ZATERDAG 3 SEPTEMBER Pi OPENING SPORTHAL OP b i F 1 Kampioenschap Eddy v. Gemeren Het Weekblad feliciteert Ons drink water komt straks van een ander GOUDSE BIOSCOPEN Sportaccommodatie met historie van dikke 4,5 jaar 1 wt» Mum Jehovah’s naar Utrecht DIPLOMA- ZWEMMEN Feestelijke week van 5-9 september 'Ïïl I w - □QM"a[]D D B PLATTEGROND Ie i c i; □Oo l%ü j I Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll to 1 llliiiiliiiiiiiiliiiiillllilllllllllllllllllllillliiiiiilllii mini mini 5*231 IK»'!*":' Ilii’l' "'ini'iii«‘Hi>iÜl|ll IHii"iritif»i«N ft1 □D I c.v. ruimte garderobe toestellen berging toestellenberging AD voor raad sporthal 2M3 m I I i KMBB V" bestuui i I ■SSI WAL postd deel stand Gelo; wind uur, i ste d 925.3 selaa 5 12 Troo iGebr F. va faas delkc Zn 3; CO1V De S Com cours met 12.25 Snel! min., Troo Bijm Andt 25; C van sen I Mets Bode Verk 27. “T van de samenwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum (waarvoor het gemeen tebestuur de bouwkosten voorschiet) geen gymnastiekaccommodatie deel gaat uitmaken. Er is dus dik vier en een halfjaar intensief gewerkt aan de bouw van de sporthal aan de (korte) Sniep- weg. ■U ii ii ii ii ii I I%OOO' o' WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 6 JULI 1977 WADDINXVEEN Deze zomer zullen Jehovah’s Getuigen in Neder land in drie steden congressen houden: Leiden, Utrecht en Rotterdam. De heer J. J. Benink, zegsman van deze groepering in Waddinxveen, vertelde dat ongeveer 35000 bezoekers worden verwacht. Deze streek zal vertegen woordigd worden door 125 deelnemers, zij zullen de vierdaagse vergadering in Utrecht bezoeken. Het thema van dit jaar is: ’Vreugdevolle werkers’. De congressen in Nederland vormen een onderdeel van een internationale reeks. Vorig jaar werden soortgelijke congres sen gehouden in 56 landen met een to taal bezoekersaantal van 2.333.115 per sonen. De verwachtingen zijn dat dit jaar dit cijfer aanmerkelijk hoger zal zijn. De heer Benink zei dat de congressen worden belegd met het doel een discus sie op gang te brengen rondom de druk die de moderne maatschappij op het le ven van vandaag uitoefent. Er is een programma opgesteld dat in vier seg menten uiteenvalt: gezinsleven, het le veren van een productief aandeel aan de maatschappij, de prediking van huis tot huis en de problemen die op veel jongeren inwerken. Op zondag 24 juli is een openbare toespraak gepland, geti teld: ”Hoe Gods koninkrijk u tot voor deel kan strekken”. Hiervoor zullen alle inwoners van de congresstad en naaste omgeving persoonlijk worden uitgenodigd. WEEK I De Go I (damm keyen) (schaal dinxvc worden geslagen door vier mensen van ”het eerste uur”. Die heiers waren wet houder A. H. van Gent (Progressie- ven), E. J. van Beek jr., D. E. C. T. J. Bruining en A. P. de Graaff. Met de dit najaar eveneens in gebruik te nemen sportzaal in Groenswaard 2 komt er een einde aan een gebrek aan voldoen de zaalsportaccommodaties in Wad dinxveen. HISTORIE De historie van de sporthalbouw begint in januari 1973 met de vorming van de "Studiegroep Sportaccommodaties Waddinxveen", die in april 1973 de ”- Nota Zaalsportaccommodatie Wad dinxveen" het licht deed zien. In het THALIA Iedere avond 7.30 uur, Zo. 3.30 uur: MUITERIJ OP DE BOUN TY. Kleur, 12 jr. Iedere middag half vier, behalve zondag: MET DE FRANSE SLAG. a.l. Iedere middag half twee: DUN- DERKLUMPEN. Vr. en Za. 11.30 uur eh Ma. 8 uur: THE PARTY, a.l. REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 3 uur: EXIT THE DRAGON, ENTER THE TI GER. 16 jr. Vr. en Za. 11.30 uur, Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur: IN TI ROL GAAT DE ONTUCHT NOOIT VERLOREN. 