VOOR DE JEUGD VAKANTIEWEKEN Weekblad voor Waddinxveen Weekblad voor Waddinxeen Eerst op zaterdag, nu woensdag Het Weekblad feliciteert Afscheid van Julianaschool Voor eerste maal in Waddinxveen INLICHTINGEN EN OPGAVEN Waddinxveners bij vechtpartij Vlag uit No. 1 Zaterdag 19 Mei 1945 le Jaargang r Verschijnt des Zaterdags ’’klant” vijftig stuks pluimvee en hon- ^4 -J 1 X - I X «A «A 1 J Mededeeling. Ik, Naam: Wat wil hef Weekblad voor Waddinxveen G.F.M.S., Redelijkheid. Adres Redactie en Administratie: Oranjelaan 30, Waddinxveen Bijdragen, Verslagen, etc. uiterlijk 's Woensdagsavonds inzenden. 3. Diereninsiuif met quiz 4. Vliegerwedstrijd 5. Kindertalentenjacht 6. Poppenkastmiddag Zet een kruisje in het hokje voor de activiteit! en) waaraan je wenst mee te doen. Gelieve het inschrijfformulier vóór zaterdag 16 juli op een van boven staande adressen in te leveren. 3. DIERENINSTUIF MET QUIZ Op vrijdag 29 juli wordt er in De Bonkelaar een geweldige Diereninsiuif gehouden. Doe mee en breng je lie velingsdier mee naar de Diereninsiuif. leder dier is van harte welkom. En na tuurlijk worden de leukste dieren door een jury gekroond tot prijswinnaars. De dierenquiz bestaat uit drie onder delen te weten: een verkleedpartij als dieren voor de deelnemers, een dieren- nabootsingsronde en een ronde over dieren. De vragen worden aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Aan vang: 14.00 uur. Plaats: De Bonkelaar. Kosten: geheel gratis. 4. VLIEGERWEDSTRIJD Eveneens aan de Alberdingk Thijmlaan wordt er op maandag 1 augustus aan ie dereen de gelegenheid geboden zijn of haar vlieger op te laten. Er worden weer prijzen uitgeloofd, maar deze zijn alleen voor eigengemaakte vliegers. Deze worden door een jury beoor deeld. Mocht het regenen, dan wordt dit festijn verplaatst naar ’t Ketelhuis, waar zelf vliegers gemaakt zullen gaan worden. De entree is in het laatste ge val 0,50. WADDINXVEEN Dinsdag hebben de 6e klassers van de protestants- christelijke Julianaschool (Peter Zuid- laan) afscheid genomen van hun school. Na een gezamenlijke maaltijd, die uit soep, pannekoeken en ijs bes tond, en die door enige enthousiaste moeders was klaargemaakt, bezorgden de kinderen de ouders, die in grote ge tale aanwezig waren, een vrolijke avond. Er werden dansjes en toneel stukjes opgevoerd, muziek gemaakt, ”ster”-reclame uitgebeeld, en een kwis ”Wie van de Drie” gedaan. De kinderen hadden het programma, dat tot de pauze duurde, zelf georgani seerd. Op deze avond werden tevens alle bekerwinnaars van het afgelopen jaar in het zonnetje gezet, en er werd met bloemen, prachtige cadeau’s en een lied afscheid genoemen van hun leraren en lerares. De heer S. Roo sendaal, het hoofd van de school, ver toonde na de pauze dia’s die waren genomen tijdens het schoolkamp, dat werd gehouden in september 1976. WADDINXVEENOver de eerste Waddinxveense Kinder Vakantie Activiteiten kunnen de meisjes en jongens inlichtingen krijgen op de volgende adressen: 't Ketelhuis, busken Huetlaan 94a, tel. 6860; De Bonkelaar, Beuken hof 5, tel. 7272; Jantine Los, Tesselschadelaan 190, tel. 7604; Irene Brands, Lindegaarde 33, tel. 5673; Anke van der Bijl, Minervalaan 7, tel. 3894; Ruud Mulder, Peuleyen 22, tel. 6075; Jannie Bouman, Bus ken Huetlaan 52; Ton Versluis, Heggewinde 56, tel. 7696 en Cora de Knikker, Pr. Margrietstraat 11, tel. 7950 Op deze adressen kan men ook het onderstaand inschrijfformulier inleveren. 