raken ook het notaris- naar raadhuis team Bezuinigingen van de overheid Landelijk Scholenbouw- ’’Buik vol van steeds dezelfde architecten Muziekschool van ex r 0O2J Petrus S. veroordeeld Bestrijding botulisme Gemeente gaat Zuidkade 1 uitwerken AGENDA GOUDSE BIOSCOPEN Verboom Makelaardij BV 01828-2309 julianastraat 6, waddinxveen na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Vijverlaan: Uitbreiden over volle achtergevel Geen wisselbeker uitgereikt Puzzeltocht besluit seizoen Jeugdnatuurwacht Afscheidsfeest W.v.Oranjeschool p n wijkvoorgienin t _ZQ .onycbGl 'U' WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 30 JUNI 1977 iek mnas pei basisscti ooi koop-verkoop-huur verhuur-taxatie-hypotheek (UdNBMj D tectenbureau Treffers en Polgar staat dat het voormalige notarishuis in zijn huidige vorm een verpauperd overblijf sel is van een 19e eeuwse stads architectuur van buitenplaatsen en vil la’s. De waardeschaal van historische betekenis op zichzelf is een subjectieve schaal, zo stellen de architecten. ”Wij zijn echter van mening dat het behoud van karakteristieke gebouwen in neder zettingen op zichzelf waardevol is. Het gebouw is in elk geval een onderdeel van de identiteit van een nederzetting als Waddinxveen met zijn karakter van individualistische groei. Het gebouw heeft geen waarde uit het oogpunt van monumentenzorg, wel uit het oogpunt van identiteit”, aldus Treffers en Pol gar. In hoeverre het gemeentebestuur dit uitgebrachte rapport zullen volgen is nog een open vraag, want er wordt sterk over gedacht nu de muziekschool eruit trekt het gebouw te slopen. Dit is het oud-notarishuis van de muziekschool Waddinxveen. {Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN De bewoners van de woningen Vijverlaan 1 tot en met 54 en Sniepweg 46 tot en met 53 krijgen straks de mogelijkheid hun huizen over de volle achtergevel- breedte, tot een diepte van 2,75 me ter, uit te breiden. Tot deze uitbouw mogelijkheid heeft de raadscommis sie voor ruimtelijke ordening en wo ningbouw geadviseerd naar aanlei ding van de resultaten van een vorige maand door het gemeentebestuur ge houden enquete. In totaal had de gemeente 57 gezinnen aangeschreven. Het aantal ontvangen antwoorden bedroeg 28, waarvan er 21 te kennen gaven het uitbouwen over de volle achtergevelbreedte wel te zien zit ten. Toch nog 5 deelnemers aan het on derzoek lieten blijken voorstander te zijn van de huidige uitbouwmogelijk heid: 60 procent tot een diepte van 1,50 meter en 40 procent tot een diepte van 4,25 meter (L-vormig). Van de bewo ners lieten er 2 het gemeentebestuur weten geen voorkeur voor een bepaal de uitbouwingsmogelijkheid te hebben. In het gemeentehuis is men nu bezig de huizenuitbouw aan de Vijverlaan en (deel) Sniepweg mogelijk te maken door een wijziging van bet bestem mingsplan. Intussen ligt er op de gemeentesecretarie veertien dagen lang de aanvraag van een bouwvergun ning van de heer C. Schook ter inzage voor het vergroten van zijn huis Vijver laan 35 met een achtergevel over de volle achtergevelbreedte. Daarmee wordt vooruitgelopen op de nieuwe si tuatie die straks geldt voor het uitbou wen van huizen aan de achterzijde aan de Vijverlaan en (deel) Sniepweg. REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Zo. 7 en 9.15 uur, Zo. 3 uur: HAP KI DO. 18 jr. Vr. en Za. 11.30 uur, Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur: IN TI ROL gaat de ontucht NOOIT VERLOREN. 18 jr. SCHOUWBURG Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 4 en 7 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur. S1LVERSTREAK EXPRESS. Kleur, 12 jr. Vr. 5 uur, Zo. 9.15 uur: SANDO- KAN. kleur, 12 jr. Za. 3 uur, Zo. 2 uur, Ma. t/m Wo. 3 uur. PEPP1 KOKKI BIJ DE MARINE. archirecten. Het plan is om de toekom stige bewoners via de woningbouwcor poraties en de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit (met de nog altijd beperkingen opleggende naam Groens waard) mee te laten praten over de in richting en huizenbouw in Zuidkade 1 WADD1NXVEEN/ROTTERDAM Zeven maanden gevangenisstraf, waar van drie voorwaardelijk, heeft de Rot terdamse rechtbank opgelegd aan de 19-jarige metaalbewerker Petrus S. uit