16 jr. SCHOUWBURG Do. en Vr.J5.15 uur, Za. 9.15 uur, Zo. 4 en 9.15 uur, Ma. en Di. 8.15 uur: CROSS OF IRON. Kleur, 16 jr- Za. en Zo. 7 uur, Wo. 8.15 uur: VEEL GEDONDER IN HONG KONG. Kleur, a.l. Do. en Vr. 2 uur, Za. 3 uur, Zo. t/m Wo. 2 uur ASSEPOESTER (C1NDERELLE). WADDINXVEEN In het gemeentelijk zwembad gelegen in sportpark ”de Sniep” werd voor de schooldiploma’s A en B en de zwem- vaardigheidsdiploma’s 1 t/m 4 gezwom men. Van de 206 opgekomen kinderen behaalden 158 het diplojna, werden 36 candidaten afgewezen en kwamen er 12 niet op. De diploma’s werden afgeno men door mevrouw Van der Velden en de heer Stolte, beide sportleraars. En het zwembadpersoneel. De volgende kinderen behaalde het diploma: A: Paul Bakker, Cora Stam, Carla Vos, Peter Kling, Rob Hielema, Diana Piris, Gert-Jan Geluk, Henk Heleman, Elisabeth Gouw, José Schoemaker, Peter Verschoor, Lies- beth van de Wiel, Monique Tieman, Teus Visser, Martin de Jong, Ronald Grimmelius, Heleen Kunneman, Mir jam Alblas. Diploma B: Peter den Boer, Jeannet Janssen, Karin Uit de Bulten, Juliën Verweij, Marja Schipper, Monica Ben- nemeer, Freddie Tamerus, Dicky Maz- her, Marjola Marchand, Cora Stam, Inge van Doorn, Karin Vermaak, Anja Molenaar, Renate van Trierum, Diana Piris, Ton Kling, José Schoemaker, Hu bert Jan Salvini, Eric de Jonge, Mark Watereus, Suzan Meiderwijk, Jeroen Verwaal, Janny van Gemeren, Marjan van Dam, Coby de Jong, Irene Slag boom, Rianne v.d. Weerdhof, Bonny Binkhuyzen, Frans Lalihaty. Zwemvaardigheidsdiloma 1: Yntze van der Honing, Jorien den Oudsten, Petri Clarenbeek, Tjeerd Schouten, Esther Tol, Carola Blijenberg, Bernice Post humus, Natalie Bergwerf, Pauline Wij nen, Marjolein Hunsche, Eric de Jon ge, Bram Piets, Sophie van de Starre, Yvonne Sirre, Hanneke de Voogd, Jo- landa Oosting, Anthina Pelgrim, Chris tiaan Delissen, Gea Huizinga, Gea Kok, Jan van Wijngaarden, Sjaak de Graaf, Carina Blokzijl, Jeanette Ver sluis, Tineke van Vliet, Conny Otter speer, Caroline Pruysen, Gos de Vries, Joost Everaart, Hans Bekker, Erwin de Ruiter, Ira van Ligten, Kees Broer, Joanneke Zwaan, Dimo Monster, Sas kia Verwoerd, Martin Rotteveel, Edith Asscheman, Ingrid van den Bosch, Fred van Gasteren, Marina van den Bosch, Ettie Repko, Daatje van Rooijen, Anja Prins, Yvonne van Leeu wen, Maurice Lagendijk, Jolanda Mos, Thea van Gorkum, Yolanda van Ves- sem, Wichard v.d. Louw, Ricardo Sip, Marianne van Beek. Zwemvaardigheidsdiploma II: Norman Severein, Anne Mieke Schildt, Jaco van Tol, Saskia van de Berg, Marion Verweij, Catharine Sep, Anja Brink horst, Fred Alblas, Christine van de Berg, Lydia Molenaar, Caroline Schildt, Danny Hoeke, Ronald Janse, Jolanda van Oort, Janny Smeenk, Frank Vergunst, Gijs Dool, Loes Ver meulen, Marcel Voskuilen, Michel Bel- vroy, Jaqueline Verbakel, Paul Vliegen- hart, Marco Kraak, Marion van Til burg, Ton Bouwens, Rob van Oosten, Marcel Op den Buys, Ton Baan, Suzan Cammeraat, Pamela Bakker, Alex Dijkshoorn, Ronald Harmens, Katja Mulder, Arjan van Duyn, Marcel van Leeuwen, Jacqueline van der Schee, Eric van der Oest, Jacco van OudheUs- den, Addie de Waal, Rik Korfker, Ineke Happel, Carla van der Vange, Fred Quak, Margo van de Vange, Wiljo En gels, David Ben Gershom, Anneke Oudshoorn, Peter Mulder, Peter Door- nenbal, Kees Broer, Marcel Derksen, Andre van Ommeren, Ceron van Beek, Bianca Frank. Zwemvaardigheidsdiploma Ill: Yvonne Lammers, Pamela Bakker, Anja Volk, Berend Veldwijk, Rick van der Kolk. Zwemvaardigheidsdiploma IV: Marja Jonker, Karin van Driel. In het zwembad ”de Sniep” is ook gez wommen voor diploma A van de KNZB. Van de 11 kandidaten moesten er 4 worden afgewezen, zodat slechts 7 kandidaten het