5. TALENTENJACHT Iedereen kan op woensdag 3 augustus zijn of haar verborgen talenten laten zien. Heb je een hond die touw kan klimmen of een zusje wat 24 ijsjes naar binnen wipt of een cactus die tot drie kan tellen of ben je een goed acrobaat, waag dan je kans. De onderdelen van deze talentenjacht zijn: 1goochelen, 2. dans, 3. acrobatie, 4. zang en muziek, 5. immitatie. Voor deze talentenjacht moeten de jongeren zich snel laten in schrijven, want er kunnen door tijdge brek maar twintig kinderen aan de ta lentenjacht mee doen. Wie het eerst komt het eerst maalt. Dat betekent na tuurlijk niet dat men niet kan komen kijken. De deelname aan de talenten jacht is gratis, maar de toeschouwers moeten 25 cent entree betalen. Het hele gebeuren vindt bij mooi weer plaats op de speelweide aan de Win gerd in Groenswaard 3. Mocht het re genen dan vindt de talentenjacht plaats in ’t Ketelhuis. Aanvang: 14.00 uur. 6. POPPENKASTVOORSTEL LING Op vrijdag 5 augustus zal er een poppenkastmiddag gehouden worden met medewerking van Poppentheater "De Regenboog”. Momenteel is dit poppentheater nog op rondreis in Hon garije, maar de spelers zijn op tijd terug om de Waddinxveense lieverdjes een plezierige middag te bezorgen. Er zul len sprookjes ten tonele gevoerd wor den. Duur van het optreden: ongeveer 1‘/2 uur. De voorstelling begint om 14.00 uur. Plaats: De Bonkelaar. De toegangsprijs bedraagt slechts 1,-. WADDINXVEEN ”Op eenvoudige wijze de plaatselijke belangen voor te staan, het publiek te dienen van voor- I lichting, door middel van kleine annon- ce’s contact te brengen en de plaatsel ijke winkeliers gelegenheid te geven tot adverteren. I Met dit doel voor ogen liet de deze zo- I mer 82 jaar wordende Waddinxveense I uitgever/boekdrukker F. Veldwijk za terdag 19 mei 1945 zijn ’’Weekblad voor Waddinxveen" voor het eerst ver schijnen. Dat gebeurde op de kop af twee weken na de met de geallieerde overwinning beëindigde Tweede Wereldoorlog. 1409 NUMMERS Sindsdien zijn er - met de editie van vandaag meegerekend - niet minder dan 1508 nummers van het ’’Weekblad voor Waddinxveen" in een groeiend zij heeft gehad met bijzonder veel ac ties. De krant kwam bijvoorbeeld des tijds op de proppen met de jaarlijks terugkerende vliegerwedstrijden voor de Waddinxveense jeugd, hield een bandrecorderactie voor de Nederland se militairen in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, organiseerde concerten en reizen en stelde menige wisselbeker beschikbaar voor sportieve festijnen. DRUKKERIJ VELDWIJK Het ’’Weekblad voor Waddinxveen” is een uitgave van boek- en offsetdruk- kerij Veldwijk BV van de Oranjelaan. De kalender wees het jaar 1926 aan toen de op dat moment 31-jarige heer F. Veldwijk in Waddinxveen een bes taande drukkerij aan de Julianastraat overnam. Vijf jaar later verhuisde de drukkerij van visitekaartjes, trouwkaar- ten en ander familie- en handelsdruk- werk naar de Oranjelaan 30, waar toen tevens een boekwinkel werd geopend. In 1959 werd de ruimte daar te klein en verhuisden drukkerij en boekhandel naar het huidige pand Oranjelaan 9. Elf jaar geleden werd de boekhandel verp laatst naar het Passage-winkelcentrum aan de Kerkweg en werd de voormalige winkelruimte aan de inmiddels snel groeiende drukkerij toegevoegd. Er staan nu twee van de modernste offset- persen van groot formaat. Veldwijk BV is een eigentijds, middelgroot drukkers- bedrijf dat talrijke opdrachten van gro te concerns uitvoerd en van het fami- liedrukwerk helemaal is afgestapt. De personeelsbezetting van het bedrijf, dat bij het begin in 1926 alleen de heer Veldwijk met twee hulpkrachten om vatte, bedraagt thans 30. De dagelijkse leiding is in handen van de heer J. B. Veldwijk, één van de vier kinderen van de heer F. Veldwijk. De exploitatie van het "Weekblad voor Waddinxveen” is in handen van de heer F. van Kempen. Boekhandel Veldwijk BV wordt geleid door mejuffrouw A. Veldwijk. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 30 JUNI 1977 der de vereiste toestemming van het Militair Gezag, het toenmalige bestuur. De heer Veldwijk had dat ook aan zijn "plaatsgenoten" geschreven: "Een en ander behoudens de goedkeuring van hogere instanties, die over het al of niet verschijnen hun oordeel zullen geven. Dit moet worden afgewacht. Wij kozen zee en hopen op gunstige wind”. Pas nadat zeven nummers waren ver schenen werd de tijd rijp gevonden de benodigde officiële vergunning aan te vragen. Natuurlijk gaf dat moeilijkhe den, vooral ook, omdat de autoriteiten wel wilden weten waar het papier voor de eerste nummers vandaan was geko men. Niettemin kwam de vergunning en vanaf dat ogenblik was het "Weekb lad voor Waddinxveen” eigenlijk pas legaal. Naarmate de papiersituatie iets beter werd, kon ook het formaat van de krant worden aangepast en op 6 juli 1945 verscheen het weekblad op een formaat dat al ruim tweemaal zo groot was als het eerste nummer. Precies twee maanden later werd door een ver ruimde papiertoewijzing het formaat nogmaals vergroot. In 1959 werd over gegaan op het huidige formaat, dat in de praktijk bijzonder handzaam is geb leken. VASTE PLAATS In het eerste jaar meldden zich drie honderd abonnees. Aan het begin van de tweede jaargang kon dan ook een Verheugde heer Veldwijk schrijven dat zijn krant een vaste plaats had veroverd in bijna alle Waddinxveense gezinnen. "Geen wonder!" stond er in het ”- Weekblad voor Waddinxveen” van vrijdag 24 mei 1946. "Wij blijven op de hoogte van het wel en wee in onze naaste omgeving; van het specifieke plaatselijke nieuws, dat zo geschikt is in een "eigen blad” opgenomen te worden van de burgerlijke stand, de dokters- dienst, de predikbeurten en de bonnen- lijst”. Het "Weekblad voor Wad dinxveen" is nu een graag geziene gast in 5400 gezinnen. Dat betekent dat meer dan 9 van de 10 gezinnen dit plaatselijk nieuwsblad wensen te ont vangen en bereid zijn daarvoor te beta len. Van de mini-krant van toen is niets meer overgebleven. Vorig jaar had het "Weekblad voor Waddinxveen" een omvang van een dikke 700 pagina's waarop een kleine 400 foto’s een plaats vonden. Onder leiding van de huidige hoofdredacteur groeit de krant jaarlijks met tientallen pagina’s. BAND MET LEZERS De redactie - immer bezig met hel ha len en schrijven van het net geboren nieuws - werd heel wat jaren door de heer Veldwijk zelf gevoerd. Uitgangs punt was toen evenals nu dat het "- Weekblad voor Waddinxveen" hoofd zakelijk gevuld moest zijn met plaat selijk nieuws. Later ging gemeentese cretaris H. Jenné de redactie assis teren. In 1961 maakten de ontwikkelin gen het nodig het reductiebeleid te her zien en werd besloten tot het vormen van een aparte eenmansredactie. Daar is in feite nog altijd sprake van. De hui dige hoofdredactionele verantwoor delijkheid dragende journalist is de zes de in het 32-jarig bestaan van het ”- Weekblad voor Waddinxveen". Aan de redactionele inhoud van de krant is door uitgever Veldwijk BV altijd grote aandacht besteed omdat er sprake is van abonnementen. Een systeem dat een band schept tussen de krant en haar lezers. Voorbeelden van die band zijn de tal rijke initiatieven die het "Weekblad voor Waddinxveen" in de loop der tijd heeft ontwikkeld en de bemoeienis die kende valsemunter. Maandag om drie uur verkocht de 1 met een briefje van duizend guldi Toen een tweede bezoeker enige tijd later het verhaal hoorde van de kippen boer, die enigszins was verbaasd dat hij met een