Waddinxveen. Dit wegens een reeks in braken, vernieling, heling en joy-riding. De jongeman had na een ziekteperiode zijn werkgever opgebeld met de mede deling, dat hij geen zin meer had om te komen werken. Hij kwam daardoor zó krap bij kas te zitten, dat inbraken en andere delicten hem het nodige geld moesten opleveren. De metaalbewer ker opereerde met twee plaatsgenoten, onder meer in bedrijfspanden en een jongerensociëteit. Hij maakte zich voorts schuldig aan heling van gestolen geld en, bij een ruzie, aan vernieling van een caféruit. bouwd. Met het gereed komen van het nieuwe gemeentehuis zal dit pand na 66 jaar leeg raken. Over de bestemming van het huidige raadhuis hadden Bur gemeester en Wethouders eind 1976 al WADDINXVEEN In het gemeentehuis vindt men het de hoogste tijd worden dat er gewerkt gaat worden aan de opzet van Waddinxveens nieuwste woonwijk Zuidkade 1, de ’’zandwoestijn” ten zuiden van de Jan Dorrekenskade-West waar (afgezien van 22 Rehorst-landhuizen) over 15 maanden (najaar 1978) met de woningbouw begonnen moet worden. Om er voor te zorgen dat het een gezellige, sfeervolle en veilige plek om te wonen en te leven wordt zijn B. en W. met een stuurgroep op de proppen gekomen, die wordt voorgezeten door de wethouder van ruimtelijke ordening en woningbouw P. F. J. van Schie (C- DA). Met hem meevergaderen bur gemeester mr. A. G. Smallenbroek, A. M. Zwamborn (directeur van Openba re Werken en -Bedrijven), een amb tenaar van de afdeling ruimtelijke or dening in het gemeentehuis, iemand van het stedebouwkundig bureau Stad en Landschap BV in Rotterdam en één of meer afgevaardigden van de Wad- dinxveense woningbouwverenigingen. Naast de stuurgroep (een denkgezel- schap) is er ook nog een werkgroep voor Zuidkade 1waarin nog eens twee plaatselijke architecten komen te zitten en in een later stadium nog een wel- standsdeskundige. De gemeente zal aan de woningbouwverenigingen vragen toe te zeggen dat hun opdrach ten voor woningwetwoningen zullen geven aan deze twee werkgroep- WADDINXVEEN Het comité Jeugdnatuurwacht Waddinxveen organiseerde vorige week woensdag als afsluiting van het seizoen een puz zeltocht voor de 5e en 6e klas van de basisschool. Oorspronkelijk zou de tocht eerder plaats vinden maar door de slechte weersgesteldheid ’s mor gens werd het een week opgeschoven. Helaas bleek op die dag dat veel 6e klassers al vakantie hadden en ook de 5e klassers al in vakantiesfeer ver keerden. De opkomst was dus niet wat het comité gewend is: slechts 45 kinderen van 9 scholen deden mee. Het comité heeft daarom besloten de wisselbeker niet uit te reiken. Wel volgt hier voor de kinderen die meege daan hebben de uitslag. Individueel kon ieder kind maximaal 16 punten i halen. Dit lukte 9 kinderen. De St. Jozefwijkschool (Kanaalweg) haalde I het hoogste gemiddelde n.l. 15,2 punten; 2e werd de Koningin Juliana- 1 school (Peter Zuidlaan) met 15,5 punten; 3e werd de Groen van Prin- f stererschool (Tollenslaan) met 15,07 punten. 47 VOORZIENINGEN In 1976 werden door het team 47 voorzieningen gerealiseerd met totaal 396 lesruimten, verdeeld over 5 kleu terscholen, 32 lagere en basisscholen, 3 voortgezet onderwijsscholen, 5 spor taccommodaties en 2 wijkvoorzienin- gen. Voorts werden een 6-tal uitbrei dingen of renovaties uitgevoerd. De 47 voorzieningen werden in de vol gende gemeenten gebouwd: Ammer- stol, Amsterdam, Barneveld, Bergum, Bodegraven, Boxtel, Deventer, Dord recht, Eemnes, Heenvliet, Hoorn, Krimpen a/d Ussel, Langerak, Leider dorp, Lekkerkerk, Nieuwkoop, Nieuw Lekkerland, Oegstgeest, Oosterland, Oud-Beijerland, Oude Tonge, Piershil, Puttershoek, Pijnacker, Reeuwijk, Sas- senheim, Sint Annaparochie, Spijkenis- se, Stolwijk, Veldhoven, Waddinxveen, Wageningen, Woerden, Wijk bij Duur stede, IJsselstein, Zeist en Zoetermeer. Op 1 januari 1977 zijn bij het team in uitvoering of in voorbereiding 46 nieuwbouwvoorzieningen met totaal 425 lesruimten, alsmede een 8 tal reno vaties of uitbreidingen. STUKJE WERKGELENHEID In Waddinxveen bestaan diverse wachtlijsten van woningzoekenden. In de nieuwe woonwijk komen huizen in de woningwetsfeer, in de premie- koopsector, terwijl er naar verwachting ook "goedkopere" vrije sectorhuizen THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur: HET DEBUUT. 