diploma behaalden. De examens werden afgenomen door chef- zweminstructeur A. J. Troost en adj.chef-zweminstructeur W. van Min nen. Namens de KNZB was als toe zichthouder aanwezig de heer P. M. Binken. Het diploma werd behaald door: Karianne Hoek, Marielie Goo- zen, Marnix Verbaan, Johan Belt, Peter Koufker, Peter van der Flier, Peter de Wit. stuk werden twee adviezen gegeven: bouw eerst een sporthal, een gymnas tieklokaal en daarna en sporthal of bouw eerste een sportzaal, gymnas tieklokaal en daarna een sporthal. Bur gemeester en Wethouders komen op hun beurt in juli 1973 met een nota, waarin wordt gesteld in één bouws- troom een sporthal en een gymnas tieklokaal te bouwen. De sportzaal komt later wel. Een maand later besluit de gemeenteraad tot de bouw van een sporthal in De Sniep en neemt in een andere vergadering in dezelfde maand augustus 1973 het besluit het gymnas tieklokaal in'Groenswaard 1 (hoek Pe ter Zuidiaan'-Johannes Postlaan) neer te zetten. Begin 1975 sloeg de heer A. P. de Graaf, oud-voorzitter, van de gemeentelijke sportcommissie, die eer ste paal voor dat gymnastieklokaal. Met name de volleybalvereniging Be Fair heeft tevergeefs geprobeerd van het gymnastieklokaal een vergroot gymnastieklokaal te maken, om daar mee tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de in ruimtenood verkeren de zaalsportverenigingen. Toch was in november 1973 nog - na een garantie verlening - de ’’Stichting Zaalsport Waddinxveen” opgericht. Begin 1974 vroeg het stichtingsbestuur aan aréhitc- tenbureau Stuurman BV voorlopige schetspiannen te maken. Maar al het werk van mr. R. G. Fierst van Wij- nandsbergen (voorzitter), wethouder A. H. van Gent (vice-voorzitter) en E. J. van Beek jr. (secretaris) zou voor niets worden gedaan. In het voorjaar van 1974 werd bekend dat het provin ciaal bestuur van Zuid-Holland goed keuring onthield aan het Waddinxveen- se raadsbesluit tot het garanderen van een door de ’’Stichting Zaalsport Wad dinxveen" aan te gane geldlening voor de bouw van een sporthal en een gym nastieklokaal. In de zomer van 1974 be sloot de gemeenteraad toen rpaar zelf het gymnastieklokaal te gaan bouwen en voteerde daarvoor f 645.670,-. Noodgdwongen moest de "Stichting Zaalsport Waddinxveen” binnen een jaar na de oprichting er het bijltje bij neerleggen. In oktober 1974 kwam men overeen een bestuurscommissie in het leven te roepen om eindelijk die sport hal in De Sniep te krijgen. Ook hiervan is niets terecht gekomen, omdat in te genstelling tot eerdere toezeggingen het ministerie van Onderwijs en Weten schappen er niet mee accoord ging dat WADDINXVEEN Eddy van Gemeren van de Waddinxveense sport club Antilope wist zaterdag in Zoeter- meer het meerkamp-kampioenschap bij de jongens B van de afdeling Gouda van de KNAU te veroveren; dit gebeur de met de volgende prestaties: 100 m in 13.3 - verspringen 5.23 m - kogelstoten 9.51 m - hoogspringen 1.65 m - 100 m 18,0 sec. - diskuswerpen 30,04 meter - speerwerpen 41,12 m en 1500 m in 4.27,3. Dit leverde een totaal op van 4269 punten. Nummer 2 kwam op 4001 punten. Manon van der Heyden en Tosca van Vliet deden met min of meer wisselend succes mee bij de meisjes D. Manon liep de 60 m in 9,5 sec. wierp de kogel 5.18 m en sprong over de 110 m en ver zamelde daarmee 1335 punten en een 15e plaats. Tosca liep de 60 m in 8.8 sec. wierp de kogel 7.82 m en sprong over de 1.35 m. Dit alles leverde haar 2051 punten en een 2e plaats op. Vooral de prestaties van Tosca en Eddy bij het hoogspringen zijn verrassend te noemen, omdat zij op eigen terrein niet in staat zijn dit zo belangrijke onder deel van de atletiek te beoefenen. De gemeente heeft