biljet van duizend gulden was betaald, ontdekte deze dat het briefje was vervalst. Een bank in Waddinxveen kon dit niet bevestigen, maar de politie ontdekte dat het biljet geen watermerk bevatte en van een ruwere kwaliteit pa pier was dan een origineel biljet. De oplichter was geen bekende van de ge dupeerde pluimveehouder. De enige gegevens waarover de politie beschikt zijn de leeftijd (30 tot 35 jaar) en de auto waarmede de oplichter zich uit de voeten maakte. Deze is een lichtblauwe Ford Taunus 17M. De politie waarschuwt inwoners van Waddinxveen en omgeving goed op te letten bij het accepteren van briefjes van duizend gulden. Van belangrijke vergaderingen worden gaarne korte verslagen opge nomen, indien deze uiterlijk Woensdagsavonds aan ons adres bezorgd zijn. Ook actueele bijdragen zijn zeer welkom. Advertenties moeten Donderdags morgens bezorgd zijn, familieberichten uiterlijkVrijdagsmorgens. Nogmaals vestigen wij er de aandacht op. dat de uitgave geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door hoogere autoriteiten, ook wat betreft de prijsvast stelling. Qe uitgevet. Waddinxveen wij hebben nog een lijst met Waddinxveners voor u die dezer dagen zijn geslaagd hun opleiding net een diploma af te ronden en van het Weekblad voor Waddinxveen de hartelijke felicitaties ontvangen. Al lereerst beginnen we met de geslaagden van de christelijke huishoudschool De Rank aan de Esdoornlaan. In de vorige j week geplaatste lijst zijn de geslaagde I meisjps en datgene wat zij nu gaan I doen met elkaar verward. Daarom eerst de geslaagden met achter hun naam tussen haakjes wat zij nu gaan doen: verder leren of aan het werk. Hét diploma LHNO 4 werd behaald door de volgende leerlingen van de I christelijke huishoudschool De Rank: 4^: Th?a Cornelisse (1NAS), Alida En- I develd (INAS), Hellen van der Heyden (huishoudelijk werk tuin), Yvonne Hooftman (INAS), Wilma Hofman (Vormingswerk), Jeanette Klop (INAS), Marian van der Knijff (INAS)4 Elly Koetsier (kapsteropleiding), Betty Moerland (INAS), Sjouk Mol (INAS), Nelly de Rooy (gezinsverzorgster), Ma rian Schippers (kinder-, jeugdverzorgs- ter), Carola Verwey (kinder-, jeugdver zorgster), Elly de Visser (INAS), Ria Volk (kinder-, jeugdverzorgster), Gea I van Vuuren (INAS), Ankie de Witt (kinder-, jeugdverzorgster), Wilma van j der Zwaard (kapsteropleiding), Moni que Kleiweg (vormingswerk). 4b: Hilly Boer (verkoopster), Ageeth van Delft (verkoopster), Ciska Helsloot (kapsteropleiding), Jolanda Hofman I (verkoopster), Lida de Jong (gezins helpster), Nellie Koster (verkoopster), Ina Tamerus (vormingswerk), Wilma Verlooy (verkoopster), Adrie de Vlieg (vormingswerk), Lia Steenhuis (ver koopster), Greet de Pater (verkoop ster), Sjanie Spekman (bejaardenhelp ster), Sonja Metselaar (verkoopster). 4c: Suzan Binken (kostuumnaaister), Nel Hoogendoorn (kostuumnaaister), Annemieke van Hoven (kostuumnaais ter), Hennie Nijssen (INAS), Connie Ooms (vormingswerk), Annie Hof (huishoudelijk werk), Betty van der Schee (verkoopster), Tanja van der Velden (vormingswerk), Rineke Kra mer (verzorgings assistente), Anja Bregman (kantoorbediende), Ans Hof man (kantoorbediende), Attie Lalihatu (verkoopster), Jannie Sanner (verkoop ster), Jannie Schouten (verkoopster), Anita Tuhuteru (kapsteropleiding), Stenneke Brinkhorst (detailhandel- school), Sonja de Jong (kapsteroplei- 1NSCHRIJFFORMULIER I Adres: Leeftijd:jaar, geef me op voor de volgende activiteit) en):*** 1. Avifauna 2. Sport en Spel aantal brievenbussen bezorgd. De eer ste weken gratis, daarna voor drie kwartjes per kwartaal, terwijl vandaag de dag de abonnees voor