18 jr. Iedere middag half vier: WIE EEN kuil graaft voor een an der. a.l. Iedere middag half twee: BENJ1. a.l. Vr. en Za. 12 uur en maandagcy- clus 8 uur: CASINO ROYALE. WADDINXVEEN Vorige week maandag heeft de 6e klas van de protestants-christelijke Willem van Oranjeschool (Oranjelaan) feestelijk af scheid genomen van hun onderwijzers en onderwijzeressen, en een punt gezet achter hun lagere schoolperiode. Het feest begon ’s middags om zes uur. Alle kinderen kwamen op hun paasbest naar school, waar ze een corsage opgespeld kregen en naar het handenarbeidlokaal geleid werden, waar de tafels feestelijk gedekt stonden compleet met bloem- stukjes en kaarslicht. De eigengemaak te menukaarten maakten het geheel helemaal ”af”. Samen met alle leer krachten en enkele leden van de schoolcommissie nam het ’’diner” een aanvang. Na de soep werden de glazen geheven voor een toast op het komen de jaar. Na afloon van het ’’diner” gingen allen naar de Koningin Julianaschool (Peter Zuidlaan), waar een gezellige avond verzorgd was door de kinderen voor de ouders en familie. Het programma werd vlot afgewerkt met leuke stukjes gespeeld en gezongen door de kin deren. Na de pauze werden er dia’s gedraaid van het schoolkamp en een film vertoond van koninginnedag. Als afscheid ontvingen de kinderen: een getuigschrift, de laatste schoolkrant, een boekje met het evangelie naar Jo hannes en hun laatste rapport. Ie dereen ging voldaan over de geslaagde avond naar huis. niet aan de orde. Integendeel, het werd als een goede zaak beschouwd, kleuter en lagere school ieder hun plaats te ge ven. Nu zijn deze, in de jaren ’60 nog gangbare principes volledig overboord gezet. Soortgelijke ontwikkelingen konden waargenomen worden met de introductie van het documentatiecent rum in de scholen, de plaats van de gemeenschapsruimte en de vele vor men van flexibiliteit in de vorm van vouwwanden, schuifpanelen en verp laatsbare wanden”. Dit is een voorbeeld van een "onderwijseiland” in een woonwijk, zoals dat wordt geschetst in het jaarverslag 1976 van de Landelijke Stichting Scholenbouwteam. WADDINXVEEN/DEN HAAG Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben in een rondschrijven richtlijnen gegeven voor de bestrijding van het bo tulisme. Het rondschrijven is uitgegaan naar de gemeentebesturen, de recrea tieschappen en de waterschappen in Zuid-Holland. Botulisme is dit jaar in Zuid-Holland al opgetreden in Schie dam en Nieuwkoop. De afgelopen ja ren zijn gevallen van botulisme gecon stateerd in 92 gemeenten in deze pro vincie, waaronder Waddinxveen. In 1976 deed zich in de Dordtse Biesbosch en in het gebied van de Nieuwkoopse plassen een massale sterfte voor onder de watervogels, ten gevolge van botu lisme. Vorig jaar is in Zuid-Holland ook op enkele plaatsen vissterfte voorgeko men die waarschijnlijk in verband ge bracht moet worden met botulisme. In alle gevallen betreft het botulisme van het type C, dat voor de mens geen ge vaar oplevert. Mensen zijn wél gevoelig voor botulisme van het type A, B en E, maar die zijn vorig jaar in Zuid-Holland niet geconstateerd. Gedeputeerde staten geven aan hoe de gemeenten moeten handelen bij het aantreffen van dode watervogels en hoe zij maatregelen kunnen nemen te gen het botulisme. Enkele van die maatregelen zijn het dagelijks inspec teren van gebieden waar eerder botulis me is geconstateerd en het onmiddel lijk verdwijnen van dode watervogels. Voorst wordt het publiek geadviseerd watervogels niet te voederen, om te voorkómen dat concentratie van veel vogels op bepaalde plaatsen ontstaat. WADDINXVEEN In de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering heeft wethouder P. F. J. van Schie (CDA) meegedeeld dat burgemeester en wethouders druk bezig zijn met een onderzoek om het straks leegko mende oude raadhuis geschikt te maken voor muziekschool. De heer Van Schie dacht dat met niet al te veel geld van het stijlvolle gebouw aan de Zuidkade een bijzonder goed onderkomen was te maken voor de nu aan de Kerkweg gehuisveste muziekschool. Het huidige gemeentehuis van Waddinxveen