namelijk de atletiek baan en het middenterrein prima op geknapt, doch de hoogspringbak moest daarvoor worden afgebroken en tot nu toe is men er nog niet toe overgegaan dit noodzakelijke attribuut weer in orde te brengen. Ghita den Besten kon niet aan de meerkampen deelnemen, omdat zij aan haar Nederlands kampioenschap ko gelstoten een invitatie voor een jeug- dinterland tegen Zwitserland en België overhield. Mede dank zij haar prachti ge worp van 11.76 (een 3e plaats achter de Zwitserse meisjes) wonnen de Ne derlandse meisjes deze interland. WADE gezien geen b' de AH zuiden sportcl niscom te legg speeld verenig club b< mogeli gemee: nu 4 te uitbrei De pl compli mingsf bos en tennis] Uit div< voor V tennissi belangs de pla; Fair er die bel laar c ter mr. teund H H II II kl I II ii WADDINXVEEN De sporthal aan de (korte) Sniepweg, die van het college van Burgemeester de naam "De Sniep” heeft gekregen wordt zaterdag 3 september offi cieel geopend. Het juiste tijdstip is nog niet bekend. Wel is al zeker dat ’s middags rond de klok van vier uur een groot sportief spektakel stuk zal plaatsvinden ter gelegen heid van de ingebruikname van deze sportaccommodatie. Het is namelijk de ambtenaar sportzaken van het gemeentehuis, de heer A. R. Bakker, gelukt Starlift- Blokkeer, de Nederlandse volleybal- kampioen, en V.C. Turnhout, de Belgi sche volleybalkampioen, naar Wad dinxveen te halen voor het spelen van een wedstrijd. Starlift-Blokkeer onder handelt nog met de Belgen om op za terdag 3 september te gaan spelen om de Trofee der Lage Landen. De toe gang voor deze volleybalwedstrijd zal gratis zijn. Van maandag 5 tot september zal er WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het water dat de Waddinxveners al een I poos drinken komt van de Goudse Wa- I terleidingmaatschappij NV, hoewel onze gemeente aangesloten is bij het in Boskoop gevestigde waterleidingbed- L rijf De Rijnstreek. Dat komt omdat dit I bedrijf, dat voor een deel voorziet in de I behoefte door eigen grondwaterwin- I ning, zowel voor Waddinxveen als voor H Boskoop water koopt van de "Goud- I se”. fl I 4 Daar gaat wellicht verandering in ko- IV men, omdat de Provinciale Waterstaat van deze provincie met een plan is ge- H* komen om in Zuid-Holland te komen I tot de vorming van vijf grote drinkwa- terbedrijven. Het provinciaal bestuur W heeft al van "aanvankelijke instem- I ming” met dit plan blijk gegeven, ter- wijl de Studiecommissie Organisatie Drinkwatervoorziening zich er ook al I mee heeft verenigd. De reorganisatie van de drinkwater- voorziening in onze streek komt er op I neer dat waterleidingbedrijven in de Alblasserdam en Vijfheerenlanden, Vianen, het Goudse, Woerden en in het Zuidhollands en Utrechts weidegebied I worden samengevoegd tot het grond- waterbedrijf Zuid-Holland Oost, welk gebied nu al goed is voor een omzet van ongeveer 29 miljoen kubieke meter en I zo’n 123.000 aansluitingen telt. Ver- |L wacht mag worden dat Waddinxveen I drinkwater uit het Goudse zal blijven I krijgen. Het waterleidingbedrijf De I Rijnstreek, waarbij onze gemeente nu I nog is georganiseerd, zal onderdeel i worden van het "duinwaterbedrijf' I, Zuid-Holland-Noord In Zuid-Holland wordt respectievelijk I oppervlaktewater, duinwater (in I Hoofdzaak bestaande uit geïnfiltreerd I oppervlaktewater) en grondwater ge- I distribueerd. Bij het opstellen van het ■- provinciaal reorganisatieplan is deze I driedeling gehandhaafd. Daarom is er naar gestreefd bedrijven te vormen die, I gerekend naar de aard van de grond- I stof, één soort water distribueren. In de huidige organistie komt het voor dat bedrijven bij groei van het water- I