dit veelgele zen en vaak geciteerde plaatselijke nieuwsblad vier gulden en 75 cent per kwartaal kwijt zijn. Verscheen het "Weekblad voor Wad dinxveen” in het allereerste begin ”des zaterdags”, al gauw werd dit ’’eiken vrijdag” en dat zou tot september 1961 zo blijven. De vrije zaterdag was er een kleine veertien jaar geleden de oorzaak van dat deze krant vanaf dat moment en voorzien van het predikaat ’’onaf hankelijk” tot op de dag van vandaag donderdags zou verschijnen. Opvallend was ook de in de loop der tijd gegroeide belangstelling van buiten voor het ”- Weekblad voor Waddinxveen”. Dit leidde begin 1945 tot de ondertitel ”O- nafhankelijk nieuwsblad voor Wad dinxveen en omstreken”. In juli van datzelfde jaar kon het verspreidingsge bied zodanig worden vergroot dat on der de naam ’’Weekblad Hollands Hart” het ’’Weekblad voor Waddinxv- ven” nu ook in Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen ging verschijnen. Die situatie duurde tot juni 1971. ILLEGALE START De start van het plaatselijk nieuwsblad was in 1945 bescheiden en in feite ille gaal. Onmiddellijk na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog op 5 mei 1945 vatte de toen bijna 50-jarige F. Veldwijk het plan op op de persen van zijn drukkerij aan de Oranjelaan een wekelijks nieuws- en advertentieblad te gaan uitgeven. "Dagen achtereen heb ik op de bank gezeten en in de tuin gelopen om dat plan uit te werken”, zegt hij er nu van. De naam van de nieuwe krant stond al in zijn geheugen gegrift: "Weekblad voor Wad dinxveen". Veertien dagen bleken er nodig te zijn voor het maken van dat eerste nummer van de eerste jaargang. Het telde vier pagina’s, waarvan wij de voorpagina op de eerste pagina van deze editie op ware grootte hebben gereproduceerd. "Het was geen gemakkelijk begin. Er was nauwelijks papier en elektrische stroom om de drukpers aan te drijven was- er evenmin", herinnert de heer Veldwijk zich nog maar al te goed. ”- Met de hand werd het krantje gezet en daarna gedrukt op een degelpers, die in beweging werd gebracht met behulp van een zelfgebouwde primitieve tra- pinstallatie, om op die manier het ge brek aan elektrische aandrijving te kunnen overbruggen". BONPAPIER Het papier kwam van een nog res terend voorraadje, waarop in de oor logsjaren bonnen waren gedrukt voor de centrale keuken. Vandaar dat de eerste nummers van het "Weekblad voor Waddinxveen" verschenen zon- WADD1NXVEEN/GOUDA Zaterdagvond werden vijf Wad dinxveners, allemaal 16 jaar, naar het Goudse politiebureau overgebracht. J.A.F.D. kreeg een procesverbaal om dat hij aan de noodrem van de trein richting Waddinxveen had getrokken. De perronchef van de spoorwegen had om de politie-assistentie verzocht. Om half twee ’s nachts vond in Gouda de grootste vechtpartij plaats. Na afloop van een disco-avond gingen ongeveer vijftig jongelui elkaar te lijf op het par keerterrein bij Kunstmin aan de Boele- kade. Volgens de politie ging het tussen groepen Gouwenaars en Wad dinxveners. Agenten probeerden eerst de gemoe deren te sussen, maar nadat men en kele minuten later terugkeerde de politie wilde niet provocerend optre den was het weer rak. Toen werd wel ingegrepen. De Gouwenaar T. van V. (19) is met een hersenschudding in het ziekenhuis opgenomen. Hij wilde geen aangifte doen. De Goudse "ben de” is bij de politie niet onbekend. GEVALLEN De 22-jarige G.F.M.S., een Waddinxveense bankwerker, is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn bromfiets ten val gekomen op het fiets pad aan de Goudse Burgemeester Jamessingel. Oorzaak: een verhoging in het wegdek. Met een hersenschud ding is hij ter