aan de Zuidkade 8 werd in 1911 onder het ’’bewind” van bur gemeester G. van Dort Kroon en gemeentesecretaris A. Kreupeling ge- WADDINXVEEN Oud-burgemeester C. A. van der Hooft betreurt het als voorzitter van de aan de Waddinxveense Noordkade gevestigde Landelijke Stichting Scholenbouwteam dat door het bezuinigingsbeleid van de overheid nog te weinig uit de verf is gekomen op welke wijze het Scholenbouwteam - aan de hand van eigen studiewerk - het liefst de huisvesting van het voortgezet onderwijs wil realiseren. Hij schrijft dit in een ’’terugblik op 10 jaar” van het deze week verschenen jaarverslag 1976. In het najaar van 1966 werden bij een bespreking in het Bouwcentrum te Rotterdam, de eerste stappen genomen voor de oprichting van het Scholen bouwteam. Ter leniging van de scho- lennood werd door de toenmalige staatssecretaris de toezegging gedaan, dat hij bij de bouw van vier scholen in teamverband, extra urgenties voor nog twee scholen wilde afgeven. Een tiental gemeentebesturen uit de regio ’’Mid den Holland” grepen deze uitdagirig aan en besloten ten gemeentehuize te Waddinxveen als scholenbouwteam in een vrijblijvend ”los zand” samenwer kingsverband van start te gaan. In 1967 kwam de eerste schook gereed en in september 1976 dus 10 jaar na de oprichting, werd in Amsterdam het ge combineerde onderwijs-sociaal cultu reel complex Holendrecht als 300e door het team gerealiseerde project in gebruik genomen. ”Het ’los zand’ sa menwerkingsverband is inmiddels om gezet in de Landelijke Stichting Scho lenbouwteam. Studiegroepen hebben de afgelopen jaren de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en gewerkt aan de ontwikkeling van een onderwijsbouw- kunde ten dienste van de deelnemers aan het team”. ’’Wanneer men terugkijkt op deze 10 jaar, dan pas ondekt men, hoe ongeloo flijk snel dingen veranderen. Ook in het onderwijs”, aldus de heer Van der Hooft. ”ln 1966 begon het team met de realisering van kleuter- en lagere scho len. Aan integratie van deze vormen van onderwijs werd destijds nog maar door enkelen gedacht. Die enkelingen waren in de ogen van velen avant- gardisten. Het aanéénbouwen van kleuter- en lagere scholen was toen nog Dit kan de nieuwe huisvesting worden van de muziekschool: het huidige raadhuis. {Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom de beslissing genomen dat zij de gemeenteraad niet zullen voorstellen dit gebouw te slopen. Over de huidige huisvesting van de streekmuziekschool Waddinxveen in het oude notarishuis aan de Kerkweg volledigheidshalve de volgende infor matie. De villa werd in 1859 door nota ris A. N. Molenaar gebouwd en kreeg toen de naam ’’Genot en Zorg”, maar werd later omgedoopt in "Ameborch" (rondom water). In een in 1975 gemaakt rapport door het archi- zullen worden neergezet. In de raads commissie voor de ruimtelijke or dening en de woningbouw heeft de heer W. M. L. van Breemen (PSP) teleurgesteld gereageerd op het feit dat een werkgroep ("Een technisch groe pje") een pan-klare oplossing gaat ge ven voor Zuidkade 1. "Het zijn weer dezelfde architecten, waar ik de buik vol van heb. Houdt daarom een vrije inschrijving, zodat andere architecten met frisse ideeën kunnen meedingen”, vond de heer Van Breemen die als voorbeeld het plan Assen van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten noemde. Wethouder Van Schie hield het kriti sche commissielid voor dat de uit te zoeken architecten zich hebben te hou den aan de door de gemeente opgestel de uitgangspunten. "Het plan moet realiseerbaar blijven, terwijl al te grote eenvormigheid vermeden dient te gar den". De christen-democratische com missievoorzitter wist van ’’Assen” dat de inspraak daar verre van ideaal was, daar de mensen alleen dat wilden wat hen al bekend is en dat experimentele vormen niet aanslaan. "Tevens moet niet uit het oog worden verloren dat de twee Waddinxveense architectenbu reaus plaatselijke bedrijven zijn en met deze opdracht een stukje werkgelegen heid hebben en houden”. Met deze gang van zaken zouden de woning bouwverenigingen overigens geen moeite hebben. >u^vterao«êlz|aal|, Kleuterschool

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5