verbruik binnen hun distributiegebied I gedwongen zijn water in te kopen bij I verschillende produktiebedrijven, om dat het oorspronkelijke toeleverings- I bedrijf of de eigen productie niet aan de I vraag kan voldoen (zie Waddinxveense I situatie). De bedrijven, die het water moeten inkopen hebben soms geen ze- I kerheid over de continuiteit van de wa- I terleveranties, omdat de toeleverende bedrijven buiten de bestaande contrac- I tuele verplichtingen geen leverings- I verplichting voor grote hoeveelheden hebben. De ervaring leert, dat er op I den duur rond de contracten vaak moeilijkheden ontstaan, aldus Provin- I ciale Waterstaat. "Het voorgaande is in het algemeen ongewenst. Daarom dient er naar te worden gestreefd, dat de nieuwe bedrijven "self-supporting’ zijn voor wat betreft de produktie op langere termijn" zijn voor wat betrft de produktie op langere termijn. Aldus kan worden bereikt, dat binnen grote distributiegebieden gelijksoortig water kan worden geleverd en dat in grote distributiegebieden eenheid van tarief onstaat”. Ii II il H i| I. en met vrijdag 9 een feestelijke openingsweek in de sporthal worden gehouden. In deze week zullen een aantal sportverenigingen zich aan het publiek presenteren. Onderhandelin- gen zijn nog gaande om in deze week enkele bekende Nederlandse sport verenigingen en sporters(sters) naar Waddinxveen te halen. Gelukkig kan het sportfestijn probleemloos plaatsvin den, omdat alle verwikkelingen rond de door de gemeenteraad aangenomen nieuwe subsidieverordening voorbij zijn. De laatste plooitjes zijn intussen gladgestreken. Over de drie miljoen gulden kostende sporthal, neergezet door het bouw- en aannemingsbedrijf Gebroeders Ver schoor BV uit Rotterdam/Pernis naar een ontwerp van het architectenbureau Stuurman BV uit Waddinxveen, is ja renlang gesproken voordat op 23 au gustus 1976 de officiële paal (de 108e) voor deze sportaccommodatie kon ^0° I WADDINXVEEN Nog altijd komen bij ons mededelingen van scholen en ouders binnen dat hun zoon of dochter is geslaagd. Daarom weer wat namen van Waddinxveners, die van harte wor den gefeliciteerd met het door hen be haalde diploma. Aan de Christelijke Lagere Land- en Tuinbouwschool in Gouda is het diplo ma uitgereikt aan de Waddinxveners Sjaak van den Berge, Ton Captein. Aan de MTS in Gouda slaagden uit Waddinxveen: Afd. Bouwkunde: L. Bos. Afd. Electrotechniek: N. Kwaak. Afd. Werktuigbouwkunde: Az P. Burggraaf, W. C. J. Verkley. De heren J. H. Stegeman en J. F. Mes trom, werkzaam bij de gemeente Wad dinxveen (afdeling financiën), zijn ge slaagd voor het diploma gemeentefi- nanciën. De heer A. V. Kok, die p de afdeling algemene zaken werkt, is ge slaagd voor het diploma gemeente administratie 1. Aan de Rijkspolitieschool in het Lim burgse Horn slaagde de Waddinxvener A. C. van den Berg. Aan de algemene school voor Lager- en Middelbaar Beroepsonderwijs ”- Goudse Huishoudschool” in Gouda is aan de volgende Waddinxveense leer lingen een diploma uitgereikt: Oplei ding kinderverzorging/Jeugdverzor- ging: Ella Beumer, Dea Tonkens. Vor- mingsklas Medische Oriëntatie: Gretha van Beek. LHNO-opleiding: Annelies Degenhardt, Helma Dekker, José Goedhart, Alida Versluis. Voor het praktijk-diploma machine- schrijven van de Associatie SMK slaag den de dames Th. van Maanen, J. v.d. Berg, A. Ravensberg, T. de Groot, M v.d. Loo, E. van Gelderen, M. J. C Droog, M. S. den Hamer, 1. van Riet. M. Röpke, M. van Scheppingen, A Schuitemaker, H. Stellaart, A. de Vla- I ming en S. de Vlaming. Ze werden op- I geleid door Steno-typ-school ’’Arriba”, i Waddinxveen-Boskoop. hol

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 2