observatie in het St. Jozefziekenhuis opgenomen. VALS DUIZENDJE Een pluimveehouder aan de Piasweg is maandag voor een bedrag van duizend gulden opgelicht door een nog onbe- Maandag om drie kippenfokker zijn derdtachtig eieren. De man betaalde met een briefje van duizend gulden. Toen Plaatsgenooten. Hierbij wordt U ter kennismaking aangeboden het eerste nummer van het „Weekblad voor Waddinxveen" Geheel onverwacht, zonder dat iemand op de komst van dit blaadje rekende, is het verschenen, in de veronderstelling, dat het in een leemte zal voorzien. Vooral op het oogenblik, nu een ieder zoo graag op de hoogte wil zijn van belangrijke mededeelingen en besluiten, wordt een plaatselijke po ging ondernomen U van voorlichting te dienen. Die poging moet op hoogst bescheiden wijze worden gedaan. De papiervoorraden zijn van dien aard, dat vooralsnog geen groote plannen kun nen worden opgezet en dus ook de omvang van dit blad voorloopig niet grooter kan zijn dan het nu aangebodene. Van meer beteekenis is, dat getracht wordt met ons weekblad de plaatselijke belangen te dienen. Pretentie om de groote pers in den weg te staan heeft dit blad niet: evenmin heeft de gedachte post gevat, dat de bur gerij aan deze uitgave voldoende zal hebben. Op eenvoudige wijze de plaatselijke belangen voor te staan, het pu bliek te dienen van voorlichting, door middel van kleine annonce's contact te brengen en de plaatselijke winkeliers gelegenheid te geven tot adverteeren, ziedaar het hoofddoel van deze uitgave. Het plan is het blad eiken Zaterdag te doen verschijnen, enkele we ken huis aan huis bezorgd, daarna tegen een billijk abonnementsgeld ver krijgbaar te stellen, een en ander behoudens de goedkeuring van hoogere instanties, die over het al of niet verschijnen hun oordeel zullen geven. Dit moet worden afgewacht. Wij kozen zee en hopen op gunstigen wind. WADDINXVEEN Er staan in Waddinxveen voor de eerste maal deze zomer Kinder Vakantie Activiteiten voor de deur. Een werkgroep van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen üeugd' en vrijetijdscentrum De Bonkelaar en het wijkgebouw ’t Ketelhuis) zijn wekenlang bezig geweest om de Waddinxveense lieverdjes in juli en au gustus (om precies te zijn van 25 juli tot en met 5 augustus) extra vakan- tieplezier te geven. Dat gebeurt door een dagtocht naar Avifauna, sport en spel, diereninstuif met quiz, vliegerwedstrijd, talentenjacht en pop penkastvoorstelling. Om de hele Waddinxveense jeugd te in formeren over datgene wal er te doen valt de volgende ir^ormatie over de Kinder Vakantie Activiteiten in Wad dinxveen dit jaar. 1. DAGTOCHT AVIFAUNA Maandag 25 juli is er een dagtocht naar Avifauna in Alphen a/d Rijn. De verza melplaats is ’t Ketelhuis aan de Busken Huetlaan om 8.30 uur. Iedereen wordt verzocht een lunchpakket mee te nemen. Omstreeks 17.00 uur is men weer terug. Het belooft een leuke dag te worden. Schrijf snel in want er kun nen maar honderd kinderen mee. De kosten bedragen 5,- per kind. Advies zakgeld: maximaal 5,-. 2. SPORT EN SPEL Woensdag 27. jui is er een geweldig sportfeest op het atletiekterrein van de sportclub Antilope aan de Alberdingk Thijmlaan, waar enorm veel leuke spel letjes zijn om aan deel te nemen. Voor iedereen is er wat bij en er zijn ook leu ke prijzen aan verbonden. De kinderen kunnen zich onder andere uitleven met ballengooien, steltlopen, hindernis- baan, zaklopen, pijltjes werpen, een be- hendigheidsfietsspel (maar dan moet wel de fiets worden meegenomen) en nog veel meer. De sterke mannen kun nen zich ook nog uitleven met touwt rekken, flink oefenen dus. Inschrijvin gen uitsluitend