsen. Namens de gemeente ■addinxveen en het voltallige perso nen werd hem een boortol met stan dard aangeboden. ■e heer Boerman, hoofdopzichter van oe lenst sprak namens het personeel. ■e heer Bulder bood op zijn beurt bur gemeester Smallenbroek een zelf gemaakte miniatuur boerenkar aan. De Iji'gemeester was zichtbaar getroffen T dii,gebaar en dit ontlokte hem de opspraak, dat wanneer iemand nog zul ke hobby’s heeft, het genieten van een invaliditeitspensioen, afgezien van de handicap nog wel te dragen is. Hieruit lijkt dat u uw tijd weet te vullen en dat zeer belangrijk. la afloop bleven de collegae nog enige »'■- gezellig bijeen met de heer en me- ■ouw Bulder. maal de wekelijkse koopavond niet op een vrijdag, maar op een donder dag gehouden. De daarvoor speciaal bijeenkomende gemeenteraad heeft dat gisteravond zonder veel woorden besloten. Alleen de heer H. van Ek (Progressieven) vroeg Burgemeester en Wethouders of er over deze zaak overleg is gepleegd met de consument of consumentenorga nisaties, hetgeen niet het geval bleek te zijn. de verzoek van de plaatselijke midden- standsvereniging naar de donderdaga vond te verplaatsen. Als motieven voor deze wijziging voerde de middenstand sorganisatie aan dat een dalende belangstelling bij het publiek kan wor den geconstateerd die wordt toege schreven aan de toenemende weekend- recreatie, de kwaliteit van de t.v.- programma’s op de vrijdagavond en het kiezen van deze avond als uitgaansa vond. Ook voor het winkelpersoneel en de ondernemers achtte men een verp laatsing van de koopavond wenselijk omdat de Vrijdag en zaterdag een zwaardere belasting met zich brengen dan de overige werkdagen. DE thans nog van kracht zijnde Win- De gemeenteraadsleden zijn op voorstel van het college van Bur gemeester en Wethouders tot het een dag vervroegen van de koopavond ge komen naar aanleiding van het verzoek van de plaatselijke middenstands- vereniging. De reden dat men met de beslissing inzake de koopavond vooruit wenste te lopen op de nieuwe Winkel sluitingswet - die naar wordt verwacht in 1978 in werking zal treden - is gele gen in het feit dat in de gemeente Gouda eveneens per 7 juli de donder dagavond als koopavond is aangewe zen. De Kamer van Koophandel heeft de gemeente geadviseerd de koopavond overeenkomstig het daartoe strekken- WADDINXVEEN Wethouder H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging), die twee weken geleden op hoogst opmerkelijke wijze toch zijn stem gaf aan het voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende de Waddinxveense reactie op het voorontwerp-streekplan Zuid-Holland Oost, mag nog even blijven. Hij hoeft van zijn politieke groepering toch niet op te stappen, "vanwege het algemeen belang, de continuïteit van het gemeentelijk beleid en om verschillende praktische redenen”, aldus de heer D. Uitbeijerse, fractievoorzitter van de SGP/- Hervormde Kiesvereniging in de gisteravond gehouden gemeenteraads vergadering. Van de "aan geloofwaardigheid ingeboet hebbende" heer Huizer, de lijsttrekker van de SGP/Hervormde Kiesvereniging in 1974, was bekend dat hij het voornemen had zich in 1978 niet meer verkiesbaar te stellen. Gaande weg deze zittingsperiode liet hij echter doorschemeren bij leven en gezond heid best nog wat te voelen voor een nieuwe zittingsperiode. Uit de gisteren door zijn fractievoorzit ter Uitbeijerse afgelegde verklaring valt af te leiden dat voor de heer Huizer in 1978 geen verkiesbare plaats meer be schikbaar is. Hem is nu door de fractie Waddinxveen^ WADDINXVEEN Het vervroegen van de Waddinxveense koopavond van vrijdag naar don derdag houdt ook in dat het Weekblad voor Waddinxveen voortaan één dag eerder zal gaan ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1