in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. Kosten: f 0,50. Aan vang: 14.00 uur. Plaats: Atletiekbaan Antilope aan de Alberdingk Thijmlaan. ding). Aan de Rijks Middelbare Tuinbouw school in Boskoop haalde de Wad- dinxvener W. Derendorp het diploma Boomteelt. Een diploma van de Chris telijke Lagere Tuinbouwschool in Bos koop behaalden de plaatsgenoten Kees van Aalst, Ad Heemskerk, Gertjan Rooker, Eric Modderkolk, Ben van Rhijn. De Waddinxveense geslaagden aan de Technische School voor Gouda en omstreken zijn: Bouwtechniek (tim meren 4a): L. G. van Tol. Bouwtech niek (meubelmaken 4): W. Wildeboer. Bouwtechniek (schilderen 4): H. W. Gerritsen. Bouwtechniek (metselen 4): L. Monster. Keramiek (Ke 4): G. van Es (verklaring). Mechanische techniek (metaalbewerken 4a): H. A. Faner, R. T. A. Slot, R. R. Tieman. Mechanische techniek (metaalbewerken 4b): A. P. H. G. Aarts. Installatietechniek (I 4): L. P. L. Moliej. Electrotechniek (E4a): F. F. G. Hoppezak, J. H. Koster. Electro techniek (E 4b): K. A. de Bruin, V. G. Driehuis. Theoretisch Technisch On derwijs (TTO 4a en 4b): G. M. Benink, K. D. Czerwony, B. van Klaveren, W. Koster. Theoretisch Technisch Onder wijs (TTO 4): R. Chr. Los. Motorvoer tuigentechniek (Mv 4a): M. Kaptein, Chr. J. v.d. Putten, F. Sloof, G. J. Vrijenhoek. Motorvoertuigentechniek (Mv 4b): A. van Vuuren. Theoretisch Technisch Onderwijs (TTO 4b), exa men stuurgroep: G. M. Benink, K. D. Czerwony, B. van Klaveren. i In Rotterdam zijn de schriftelijke exa mens afgenomen van de door het Re gionaal Opleidings- en Vormingscent rum voor het Bedrijfsleven verzorgde cursussen. Voor de cursus Hydrauliek en Pneumatiek slaagde de Wad- dinxvener A. A. van Assem. De Waddinxvener Dick Smit slaagde voor zijn HAVO-examen aan het Eras- muscollege in Zoetermeer. De Waddinxveense geslaagden van de Technische Avondschool voor Gouda en Omstreken zijn: Boog Lassen Begin ners: A. Gazie (praktijk), R. R. Tieman. Boog Lassen Gevorden: K. de WADDINXVEEN In Waddinxveen is nauwkeurig be paald voor welke leden van ons ko ninklijk huis wel de nationale driekleur dient te worden uitgesto ken en voor wie dat eigenlijk niet nodig is. Op de openbare gebouwen verschijnt voortaan het dundoek al leen ter gelegenheid van de verjaar dagen van koningin Juliana (30 april), prins Bernhard (29 juni), prinses Beatrix (31 januari), prins Claus (6 september) en prins Willem-Alexander (27 april). Voor de andere dochters, schoonzoons en 11 kleinkinderen van ons vorsten paar zal in Waddinxveen de vlag niet meer worden uitgestoken. Na tuurlijk is dat wel het geval op Do denherdenking (4 mei) en op Be vrijdingsdag (5 mei). In de gemeentelijke vlaginstructie staat dat er op de verjaardagen van leden van het koninklijk huis ge vlagd moet worden mét wimpel. Tot de openbare werken en -bedrijven, kantoor gemeente-ontvanger, gemeentewerf en de openbare scho len voor kleuter-, basis- en MAVO-onderwijs. Voor een zon dag of een algemeen erkende chris telijke feestdag treedt de eerstevol- gende werkdag in de plaats. Dit geldt echter niet voor de vaste datat van 4 en 5 mei, zo staat er in de vlaginstructie onderstreept geschre ven. Zoals bekend moet de vlag worden gehesen na zonsopgang en niet later dan negen uur. De vlag dient bij zonsondergang weer te worden in gehaald. Bij het halfstok vlaggen, moet eerst de vlag vol worden gehe sen en daarna langzaam worden neergehaald totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Voor het inha len van de vlag is het nodig deze eerst weer vol te hijsen en daarna te strijken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 7